HOTĂRÂRE nr. 288 din 28 martie 2024pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 776/2015 privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor și acțiunilor aferente produselor din tutun și produselor conexe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 2 aprilie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 776/2015 privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor și acțiunilor aferente produselor din tutun și produselor conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 30 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se organizează Comitetul interministerial pentru coordonarea politicilor și acțiunilor aferente produselor din tutun și produselor conexe, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, care funcționează în coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului.2. La articolul 2, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Scopul Comitetului este acela de a coordona politicile naționale și acțiunile aferente produselor din tutun și produselor conexe, în vederea implementării acestora de către autoritățile cu atribuții în domeniu...................................................................................................(3) Comitetul asigură autorităților competente în domeniul specific de reglementare un cadru de consultare în vederea implementării politicilor naționale.3. La articolul 5, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Comitetul director este coordonat de președintele Comitetului și are în componență reprezentanți desemnați, la nivel de secretar de stat, ai următoarelor autorități și instituții publice centrale cu atribuții în domeniu: Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, Autoritatea Vamală Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Consiliul Concurenței și Consiliul Național al Audiovizualului...................................................................................................(3) Președintele Comitetului este unul dintre consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, desemnat prin decizie de către prim-ministru.4. La articolul 5 alineatul (4), litera j) va avea următorul cuprins:j) formulează evaluări și puncte de vedere în vederea fundamentării poziției naționale cu privire la acte internaționale privind fabricarea, prezentarea, vânzarea și taxarea produselor din tutun, fără a aduce atingere rolului Ministerului Afacerilor Externe de coordonator în cadrul Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene.5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de personalul cu funcții de execuție din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, sprijinit de personal tehnic din cadrul autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale prevăzute la art. 5 alin. (1).6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului se aprobă prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului, la propunerea Comitetului.  +  Articolul IIPersonalul tehnic din cadrul autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 776/2015, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi desemnat prin ordin/decizie al/a conducătorului unității în termen de 30 de zile de la prima reuniune a comitetului.  +  Articolul IIIRegulamentul de organizare și funcționare a comitetului, prevăzut la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 776/2015, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se aprobă prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului, în termen de 45 de zile de la prima reuniune a comitetului.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian Pintea,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Natalia-Elena Intotero
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 28 martie 2024.Nr. 288.-----