HOTĂRÂRE nr. 255 din 21 martie 2024pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 29 martie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III din Legea nr. 117/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, al art. 14^2 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 din Legea nr. 65/2012 pentru aderarea României la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, denumite în continuare Norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Se aprobă forma și conținutul:a) certificatelor de stare civilă, prevăzute în anexele nr. 1-6 la Normele metodologice;b) extraselor multilingve, prevăzute în anexele nr. 7-12 la Normele metodologice;c) extraselor pentru uz extern, prevăzute în anexele nr. 13-15 la Normele metodologice;d) certificatelor de divorț, prevăzute în anexele nr. 16 și 17 la Normele metodologice;e) adeverinței cu privire la statutul civil, prevăzută în anexa nr. 18 la Normele metodologice;f) certificatului privind componența familiei, prevăzut în anexa nr. 19 la Normele metodologice;g) mențiunilor care se înscriu pe actele și certificatele de stare civilă, prevăzute în anexa nr. 20 la Normele metodologice;h) proceselor-verbale de deschidere și închidere a Registrului de stare civilă, prevăzute în anexa nr. 21 la Normele metodologice;i) sigiliului stării civile și parafei ofițerului de stare civilă, prevăzute în anexa nr. 22 la Normele metodologice;j) adeverinței de înhumare/incinerare, prevăzută în anexa nr. 23 la Normele metodologice;k) extraselor pentru uz oficial, prevăzute în anexele nr. 24-26 la Normele metodologice.(3) Forma și conținutul referatelor, avizelor, proceselor-verbale, declarațiilor, adreselor către alte instituții și autorități publice, precum și formularele prevăzute în Normele metodologice se stabilesc de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, denumită în continuare D.G.E.P., și sunt accesibile prin intermediul Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă, denumit în continuare S.I.I.E.A.S.C.(4) Eliberarea documentelor în forma prevăzută în anexele la Normele metodologice se realizează doar prin S.I.I.E.A.S.C.  +  Articolul 2(1) Actele de stare civilă întocmite și dosarele de divorț constituite în format electronic prin intermediul S.I.I.E.A.S.C. de la operaționalizare și funcționare la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale și până la data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile.(2) Certificatele de stare civilă eliberate în baza Metodologiei Departamentului pentru Administrație Publică Locală și a Ministerului de Interne nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, certificatele de stare civilă și certificatele de divorț eliberate în baza Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în baza Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 727/2013, cu modificările ulterioare, sunt și rămân valabile.  +  Articolul 3Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 9 alin. (10) din Normele metodologice se emite în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4(1) Dispozițiile cuprinse în Normele metodologice prevăzute la art. 1 referitoare la înregistrarea, emiterea, verificarea, arhivarea sau oricare alte operațiuni realizate în format electronic prin S.I.I.E.A.S.C. se aplică etapizat. Etapele determinate de finalizarea testelor necesare pentru punerea în funcțiune a sistemului informatic la nivelul unităților administrativ-teritoriale se stabilesc prin dispoziție a directorului general al D.G.E.P., care se publică pe pagina de internet a D.G.E.P. și pe platforma HUB Servicii a Ministerului Afacerilor Interne. (2) Etapele prevăzute la alin. (1) se finalizează până la data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 31 martie 2024.  +  Articolul 6Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activităților prevăzute în materie de stare civilă care nu se realizează prin intermediul S.I.I.E.A.S.C. li se aplică dispozițiile:a) Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 727/2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Cererile în domeniul stării civile aflate pe rolul instanțelor sau depuse la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor/primăriile competente și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.  +  Articolul 8La data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actele normative prevăzute la art. 6 lit. a) și b) se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Natalia-Elena Intotero
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  București, 21 martie 2024.Nr. 255.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă