ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 28 martie 2024pentru modificarea art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 28 martie 2024  Luând în considerare importanța menținerii unui răspuns adecvat al României în ceea ce privește acordarea în continuare de asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina,ținând cont de faptul că Guvernul României manifestă o preocupare permanentă în scopul asigurării de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, aceste aspecte făcând obiect al analizei de oportunitate realizate la nivelul Guvernului, sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului, pe baza discuțiilor purtate în cadrul grupului de lucru la care au participat reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniul de referință,luând în considerare faptul că, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor ocazionate de asistența acordată cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, la data de 28 iunie 2023 Comisia Europeană a lansat apelul de proiecte AMIF/2023/SA/1.2.3 Acțiuni specifice, pentru Bulgaria, Cehia, Polonia, România și Slovacia, apelul având o finanțare din Facilitatea tematică a Fondului Azil, Migrație și Integrare, denumit în continuare FAMI 2021-2027, iar România a răspuns apelului prin depunerea unei propuneri de proiect cu un buget estimat la data de 13 octombrie 2023 la suma de 20.091.526 euro (suma aprobată de Comisia Europeană pentru aplicație fiind de 17.163.270 euro, contribuția Uniunii Europene),având în vedere că România a întreprins acțiunile necesare pentru revizuirea Programului național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare, conform cerințelor și reglementărilor Uniunii Europene, astfel încât acțiunea specifică să fie implementată în cadrul acestui program de finanțare, programul revizuit fiind transmis către Comisia Europeană, fiind așteptată aprobarea oficială a acestuia,luând în considerare faptul că una dintre condițiile încheierii contractului de finanțare o constituie menținerea cadrului legislativ național, de nivel primar, care să permită acordarea sumelor forfetare pentru sprijinirea grupului-țintă anterior referit și pentru perioada următoare, având în vedere faptul că actualele măsuri legislative prevăd posibilitatea acordării sumelor forfetare pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea doar până la data de 31 martie 2024,având în atenție faptul că lipsa adoptării în regim de urgență a măsurilor prevăzute de prezentul act normativ poate conduce la blocaje în privința asigurării finanțării pentru susținerea măsurilor de sprijin al beneficiarilor de protecție temporară proveniți din zona de conflict armat din Ucraina, raportat la demersurile promovate pentru obținerea de fonduri europene din Facilitatea tematică a FAMI, utilizarea unui alt instrument legislativ putând conduce la imposibilitatea adoptării, în timp util, a măsurilor necesare pentru asigurarea cadrului normativ, de nivel primar, necesar în scopul menținerii condițiilor impuse de Comisia Europeană în perspectiva aprobării cererii de finanțare,ținând cont de faptul că aprobarea de către Comisia Europeană a programului revizuit poate conduce la accesarea unei sume în valoare totală de 18.193.066 euro (contribuția Uniunii Europene), din fonduri externe nerambursabile, măsură care poate degreva presiunea asupra bugetului de stat, fiind necesară menținerea măsurilor care să conducă la asigurarea semnării cererii de finanțare,în cazul absenței unui cadru legislativ național clar definit, referitor la modalitatea de tranziție către autonomie a grupului-țintă, se pot crea premisele aprecierii de către Comisia Europeană a nedepunerii de către România a tuturor diligențelor necesare pentru accesarea mecanismelor financiare create în acest sens, fiind astfel reticentă în instituirea unor mecanisme similare pe viitor.Ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecințe negative asupra capacității administrative executive de acordare a sumelor forfetare pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, după data de 31 martie 2024, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLa articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 27 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (10) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(10) Familiile și persoanele singure, beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, beneficiază începând cu data de 1 mai 2023, pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2024, de o sumă forfetară lunară, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană, acordată din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/ Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumei forfetare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(11) După împlinirea perioadei de 4 luni consecutive, familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (10) beneficiază de suma forfetară lunară până la data de 30 iunie 2024, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, acordată din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumei forfetare se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (10).
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 28 martie 2024.Nr. 27.-----