NORME din 14 martie 2024privind certificarea și supravegherea continuă a agenților aeronautici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigație aeriană militare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 26 martie 2024  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. M.43 din 14 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 257 din 26 martie 2024.
   +  Articolul 1 Prezentele norme stabilesc modurile de certificare și de supraveghere continuă a agenților aeronautici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigație aeriană militare, prevăzute în anexa nr. 1, denumite în continuare servicii.  +  Articolul 2(1) În scopul realizării siguranței, agenții aeronautici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigație aeriană, denumiți în continuare agenți, sunt certificați și supravegheați continuu de către Autoritatea Aeronautică Militară Națională, denumită în continuare AAMN.(2) Prin certificare și supraveghere continuă se atestă faptul că organizația, personalul, procedurile și tehnica agentului se conformează cerințelor aplicabile stabilite prin acte normative sau standarde specifice domeniului furnizării serviciilor.(3) Agenții care nu dețin un document de certificare, denumit în continuare certificat, sunt supuși certificării prin evaluări de certificare, iar agenții certificați sunt supuși supravegherii continue prin evaluări periodice și inspecții neplanificate.  +  Articolul 3 Abaterile de la cerințele aplicabile, stabilite conform prevederilor art. 2 alin. (2), denumite în continuare neconformități, se clasifică astfel:a) observații - pentru situațiile în care consecințele posibile ale neconformităților sunt tolerabile și față de care nu sunt necesare măsuri corective;b) neconformități de nivel 2 - pentru situațiile în care consecințele posibile ale neconformităților prezintă caracteristicile unei tolerabilități medii și față de care sunt necesare monitorizarea și implementarea unor măsuri corective;c) neconformități de nivel 1 - pentru situațiile în care consecințele posibile ale neconformităților sunt intolerabile și față de care sunt necesare măsuri corective imediate și adecvate.  +  Articolul 4(1) În scopul realizării siguranței, pentru eliminarea neconformităților de nivel 1 și 2 constatate, șeful AAMN dispune măsuri corective.(2) Pentru neconformitățile de nivel 2 constatate la agenții certificați, șeful AAMN, prin decizie, limitează exercitarea dreptului de a furniza unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute în certificat. În urma deciziei de limitare a exercitării dreptului de a furniza unul sau mai multe dintre serviciile din certificatul deținut, agentul poate furniza respectivele servicii doar în limitele impuse prin decizie.(3) Pentru neconformitățile de nivel 1 constatate la agenții certificați, șeful AAMN, prin decizie, suspendă exercitarea dreptului de a furniza unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute în certificat. În urma deciziei de suspendare a dreptului de a furniza unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute în certificatul deținut, agentul nu mai poate furniza respectivele servicii.(4) Deciziile prevăzute la alin. (2) și (3) cuprind motivele care au stat la baza emiterii lor, limitele exercitării dreptului de a furniza unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute în certificat, respectiv serviciul/serviciile din certificat a cărui/căror furnizare este suspendată, după caz, datele de la care produc efecte și perioadele după care efectele acestora încetează.(5) În cazul neconformităților de nivel 1 și 2 pentru care, prin luarea unor măsuri imediate și adecvate, consecințele posibile devin tolerabile, în scopul asigurării continuității furnizării serviciilor, șeful AAMN nu dispune măsuri de limitare ori suspendare, după caz.  +  Articolul 5(1) Termenele prevăzute la art. 4 alin. (4) pot fi modificate, în cazuri temeinic justificate, prin decizie a șefului AAMN.(2) Întreaga perioadă de implementare a măsurilor corective stabilite prin planurile aprobate trebuie să fie acoperită prin decizii de limitare ori suspendare, după caz.(3) Depășirea termenelor stabilite prin planurile de implementare a măsurilor corective aprobate atrage, în cazul neconformităților de nivel 2, suspendarea dreptului de a furniza serviciul/serviciile, respectiv revocarea certificatului, în cazul neconformităților de nivel 1.  +  Articolul 6(1) Pentru certificarea și supravegherea continuă, șeful AAMN numește comisii de evaluare și comisii de inspecție, constituite din specialiști în servicii de trafic aerian, servicii militare de control tactic, managementul fluxurilor de trafic aerian militar, mangementul spațiului aerian, servicii de comunicație, navigație și supraveghere, servicii militare de informare aeronautică și servicii militare meteorologice pentru navigația aeriană, din cadrul AAMN și, la nevoie, din alte structuri, cu nivel de acces la informații corespunzător.(2) Evaluările/Inspecțiile se încheie prin rapoarte de evaluare/inspecție, întocmite în dublu exemplar, aprobate de șeful AAMN și transmise agenților, care cuprind, după caz:a) constatările comisiei referitoare la conformarea agenților;b) enumerarea neconformităților identificate;c) măsurile corective dispuse;d) limitarea ori suspendarea exercitării dreptului de a furniza unul sau mai multe dintre serviciile înscrise în certificatul deținut.(3) În urma primirii raportului de evaluare/inspecție, agenții înaintează spre aprobare șefului AAMN un plan de implementare a măsurilor corective stabilite, în raport cu neconformitățile constatate. Termenele prevăzute în planul de implementare a măsurilor corective pot fi modificate, în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea șefului AAMN.  +  Articolul 7(1) Evaluarea pentru certificare cuprinde următoarele etape:a) întocmirea de către agenți a dosarului de certificare, constituit din cererea de eliberare a certificatului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, și o copie a manualului organizației, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;b) înaintarea spre AAMN a dosarului de certificare;c) constituirea comisiei de evaluare a dosarului de certificare;d) examinarea cererii de eliberare a certificatului și evaluarea conformității manualului organizației cu cerințele aplicabile, prin analizarea informațiilor cuprinse în documentele depuse de agent;e) întocmirea raportului de evaluare a dosarului de certificare și aprobarea acestuia de șeful AAMN;f) întocmirea de către agent, dacă este cazul, a planului de implementare a măsurilor corective dispuse pentru manualul organizației și înaintarea acestuia către șeful AAMN spre aprobare;g) analizarea planului de implementare a măsurilor corective și aprobarea acestuia de șeful AAMN;h) remedierea neconformităților constatate și înaintarea către AAMN a noului manual al organizației;i) evaluarea de către comisia de evaluare a noului manual al organizației, întocmirea raportului de evaluare a dosarului de certificare și aprobarea acestuia de șeful AAMN;j) constituirea comisiei de evaluare a agentului la sediul acestuia și la locurile de furnizare a serviciilor;k) studierea de către comisia de evaluare a manualului organizației depus de agent;l) evaluarea agentului la sediul acestuia și la locurile de furnizare a serviciilor;m) întocmirea raportului de evaluare și aprobarea acestuia de șeful AAMN;n) întocmirea de către agent, dacă este cazul, a planului de implementare a măsurilor corective dispuse și înaintarea acestuia către șeful AAMN spre aprobare;o) analizarea planului de implementare a măsurilor corective și aprobarea acestuia de șeful AAMN;p) remedierea neconformităților constatate și notificarea AAMN;q) continuarea evaluării agentului la sediul acestuia și la locurile de furnizare a serviciilor;r) întocmirea raportului de evaluare a agentului și aprobarea acestuia de șeful AAMN;s) eliberarea documentului de certificare și transmiterea acestuia către agent, imediat după emitere.(2) Prin manualul organizației, agentul trebuie să demonstreze competența, capacitatea tehnică și capacitatea operațională de a furniza servicii, într-un spațiu aerian definit, în condiții de siguranță, eficiență, continuitate și durabilitate și în concordanță cu rolul și misiunile organizației.(3) Ghidul de întocmire a manualului organizației se elaborează de AAMN, se transmite agenților și se postează pe pagina www.aamn.ro, în termen de cel mult 6 luni de la data publicării prezentelor norme.  +  Articolul 8(1) Certificatul se eliberează agenților care, în urma evaluării pentru certificare, au demonstrat conformarea cu cerințele aplicabile.(2) Certificatul are forma și conținutul prevăzute în anexa nr. 4, se eliberează cu o perioadă de valabilitate nedeterminată și nu se publică.(3) Certificatul se identifică prin serie și număr și se înregistrează în registrul unic de evidență a certificatelor eliberate agenților, constituit de AAMN.(4) Seria și numărul certificatului emis se înscriu astfel:a) seria - o literă din alfabetul latin, cu majusculă;b) numărul - cu numere arabe, format din trei cifre, începând cu "001".(5) În registrul unic de evidență a certificatelor eliberate agenților se consemnează:a) seria certificatului;b) numărul certificatului;c) numele agentului;d) adresa agentului;e) serviciile pentru care agentul a fost certificat și locurile din care acestea sunt furnizate;f) eventualele limitări în furnizarea serviciilor;g) eventualele suspendări în furnizarea serviciilor.(6) AAMN păstrează pentru evidențe, la dosarul de certificare depus de agent, un exemplar al certificatului eliberat, marcat prin înscrierea sintagmei "COPIE" pe centrul fiecărei pagini a acestuia.(7) Agentul poate presta numai serviciile prevăzute în certificat, cu respectarea eventualelor limitări sau suspendări.(8) Limitările și suspendările dispuse conform prevederilor art. 5 se înscriu, prin grija AAMN, în certificat și în copia acestuia.  +  Articolul 9(1) Evaluarea periodică și inspecția neplanificată cuprind următoarele etape:a) constituirea comisiei de evaluare sau de inspecție, după caz;b) studierea de către comisia de evaluare/inspecție a manualului organizației depus de agent;c) evaluarea agentului la sediul acestuia și la locurile de furnizare a serviciilor;d) întocmirea raportului de evaluare/inspecție și aprobarea acestuia de șeful AAMN;e) întocmirea de către agent, dacă este cazul, a planului de implementare a măsurilor corective dispuse și înaintarea acestuia către șeful AAMN spre aprobare;f) analizarea planului de implementare a măsurilor corective și aprobarea acestuia de șeful AAMN;g) remedierea neconformităților constatate și notificarea AAMN;h) continuarea evaluării agentului la sediul acestuia și la locurile de furnizare a serviciilor;i) întocmirea raportului de evaluare și aprobarea acestuia de șeful AAMN;j) notificarea agentului cu privire la menținerea condițiilor pentru care certificatul a fost emis.(2) Evaluarea periodică a agenților se face cel puțin o dată la doi ani, conform planului de evaluare periodică, întocmit de AAMN după consultarea agenților, aprobat de șeful AAMN și înaintat acestora, ținând cont de tipul și complexitatea serviciilor furnizate de agenți, precum și de constatările din procesul de certificare sau supraveghere anterior.(3) Inspecțiile neplanificate se execută la ordinul șefului AAMN.  +  Articolul 10(1) Pentru modificarea serviciilor înscrise în certificat, agentul înaintează AAMN o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, însoțită de o nouă ediție a manualului organizației, corespunzător serviciilor pe care acesta urmează să le furnizeze.(2) Agenții care solicită modificarea serviciilor înscrise în certificatul deținut sunt supuși unei noi evaluări pentru certificare și obțin un nou certificat, certificatul deținut anterior fiind revocat.  +  Articolul 11(1) AAMN revocă certificatul prin decizie a șefului AAMN în următoarele situații:a) în urma cererii înaintate de agent cu cel puțin 30 de zile înainte, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) în situația prevăzută la art. 5 alin. (3);c) în situația prevăzută la art. 10 alin. (2).(2) Decizia de revocare a certificatului se transmite agentului imediat după emitere.(3) În cazul revocării, agentul are obligația de a transmite certificatul către AAMN imediat după primirea deciziei de revocare.  +  Articolul 12 În termen de 6 luni de la data primirii ghidului, agenții întocmesc manualele organizațiilor și înaintează AAMN dosarele de certificare.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa Nr. 1la norme
  SERVICIILE PENTRU CARE UN AGENT POATE SOLICITA CERTIFICAREA
  1. Serviciul militar de management al misiunilor aeriene - control/coordonare/monitorizare2. Serviciul militar de control regional3. Serviciul militar de control de apropiere4. Serviciul militar de control de aerodrom5. Serviciul militar de informare a zborurilor al aerodromului6. Serviciul militar de informare a zborurilor pe rută7. Serviciul militar de alarmare8. Serviciul militar consultativ*1) *1) Doar atunci când este aplicabil.9. Serviciul militar de control tactic al interceptării10. Serviciul militar de control tactic de la bordul navelor11. Serviciul militar de control tactic de pe puntea de zbor12. Serviciul militar de management al fluxurilor de trafic aerian militar13. Serviciul militar de management al spațiului aerian de nivel 2 (pretactic)14. Serviciul militar de management al spațiului aerian de nivel 3 (tactic)15. Serviciul militar aeronautic mobil - comunicații aer-sol16. Serviciul militar aeronautic fix - comunicații sol-sol17. Serviciul militar aeronautic prin satelit18. Serviciul militar de furnizare de semnal NDB19. Serviciul militar de furnizare de semnal VOR20. Serviciul militar de furnizare de semnal DME21. Serviciul militar de furnizare de semnal ILS22. Serviciul militar de furnizare de semnal TACAN23. Serviciul militar de furnizare de semnal MLS24. Serviciul militar de furnizare de semnal GNSS25. Serviciul militar de furnizare de date radar de supraveghere primară26. Serviciul militar de furnizare de date radar de supraveghere secundară27. Serviciul militar de furnizare de date radar de supraveghere dependentă automată28. Serviciul militar de furnizare a imaginii aeriene locale29. Serviciul militar de furnizare a imaginii aeriene recunoscute30. Serviciul militar de informare aeronautică31. Serviciul militar meteorologic pentru navigația aeriană32. Serviciul militar de management al autorizărilor de survol
   +  Anexa Nr. 2la norme
  CERERE
  pentru eliberarea certificatului de
  furnizor de servicii de navigație aeriană militare
  Datele de contact ale agentului aeronautic Nume: Adresă: Nr. tel./fax/e-mail: Prin prezenta cerere solicităm eliberarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană militare astfel:
  Tipul serviciului*1)Locul de furnizare
  *1) Se înscriu doar serviciile din anexa nr. 1 la norme, pe care agentul le solicită.
  Nivelul maxim de clasificare al informațiilor cuprinse în manualul organizației este ........ . Comandantul/Șeful ............ Gradul, numele, prenumele, semnătura ..............................
   +  Anexa Nr. 3la norme
  Structura manualului organizației
  A. CopertăB. AprobăriC. Evidența modificărilorD. CuprinsE. Generalități1. Instrucțiuni referitoare la confidențialitatea informațiilor2. Scopul documentului și domeniul de aplicare a acestuia3. Documentele de referință în elaborarea manualului4. Definiții și abrevieriF. Date despre organizație1. Generalităția) Datele de identificare ale organizației, cuprinzând date atât despre sediul social, cât și despre punctele de lucrub) Scurt istoric al organizațieic) Descrierea organizațieid) Rolul și responsabilitățile/atribuțiile organizațieie) Lista beneficiarilor serviciilor furnizate de organizație2. Date despre managementul organizațieia) Politica organizației în ceea ce privește calitatea, siguranța și securitatea serviciilor furnizate, constând într-o descriere a viziunii globale și a principiilor generale ale organizației în ceea ce privește calitatea, siguranța și securitatea serviciilor furnizateb) Autoritatea, sarcinile și responsabilitățile funcțiilor din conducerea organizației, în ceea ce privește furnizarea serviciilorc) Prezentarea sistemului de management al calității serviciilor furnizated) Prezentarea sistemului de management al siguranței serviciilor furnizatee) Prezentarea sistemului de management al securității serviciilor furnizatef) Prezentarea sistemului de management al resurselor organizațieig) Planurile de urgență referitoare la continuitatea furnizării serviciilorh) Prezentarea modului de reacție imediată la o problemă de siguranță în furnizarea serviciilori) Prezentarea sistemului de comunicare atât în interiorul organizației, inclusiv cu personalul, cât și cu alți furnizori de servicii și actori din domeniul aviației cu care relaționeazăj) Prezentarea sistemului de raportare a evenimentelor, atât a raportării obligatorii, cât și a celei voluntare, precum și a cerințelor de raportarek) Prezentarea sistemului de evidență a documentelorl) Prezentarea sistemului de evidență a înregistrărilorG. Date despre personal1. Autoritatea, sarcinile și responsabilitățile titularilor de posturi din organigrama organizației2. Date privind clasificarea, calificarea și certificarea personaluluiH. Date despre facilități și tehnică1. Prezentarea facilităților utilizate de agent, corespunzătoare fiecărui tip de serviciu furnizat2. Prezentarea tehnicii utilizate de agent, corespunzătoare fiecărui tip de serviciu furnizatI. Date despre serviciile furnizate*1) *1) Se înscriu doar serviciile din anexa nr. 1 la norme, pe care agentul le solicită.J. Anexe1. Organigrama organizației2. Proceduri operaționale aferente sistemului de management al calității serviciilor furnizate3. Proceduri operaționale aferente sistemului de management al siguranței serviciilor furnizate4. Proceduri operaționale aferente sistemului de management al securității serviciilor furnizate5. Alte documente legate de managementul organizației6. Documente aferente capitolului "Date despre personal"7. Documente aferente capitolului "Date despre facilități și tehnică"8. Proceduri operaționale aferente serviciilor înscrise în anexa nr. 1 la norme, pe care agentul le furnizează.
   +  Anexa Nr. 4*)la norme *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.*1 Se înscriu doar serviciile din anexa nr. 1 la norme, pe care agentul le solicită.*2 Se trec numărul și data deciziei șefului AAMN și perioada în care operează limitarea/suspendarea.  +  Anexa Nr. 5la norme
  CERERE
  pentru modificarea certificatului de
  furnizor de servicii de navigație aeriană militare
  Datele de contact ale agentului aeronautic Nume: Adresă: Nr. tel./fax/e-mail: Prin prezenta cerere solicităm modificarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană militare astfel:
  Tipul serviciului*1)Locul de furnizare Adăugare Renunțare
  *1) Se înscriu doar serviciile din anexa nr. 1 la norme, pe care agentul le solicită.
  Comandantul/Șeful ............ Gradul, numele, prenumele, semnătura ....................................
   +  Anexa Nr. 6la norme
  CERERE
  pentru revocarea certificatului de agent aeronautic care are ca
  obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigație aeriană militare
  Datele de contact ale agentului aeronautic Nume: Adresă: Nr. tel./fax/e-mail: Prin prezenta cerere solicităm revocarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană militare, începând cu data de ......, ca urmare a încetării activității. Comandantul/Șeful .............. Gradul, numele, prenumele, semnătura ....................................
  --------