HOTĂRÂRE nr. 242 din 21 martie 2024privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 2 aprilie 2024  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale bunului imobil cu nr. MF 35330, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 21 martie 2024.Nr. 242.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București
  din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru care se modifică anexa nr. 9 la
  Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului, în sensul actualizării denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar
  Nr. M.F.Codul de clasificație inițialCodul de clasificație propusDenumirea actualizatăAdresa poștală actualăElementele-cadru de descriere tehnică/nr. carte funciară/nr. cadastralValoarea de inventar înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)Valoarea de inventar actualizată (lei)Baza legalăPersoana juridică care administrează imobilul
  353308.29.068.29.08Clădire (sediul Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice) și terenMunicipiul București, sectorul 2, strada C.A. Rosetti nr. 39Clădirea C1, regim de înălțime S + P + E, cu nr. cadastral 241451-C1, înscrisă în CF nr. 241451 București sectorul 2, suprafața construită la sol de 357 mp și suprafață construită desfășurată de 1.071 mp Teren cu nr. cadastral 241451, înscris în CF nr. 241451 București sectorul 2, suprafața rezultată din acte 1.080 mp, suprafața rezultată din măsurătorile cadastrale 1.052 mp3.4824.323.000Hotărârea Guvernului nr. 978/1990Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București CUI 4193117
  ----