REGLEMENTĂRI CONTABILE din 28 decembrie 2015conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 bis din 30 decembrie 2015  Notă
  Aprobate prin NORMA nr. 39 din 28 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 982 din 30 decembrie 2015.
  (la 15-12-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din NORMA nr. 30 din 25 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1187 din 15 decembrie 2021 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele reglementări includ reguli de întocmire, aprobare, auditare și publicare a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate ale entităților menționate la art. 2 din prezenta normă, denumite în continuare entități, precum și reguli de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare efectuate și planul de conturi aplicabil acestora.  +  Articolul 2(1) În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru organizarea și ținerea contabilității revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării entității respective.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure, conform legii, condițiile necesare pentru: organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității; întocmirea și păstrarea documentelor justificative privind operațiile economice; organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ, datorii, capitaluri proprii și elementelor înregistrate în conturi în afara bilanțului, precum și valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare, de publicare și depunere la termen a acestora la autoritățile competente; păstrarea registrelor și situațiilor financiare și organizarea contabilității de gestiune adaptată la specificul entității.  +  Articolul 3(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.(2) Prin valută se înțelege altă monedă decât leul.  +  Articolul 4Documentele oficiale de prezentare a situației economico-financiară a entităților sunt situațiile financiare anuale.  +  Articolul 5În situația entităților administrate în sistem dualist conform legii, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" și "consiliu de administrație" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" și, respectiv, "directorat".  +  Articolul 5^1În înțelesul prezentelor reglementări, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri/semnificații:1. cifră de afaceri netă - pentru entitățile ce intră sub incidența prevederilor cap. II^1 secțiunea 1, reprezintă venitul astfel cum este definit de legislația pe baza căreia sunt întocmite situațiile financiare ale entității sau în înțelesul legislației respective;2. aspecte de durabilitate - factori de mediu, factori sociali și care privesc drepturile omului și factori de guvernanță, inclusiv factori de durabilitate, astfel cum sunt definiți la art. 2 pct. 24 din Regulamentul (UE) 2019/2.088;3. raportare privind durabilitatea - raportarea de informații referitoare la aspecte de durabilitate în conformitate cu art. 13^1-13^4, art. 29^1, 29^2 și art. 30^1;4. resurse necorporale esențiale - resurse fără substanță fizică de care depinde în mod fundamental modelul de afaceri al entității și care reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate;5. entități mari - entități care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:a) total active: 98.900.900 lei (echivalentul a 19.982.624 EUR);b) venituri: 197.800.000 lei (echivalentul a 39.965.248 EUR);c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250;6. entități mijlocii - entitățile care nu sunt microentități sau entități mici și care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:a) total active: 98.900.900 lei (echivalentul a 19.982.624 EUR);b) venituri: 197.800.000 lei (echivalentul a 39.965.248 EUR);c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250;7. entități mici - entitățile care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:a) total active: 19.790.000 lei (echivalentul a 3.998.545 EUR);b) venituri: 39.590.000 lei (echivalentul a 7.997.090 EUR);c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50;8. grupuri mari - grupurile constituite din societățile-mamă și filialele care urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societății-mamă:a) total active: 98.900.900 lei (echivalentul a 19.982.624 EUR);b) venituri: 197.800.000 lei (echivalentul a 39.965.248 EUR);c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250;9. microentități - entități care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:a) total active: 1.730.000 (echivalentul a 349.544 EUR);b) venituri: 3.460.000 lei (echivalentul a 699.088 EUR);c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10. (la 04-04-2024, Capitolul I a fost completat de Punctul 2. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Capitolul II Prevederi referitoare la situațiile financiare anuale  +  Secţiunea 1 Elaborarea situațiilor financiare anuale  +  Articolul 6(1) Fiecare entitate are obligația întocmirii de situații financiare anuale. Întocmirea situațiilor financiare anuale se face în conformitate cu cerințele IFRS.(2) Societățile de administrare vor organiza și ține distinct contabilitatea pentru organismele de plasament colectiv pe care le administrează, față de propria contabilitate.(3) Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin entităților, persoane juridice române, organizează și conduc contabilitatea proprie la nivel de balanță de verificare, fără a întocmi situații financiare anuale, astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.(4) Entitățile care au subunități fără personalitate juridică organizează și conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informațiile necesare privind activitatea desfășurată de aceste subunități.(5) Activitatea desfășurată în străinătate de subunități fără personalitate juridică, și care aparțin entităților cu sediul sau domiciliul în România, se include în situațiile financiare anuale ale persoanei juridice române și se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentei norme.  +  Articolul 7Notele explicative la situațiile financiare anuale trebuie să cuprindă și următoarele informații, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:a) denumirea și sediul social ale entității care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entități din care face parte entitatea în calitate de filială;b) denumirea și sediul social ale entității care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entități din care face parte entitatea în calitate de filială și care este, de asemenea, inclusă în grupul de entități prevăzut la lit. a);c) locul de unde pot fi obținute copii ale situațiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. a) și b), cu condiția ca acestea să fie disponibile;d) numărul mediu de persoane angajate în cursul exercițiului financiar, defalcat pe categorii, precum și cheltuielile cu personalul aferente exercițiului financiar, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit și pierdere, defalcate pe salarii și indemnizații, cheltuieli cu asigurările sociale și cheltuieli cu pensiile;e) suma indemnizațiilor acordate în exercițiul financiar membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere, în virtutea responsabilităților acestora, precum și orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foștii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie;f) suma avansurilor și creditelor acordate membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții și a oricăror sume restituite, precum și a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;g) totalul onorariilor percepute pentru exercițiul financiar de auditorul statutar sau de firma de audit, pentru auditul statutar al situațiilor financiare anuale, precum și onorariile totale percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii non audit.  +  Secţiunea a 2-a Raportul administratorilor  +  Articolul 8(1) Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puțin o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției financiare, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă.(2) Prezentarea de la alin. (1) reprezintă o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților.(3) În măsura în care este necesar pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, analiza cuprinde indicatori - cheie de performanță financiari și, după caz, nefinanciari relevanți pentru activitățile specifice, inclusiv informații despre aspecte privind mediul înconjurător și angajații. În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.(4) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (4) , Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (5) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (5) , Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (6) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (6) , Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (7) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (7) , Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (8) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (8) , Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (9) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (9) , Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 9(1) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informații despre:a) evenimente importante apărute după sfârșitul exercițiului financiar;b) dezvoltarea previzibilă a entității;c) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;d) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume:(i) motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar;(ii) numărul și valoarea acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;(iii) în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;(iv) numărul și valoarea nominală sau, în absența valorii nominale, valoarea contabilă a tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;e) existența de sucursale ale entității;f) utilizarea de către entitate de instrumente financiare, iar în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii:(i) obiectivele și politicile entității în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacție previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, și(ii) expunerea entității la riscul de piață, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de trezorerie.(2) Scopul acestor prezentări este de a furniza informații care să ajute la înțelegerea mai bună a semnificației instrumentelor financiare bilanțiere sau extrabilanțiere asupra situației financiare a unei entități, rezultatelor activității ei și fluxurilor de trezorerie și de a ajuta în evaluarea sumelor, momentului apariției și gradului de siguranță a fluxurilor de trezorerie viitoare asociate cu acele instrumente.(3) Prezentările cerute oferă informații pentru a-i ajuta pe utilizatorii situațiilor financiare anuale în evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu în situația poziției financiare.(4) Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea către alte părți a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare (riscul de piață, riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie).(5) O entitate trebuie să prezinte obiectivele și politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.(6) Entitățile mari, mici și mijlocii, cu excepția microentităților, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, raportează informații privind principalele resurse necorporale și explică în ce fel modelul de afaceri al entității depinde în mod fundamental de astfel de resurse și în ce fel resursele respective reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate. (la 04-04-2024, Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 10O entitate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, include în cadrul raportului administratorilor o declarație de guvernanță corporativă.Această declarație se include ca o secțiune distinctă a raportului administratorilor și va cuprinde cel puțin următoarele informații:a) o trimitere la următoarele elemente, după caz:(i) codul de guvernanță corporativă care se aplică entității;(ii) codul de guvernanță corporativă pe care entitatea a decis în mod voluntar să-l aplice;(iii) toate informațiile relevante referitoare la practicile de guvernanță corporativă aplicate în plus față de cerințele legislației naționale.În cazul în care entitatea face trimitere la unul dintre codurile de guvernanță corporativă menționate la pct. (i) sau (ii), entitatea trebuie să indice locul unde sunt disponibile public textele acestora.În cazul când se face trimitere la informațiile de la pct. (iii), entitatea face publice detaliile practicilor sale de guvernanță corporativă;b) în măsura în care, potrivit legislației naționale, entitatea se abate de la unul dintre codurile de guvernanță corporativă menționate la lit. a) pct. (i) - (ii), care i se aplică sau pe care a ales să-l aplice, o explicație a acesteia privind părțile din cod pe care nu le aplică și motivele neaplicării;În cazul în care entitatea a decis să nu facă trimitere la niciuna din dispozițiile unui cod de guvernanță corporativă, la care se face referire la lit. a), aceasta va prezenta motivele acestei decizii;c) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern și de gestionare a riscurilor, în relație cu procesul de raportare financiară;d) în cazul entităților ale căror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care fac obiectul unei oferte publice de cumpărare, astfel cum aceasta este definită în legislația în vigoare privind piața de capital:(i) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu indicarea claselor diferite de acțiuni și, dacă este cazul, pentru fiecare clasă de acțiuni, drepturile și obligațiile atașate clasei respective și procentul din capitalul social pe care îl reprezintă;(ii) restricțiile legate de transferul valorilor mobiliare, dacă este cazul;(iii) deținerile semnificative directe și indirecte de acțiuni, așa cum acestea sunt definite în reglementările în vigoare privind piața de capital (inclusiv deținerile indirecte prin structuri piramidale și dețineri încrucișate de acțiuni);(iv) deținătorii oricăror valori mobiliare cu drepturi speciale de control și o descriere a acestor drepturi;(v) orice restricții privind drepturile de vot, cum ar fi limitările drepturilor de vot ale deținătorilor unui procent stabilit sau număr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu entitatea, drepturile financiare atașate valorilor mobiliare sunt separate de deținerea de valori mobiliare;(vi) regulile care prevăd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administrație și modificarea actelor constitutive ale entității;(vii) puterile membrilor consiliului de administrație și, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de acțiuni;(viii) orice acorduri dintre entitate și membrii consiliului de administrație sau salariați, prin care se oferă compensări, în caz de demisie/concediere fără un motiv rezonabil, sau relația de angajare încetează din cauza unei oferte publice de cumpărare.e) modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor sau asociaților și atribuțiile cheie ale acesteia, ca și o descriere a drepturilor acționarilor sau asociaților și a modului în care acestea pot fi exercitate;f) structura și modul de operare a organelor de administrație, conducere și supraveghere și ale comitetelor acestora;g) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce privește organele de administrație, de conducere și de supraveghere ale entității referitor la aspecte de gen și la alte aspecte, cum ar fi vârsta, dizabilitățile sau educația și experiența profesională, obiectivele respectivei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare și rezultatele obținute în perioada de raportare; dacă nu se aplică o astfel de politică, declarația trebuie să conțină o explicație în acest sens. (la 04-04-2024, Litera g) , Articolul 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 10^1Se consideră că entitățile care intră sub incidența art. 13^1-13^3 au respectat obligația prevăzută la art. 10 lit. g) în cazul în care includ informațiile prevăzute la litera respectivă în raportarea lor privind durabilitatea și dacă este inclusă o trimitere cu privire la acest aspect în declarația privind guvernanța corporativă. (la 04-04-2024, Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completată de Punctul 6. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 11Raportul întocmit de consiliul de administrație al societății de administrare care administrează un organism de plasament colectiv constituit prin act constitutiv va cuprinde informațiile menționate la art. 9 alin. (1).  +  Articolul 12Raportul întocmit de consiliul de administrație al societății de administrare care administrează un organism de plasament colectiv care nu este constituit prin act constitutiv va cuprinde:a) evenimente importante apărute după sfârșitul exercițiului financiar;b) dezvoltarea previzibilă a entității;c) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;d) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume:(i) motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar;(ii) numărul și valoarea nominală sau în absența valorii nominale, valoarea contabilă a acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;(iii) în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;(iv) numărul și valoarea nominală a tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;e) existența de sucursale ale entității;f) utilizarea de către entitate de instrumente financiare, iar în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii:(i) obiectivele și politicile entității în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacție previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, și(ii) expunerea entității la riscul de piață, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de trezorerie.  +  Articolul 13Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administrație și se semnează în numele acestuia de președintele consiliului.  +  Secţiunea 2^1 Raportarea privind durabilitatea (la 04-04-2024, Capitolul II a fost completat de Punctul 7. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 13^1(1) Entitățile mari, mici și mijlocii, cu excepția microentităților, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, includ în raportul administratorilor informațiile necesare pentru înțelegerea impactului entității asupra aspectelor de durabilitate și informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanța și poziția entității.(2) Informațiile menționate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul administratorilor, într-o secțiune specifică a raportului administratorilor.(3) Informațiile menționate la alin. (1) conțin:a) o descriere succintă a modelului de afaceri și a strategiei entității, inclusiv cu privire la:(i) reziliența modelului de afaceri și a strategiei entității în relație cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;(ii) oportunitățile pentru entitate în legătură cu aspectele de durabilitate;(iii) planurile entității, inclusiv acțiunile de punere în aplicare și planurile financiare și de investiții conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri și strategia sa sunt compatibile cu tranziția către o economie durabilă și cu limitarea încălzirii globale la 1,5°C, în conformitate cu Acordul de la Paris în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice adoptat la 12 decembrie 2015 (denumit în continuare «Acordul de la Paris») și cu obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1.999, precum și, după caz, expunerea entității la activități legate de cărbune, petrol și gaze;(iv) modul în care modelul de afaceri și strategia entității țin seama de interesele părților interesate ale entității și de impactul entității asupra aspectelor de durabilitate;(v) modul în care strategia entității a fost pusă în aplicare în ceea ce privește aspectele de durabilitate;b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de entitate, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puțin pentru 2030 și 2050, o descriere a progreselor înregistrate de entitate în vederea atingerii obiectivelor respective și o declarație din care să reiasă dacă obiectivele entității legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi științifice concludente;c) o descriere a rolului organelor de administrație, de conducere și de supraveghere în ceea ce privește aspectele de durabilitate, precum și a cunoștințelor de specialitate și a competențelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoștințe de specialitate și de competențe;d) o descriere a politicilor entității în ceea ce privește aspectele de durabilitate;e) informații despre existența unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziția membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere;f) o descriere:(i) a procesului de diligență necesară pus în aplicare de entitate în ceea ce privește aspectele de durabilitate și, după caz, în conformitate cu cerințele Uniunii aplicabile entităților de a desfășura un proces de diligență necesară;(ii) a principalului impact negativ real sau potențial legat de operațiunile proprii ale entității și de lanțul său valoric, inclusiv de produsele și serviciile sale, de relațiile sale de afaceri și de lanțul său de aprovizionare, a acțiunilor întreprinse pentru a identifica și monitoriza impactul respectiv și alte efecte negative pe care entitatea trebuie să le identifice în temeiul altor cerințe ale Uniunii privind desfășurarea de către entități a unui proces de diligență necesară;(iii) a oricăror acțiuni întreprinse de entitate pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potențial, precum și a rezultatului unor astfel de acțiuni;g) o descriere a principalelor riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv o descriere a principalelor relații de dependență a entității de astfel de aspecte, precum și a modului în care entitatea gestionează riscurile respective;h) indicatorii relevanți pentru prezentările de informații menționate la lit. a)-g).(4) Entitățile raportează procesul desfășurat pentru identificarea informațiilor pe care le-au inclus în raportul administratorilor în conformitate cu alin. (1) și (2). Informațiile enumerate la alin. (3) includ informații referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu și lung, după caz.(5) Dacă este cazul, informațiile menționate la alin. (1)-(4) conțin informații cu privire la propriile operațiuni ale entității și la lanțul său valoric, inclusiv la produsele și serviciile sale, la relațiile sale de afaceri și lanțul său de aprovizionare.(6) În primii 3 ani de aplicare a prezentelor reglementări în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea și în cazul în care nu sunt disponibile toate informațiile necesare privind lanțul valoric al entității, aceasta explică eforturile depuse pentru a obține informațiile necesare privind lanțul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obținute toate informațiile necesare și planurile sale pentru a obține informațiile necesare în viitor.(7) Dacă este cazul, informațiile menționate la alin. (1)-(4) conțin, de asemenea, trimiteri la alte informații incluse în raportul administratorilor în conformitate cu art. 8 alin. (1)-(3) și art. 9 alin. (1) și la sumele raportate în situațiile financiare anuale, precum și explicații suplimentare cu privire la acestea.(8) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale, dacă, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor legale și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice înțelegerea corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și a poziției entității și a impactului activității sale. (la 04-04-2024, Secțiunea a 2^1-a , Capitolul II a fost completată de Punctul 7. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 13^2(1) Entitățile raportează informațiile menționate la art. 13^1 în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.(2) Conducerea entității informează în consecință reprezentanții lucrătorilor la nivelul corespunzător și discută cu aceștia despre informațiile relevante și mijloacele de obținere și de verificare a informațiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanților lucrătorilor se comunică, după caz, organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere relevante.(3) Se consideră că entitățile care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (1) și la art. 13^1 și entitățile care se bazează pe derogarea prevăzută la alin. (8) au respectat cerința prevăzută la art. 8 alin. (3).(4) Dacă condițiile prevăzute la alin. (6) sunt îndeplinite, o entitate care este filială este scutită de obligațiile prevăzute la alin. (1) și la art. 13^1, denumită în continuare filială scutită, în cazul în care entitatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei societăți-mamă, întocmit în conformitate cu art. 29^1, 29^2 și art. 30 alin. (1)-(4).(5) O entitate care este filială a unei societăți-mamă stabilite într-o țară terță este, de asemenea, scutită de obligațiile prevăzute la alin. (1) și la art. 13^1 în cazul în care entitatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societății-mamă stabilite într-o țară terță și în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat prin decizii ale Comisiei Europene, în temeiul art. 23 alin. (4) paragraful 3 din Directiva 2004/109/CE.(6) Scutirea prevăzută la alin. (4) și (5) se aplică în următoarele condiții:a) raportul administratorilor al filialei scutite conține toate informațiile următoare:(i) denumirea și sediul social ale societății-mamă care raportează informații la nivel de grup în conformitate cu prevederile prezentului articol și ale art. 13^1 sau într-un mod echivalent cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) din Directiva 2004/109/CE;(ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societății-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societății-mamă, astfel cum se menționează la alin. (4) și (5), și către opinia de asigurare menționată la art. 14 alin. (3) lit. f) sau către opinia de asigurare menționată la lit. b);(iii) faptul că entitatea este scutită de obligațiile prevăzute la alin. (1) și la art. 13^1;b) dacă societatea-mamă menționată este stabilită într-o țară terță, raportarea sa consolidată privind durabilitatea și opinia de asigurare cu privire la raportarea consolidată privind durabilitatea, elaborată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul legislației aplicabile respectivei societăți-mamă, se publică în conformitate cu art. 19 și cu legislația aplicabilă în statul membru sub incidența căreia intră filiala scutită;c) în cazul în care societatea-mamă este stabilită într-o țară terță, informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, care acoperă activitățile desfășurate de filiala scutită stabilită în Uniune și de filialele sale, sunt incluse în raportul administratorilor al filialei scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o țară terță.(7) O filială scutită, care aplică prezentele reglementări, publică raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societății-mamă, în limba română, și pune la dispoziție orice traducere în limba română necesară. Orice traducere necertificată include o declarație în acest sens.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și ale art. 13^1 alin. (3)-(8) și fără a aduce atingere prevederilor alin. (4)-(7) și art. 13^3, entitățile mici și mijlocii menționate la art. 13^1 alin. (1), instituțiile mici și cu un grad redus de complexitate definite la art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 își pot limita raportarea privind durabilitatea la următoarele informații:a) o descriere succintă a modelului și a strategiei de afaceri ale entității;b) o descriere a politicilor entității în ceea ce privește aspectele de durabilitate;c) principalele efecte negative reale sau potențiale ale entității asupra aspectelor de durabilitate și orice acțiuni întreprinse pentru a identifica, monitoriza, preveni, atenua sau remedia astfel de efecte negative reale sau potențiale;d) principalele riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;e) indicatorii-cheie necesari pentru prezentările de informații menționate la lit. a)-d).(9) Entitățile mici și mijlocii, instituțiile mici și cu un grad redus de complexitate care se bazează pe derogarea menționată la alin. (8) raportează în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru entitățile mici și mijlocii adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în conformitate cu art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.(10) Pentru exercițiile financiare care încep înainte de 1 ianuarie 2028, prin derogare de la prevederile art. 13^1 alin. (1) și (2), entitățile mici și mijlocii, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, pot decide să nu includă în raportul administratorilor informațiile menționate la art. 13^1 alin. (1). În astfel de cazuri, entitatea indică totuși pe scurt în raportul administratorilor motivul pentru care nu a fost furnizată raportarea privind durabilitatea. (la 04-04-2024, Secțiunea a 2^1-a, Capitolul II a fost completată de Punctul 7. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 13^3Scutirea prevăzută la art. 13^2 alin. (4) și (5) se aplică și entităților care sunt entități de interes public care sunt supuse cerințelor art. 13^1, 13^2, cu excepția entităților mari ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. (la 04-04-2024, Sectiunea 2^1 , Capitolul II a fost completată de Punctul 7. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Secţiunea a 2^2-a Formatul de raportare electronic unic (la 04-04-2024, Capitolul II a fost completat de Punctul 7. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 13^4Entitățile supuse cerințelor prevăzute la art. 13^1-13^3 întocmesc raportul administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic și își marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv. (la 04-04-2024, Sectiunea a 2^2-a , Capitolul II a fost completată de Punctul 7. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Secţiunea a 2^3-a Dispoziții finale referitoare la raportarea privind durabilitatea (la 04-04-2024, Capitolul II a fost completat de Punctul 7. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 13^5Prevederile art. 13^1-13^4 nu sunt aplicabile organismelor de plasament colectiv. (la 04-04-2024, Sectiunea a 2^3-a , Capitolul II a fost completată de Punctul 7. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Secţiunea a 3-aAuditul și asigurarea raportării privind durabilitatea (la 04-04-2024, Titlul Secțiunii a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 14(1) Situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, sunt supuse auditului statutar în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare.(2) Auditarea statutară a situațiilor financiare anuale se realizează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice, membri ai Camerei Auditorilor Financiară din România (CAFR), potrivit legii.(3) Raportul auditorilor statutari cuprinde:a) o introducere care identifică cel puțin situațiile financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;b) o descriere a domeniului de aplicare a auditului statutar, care identifică cel puțin standardele de audit potrivit cărora a fost efectuat auditul statutar;c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară și care prezintă clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la următoarele:(i) dacă situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară, și(ii) după caz, dacă situațiile financiare anuale sunt conforme cerințelor legale aplicabile.Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul menționează imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii.d) o referire la aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenția, prin evidențiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;e) un punct de vedere privind:(i) coerența raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar; și(ii) pregătirea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele juridice aplicabile, cu excepția cerințelor referitoare la raportarea privind durabilitatea prevăzute la art. 13^1-13^3; (la 04-04-2024, Punctul (ii) , Litera e) , Alineatul (3) , Articolul 14 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) f) dacă este cazul, o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce privește conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerințele prezentelor reglementări, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene în temeiul art. 29b sau al art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, procesul desfășurat de entitate pentru identificarea informațiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea și conformitatea cu cerința de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu art. 13^4, precum și în ceea ce privește conformitatea cu cerințele de raportare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852. (la 04-04-2024, Alineatul (3) , Articolul 14 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (4) Raportul de audit cuprinde și declarația auditorului statutar care, pe baza cunoașterii și a înțelegerii dobândite pe parcursul auditului cu privire la entitatea în cauză și la mediul acesteia, declară dacă, a identificat informații eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informații eronate.(5) Raportul prevăzut la alin. (3) se semnează de către auditori statutari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor statutari persoane juridice autorizate, după caz, și se datează.(6) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (6) , Articolul 14 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (7) Auditorul statutar sau firma de audit își exprimă, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. e) și alin. (4), un aviz referitoare la informațiile pregătite conform art. 10 lit. c) și d) și verifică dacă au fost prezentate informațiile menționate la art. 10 lit. a), b), e), f) și g).(8) Prevederile alin. (1)-(5) nu sunt aplicabile în cazul declarației nefinanciare prevăzute la art. 8 alin. (4).  +  Articolul 14^1În cazul în care o entitate are obligația, în temeiul dreptului Uniunii Europene, să solicite verificarea de către o parte terță independentă acreditată a unor elemente ale raportării sale privind durabilitatea, raportul părții terțe independente acreditate este pus la dispoziție fie ca anexă la raportul administratorilor, fie prin alte mijloace accesibile publicului. (la 04-04-2024, Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completată de Punctul 12. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Secţiunea a 4-a Semnarea, aprobarea și publicarea situațiilor financiare anuale  +  Articolul 15Situațiile financiare anuale se întocmesc în limba română și în moneda națională.  +  Articolul 16(1) Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale și numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.(2) Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:a) directorul economic, contabilul - șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.  +  Articolul 17Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.  +  Articolul 18Situațiile financiare anuale și raportul administratorilor sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor sau asociaților, potrivit legii în vigoare. Acestea sunt însoțite de raportul de audit semnat de persoana responsabilă, conform prevederilor art. 14 alin. (5).  +  Articolul 19(1) Entitățile publică, în termenul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare, emise de A.S.F., situațiile financiare anuale aprobate corespunzător și raportul administratorilor, în formatul de raportare electronic menționat la art. 13^4, dacă este cazul, împreună cu opinia și declarația furnizate de auditorul statutar sau firma de audit, menționate la art. 14.(2) Entitățile ce aplică prevederile art. 13^1-13^3, 29^1 și 29^2 pun în mod gratuit raportul administratorilor la dispoziția publicului pe site-ul acestora. În cazul în care o entitate nu are un site propriu, aceasta pune la dispoziție, la cerere, o copie scrisă a raportului administratorilor. (la 04-04-2024, Articolul 19 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 20(1) Ori de câte ori situațiile financiare anuale și raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma și conținutul pe baza cărora persoanele responsabile cu auditarea statutară a situațiilor financiare anuale și-au întocmit raportul de audit. Acestea trebuie să fie însoțite de textul complet al raportului de audit statutar.(2) În cazul în care situațiile financiare anuale nu se publică în întregime, se menționează faptul că versiunea publicată reprezintă o formă prescurtată a acestora și trebuie să se facă referire la oficiul registrului comerțului la care au fost depuse situațiile financiare anuale. Dacă situațiile financiare anuale nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat. În acest caz, raportul de audit nu se publică, dar se menționează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, ori dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, trebuie menționat dacă raportul de audit face referire la aspecte asupra cărora auditorul statutar atrage atenția printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.  +  Articolul 21Pentru organismele de plasament colectiv constituite prin act constitutiv administrate de o societate de administrare, situațiile financiare anuale se semnează de persoana fizică sau juridică responsabilă cu elaborarea lor, se prezintă în cadrul consiliului de administrație al societății de administrare pentru însușire și se semnează de președintele consiliului.  +  Articolul 22Pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, situațiile financiare anuale se semnează de persoana responsabilă cu elaborarea lor, se prezintă în cadrul consiliului de administrație al societății care administrează respectivul organism de plasament colectiv și se semnează în numele consiliului de administrație de președintele acestuia.  +  Articolul 23(1) Concomitent cu situațiile financiare anuale se publică și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.(2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintă în notele explicative la situațiile financiare anuale.  +  Articolul 24Situațiile financiare anuale întocmite de entități trebuie publicate în fiecare stat membru al Uniunii Europene în care respectivele entități au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii Europene pot cere ca publicarea documentelor în cauză să fie făcută în limba lor oficială.  +  Articolul 25Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a veghea ca situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și declarația privind guvernanța corporativă, în cazurile în care sunt prezentate separat, să fie întocmite și publicate în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări și ale standardelor internaționale de contabilitate adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 și, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815, cu standardele de raportare privind durabilitatea menționate la cap. II^1 și cu cerințele art. 13^4. (la 04-04-2024, Articolul 25 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Capitolul II^1 Raportarea privind entitățile din țări terțe  +  Secţiunea 1 Rapoartele privind durabilitatea privind entitățile din țări terțe (la 04-04-2024, Actul a fost completat de Punctul 15. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Secţiunea 1 Rapoartele privind durabilitatea privind entitățile din țări terțe (la 04-04-2024, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 15. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 25^1(1) O filială stabilită pe teritoriul României, a cărei societate-mamă finală este reglementată de legislația unei țări terțe, publică și pune la dispoziție un raport privind durabilitatea care conține informațiile prevăzute la art. 29^1 alin. (3) lit. a) pct. (iii)-(v), lit. b)-f) și, după caz, lit. h), la nivel de grup al respectivei societăți-mamă finale dintr-o țară terță.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile filialelor mari și filialelor mici și mijlocii, cu excepția microentităților, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. (la 04-04-2024, Sectiunea 1 , Capitolul II^1 a fost completată de Punctul 15. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 25^2(1) O sucursală situată în România, care este sucursala unei entități reglementate de legislația unei țări terțe, care fie nu face parte dintr-un grup, fie este deținută în ultimă instanță de o entitate constituită în conformitate cu legislația unei țări terțe, publică și pune la dispoziția publicului un raport privind durabilitatea care conține informațiile menționate la art. 29^1 alin. (3) lit. a) pct. (iii)-(v), lit. b)-f) și, după caz, lit. h), la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivelul individual al entității dintr-o țară terță.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile sucursalei numai în cazul în care entitatea dintr-o țară terță nu are o filială, astfel cum se menționează la art. 25^1 alin. (1), și în cazul în care sucursala a generat o cifră de afaceri netă de peste 40 de milioane EUR în exercițiul financiar precedent. (la 04-04-2024, Sectiunea 1 , Capitolul II^1 a fost completată de Punctul 15. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 25^3(1) Prevederile art. 25^1 alin. (1) și ale art. 25^2 alin. (1) se aplică filialelor sau sucursalelor menționate la acestea numai în cazul în care entitatea dintr-o țară terță, la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivel individual, a generat o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane EUR în Uniunea Europeană pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.(2) Raportul privind durabilitatea comunicat de filială sau de sucursală, astfel cum se prevede la art. 25^1 alin. (1) și art. 25^2 alin. (1), este întocmit în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru entitățile din țări terțe adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene în temeiul art. 40b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), raportul privind durabilitatea comunicat de filială sau de sucursală, după cum se prevede la art. 25^1 alin. (1) și art. 25^2 alin. (1), poate fi întocmit în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464 sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de către Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE.(4) În cazul în care informațiile cerute pentru întocmirea raportului privind durabilitatea menționat la art. 25^1 alin. (1) și art. 25^2 alin. (1) nu sunt disponibile, filiala sau sucursala menționată la aceste articole îi solicită entității dintr-o țară terță să îi transmită toate informațiile necesare pentru a-și putea îndeplini obligațiile.(5) În cazul în care nu sunt transmise toate informațiile solicitate, filiala sau sucursala menționată la art. 25^1 alin. (1) și art. 25^2 alin. (1) întocmește, publică și pune la dispoziție raportul privind durabilitatea menționat la aceste articole, care conține toate informațiile aflate în posesia sa, obținute sau dobândite, și face o declarație în care precizează că entitatea dintr-o țară terță nu a pus la dispoziție informațiile necesare. (la 04-04-2024, Sectiunea 1 , Capitolul II^1 a fost completată de Punctul 15. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 25^4(1) Raportul privind durabilitatea menționat la art. 25^1 alin. (1) și art. 25^2 alin. (1) se publică însoțit de o opinie de asigurare emisă de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului intern al entității dintr-o țară terță sau al unui stat membru.(2) În cazul în care entitatea dintr-o țară terță nu transmite opinia de asigurare în conformitate cu alin. (1), filiala sau sucursala face o declarație în care precizează că entitatea dintr-o țară terță nu a pus la dispoziție opinia de asigurare necesară. (la 04-04-2024, Sectiunea 1 , Capitolul II^1 a fost completată de Punctul 15. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Secţiunea a 2-a Elaborarea, publicarea și punerea la dispoziție a rapoartelor privind durabilitatea privind entitățile din țări terțe (la 04-04-2024, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 15. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 25^5(1) Sucursalele entităților din țări terțe au responsabilitatea de a se asigura, făcând uz optim de cunoștințele și mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu art. 25^1-25^4 și că este publicat și pus la dispoziție în conformitate cu art. 25^6.(2) Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale filialelor menționate la art. 25^1-25^4 au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoștințele și mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu prevederile articolelor menționate anterior și că este publicat și pus la dispoziție în conformitate cu art. 25^6. (la 04-04-2024, Sectiunea a 2-a , Capitolul II^1 a fost completată de Punctul 15. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Secţiunea a 3-a Publicarea (la 04-04-2024, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 15. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 25^6(1) Filialele și sucursalele menționate la art. 25^1 alin. (1) și art. 25^2 alin. (1) își publică raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare și, după caz, cu declarația menționată la art. 25^3 alin. (5), în termenul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare, emise de A.S.F.(2) Raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare și, după caz, cu declarația publicată de entități în conformitate cu alin. (1), sunt puse gratuit la dispoziția publicului în limba română în termenul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare, emise de A.S.F., pe pagina de internet a filialei sau a sucursalei, conform dispozițiilor art. 25^1 alin. (1) și ale art. 25^2 alin. (1), în cazul în care acestea nu sunt puse gratuit la dispoziția publicului pe website-ul registrului menționat la art. 16 din Directiva (UE) 2017/1.132. (la 04-04-2024, Sectiunea a 3-a , Capitolul II^1 a fost completată de Punctul 15. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 25^7Prevederile prezentului capitol se aplică și filialelor și sucursalelor din România, care aparțin unor persoane juridice ce nu intră sub incidența legislației unui stat membru, dar a căror formă juridică este comparabilă cu tipurile de societăți enumerate la art. 2 alin. (1). (la 04-04-2024, Sectiunea a 3-a , Capitolul II^1 a fost completată de Punctul 15. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Capitolul III Prevederi referitoare la situațiile financiare anuale consolidate  +  Secţiunea 1 Elaborarea situațiilor financiare anuale consolidate  +  Articolul 26O entitate (societate-mamă) ce are obligația întocmirii de situații financiare anuale consolidate, trebuie să întocmească aceste situații financiare și un raport consolidat al administratorilor, în conformitate cu cerințele prevăzute de IFRS.  +  Articolul 27Societatea-mamă și toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale filialelor, conform prevederilor IFRS, aplicabile.  +  Articolul 28Notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate trebuie să cuprindă și următoarele informații, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:a) denumirea și sediul social ale entităților incluse în consolidare;b) proporția de capital deținută în entitățile incluse în consolidare, altele decât societatea-mamă, de către entitățile incluse în consolidare sau de către persoanele care acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități;c) condițiile care au determinat consolidarea, în conformitate cu prevederile IFRS;d) informațiile de la lit. b) trebuie prezentate și în cazul entităților excluse din consolidare, însoțite de o explicație referitoare la excluderea acestora;e) denumirea și sediul social ale entităților asociate cu o entitate inclusă în consolidare și proporția din capitalul acestora deținută de entitatea inclusă în consolidare sau de persoane care acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități;f) informațiile de la lit. e) trebuie prezentate și în cazul entităților asociate excluse din consolidare, însoțite de o explicație referitoare la excluderea acestora;g) denumirea și sediul social ale entităților incluse în consolidare, pentru entitățile care reprezintă asocieri în participație, factorii pe care se bazează conducerea comună și proporția capitalului social al entității, deținută de entitățile incluse în consolidare sau de persoanele care acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități;h) denumirea și sediul social ale fiecăreia dintre entitățile, altele decât cele prevăzute la lit. a), e) și g), în care entitățile incluse în consolidare dețin direct sau prin intermediul unor persoane care acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități, o cotă de capital social de cel puțin 20%, menționând proporția de capital deținută, suma capitalurilor proprii și profitul sau pierderea ultimului exercițiu financiar al entității în cauză, pentru care au fost aprobate situațiile financiare anuale. Aceste informații pot fi omise dacă nu sunt semnificative sau dacă entitatea în cauză nu își publică situațiile financiare și dacă mai puțin de 50% din capitalul său social este deținut, direct sau indirect, de entitățile amintite;i) valoarea avansurilor și creditelor acordate, potrivit legii, membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere ai entității, de către acea entitate sau de către una dintre filialele sale, indicând ratele dobânzii, principalele condiții și orice sume restituite, precum și a angajamentelor asumate în contul lor sub forma garanțiilor de orice fel, indicând totalul pe fiecare categorie;j) numărul mediu de persoane angajate în cursul exercițiului financiar, de către entitățile incluse în consolidare, defalcat pe categorii și, dacă nu sunt prezentate distinct în contul de profit și pierdere consolidat, cheltuielile cu personalul aferente exercițiului financiar. Se consemnează separat numărul mediu de persoane angajate în cursul exercițiului financiar de către entitățile asupra cărora se exercită control comun;k) valoarea remunerațiilor acordate în cadrul exercițiului financiar membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere pentru funcțiile deținute de aceștia în societatea-mamă și în filialele sale, precum și orice angajamente care au luat naștere sau sunt încheiate în aceleași condiții privind pensiile acordate foștilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie. Separat, se prezintă informații privind remunerațiile acordate pentru funcțiile exercitate în entitățile controlate în comun și entitățile asociate;l) totalul onorariilor percepute pentru exercițiul financiar de auditorul statutar sau de firma de audit, pentru auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate, precum și onorariile totale percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii non audit.  +  Secţiunea a 2-a Raportul consolidat al administratorilor  +  Articolul 29(1) Consiliul de administrație al societății-mamă elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel puțin o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților și a poziției entităților incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care acestea se confruntă.(2) Prezentarea de la alin. (1) este o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților și a poziției entităților incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvată cu dimensiunea și complexitatea activității. În măsura în care este necesar pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția financiară a entităților incluse în consolidare, analiza cuprinde atât indicatori cheie ai performanței de natură financiară, cât și, după caz, de natură nefinanciară, în legătură cu activitatea specifică a entităților, inclusiv informații privind probleme de mediu înconjurător și angajați.(3) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (3) , Articolul 29 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 16. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (4) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (4) , Articolul 29 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 16. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (5) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (5) , Articolul 29 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 16. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (6) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (6) , Articolul 29 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 16. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (7) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (7) , Articolul 29 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 16. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Secţiunea a 2^1-a Raportarea consolidată privind durabilitatea  +  Articolul 29^1(1) Societățile-mamă ale unui grup mare, astfel cum este definit la art. 5^1 pct. 8, includ în raportul consolidat al administratorilor informațiile necesare pentru înțelegerea impactului grupului asupra aspectelor de durabilitate și informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanța și poziția grupului.(2) Informațiile menționate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul consolidat al administratorilor, într-o secțiune specifică a raportului consolidat al administratorilor.(3) Informațiile menționate la alin. (1) conțin:a) o descriere succintă a modelului de afaceri și a strategiei grupului, inclusiv cu privire la:(i) reziliența modelului de afaceri și a strategiei grupului în relație cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;(ii) oportunitățile pentru grup în legătură cu aspectele de durabilitate;(iii) planurile grupului, inclusiv acțiunile de punere în aplicare și planurile financiare și de investiții conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri și strategia sa sunt compatibile cu tranziția către o economie durabilă și cu limitarea încălzirii globale la 1,5°C, în conformitate cu Acordul de la Paris și cu obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119, precum și, după caz, expunerea grupului la activități legate de cărbune, petrol și gaze;(iv) modul în care modelul de afaceri și strategia grupului țin seama de interesele părților interesate ale grupului și de impactul grupului asupra aspectelor de durabilitate;(v) modul în care strategia grupului a fost pusă în aplicare în ceea ce privește aspectele de durabilitate;b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de grup, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puțin pentru 2030 și 2050, o descriere a progreselor înregistrate de grup în vederea atingerii obiectivelor respective și o declarație din care să reiasă dacă obiectivele grupului legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi științifice concludente;c) o descriere a rolului organelor de administrație, de conducere și de supraveghere în ceea ce privește aspectele de durabilitate, precum și a cunoștințelor de specialitate și a competențelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoștințe de specialitate și de competențe;d) o descriere a politicilor grupului în ceea ce privește aspectele de durabilitate;e) informații despre existența unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziția membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere;f) o descriere:(i) a procesului de diligență necesară pus în aplicare de grup în ceea ce privește aspectele de durabilitate și, după caz, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene aplicabile entităților de a desfășura un proces de diligență necesară;(ii) a principalului impact negativ real sau potențial legat de operațiunile proprii ale grupului și de lanțul său valoric, inclusiv de produsele și serviciile sale, de relațiile sale de afaceri și de lanțul său de aprovizionare, a acțiunilor întreprinse pentru a identifica și monitoriza impactul respectiv și alte efecte negative pe care societatea-mamă trebuie să le identifice în temeiul altor cerințe ale Uniunii privind desfășurarea unui proces de diligență necesară;(iii) a oricăror acțiuni întreprinse de grup pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potențial, precum și a rezultatului unor astfel de acțiuni;g) o descriere a principalelor riscuri pentru grup aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv a principalelor relații de dependență a grupului de astfel de aspecte, precum și a modului în care grupul gestionează riscurile respective;h) indicatorii relevanți pentru prezentările de informații menționate la lit. a)-g).(4) Societățile-mamă raportează procesul desfășurat pentru identificarea informațiilor pe care le-au inclus în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu alin. (1) și (2). Informațiile enumerate la alin. (3) includ informații referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu și lung, după caz.(5) Dacă este cazul, informațiile menționate la alin. (1)-(4) conțin informații cu privire la propriile operațiuni ale grupului și la lanțul său valoric, inclusiv la produsele și serviciile sale, la relațiile sale de afaceri și lanțul său de aprovizionare.(6) În primii 3 ani de aplicare a prevederilor prezentelor reglementări cu privire la raportarea privind durabilitatea și în cazul în care nu sunt disponibile toate informațiile necesare privind lanțul valoric al societății-mamă, societatea-mamă explică eforturile depuse pentru a obține informațiile necesare privind lanțul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obținute toate informațiile necesare și planurile sale pentru a obține informațiile necesare în viitor.(7) Dacă este cazul, informațiile menționate la alin. (1)-(4) conțin, de asemenea, trimiteri la alte informații incluse în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu art. 30 alin. (1)-(4) și la sumele raportate în situațiile financiare consolidate, precum și explicații suplimentare cu privire la acestea.(8) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat corespunzător al membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de lege și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, cu condiția ca astfel de omisiuni să nu împiedice înțelegerea corectă și echilibrată a dezvoltării, a performanței și a poziției grupului și a impactului activității sale.(9) În cazul în care entitatea care raportează constată că există diferențe semnificative între riscurile la care este expus grupul sau impactul pe care îl are acesta și riscurile la care este expusă sau sunt expuse una sau mai multe filiale ale sale ori impactul acesteia sau al acestora, entitatea face posibilă înțelegerea adecvată, după caz, a riscurilor la care este expusă sau sunt expuse filiala sau filialele în cauză și impactul acesteia sau al acestora.(10) Entitățile indică filialele incluse în consolidare care sunt exceptate de la raportarea anuală sau consolidată privind durabilitatea în temeiul art. 13^2 alin. (4)-(7) și art. 13^3 sau al art. 29^2 alin. (4) și (5). (la 04-04-2024, Sectiunea a 2^1-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completată de Punctul 17. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 29^2(1) Societățile-mamă raportează informațiile menționate la art. 29^1 alin. (1)-(8) în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.(2) Conducerea societății-mamă informează în consecință reprezentanții angajaților la nivelul corespunzător și discută cu aceștia despre informațiile relevante și mijloacele de obținere și de verificare a informațiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanților lucrătorilor se comunică, după caz, organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere relevante.(3) Se consideră că societățile-mamă care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (1) și art. 29^1 au respectat cerințele prevăzute la art. 8 alin. (3) și art. 13^1-13^3.(4) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (6), o societate-mamă care este filială este scutită de obligațiile prevăzute la alin. (1) și art. 29^1, denumită în continuare societate-mamă scutită, dacă societatea-mamă respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prezentul articol și cu art. 29^1, 29^2 și art. 30 alin. (1)-(4).(5) O societate-mamă care este filială a unei societăți-mamă stabilite într-o țară terță este, de asemenea, scutită de obligațiile prevăzute la alin. (1) și art. 29^1 în cazul în care societatea-mamă respectivă și filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societății-mamă stabilite într-o țară terță și în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat prin decizii ale Comisiei Europene, în temeiul art. 23 alin. (4) paragraful 3 din Directiva 2004/109/CE.(6) Scutirea prevăzută la alin. (4) și (5) se aplică în următoarele condiții:a) raportul administratorilor al societății-mamă scutite conține toate informațiile următoare:(i) denumirea și sediul social ale societății-mamă care raportează informații la nivel de grup în conformitate cu prezentul articol sau într-un mod echivalent cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat prin decizii ale Comisiei Europene, în temeiul art. 23 alin. (4) paragraful 3 din Directiva 2004/109/CE;(ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societății-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societății-mamă, astfel cum se menționează la alin. (4)-(5), și către opinia de asigurare menționată la art. 14 alin. (3) lit. f) sau către opinia de asigurare menționată la lit. b);(iii) faptul că societatea-mamă este scutită de obligațiile prevăzute la art. 29^1 și art. 29^2 alin. (1);b) dacă societatea-mamă este stabilită într-o țară terță, raportarea sa consolidată privind durabilitatea și opinia de asigurare exprimată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul legislației aplicabile societății-mamă se publică în conformitate cu art. 19 și cu legislația statului membru sub incidența căreia intră societatea-mamă scutită;c) în cazul în care societatea-mamă este stabilită într-o țară terță, informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care reglementează activitățile desfășurate de filiala stabilită în Uniune care este scutită de obligația de raportare privind durabilitatea în temeiul art. 13^2 alin. (4)-(7) și art. 13^3, sunt incluse în raportul administratorilor al societății-mamă scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o țară terță.(7) Societatea-mamă scutită care aplică prezentele reglementări publică raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societății-mamă în limba română și pune la dispoziție orice traducere în limba română necesară. Orice traducere necertificată include o declarație în acest sens.(8) Scutirea prevăzută la alin. (4) și (5) se aplică și entităților de interes public supuse cerințelor prezentului articol și art. 29^1, cu excepția entităților mari ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. (la 04-04-2024, Sectiunea a 2^1-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completată de Punctul 17. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 29^3Prevederile art. 29^1, 29^2 și 30^1 nu sunt aplicabile organismelor de plasament colectiv. (la 04-04-2024, Sectiunea a 2^1-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completată de Punctul 17. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 29^4(1) Până la 6 ianuarie 2030, o filială din Uniunea Europeană care intră sub incidența prevederilor art. 13^1-13^3 sau ale art. 29^1 și 29^2 și a cărei societate-mamă nu este reglementată de legislația unui stat membru poate întocmi raportarea consolidată privind durabilitatea în conformitate cu prevederile art. 29^1 și 29^2, care să includă toate filialele din Uniunea Europeană ale societății-mamă respective care intră sub incidența art. 13^1-13^3 sau ale art. 29^1 și 29^2.(2) Până la 6 ianuarie 2030, raportarea consolidată privind durabilitatea menționată la alin. (1) include informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care acoperă activitățile desfășurate de toate filialele din Uniunea Europeană ale societății-mamă menționate la alin. (1) care intră sub incidența art. 13^1-13^3 sau ale art. 29^1 și 29^2.(3) Filiala din Uniunea Europeană menționată la alin. (1) trebuie să fie una dintre filialele din Uniunea Europeană ale grupului care a generat cea mai mare cifră de afaceri din Uniune în cel puțin unul dintre cele cinci exerciții financiare precedente, pe bază consolidată, după caz.(4) Raportarea consolidată privind durabilitatea menționată la alin. (1) se publică în conformitate cu art. 19.(5) În scopul scutirii prevăzute la art. 13^2 alin. (4)-(7) și la art. 29^2 alin. (4)-(7), raportarea în conformitate cu alin. (1) și (2) se consideră a reprezenta raportare de către o societate-mamă la nivel de grup în ceea ce privește entitățile incluse în consolidare. Se consideră că raportarea în conformitate cu alin. (2) îndeplinește condițiile menționate la art. 13^2 alin. (6) lit. c) și, respectiv, la art. 29^2 alin. (6) lit. c). (la 04-04-2024, Sectiunea a 2^1-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completată de Punctul 17. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (la 04-04-2024, Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost completată de Punctul 17. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Secţiunea a 2^2-a Alte prevederi privind raportul consolidat al administratorilor (la 04-04-2024, Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completată de Punctul 18. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 30(1) Raportul consolidat al administratorilor furnizează pe lângă informațiile cerute de alte dispoziții ale prezentelor reglementări, cel puțin informațiile prevăzute la art. 9 și art. 11, ținând cont de ajustările esențiale care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport consolidat al administratorilor comparativ cu un raport al administratorilor, într-un mod care să faciliteze evaluarea poziției entităților incluse în consolidare, luate ca ansamblu.(2) În ceea ce privește entitățile incluse în consolidare, raportul consolidat al administratorilor conține, de asemenea, informații privind numărul și valoarea nominală sau, în absența unei valori nominale, valoarea contabilă a tuturor acțiunilor entității (societății-mamă) deținute de ea însăși, de filiale ale acesteia sau de o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul oricărei dintre aceste entități;(3) În ceea ce privește informațiile referitoare la sistemele de control intern și de gestionare a riscurilor, declarația privind guvernanța corporativă face trimitere la principalele caracteristici ale acestor sisteme pentru entitățile incluse în consolidare, luate ca ansamblu.(4) În cazul în care se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui raport unic. Informația cu privire la prezentarea unui singur raport trebuie inclusă în secțiunea din cadrul raportului care cuprinde declarația privind guvernanța corporativă.(5) Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a veghea ca situațiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor și declarația consolidată privind guvernanța corporativă, în cazurile în care sunt prezentate separat, să fie întocmite și publicate în conformitate cu cerințele prezentei norme și ale standardelor internaționale de contabilitate adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 și, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815, cu standardele de raportare privind durabilitatea menționate la cap. II^1 și cu cerințele art. 30^1. (la 04-04-2024, Alineatul (5) , Articolul 30 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Secţiunea a 2^3-a Formatul de raportare electronic unic (la 04-04-2024, Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completată de Punctul 20. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 30^1Societățile-mamă supuse cerințelor prevăzute la art. 29^1 și 29^2 întocmesc raportul consolidat al administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 și marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv. (la 04-04-2024, Sectiunea a 2^3-a , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completată de Punctul 20. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Secţiunea a 3-a Auditarea statutară a situațiilor financiare anuale consolidate  +  Articolul 31(1) Situațiile financiare anuale consolidate întocmite în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, sunt supuse auditului statutar în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(2) Auditarea statutară a situațiilor financiare anuale consolidate se realizează de auditori statutari, persoane fizice sau juridice, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), potrivit legii.(3) Raportul auditorilor statutari cuprinde:a) menționarea situațiilor financiare anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;b) o descriere a ariei auditului statutar, respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorilor statutari potrivit căreia situațiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară și, după caz, dacă situațiile financiare anuale consolidate respectă cerințele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii;d) o referire la aspectele asupra cărora auditorii statutari atrag atenția, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;e) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situațiile financiare anuale consolidate pentru același exercițiu financiar;f) o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce privește conformitatea raportării consolidate privind durabilitatea cu cerințele prezentelor reglementări, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, în temeiul art. 29b sau al art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2464, procesul desfășurat de grup pentru identificarea informațiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea și conformitatea cu cerința de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu art. 30^1, precum și în ceea ce privește conformitatea cu cerințele de raportare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852. (la 04-04-2024, Alineatul (3) , Articolul 31 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 21. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (4) Raportul prevăzut la alin. (3) se semnează de către auditori statutari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor statutari persoane juridice autorizate, după caz, și se datează.(5) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (5) , Articolul 31 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 22. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 ) (6) Abrogat. (la 04-04-2024, Alineatul (6) , Articolul 31 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 22. , Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 aprilie 2024 )  +  Articolul 32În cazul în care situațiile financiare anuale ale entității (societate-mamă) se atașează la situațiile financiare anuale consolidate, raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situațiilor financiare anuale consolidate cerut la art. 31 alin. (3) poate fi combinat cu raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situațiilor financiare anuale ale entității (societate-mamă), prevăzut la art. 14 alin. (3).  +  Secţiunea a 4-a Semnarea, aprobarea și publicarea situațiilor financiare anuale consolidate  +  Articolul 33(1) Situațiile financiare anuale consolidate sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale consolidate și numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.(2) Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale consolidate se completează astfel:a) directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.  +  Articolul 34Situațiile financiare anuale consolidate se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității (societate-mamă).  +  Articolul 35Situațiile financiare anuale consolidate și raportul consolidat al administratorilor sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor sau asociaților, potrivit legii în vigoare. Acestea sunt însoțite de raportul de audit semnat de persoana responsabilă, conform prevederilor art. 31 alin. (4).  +  Articolul 36Situațiile financiare anuale consolidate se întocmesc și se publică în limba română și în moneda națională.  +  Articolul 37Situațiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul consolidat al administratorilor și raportul de audit, se publică în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 38Ori de câte ori situațiile financiare anuale consolidate și raportul consolidat al administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma și conținutul pe baza cărora auditorii statutari și-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoțite de textul complet al raportului de audit.  +  Articolul 39Dacă situațiile financiare anuale consolidate nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată și trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerțului la care au fost depuse situațiile financiare anuale consolidate. În cazul în care situațiile financiare anuale consolidate nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie specificat. În acest caz raportul de audit nu se publică, dar se menționează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, ori dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, se menționează dacă raportul de audit face vreo referire la orice aspecte asupra cărora auditorii statutari atrag atenția printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.  +  Capitolul III^1 Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Secţiunea 1 Definiții legate de raportarea informațiilor referitoare la impozitul pe profit (la 06-01-2023, Secțiunea 1, Capitolul III^1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^1(1) În înțelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiții:a) societate-mamă finală - o entitate care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entități;b) situații financiare anuale consolidate - situațiile financiare care sunt întocmite de o societate-mamă a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile și cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entități economice;c) jurisdicție fiscală - un stat sau o jurisdicție nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce privește impozitul pe profit;d) entitate autonomă - o entitate care nu face parte dintr-un grup, astfel cum este definit de IFRS.(2) În sensul art. 39^2-39^7, venituri are înțelesul prevăzut de IFRS. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Secţiunea a 2-a Entitățile care au obligația de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit (la 06-01-2023, Secțiunea a 2-a, Capitolul III^1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^2(1) Societățile-mamă finale ale căror venituri consolidate au depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate, au obligația să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.(2) O societate-mamă finală nu mai face obiectul obligațiilor de raportare stabilite la alin. (1) atunci când veniturile consolidate totale ale acesteia la data bilanțului scad sub cuantumul de 3.700.000.000 lei, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate.(3) Entitățile autonome ale căror venituri au depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale, au obligația să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.(4) O entitate autonomă nu mai face obiectul obligațiilor de raportare stabilite la alin. (3) atunci când veniturile totale ale acesteia la data bilanțului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^3Prevederile art. 39^2 nu se aplică entităților autonome sau societăților-mamă finale și entităților lor afiliate în cazul în care aceste entități, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, își au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^4Prevederile art. 39^2 nu se aplică entităților autonome și societăților-mamă finale în cazul în care aceste entități sau entitățile lor afiliate prezintă un raport, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care include informații privind toate activitățile lor și, în cazul societăților-mamă finale, privind toate activitățile tuturor entităților lor afiliate incluse în situațiile financiare consolidate. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^5(1) Filialele care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența prezentelor reglementări, atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare consolidate, au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.(2) Atunci când informațiile sau raportul respectiv nu este disponibil, filiala solicită societății sale mamă finale să îi furnizeze toate informațiile necesare pentru a-i permite să își îndeplinească obligațiile în temeiul alin. (1). În cazul în care societatea-mamă finală nu furnizează toate informațiile solicitate, filiala întocmește, publică și asigură accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care conține toate informațiile, obținute sau dobândite, pe care aceasta le deține, precum și o declarație care indică faptul că societatea-mamă finală a acesteia nu a pus la dispoziție informațiile necesare.(3) Filialele nu mai fac obiectul obligațiilor de raportare stabilite la prezentul articol atunci când totalul veniturilor consolidate al societății-mamă finale la data bilanțului său scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate.(4) Sucursalele din România înființate de entități care nu intră sub incidența legislației unui stat membru au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală sau entitatea autonomă menționată la alin. (9) lit. a), în ceea ce privește cel mai recent dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.(5) În cazul în care informațiile sau raportul respectiv nu este disponibil, persoana sau persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile de publicitate menționate la art. 39^17 solicită societății-mamă finale sau entității autonome menționate la alin. (9) lit. a) să le furnizeze toate informațiile necesare pentru a le permite să își îndeplinească obligațiile.(6) În cazul în care nu sunt furnizate toate informațiile solicitate, sucursala întocmește, publică și asigură accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care conține toate informațiile pe care aceasta le deține, le-a obținut sau le-a dobândit, precum și o declarație care indică faptul că societatea-mamă finală sau entitatea autonomă nu a pus la dispoziție informațiile necesare.(7) Obligațiile de raportare stabilite la alin. (4)-(6) și (8)-(10) se aplică numai sucursalelor ale căror venituri au depășit pragul prevăzut la art. 3 alin. (2) din Directiva 2013/34/UE, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.(8) O sucursală supusă obligațiilor de raportare conform alin. (4)-(7) și (9)-(10) nu mai face obiectul acestor obligații atunci când veniturile sale scad sub pragul indicat la art. 3 alin. (2) din Directiva 2013/34/UE, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.(9) Unei sucursale i se aplică regulile prevăzute la alin. (4)-(8) și (10) numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele criterii:a) entitatea care a deschis sucursala este fie o entitate afiliată unui grup a cărui societate-mamă finală nu este reglementată de legislația unui stat membru și ale cărei venituri consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate, fie o entitate autonomă ale cărei venituri au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare; șib) societatea-mamă finală menționată la lit. a) nu are o filială, astfel cum se menționează la alin. (1)-(3).(10) O sucursală nu mai face obiectul obligațiilor de raportare stabilite la alin. (4)-(9) în cazul în care criteriul prevăzut la alin. (9) lit. a) încetează să mai fie îndeplinit timp de două exerciții financiare consecutive. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^6Prevederile stabilite la art. 39^5 nu se aplică în cazul în care un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit de o societate-mamă finală sau de o entitate autonomă care nu intră sub incidența legislației unui stat membru, în conformitate cu prevederile art. 39^8-39^11, și îndeplinește următoarele criterii:a) este pus la dispoziția publicului, gratuit și într-un format de raportare electronică cu citire automată:(i) pe pagina de internet a respectivei societăți-mamă finale sau a entității autonome respective;(ii) în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;(iii) în termen de cel mult 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul; șib) identifică denumirea și sediul social ale unei singure filiale sau denumirea și adresa unei singure sucursale care intră sub incidența legislației unui stat membru și care a publicat un raport în conformitate cu art. 39^12. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^7Filialele sau sucursalele care nu fac obiectul dispozițiilor art. 39^5 au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit în cazul în care aceste filiale sau sucursale servesc exclusiv obiectivului eludării cerințelor de raportare stabilite în prezentul capitol. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Secţiunea a 3-a Conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit (la 06-01-2023, Secțiunea a 3-a, Capitolul III^1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^8(1) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat în temeiul art. 39^2-39^7 include informații cu privire la toate activitățile entității autonome sau ale societății-mamă finale, inclusiv activitățile tuturor entităților afiliate, consolidate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar în cauză.(2) Informațiile menționate la alin. (1) cuprind:a) numele societății-mamă finale sau al entității autonome, exercițiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului și, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situațiile financiare ale societății-mamă finale, pentru exercițiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicțiile fiscale incluse în anexele I și II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;b) o scurtă descriere a naturii activităților acestora;c) numărul de salariați în echivalent normă întreagă;d) veniturile, astfel cum sunt definite de IFRS, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate;e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e);f) cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exercițiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce privește profiturile sau pierderile impozabile din exercițiul financiar în cauză de către entități în jurisdicția fiscală relevantă;g) cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exercițiului financiar în cauză de către entități în jurisdicția fiscală relevantă; șih) cuantumul câștigurilor acumulate la sfârșitul exercițiului financiar în cauză.(3) În sensul alin. (2) lit. d), veniturile includ tranzacțiile cu părți afiliate.(4) În sensul alin. (2) lit. f), cheltuielile curente cu impozitele se referă doar la activitățile unei entități din exercițiul financiar relevant și nu includ impozite amânate sau provizioane pentru obligații fiscale incerte privind impozitul.(5) În sensul alin. (2) lit. g), impozitele plătite includ impozitele reținute la sursă plătite de alte entități în ceea ce privește plățile către entități și sucursale din cadrul unui grup.(6) În sensul alin. (2) lit. h), câștigurile acumulate se referă la suma profiturilor din exercițiile financiare anterioare și din exercițiul financiar în cauză, cu privire la distribuirea cărora nu s-a decis încă. În ceea ce privește sucursalele, câștigurile acumulate sunt cele ale entității care a deschis sucursala.(7) Informațiile enumerate la alin. (2)-(6) pot fi raportate pe baza instrucțiunilor de raportare menționate în anexa nr. 3 secțiunea a II-a din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(8) Informațiile menționate la alin. (2)-(7) sunt prezentate utilizând un model comun și formate de raportare electronică cu citire automată.(9) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit prezintă informațiile menționate la alin. (2)-(6) sau (7), separat pentru fiecare stat membru.(10) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informațiile menționate la alin. (2)-(6) sau (7), separat pentru fiecare jurisdicție fiscală care, la data de 1 martie a exercițiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul, se află pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, și prezintă aceste informații separat pentru fiecare jurisdicție fiscală care, la data de 1 martie a exercițiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul și la data de 1 martie a exercițiului financiar precedent, a fost menționată în anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.(11) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informațiile menționate la alin. (2)-(6) sau (7) în mod agregat pentru alte jurisdicții fiscale.(12) Informațiile se atribuie fiecărei jurisdicții fiscale relevante pe baza sediului sau a existenței unui sediu comercial fix sau a unei activități economice permanente care, având în vedere activitățile grupului sau ale entității autonome, poate face obiectul obligației de a plăti impozit pe profit în jurisdicția fiscală respectivă.(13) În cazul în care activitățile mai multor entități afiliate pot face obiectul obligației de a plăti impozit pe profit în cadrul unei singure jurisdicții fiscale, informațiile atribuite jurisdicției fiscale respective reprezintă suma informațiilor referitoare la astfel de activități ale fiecărei entități afiliate și ale sucursalelor lor în jurisdicția fiscală respectivă.(14) Nicio informație privind o anumită activitate nu este atribuită simultan mai multor jurisdicții fiscale.(15) Una sau mai multe informații specifice care trebuie prezentate în mod normal în conformitate cu alin. (2)-(6) sau (7) pot fi omise temporar din raport în cazul în care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entităților la care se referă raportul. Orice omisiune este indicată în mod clar în raport, împreună cu o explicație motivată în mod corespunzător privind motivele acesteia.(16) Toate informațiile omise în temeiul alin. (15) sunt făcute publice într-un raport ulterior privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, în termen de cel mult 5 ani de la data omisiunii inițiale.(17) Informațiile referitoare la jurisdicțiile fiscale incluse în anexele I și II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, astfel cum sunt menționate la alin. (9)-(14), nu pot fi omise niciodată.(18) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit poate include, dacă este cazul, la nivelul grupului, o prezentare generală care să ofere explicații cu privire la orice discrepanță semnificativă dintre cuantumurile prezentate în temeiul alin. (2) lit. f) și g), ținând seama, după caz, de cuantumurile corespunzătoare referitoare la exercițiile financiare anterioare. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^9(1) Moneda utilizată în raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care sunt prezentate situațiile financiare consolidate ale societății-mamă finale sau situațiile financiare anuale individuale ale entității autonome.(2) În cazul menționat la art. 39^5 alin. (2), moneda utilizată în raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care filiala își publică situațiile financiare anuale.(3) Pragurile menționate la art. 39^5 se convertesc într-o sumă echivalentă în moneda națională a oricărei țări terțe relevante prin aplicarea cursului de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, rotunjită la mia cea mai apropiată. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^10Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit precizează dacă a fost elaborat în conformitate cu art. 39^8 alin. (2)-(6) sau (7). (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Secţiunea a 4-a Publicarea și accesibilitatea (la 06-01-2023, Secțiunea a 4-a, Capitolul III^1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^11Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și declarația menționate la art. 39^2-39^7 se publică în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European și a Consiliului. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^12Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și declarația publicate de entități în conformitate cu art. 39^11 sunt puse la dispoziția publicului gratuit, în limba română, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul pe pagina de internet:a) a entității, atunci când se aplică art. 39^2;b) a filialei sau a unei entități afiliate, atunci când se aplică art. 39^5 alin. (1)-(3); sauc) a sucursalei sau a entității care a deschis sucursala sau a unei entități afiliate, atunci când se aplică prevederile art. 39^5 alin. (4)-(10). (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^13Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 39^12 acele entități al căror raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit publicat în conformitate cu art. 39^11 este pus simultan la dispoziția publicului într-un format de raportare electronică cu citire automată, pe pagina de internet a registrului menționat de Directiva (UE) 2017/1.132, și gratuit pentru orice terț situat în Uniunea Europeană. Pagina de internet a entităților, astfel cum este menționată la art. 39^12, conține informații privind exceptarea respectivă și o trimitere la pagina de internet a registrului relevant. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^14Raportul menționat la art. 39^2 și la art. 39^5-39^7 și, după caz, declarația menționată la art. 39^5 sunt accesibile pe pagina de internet în cauză pentru o perioadă de cel puțin 5 ani consecutivi. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Secţiunea a 5-a Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea și asigurarea accesului la raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit (la 06-01-2023, Secțiunea a 5-a, Capitolul III^1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^15Membrii organelor administrative, de conducere și de supraveghere ale societăților-mamă finale sau ale entităților autonome menționate la art. 39^2, care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat și pus la dispoziție în conformitate cu art. 39^2-39^14. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^16Membrii organelor administrative, de conducere și de supraveghere ale filialelor menționate la art. 39^5 alin. (1)-(3), precum și persoana sau persoanele desemnate să efectueze formalitățile de publicitate prevăzute la art. 41 din Directiva (UE) 2017/1.132 pentru sucursalele prevăzute la art. 39^5 alin. (4)-(10), care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a se asigura, după cunoștințele și mijloacele de care dispun, că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit într-un mod coerent sau conform, după caz, cu art. 39^2-39^10 și că este publicat și pus la dispoziție în conformitate cu art. 39^11-39^14. (la 06-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Secţiunea a 6-a Declarația auditorului statutar (la 06-01-2023, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Articolul 39^17În cazul entităților cărora li se aplică cerințele prezentului capitol, raportul de audit stabilește dacă, pentru exercițiul financiar anterior exercițiului financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare care fac obiectul auditului, entitatea a avut obligația, în temeiul art. 39^2-39^7, de a publica un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu art. 39^11-39^14. (la 06-01-2023, Secțiunea a 6-a, Capitolul III^1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 29 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2023 )  +  Capitolul IV Prevederi privind unele operațiuni  +  Secţiunea 1 Activele imobilizate  +  Articolul 40(1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare ce se recunosc în conformitate cu cerințele prevăzute de IFRS.(2) În cadrul activelor imobilizate, în înțelesul prezentelor reglementări, se includ: imobilizările necorporale, imobilizările corporale, imobilizările în curs, activele reprezentând dreptul de utilizare în cazul contractelor de leasing și imobilizările financiare. (la 18-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 40 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) (3) În cadrul activelor imobilizate se urmăresc distinct activele biologice (contul 241 "Active biologice"). Modificarea valorii juste a activelor biologice se înregistrează în contul 7571 "Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice", respectiv contul 6571 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice". La contabilizarea operațiunilor privind activele biologice sunt avute în vedere prevederile IFRS în acest sens.(4) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul în rezultatul reportat, contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", la scoaterea din evidență a activului sau pe măsura folosirii acestuia, potrivit prevederilor IFRS.(5) Evidențierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte și pe fiecare operațiune de reevaluare care a avut loc. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizării respective.(6) Prevederile art. 42 alin. (3) și (6) se aplică și în cazul cedării activelor biologice. În acest caz, pentru evidențierea în contabilitate se utilizează conturile 7573 "Venituri din cedarea activelor biologice" și 6573 "Cheltuieli cu cedarea activelor biologice".  +  Articolul 41(1) În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind fondul comercial, precum și alte elemente care îndeplinesc condițiile pentru recunoaștere ca imobilizări necorporale.(2) Pentru înregistrarea constituirii, respectiv a reluării deprecierii imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată, se utilizează conturi distincte, potrivit Planului de conturi din prezentele reglementări.(3) Cheltuiala reprezentând pierderea din deprecierea fondului comercial, determinată potrivit prevederilor IFRS, se înregistrează în contul 6817 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial".(4) În situația în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepția cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire și a profitului reportat este cel puțin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.  +  Articolul 42(1) Valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale corespunzătoare fiecărei perioade se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost".(2) În conturile 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost", respectiv 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost", se evidențiază numai deprecierile aferente imobilizărilor necorporale a căror evidență este efectuată la cost și nu la valoare reevaluată.(3) În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări necorporale, se evidențiază distinct veniturile rezultate din această operațiune, în cadrul contului 7583 "Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital", iar cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării necorporale, precum și alte cheltuieli legate de cedarea imobilizării necorporale, după caz, în contul 6583 "Cheltuieli din cedarea altor active și alte operațiuni de capital". Eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior, se reiau în mod corespunzător la venituri prin evidențierea în contul 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost". (la 18-02-2019, sintagma: Cheltuieli privind imobilizările necorporale și corporale cedate și alte operațiuni de capital a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) (4) În cazul în care are loc reevaluarea imobilizărilor necorporale, rezultatul din reevaluare (plus sau minus) se evidențiază în debitul sau creditul contului 1051 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale", după caz.(5) La reflectarea în contul de profit și pierdere a diferențelor rezultate cu ocazia reevaluării ulterioare a imobilizării necorporale se utilizează contul 7551 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale", respectiv contul 6551 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale", după caz.(6) În scopul prezentării în contul de profit și pierdere, câștigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieșirea unei imobilizări necorporale sau corporale se determină ca diferență între veniturile generate de ieșirea activului și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de scoaterea acestuia din evidență, și trebuie prezentate ca valoare netă în contul de profit și pierdere, potrivit prevederilor IFRS.  +  Articolul 43(1) Imobilizările corporale cuprind: terenuri și amenajări de terenuri, clădiri, mașini și echipamente, mijloace de transport, mobilier, echipament de birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale, precum și alte active corporale.(2) În cadrul conturilor de imobilizări corporale sunt evidențiate distinct investițiile imobiliare.  +  Articolul 44(1) Prevederile art. 42 alin. (1), (2), (3), (4) și (5), se aplică în mod corespunzător și imobilizărilor corporale, cu referire la conturile corespunzătoare acestora.(2) Terenurile și clădirile sunt active separabile și sunt contabilizate separat, chiar și atunci când sunt dobândite împreună. O creștere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii amortizabile a clădirii.(3) Contabilitatea terenurilor se ține pe două categorii: terenuri și amenajări de terenuri, iar în evidența analitică, terenurile pot fi evidențiate pe diferite categorii specifice: terenuri cu construcții, terenuri fără construcții, terenuri agricole și altele.(4) Imobilizările corporale care fac obiectul unui contract de leasing se evidențiază în contabilitate în funcție de natura contractului de leasing, cu respectarea prevederilor IFRS.(5) Costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea imobilizării corporale la scoaterea din funcțiune, precum și cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea corporală se înregistrează în debitul contului de imobilizări corporale în corespondență cu contul 1513 "Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea".(6) În cadrul grupei 21 "Imobilizări corporale" se înregistrează distinct investițiile imobiliare (contul 215 "Investiții imobiliare"). Investițiile imobiliare evaluate la valoarea justă se urmăresc distinct de cele evaluate la cost.(7) Diferențele generate de modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare înregistrate potrivit modelului bazat pe valoarea justă sunt înregistrate în contul 7561 "Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare", respectiv contul 6561 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare". În aceleași conturi se înregistrează și diferențele generate de modificarea valorii juste a investițiilor în curs de execuție, evaluate la valoarea justă.(8) Prevederile cu privire la scoaterea din evidență a unei imobilizări necorporale sau corporale sunt aplicabile și în cazul scoaterii din evidență a unei investiții imobiliare. În acest caz, pentru evidențierea în contabilitate se utilizează conturile 7562 "Venituri din cedarea investițiilor imobiliare" și 6562 "Cheltuieli cu cedarea investițiilor imobiliare".(9) Contabilizarea investițiilor imobiliare se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS.  +  Articolul 45Contabilitatea imobilizărilor în curs se ține distinct pentru imobilizări corporale și investiții imobiliare în curs de execuție.  +  Articolul 46(1) Imobilizările corporale în curs reprezintă investițiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză.(2) Imobilizările corporale în curs se trec la categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.(3) Pentru investițiile imobiliare se aplică prevederile IFRS.  +  Articolul 47(1) În categoria imobilizărilor financiare sunt incluse acțiunile deținute la filiale, entități asociate și entități controlate în comun, împrumuturile acordate acestor entități, alte investiții deținute ca imobilizări, precum și alte împrumuturi.(2) Imobilizările financiare prevăzute la alin. (1) se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 26 "Imobilizări financiare".(3) Abrogat. (la 23-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 47 , Subsectiunea 1.4 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 )  +  Articolul 48(1) Contabilitatea imobilizărilor financiare prevăzute la art. 47 se efectuează în funcție de natura acestora și tipul entității în care sunt deținute participațiile.(2) În conturile de creanțe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terților în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.(3) La alte creanțe imobilizate sunt incluse garanțiile, depozitele și cauțiunile depuse de entitate la terți.  +  Articolul 49(1) Abrogat. (la 18-02-2019, Alineatul (1) din Articolul 49 , Subsectiunea 1.5 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) (2) În calitate de locatar al unui contract de leasing, entitatea trebuie să recunoască un activ aferent dreptului de utilizare (contul «251 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor- suport în cadrul unui contract de leasing»), în contrapartidă cu datoria care decurge din acest contract (contul «167 Alte împrumuturi și datorii asimilate»). (la 18-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 49 , Subsectiunea 1.5 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) (3) Abrogat. (la 18-02-2019, Alineatul (3) din Articolul 49 , Subsectiunea 1.5 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) (4) În contabilitatea locatarului, activele-suport care fac obiectul unui contract de leasing sunt evidențiate în conturi în afara bilanțului (la 18-02-2019, Alineatul (4) din Articolul 49 , Subsectiunea 1.5 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) (5) Abrogat. (la 18-02-2019, Alineatul (5) din Articolul 49 , Subsectiunea 1.5 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) (6) Abrogat. (la 18-02-2019, Alineatul (6) din Articolul 49 , Subsectiunea 1.5 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 )  +  Secţiunea a 2-a Active curente  +  Articolul 50Activele se clasifică în active curente în condițiile prevăzute de IFRS.  +  Articolul 51Din categoria activelor curente fac parte stocuri și active imobilizate deținute în vederea vânzării, investiții pe termen scurt, casa și conturi la bănci.  +  Articolul 52Recunoașterea, evaluarea și scoaterea din evidență a stocurilor se efectuează potrivit prevederilor IFRS. Stocurile se evidențiază în contabilitate în funcție de natura acestora, cu respectarea prevederilor IFRS.  +  Articolul 53(1) Când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale, în sensul că aceasta urmează a fi îmbunătățită în perspectiva vânzării, în condițiile prevăzute de IFRS, entitatea înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzării (cont 311 "Active imobilizate deținute în vederea vânzării").(2) Dacă imobilizarea corporală transferată în conformitate cu prevederile alin. (1) a fost reevaluată, rezerva din reevaluare aferentă se închide în momentul vânzării activului.(3) În cazul activelor incluse în categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzării, care ulterior își schimbă destinația, urmând a fi folosite pe o perioadă mai îndelungată sau să fie închiriate unor terți, se evidențiază în contabilitate un transfer al acestora, din categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzării, în categoria imobilizărilor corporale.(4) Tratamentul contabil aplicabil în cazul modificării destinației unui activ se stabilește în baza prevederilor IFRS.(5) Activele imobilizate și activele incluse în grupuri destinate cedării clasificate ca fiind deținute în vederea vânzării, potrivit IFRS, se înregistrează în contul 311 "Active imobilizate deținute în vederea vânzării".  +  Articolul 54(1) În categoria stocurilor se includ și bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignație la terți.(2) Se reflectă distinct în contabilitate, stocurile cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.  +  Articolul 55(1) Sunt interzise, conform legii, deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum și efectuarea de operațiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate.(2) Bunurile de natura stocurilor și a activelor asimilate, aflate în custodie, în prelucrare sau consignație la terți, se înregistrează în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.(3) Constituirea și reluarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor se efectuează pe seama contului de profit și pierdere.  +  Articolul 56Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării investițiilor pe termen scurt, disponibilităților în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt și a altor valori de trezorerie.  +  Articolul 57(1) Alte investiții pe termen scurt reprezintă obligațiunile emise și răscumpărate, obligațiunile achiziționate și alte valori mobiliare achiziționate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.(2) În categoria altor investiții pe termen scurt intră și depozitele bancare pe termen scurt, cu excepția depozitelor bancare cu termen de cel mult 3 luni. La intrarea în entitate, investițiile pe termen scurt se evaluează potrivit prevederilor IFRS.(3) Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de constituire.(4) Lichidarea depozitelor bancare pe termen scurt constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de lichidare.(5) Diferențele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate și cursul Băncii Naționale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.(6) Pentru utilizarea cursului de schimb valutar se aplică prevederile art. 58 alin. (15) din prezentele reglementări.(7) Activele financiare clasificate ca investiții pe termen scurt, se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 50 "Investiții pe termen scurt".  +  Articolul 58(1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile și efectele comerciale depuse la bănci, disponibilitățile în lei și valută, cecurile entității, depozitele bancare cu termen de cel mult 3 luni, creditele bancare pe termen scurt, precum și dobânzile aferente disponibilităților și creditelor acordate de bănci în conturile curente.(2) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.(3) Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.(4) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poștal, pe bază de documente prezentate entității și neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate în contul 5125 "Sume în curs de decontare".(5) Sumele acordate personalului angajat prin sistemul de carduri, precum și sumele în numerar, puse la dispoziția personalului sau terților, în vederea efectuării unor plăți în favoarea entității, se evidențiază distinct în contabilitate în contul 542 "Avansuri de trezorerie".(6) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii, și nedecontate până la sfârșitul perioadei de raportare, se evidențiază în contul 461 "Debitori diverși" sau contul 4282 "Alte creanțe în legătură cu personalul", în funcție de natura creanței.(7) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităților aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, față de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum și cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.(8) Dobânzile de plătit și cele de încasat, aferente exercițiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.(9) Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii.(10) La finele fiecărei perioade de raportare, disponibilitățile în valută și alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive și depozite în valută, se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză.(11) În vederea achitării unor obligații față de furnizori, entitățile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei și valută, în favoarea acestora.(12) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de lichidare. Diferențele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate și cursul Băncii Naționale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.(13) În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilități bănești între conturile la bănci, precum și între conturile la bănci și casieria entității.(14) Operațiunile financiare în lei sau valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Națională a României și a altor reglementări emise în acest scop.(15) Pentru evaluarea la finele fiecărei perioade de raportare, a elementelor exprimate în valută, se utilizează cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate și se prezintă în situația rezultatului global conform prevederilor IFRS.(16) Diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, se reflectă în contul 1036 «Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (la 23-01-2018, Alineatul (16) din Articolul 58 , Subsectiunea 2.3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) (17) Diferențele de curs valutar, aferente elementelor exprimate în valută, altele decât cele de la alin. (16), se reflectă în contul de profit sau pierdere.(18) Elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate în valută, se evaluează la finele fiecărei perioade de raportare conform prevederilor IFRS.  +  Secţiunea a 3-a Terți  +  Articolul 59Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitățile afiliate și cele legate prin interese de participare, asociații/acționarii, debitorii și creditorii diverși.  +  Articolul 60(1) În contabilitatea furnizorilor și clienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările și serviciile prestate, precum și alte operațiuni similare.(2) În cadrul conturilor de furnizori și clienți, se grupează distinct datoriile și creanțele rezultate din tranzacțiile cu clauze de rezervă de proprietate. De asemenea, în contabilitatea analitică se grupează distinct clienții și furnizorii la care entitatea deține participații.(3) Avansurile acordate furnizorilor, precum și cele primite de la clienți se înregistrează în contabilitate în conturi distincte. Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori.(4) Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele perioadei de raportare, nu s-au primit facturile, se evidențiază distinct în contabilitate, în baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.(5) Creanțele față de clienții pentru care, până la finele perioadei de raportare, nu au fost întocmite facturile, se evidențiază distinct în contabilitate, în baza documentelor care atestă vânzarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.(6) Operațiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri și prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de primit sau de plătit, după caz.(7) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență se înregistrează într-un cont în afara bilanțului și se menționează în notele explicative.(8) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condițiile de fond și de formă prevăzute de legislația în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.  +  Articolul 61(1) Creanțele și datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât și în valută, cu respectarea prevederilor IFRS.(2) În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operațiunilor în valută, creanțele și datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută.(3) O tranzacție în valută trebuie înregistrată inițial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii. Cursul de schimb al pieței valutare utilizat în acest sens, va fi cel comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară datei de evaluare.(4) Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul perioadei de raportare sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar în luna care apar.(5) Atunci când creanța sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiași perioade de raportare în care a survenit, întreaga diferență de curs valutar este recunoscută în acea perioadă. Atunci când creanța sau datoria în valută este decontată într-o perioadă ulterioară de raportare, diferența de curs valutar recunoscută pentru fiecare perioadă care intervine până în perioada decontării, se determină ținând cont de modificarea cursurilor de schimb valutar survenită în cursul fiecărei perioade.(6) Diferențele de valoare care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor exprimate în lei, în funcție de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate inițial pe parcursul perioadei de raportare sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanța sau datoria este decontată în decursul aceleiași perioade în care a survenit, întreaga diferență rezultată este recunoscută în acea perioadă de raportare. Atunci când creanța sau datoria este decontată într-o perioadă ulterioară, diferența recunoscută în fiecare perioadă care intervine până în perioada decontării, se determină ținând cont de modificarea cursurilor de schimb valutar survenită în cursul fiecărei perioade.(7) Prevederile alin. (2)-(6) sunt aplicabile și activității desfășurate în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, inclusă în situațiile financiare anuale ale persoanei juridice române.  +  Articolul 62Prevederile art. 58 alin. (15) sunt aplicabile și creanțelor și datoriilor în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute.  +  Articolul 63Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.  +  Articolul 64(1) Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizațiile pentru concediile de odihnă, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, și alte drepturi în bani și/sau natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.(2) Beneficiile acordate personalului sunt evidențiate în contabilitate cu respectarea prevederilor IFRS. Beneficiile sub forma participării la profit, beneficiile postangajare, alte beneficii pe termen lung acordate angajaților, precum și cele acordate la terminarea contractului de muncă sunt înregistrate în cursul exercițiului financiar cu ajutorul contului 1517 "Provizioane pentru beneficiile angajaților"/analitic distinct. În momentul recunoașterii acestora ca datorii față de angajați, valoarea provizioanelor va fi reluată prin conturile de venituri corespunzătoare. Primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, și care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca datorii, se recunosc ca provizion în condițiile prevăzute de IFRS. În cadrul situațiilor financiare ale exercițiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectă sub formă de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul prestat de angajat. Provizionul urmează a fi reluat în exercițiul financiar în care se acordă aceste prime.(3) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi și avantaje acordate personalului, care, potrivit legislației în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii.(4) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează în contabilitate distinct, pe persoane.(5) Sumele datorate și neachitate personalului (concedii de odihnă și alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exercițiului financiar în curs, se înregistrează ca alte datorii și creanțe în legătură cu personalul.(6) Reținerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau alte obligații ale salariaților, datorate terților (popriri, pensii alimentare și altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relații contractuale.(7) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme și echipament de lucru, precum și debitele provenite din pagube materiale, amenzile și penalitățile stabilite în baza unor hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești, și alte creanțe față de personalul entității, se înregistrează ca alte creanțe în legătură cu personalul.(8) Contabilitatea decontărilor privind contribuțiile sociale cuprinde obligațiile pentru contribuția la asigurări sociale, contribuția la asigurări sociale de sănătate și contribuția la fondul de șomaj.(9) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exercițiului financiar în curs, se înregistrează ca alte datorii și creanțe sociale. Aici se cuprinde și contribuția unității la schemele de pensii facultative și la primele de asigurare voluntară de sănătate.(10) Beneficiile sub forma acțiunilor proprii ale entității sau alte instrumente de capitaluri proprii, acordate angajaților în cadrul tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în acțiuni, sunt înregistrate în contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii", în contrapartida contului 1031 "Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii", la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii, de la data acordării acelor beneficii. Recunoașterea cheltuielilor aferente serviciului prestat de angajați are loc la momentul prestării acestuia.(11) Pentru contabilizarea tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni se aplică prevederile IFRS.  +  Articolul 65(1) În cadrul decontărilor cu bugetul statului și fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvențiile de primit, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, precum și contribuții la fonduri speciale.(2) Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Dacă suma plătită depășește suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanță.(3) Calculul și înregistrarea impozitului pe profit se efectuează distinct pentru impozitul pe profit curent și impozitul pe profit amânat.(4) Taxa pe valoarea adăugată se determină și se înregistrează în contabilitate potrivit legislației în vigoare.(5) Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.(6) Subvențiile primite sau de primit se înregistrează în contabilitate distinct, în funcție de destinația acestora, respectiv subvenții privind activele sau subvenții privind veniturile, cu respectarea prevederilor IFRS.(7) La alte impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat și alte impozite și taxe. Acestea se evidențiază în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.  +  Articolul 66(1) Contabilitatea decontărilor între entitățile din cadrul grupului și cu acționarii/asociații, cuprinde operațiunile care se înregistrează reciproc și în aceeași perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entității debitoare, cât și a celei creditoare, precum și decontările între acționari/asociați și entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acționarii/asociații și, de asemenea, operațiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participație.(2) Evidența decontărilor din operațiuni în asocieri în participație, respectiv a decontării cheltuielilor și veniturilor realizate din operațiuni în asocieri în participație, precum și a sumelor virate între coparticipanți, se realizează cu ajutorul contului 458 "Decontări din operațiuni în participație". Contabilizarea operațiunilor menționate, se realizează cu aplicarea prevederilor IFRS.  +  Articolul 67Sumele depuse sau lăsate temporar la dispoziția entității de către acționari/asociați, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile prevăzute de lege, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.  +  Articolul 68(1) Contabilizarea dividendelor se va face cu respectarea prevederilor cuprinse de IFRS.(2) Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după perioada de raportare, precum și celelalte repartizări similare efectuate din profitul determinat potrivit IFRS și cuprins în situațiile financiare anuale, nu trebuie recunoscute ca datorie la finalul perioadei de raportare. În acest sens, sumele reprezentând dividende vor fi reflectate în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3).(3) Sumele reprezentând dividende datorate sunt evidențiate în rezultatul reportat urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a acestei destinații, să fie reflectate în contul 457 "Dividende de plătit".(4) Cota - parte de profit ce se plătește, potrivit legii, fiecărui acționar constituie dividend.  +  Articolul 69Operațiunile pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, se înregistrează provizoriu, într-un cont distinct (contul 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare"). Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.  +  Articolul 70(1) Cheltuielile efectuate și veniturile realizate în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz.(2) Cheltuielile și veniturile menționate la alin. (1) se referă în principal la următoarele: chirii, abonamente și alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv venituri din chirii, abonamente și alte venituri aferente perioadelor sau exercițiilor următoare.  +  Articolul 71Operațiunile cu instrumente financiare derivate sunt evidențiate în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 46 "Debitori diverși, creditori diverși și decontări cu instrumente derivate"  +  Secţiunea a 4-a Angajamente și alte elemente extrabilanțiere  +  Articolul 72(1) Drepturile și obligațiile, precum și unele bunuri ce nu pot fi recunoscute ca active și datorii ale entității, se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanțului, denumite și conturi de ordine și evidență.(2) În categoria elementelor prevăzute la alin. (1) se cuprind angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții, imobilizări corporale luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie, debitori scoși din activ urmăriți în continuare, redevențe, stocuri de natura materialelor date în folosință, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadență, bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie de societăți, active-suport preluate în regim de leasing, dobânzile ce fac obiectul contractelor de leasing neajunse la scadență, precum și alte valori (la 18-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 72 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) (3) În notele explicative la situațiile financiare anuale trebuie prezentate informații referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanțului.(4) În ceea ce privește informațiile prezentate în notele explicative la situațiile financiare anuale, o importanță deosebită trebuie acordată informațiilor referitoare la instrumentele financiare și părțile legate, așa cum acestea sunt definite în IFRS.  +  Secţiunea a 5-a Capitaluri proprii  +  Articolul 73(1) Capitalurile proprii cuprind aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar, precum și alte elemente de capitaluri proprii.(2) La elaborarea situațiilor financiare anuale, entitățile adoptă conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entității.(3) Forma capitalului entității este determinată de forma juridică a acesteia.  +  Articolul 74(1) Capitalul social subscris și capitalul social vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital cu ocazia constituirii și majorării de capital social.(2) Evidența analitică a capitalului social se ține pe acționari/asociați, cuprinzând numărul și valoarea nominală a acțiunilor subscrise și vărsate. Valoarea capitalului social se prezintă distinct în situația poziției financiare și situația modificărilor capitalurilor proprii.(3) Principalele operațiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului social sunt: subscrierea și emisiunea de noi acțiuni, încorporarea rezervelor, precum și alte operațiuni prevăzute de lege.(4) Operațiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micșorarea capitalului social, se referă, în principal, la următoarele: reducerea numărului de acțiuni sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acționari/asociați, răscumpărarea acțiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii anteriori, precum și alte operațiuni prevăzute de lege.(5) Orice modificare a capitalului social se efectuează în baza hotărârii adunării generale a asociaților, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare.(6) Capitalul social prezentat în situațiile financiare anuale trebuie să corespundă cu capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului. În cazul în care, urmare a aplicării IFRS, sunt efectuate ajustări ale capitalului social, acestea nu afectează capitalul social vărsat al entității.(7) Scoaterea din evidență a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifică capitalul social, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare. În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare.  +  Articolul 75(1) Acțiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în situația poziției financiare ca o corecție a capitalului propriu.(2) Câștigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entității nu vor fi recunoscute în contul de profit și pierdere. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operațiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii și se prezintă distinct în situația poziției financiare, respectiv situația modificărilor capitalului propriu, astfel:– câștigurile sunt reflectate în contul 141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii";– pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".(3) Câștigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferență între prețul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii și valoarea lor de răscumpărare, respectiv între valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate și valoarea lor de răscumpărare.(4) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferență între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii și prețul lor de vânzare, respectiv între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate și valoarea nominală a acestora.(5) Nu reprezintă câștiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entității, diferențele de curs valutar dintre momentul subscrierii acțiunilor și momentul vărsării contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.(6) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (cont 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii").(7) Soldul creditor al contului 141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", poate majora, respectiv diminua, suma altor rezerve (cont 1068 "Alte rezerve").(8) Soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat și alte elemente ale capitaluri proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor.(9) În cadrul notelor explicative la situațiile financiare anuale trebuie cuprinse informații referitoare la operațiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entității.  +  Articolul 76În cazul fuziunii prin absorbție, valoarea acțiunilor deținute de societatea absorbită în capitalul societății absorbante se evidențiază de societatea absorbantă, cu ocazia preluării elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale societății absorbite, în contul 1095 "Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă".  +  Articolul 77Valoarea ajustărilor aferente capitalului social se înregistrează distinct, în contul 1022 "Ajustări ale capitalului social", și se referă, în principal, la:a) diferențe din ajustarea la inflație, aferente capitalului social;b) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferențe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social și care trebuie să fie înregistrate ca diferențe din reevaluare (cu excepția surplusului din evaluare care este realizat).  +  Articolul 78Diferențele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29 se reflectă în contul 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu evidențierea distinctă pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.  +  Articolul 79(1) Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte rezerve.(2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entității, în cotele și limitele prevăzute de lege, și din alte surse prevăzute de lege.(3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.(4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entității, conform actului constitutiv al acesteia.(5) Tratamentul contabil al rezervei din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale este cel prevăzut de IFRS.Rezervele din reevaluare se constituie din diferențe rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale. Evidențierea rezervelor din reevaluare se efectuează pe fiecare imobilizare în parte și pe fiecare operațiune de reevaluare care a avut loc.(6) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 80(1) În cadrul altor conturi de capitaluri proprii se includ:a) beneficiile acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (contul 1031 "Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii"); componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse"), precum și alte elemente de capitaluri proprii.b) diferențele din evaluarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor (contul 1037 «Diferențe privind contabilitatea de acoperire») ; (la 23-01-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 80 , Subsectiunea 5.3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) c) diferențele din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»); (la 23-01-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 80 , Subsectiunea 5.3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) d) diferențele dintre valoarea justă a activelor achiziționate în cazul unei tranzacții cu plata pe baza de acțiuni cu decontare în acțiuni, contabilizată potrivit IFRS, și valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii (contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii"/analitic distinct);e) diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, din categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (1036 «Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»); (la 23-01-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 80 , Subsectiunea 5.3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) f) diferențele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitice distincte, după caz); (la 23-01-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 80 , Subsectiunea 5.3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) g) alte sume care trebuie înregistrate în conturile de capitaluri proprii.(2) Potrivit IFRS, o entitate recunoaște separat componentele unui instrument financiar care creează o datorie financiară a entității și conferă o opțiune deținătorului instrumentului să-l convertească într-un instrument de capitaluri proprii al entității. Din perspectiva entității, un astfel de instrument cuprinde două componente: o datorie financiară (un angajament contractual de a livra numerar sau alt activ financiar) și un instrument de capitaluri proprii. Clasificarea componentelor de datorii și capitaluri proprii ale unui instrument convertibil nu este revizuită ca urmare a modificării probabilității de exercitare a opțiunii de conversie.De asemenea, nu există câștig sau pierdere pentru conversia la scadență.(3) Veniturile din dividende și asimilate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, sunt înregistrate în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct. (la 23-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 80 , Subsectiunea 5.3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) (4) La derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, câștigurile sau pierderile reprezentând diferențe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidențiate anterior în contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», se înregistrează în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct, respectiv 6613 «Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct (la 23-01-2018, Alineatul (4) din Articolul 80 , Subsectiunea 5.3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) (5) Abrogat. (la 23-01-2018, Alineatul (5) din Articolul 80 , Subsectiunea 5.3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) (6) Abrogat. (la 23-01-2018, Alineatul (6) din Articolul 80 , Subsectiunea 5.3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) (7) Prevederile alin. (4) nu se aplică valorilor prezentate în alte elemente ale rezultatului global în cazul în care entitatea, la recunoașterea inițială, face o alegere irevocabilă pentru a prezenta în alte elemente ale rezultatului global modificările ulterioare în valoarea justă a unei investiții într-un instrument de capitaluri proprii. (la 18-02-2019, Articolul 80 din Subsectiunea 5.3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 )  +  Articolul 81(1) Impozitul pe profit care, potrivit IFRS, se recunoaște în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se evidențiază în contul 1034 "Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii", urmărindu-se distinct impozitul pe profit curent și impozitul pe profit amânat. În acest cont se evidențiază și impozitul pe profit amânat corespunzător rezervelor legale și altor rezerve.(2) În contul 1034 "Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii" nu se evidențiază impozitul pe profit corespunzător rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscându-se direct în elementul respectiv de capitaluri proprii.  +  Secţiunea a 6-a Provizioane  +  Articolul 82(1) Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 "Provizioane" și se constituie periodic pe seama cheltuielilor, cu excepția celor aferente dezafectării imobilizărilor corporale și altor acțiuni similare legate de acestea pentru care se vor avea în vedere dispozițiile prevăzute de IFRS.(2) Provizioanele sunt grupate pe categorii și se constituie pentru:a) litigii;b) garanții acordate clienților;c) dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea;d) restructurare;e) beneficiile angajaților;f) alte provizioane.(3) Provizioanele se analizează și regularizează periodic, astfel:a) prin debitul conturilor de cheltuieli cu provizioanele, analitice distincte, în cazul majorării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente;b) prin debitul conturilor de cheltuieli (contul 6861 "Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor"), în cazul majorării provizioanelor datorate trecerii timpului sau costurilor cu dobânda aferente planurilor de beneficii determinate;c) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în cazul diminuării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente;d) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în situația utilizării provizioanelor; concomitent, pierderile aferente se înregistrează în conturile corespunzătoare de cheltuieli, în raport de natura lor.(4) Recunoașterea, evaluarea și actualizarea provizioanelor se efectuează cu respectarea IFRS.  +  Secţiunea a 7-a Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatele  +  Articolul 83(1) Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:a) cheltuieli privind materialele și alte consumabile;b) cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul suportate de entitate);c) cheltuieli privind serviciile executate de terți, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și altele;d) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (altele decât impozitul pe profit);e) cheltuieli financiare;f) cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare;g) cheltuieli cu impozitul pe profit (cheltuieli cu impozitul pe profit curent, cheltuieli cu impozitul pe profit amânat);h) alte cheltuieli.(2) În conturile de cheltuieli se evidențiază distinct cheltuielile rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (contul 6643 "Pierderi aferente instrumentelor derivate"), respectiv:a) pierderi privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării;b) pierderi privind contabilitatea de acoperire;c) cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.(3) În contul de profit și pierdere se evidențiază, de asemenea, partea ineficientă privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 66431 "Pierderi privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării").  +  Articolul 84(1) Cheltuielile reprezentând consumuri de stocuri, amortizare imobilizări, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli cu personalul etc. și care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse în valoarea unor active se recunosc în cursul perioadei în funcție de natura acestora. În mod corespunzător, în contabilitate se înregistrează valoarea activelor în curs de execuție, pe seama conturilor aferente de venituri (711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", 721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale", 722 "Venituri din producția de imobilizări corporale" sau 725 "Venituri din producția de investiții imobiliare", după caz).(2) Cu ocazia întocmirii contului de profit și pierdere, entitățile care, potrivit IFRS, au ales să prezinte analiza cheltuielilor utilizând o clasificare bazată pe natura acestora, nu prezintă nici valoarea acestor cheltuieli și nici valoarea veniturilor corespunzătoare, reflectate în conturile 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", 721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale", 722 "Venituri din producția de imobilizări corporale" și 725 "Venituri din producția de investiții imobiliare".  +  Articolul 85(1) Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:a) venituri aferente cifrei de afaceri;b) venituri din producția de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate de entitate pentru ea însăși, care se înregistrează ca imobilizări necorporale și corporale;c) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;d) venituri financiare;e) venituri din impozitul pe profit amânat;f) alte venituri.(2) În conturile de venituri se evidențiază distinct veniturile rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (contul 763 "Venituri din operațiunile cu instrumente derivate"), respectiv:a) câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării;b) câștigurile privind contabilitatea de acoperire;c) venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânziiÎn contul de profit și pierdere se evidențiază, de asemenea, partea ineficientă privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 7631 "Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării").(3) Veniturile rezultate din prestări de servicii, recunoscute în funcție de stadiul de finalizare a tranzacției la finalul perioadei de raportare, precum și veniturile contractuale asociate contractului de construcție, recunoscute în funcție de stadiul de execuție a contractului la finalul perioadei de raportare și care nu au fost facturate încă, se evidențiază în contabilitate în contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"/analitic distinct.  +  Articolul 86Profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar.  +  Articolul 87(1) Rezultatul exercițiului financiar, respectiv profitul sau pierderea se stabilește ca diferență între veniturile și cheltuielile exercițiului.(2) Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se determină la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate după aprobarea situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în conformitate cu prevederile legale, se înregistrează în conturile de rezerve corespunzătoare în contrapartidă cu contul 129 "Repartizarea profitului". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în "Rezultatul reportat", de unde se repartizează pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor/asociaților, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 88Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este de competența adunării generale a acționarilor/asociaților, respectiv a consiliului de administrație.  +  Articolul 89Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" și 129 "Repartizarea profitului" se realizează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situații financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în situația poziției financiare, întocmită pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale.  +  Articolul 90În contul 117 "Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29" se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercițiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercițiului financiar precedent, rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29, precum și rezultatul reportat provenit din utilizarea la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus.  +  Articolul 91Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, precum și cea rezultată din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus, se acoperă din capitalurile proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 92În aplicarea prezentelor reglementări, capitalurile proprii care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate includ și sumele reflectate în creditul contului 1022 "Ajustări ale capitalului social".  +  Secţiunea a 8-a Corectarea erorilor  +  Articolul 93La înregistrarea operațiunilor referitoare la corectarea de erori contabile se aplică prevederile IFRS.  +  Articolul 94(1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate, aferente perioadelor anterioare, se efectuează pe seama rezultatului reportat.(2) Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții, acestea rămânând așa cum au fost publicate.(3) La efectuarea corecturilor în contabilitate, care privesc erori ce aparțin exercițiului financiar curent, înregistrările contabile efectuate greșit se corectează, înainte de aprobarea situațiilor financiare, prin stornarea operațiunii (înregistrarea în roșu/cu semnul minus sau prin metoda înregistrării inverse) contabilizate greșit și, concomitent, înregistrarea corespunzătoare a operațiunii în cauză.  +  Capitolul V Planul de conturi  +  Articolul 95(1) Planul de conturi aplicabil entităților conține conturile necesare înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare, precum și conținutul acestora.(2) La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse de IFRS și prevederile IFRS referitoare la informațiile prezentate în situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate.  +  Articolul 96Planul de conturi aplicabil entităților nu constituie temei legal pentru efectuarea operațiunilor economico-financiare, ci servește numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operațiunilor efectuate. Operațiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanță strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.  +  Articolul 97(1) Planul de conturi conține opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din clasele 1-7 se utilizează de către toate entitățile.(2) Conturile pot avea funcțiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncționale (A/P). În general, conturile cu funcțiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor și cheltuielilor, iar conturile cu funcțiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii și veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare (ajustări pentru depreciere și amortizări).(3) În conturile de trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operațiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.  +  Articolul 98În scopul efectuării de raportări specifice, precum și pentru necesități proprii, entitățile au obligația de a dezvolta sisteme de evidență (conturi analitice), astfel încât să poată răspunde necesităților impuse de anumite reglementări și/sau raportări.  +  Articolul 99În scopul efectuării de raportări specifice, precum și pentru necesități proprii, entitățile au obligația de a dezvolta sisteme de evidență (conturi analitice), astfel încât să poată răspunde necesităților impuse de anumite reglementări și/sau raportări.  +  Articolul 100La elaborarea și adaptarea programelor informatice trebuie avută în vedere și asigurarea, prin procedurile de prelucrare a datelor, a respectării prevederilor reglementărilor în vigoare, precum și posibilitatea actualizării acestora în funcție de modificările intervenite în legislație, iar sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar - contabil trebuie să răspundă la o serie de criterii considerate minimale, printre care se numără și cel referitor la asigurarea concordanței stricte a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează.  +  Articolul 101Planul de conturi aplicabil entităților este următorul:CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE10 CAPITAL ȘI REZERVE101 Capital1011 Capital subscris nevărsat (P)1012 Capital subscris vărsat (P)1017 Capital privind unitățile de fond*1)(P) Notă
  *1) Cont specific activității OPC care nu sunt constituite prin act constitutiv
  102 Elemente asimilate capitalului1021 Capital subscris reprezentând datorii financiare*2) (P) Notă
  *2) În acest cont sunt evidențiate acțiunile care potrivit IFRS sunt considerate datorii financiare.
  1022 Ajustări ale capitalului social (A/P)103 Alte elemente de capitaluri proprii1031 Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)1032 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (P)1033 Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o operațiune din străinătate*3) (A/P) Notă
  *3) În acest cont sunt evidențiate diferențele de curs valutar recunoscute inițial în alte elemente ale rezultatului global și reclasificate din capitaluri proprii în rezultatul perioadei, la cedarea investiției nete, potrivit IFRS.
  1034 Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii (A/P)10341 Impozit pe profit curent10342 Impozit pe profit amânat1035 Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P) (la 23-01-2018, Contul 1035 din Articolul 101, Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) 1036 Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P) (la 23-01-2018, Contul 1036 din Articolul 101, Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) 1037 Diferențe privind contabilitatea de acoperire (A/P) (la 23-01-2018, Contul 1037 din Articolul 101, Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) 1038 Alte elemente de capitaluri proprii (A/P)104 Prime de capital1041 Prime de emisiune (P)1042 Prime de fuziune/divizare (P)1043 Prime de aport (P)1044 Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni (P)1045 Prime de emisiune aferente unităților de fond*4) (P) Notă
  *4) Cont specific activității OPC care nu sunt constituite prin act constitutiv
  1048 Alte prime de capital (P)105 Rezerve din reevaluare1051 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale (P)1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale (P)1053 Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 10, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 106 Rezerve1061 Rezerve legale (P)1063 Rezerve statutare sau contractuale (P)1068 Alte rezerve (P)107 Diferențe de curs valutar din conversie1071 Diferențe de curs valutar din conversia unei operațiuni din străinătate cuprinse în consolidare*5) (A/P) Notă
  *5) Acest cont apare în situațiile financiare anuale consolidate
  1072 Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (A/P)108 Interese care nu controlează*6) Notă
  *6) Acest cont apare în situațiile financiare anuale consolidate
  1081 Interese care nu controlează - rezultatul exercițiului financiar (A/P)1082 Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)109 Acțiuni proprii1091 Acțiuni proprii deținute pe termen scurt*7) (A) Notă
  *7) În acest cont se evidențiază și valoarea instrumentelor de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS.
  1092 Acțiuni proprii deținute pe termen lung (A)1095 Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)11 REZULTATUL REPORTAT117 Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 291171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29*8) (A/P) Notă
  *8) Acest cont apare numai la entitățile care au aplicat Ordinul nr. 1742/106/2002 și până la închiderea acestui cont.
  1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunităților Economice Europene (A/P)1177 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29 (A/P)1178 Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus (A/P)118 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (A/P)12 REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR121 Profit sau pierdere (A/P)129 Repartizarea profitului (A)14 CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII141 Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)1491 Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)1495 Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deținute (A)1498 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)15 PROVIZIOANE151 Provizioane1511 Provizioane pentru litigii (P)1512 Provizioane pentru garanții acordate clienților (P)1513 Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea (P)1514 Provizioane pentru restructurare (P)1517 Provizioane pentru beneficiile angajaților (P)15171 Provizioane pentru beneficiile angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt15172 Provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit15173 Provizioane pentru alte beneficii postangajare15174 Provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaților15175 Provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă1518 Alte provizioane (P)16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE161 Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci (P)1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (P)162 Credite bancare pe termen lung1621 Credite bancare pe termen lung (P)1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență (P)1623 Credite externe guvernamentale (P)1624 Credite bancare externe garantate de stat (P)1625 Credite bancare externe garantate de bănci (P)1626 Credite de la trezoreria statului (P)1627 Credite bancare interne garantate de stat166 Datorii care privesc imobilizările financiare1661 Datorii față de entitățile din grup (P)1663 Datorii față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)167 Alte împrumuturi și datorii asimilate1671 Datorii privind constituirea fondurilor de garantare pe piața instrumentelor financiare derivate (P)1672 Alte împrumuturi și datorii asimilate (P)168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni (P)1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)1685 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile din grup (P)1686 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate (P)169 Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii (A)CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIȚII IMOBILIARE ȘI ACTIVE BIOLOGICE20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE203 Cheltuieli de dezvoltare (A)205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (A)207 Fond comercial2071 Fond comercial pozitiv*9) (A) Notă
  *9) Acest cont apare, de regulă, în cadrul situațiilor financiare anuale consolidate
  208 Alte imobilizări necorporale (A)21 IMOBILIZĂRI CORPORALE211 Terenuri și amenajări de terenuri2111 Terenuri (A)2112 Amenajări de terenuri (A)212 Construcții (A)213 Instalații tehnice și mijloace de transport2131 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) (A)2132 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (A)2133 Mijloace de transport (A)214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (A)215 Investiții imobiliare2151 Investiții imobiliare evaluate la valoarea justă (A)2152 Investiții imobiliare evaluate la cost (A)22 IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE223 Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)224 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare (A)23 IMOBILIZĂRI ȘI INVESTIȚII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUȚIE231 Imobilizări corporale în curs de execuție (A)235 Investiții imobiliare în curs de execuție2351 Investiții imobiliare în curs de execuție evaluate la valoarea justă (A)2352 Investiții imobiliare în curs de execuție evaluate la cost (A)24 ACTIVE BIOLOGICE241 Active biologice2411 Active biologice evaluate la valoarea justă (A)2412 Active biologice evaluate la cost (A)25 ACTIVE REPREZENTÂND DREPTURI DE UTILIZARE (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 11, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 251 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 11, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE 261 Acțiuni deținute la filiale 2611 Titluri contabilizate la cost (A) 2612 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A) 2613 Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)262 Acțiuni deținute la entități asociate 2621 Titluri contabilizate la cost (A) 2622 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A) 2623 Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)263 Acțiuni deținute la entități controlate în comun 2631 Titluri contabilizate la cost (A) 2632 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A) 2633 Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)264 Titluri puse în echivalență (A) 265 Alte titluri imobilizate 2651 Alte titluri imobilizate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere (A) 2652 Alte titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)267 Creanțe imobilizate 2671 Sume de încasat de la entitățile din grup (A) 2672 Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entitățile din grup (A) 2673 Creanțe față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A) 2674 Dobânda aferentă creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A) 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung (A) 2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) 2677 Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți (A) 2678 Alte creanțe imobilizate (A)2679 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 2691 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la filiale (P) 2692 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate (P) 2693 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități controlate în comun 2695 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P) (la 23-01-2018, Grupa 26 din Articolul 101, Capitolul V a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) 265 Alte titluri imobilizate2651 Alte titluri imobilizate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere (A)2652 Alte titluri imobilizate clasificate ca disponibile pentru vânzare (A)267 Creanțe imobilizate2671 Sume de încasat de la entitățile din grup (A)2672 Dobânda aferenta sumelor de încasat de la entitățile din grup (A)2673 Creanțe față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)2674 Dobânda aferenta creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)2675 Împrumuturi acordate pe termen lung (A)2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)2677 Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți (A)2678 Alte creanțe imobilizate (A)26781 Depozite bancare la termen26782 Depozite pentru scopuri de garantare26784 Depozite pentru garanție gestionari26785 Alte depozite26786 Certificate de depozit26787 Certificate de trezorerie267871 Certificate de trezorerie clasificate ca investiții deținute până la scadență267872 Certificate de trezorerie clasificate în categoria credite și creanțe267873 Certificate de trezorerie clasificate ca disponibile pentru vânzare267874 Certificate de trezorerie desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere26788 Alte creanțe imobilizate267881 Alte creanțe imobilizate clasificate ca investiții deținute până la scadență267882 Alte creanțe imobilizate clasificate în categoria credite și creanțe267883 Alte creanțe imobilizate clasificate ca disponibile pentru vânzare267884 Alte creanțe imobilizate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere2679 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)26791 Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen26792 Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare26794 Dobânzi aferente depozitelor pentru garanție gestionari26795 Dobânzi aferente altor depozite26796 Dobânzi aferente certificatelor de depozit26797 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie267971 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie clasificate ca investiții deținute până la scadență267972 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie clasificate în categoria credite și creanțe267973 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie clasificate ca disponibile pentru vânzare267974 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere26798 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate267981 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate clasificate ca investiții deținute până la scadență267982 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate clasificate în categoria credite și creanțe267983 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate clasificate ca disponibile pentru vânzare267984 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare2691 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la filiale (P)2692 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate (P)2693 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități controlate în comun2695 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIȚIILE IMOBILIARE ȘI ACTIVELE BIOLOGICE EVALUATE LA COST280 Amortizări privind imobilizările necorporale2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)281 Amortizări privind imobilizările corporale și investițiile imobiliare evaluate la cost2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)2812 Amortizarea construcțiilor (P)2813 Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)2814 Amortizarea altor imobilizări corporale (P)2815 Amortizarea investițiilor imobiliare evaluate la cost (P)282 Amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 12, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 284 Amortizarea activelor biologice evaluate la cost (P)29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR ȘI INVESTIȚIILOR IMOBILIARE ȘI A ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)2906 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată (P)2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare evaluate la cost2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri (P)2912 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (P)2913 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)2915 Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare evaluate la cost (P)292 Ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 13, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție (P)2935 Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare în curs de execuție evaluate la cost (P)294 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost (P)296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la filiale (P)2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entități asociate și entități controlate în comun (P)2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entitățile din grup (P)2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)2967 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor legate de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)2969 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate (P)CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE ȘI ACTIVE IMOBILIZATE DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII30 STOCURI DE MATERIALE302 Materiale consumabile3021 Materiale auxiliare (A)3022 Combustibili (A)3024 Piese de schimb (A)3028 Alte materiale consumabile (A)303 Alte materiale (A)308 Diferențe de preț la materiale (A/P)31 ACTIVE IMOBILIZATE DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII311 Active imobilizate deținute în vederea vânzării (A)32 STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)323 Alte materiale în curs de aprovizionare (A)33 PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE332 Servicii în curs de execuție35 STOCURI AFLATE LA TERȚI351 Materiale aflate la terți (A)39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR392 Ajustări pentru deprecierea materialelor3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)3922 Ajustări pentru deprecierea altor materiale (P)394 Ajustări pentru deprecierea serviciilor395 Ajustări pentru deprecierea materialelor aflate la terți (P)CLASA 4 CONTURI DE TERȚI40 FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE401 Furnizori (P)403 Efecte de plătit (P)404 Furnizori de imobilizări (P)405 Efecte de plătit pentru imobilizări (P)406 Datorii din operațiuni de leasing financiar (P)408 Furnizori - facturi nesosite (P)409 Furnizori - debitori4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)4092 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)41 CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE411 Clienți4111 Clienți din tranzacții (A)4112 Clienți diverși (A)4118 Clienți incerți sau în litigiu (A)413 Efecte de primit de la clienți (A)418 Clienți - facturi de întocmit (A)419 Clienți - creditori4191 Clienți creditori din tranzacții (P)4192 Alți clienți creditori (P)42 PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE421 Personal - salarii datorate (P)422 Alte beneficii datorate angajaților, cu excepția beneficiilor pe termen scurt4221 Beneficii postangajare (P)4222 Alte beneficii pe termen lung (P)4223 Beneficii pentru terminarea contractului de muncă (P)423 Personal - ajutoare materiale datorate (P)424 Prime reprezentând participarea personalului la profit*11) (P) Notă
  *11) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.
  425 Avansuri acordate personalului (A)426 Drepturi de personal neridicate (P)427 Rețineri din salarii datorate terților (P)428 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul4281 Alte datorii în legătură cu personalul (P)4282 Alte creanțe în legătură cu personalul (A)43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE431 Asigurări sociale4311 Contribuția unității la asigurările sociale (P)4312 Contribuția personalului la asigurările sociale (P)4313 Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)4314 Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate437 Ajutor de șomaj4371 Contribuția unității la fondul de șomaj (P)4372 Contribuția personalului la fondul de șomaj (P)438 Alte datorii și creanțe sociale4381 Alte datorii sociale (P)4382 Alte creanțe sociale (A)44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE441 Impozitul pe profit4411 Impozitul pe profit curent (P)4412 Impozitul pe profit amânat (A/P)4418 Impozitul pe venit (P)442 Taxa pe valoarea adăugată4423 TVA de plată (P)4424 TVA de recuperat (A)4426 TVA deductibilă (A)4427 TVA colectată (P)4428 TVA neexigibilă (A/P)444 Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)445 Subvenții (A)446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate4461 Impozit pe dividende (P)4462 Impozit reținut la sursă din tranzacții*12) (P) Notă
  *12) Se utilizează atunci când există bază legală pentru reținerea acestuia.
  44621 Impozit pe venit din tranzacții persoane fizice (P)44622 Impozit pe profit din tranzacții persoane juridice nerezidente (P)4463 Impozit pe clădiri și teren (P)4468 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)447 Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (P)448 Alte datorii și creanțe cu bugetul statului4481 Alte datorii față de bugetul statului (P)4482 Alte creanțe privind bugetul statului (A)45 GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI451 Decontări între entitățile din grup4511 Decontări între entitățile din grup (A/P)4518 Dobânzi aferente decontărilor între entitățile din grup (A/P)452 Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun4521 Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A/P)4528 Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A/P)455 Sume datorate acționarilor/asociaților4551 Acționari/asociați - conturi curente (P)4558 Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente (P)456 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)457 Dividende de plătit (P)458 Decontări din operațiuni în participație4581 Decontări din operațiuni în participație-pasiv (P)4582 Decontări din operațiuni în participație-activ (A)46 DEBITORI DIVERȘI, CREDITORI DIVERȘI ȘI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE461 Debitori diverși4611 Debitori din tranzacții pentru operațiuni în nume propriu pe piața reglementată (A)4612 Debitori din tranzacții în contul clienților pe piața reglementată (A)4613 Debitori din tranzacții în nume propriu în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare (A)4614 Debitori din tranzacții în contul clienților în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare (A)4615 Debitori din tranzacții cu instrumente financiare derivate în nume propriu (A)4616 Debitori din tranzacții cu instrumente financiare derivate în contul clienților (A)4617 Alți debitori diverși (A)4618 Creanțe din operațiuni de leasing (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 462 Creditori diverși4621 Creditori din tranzacții pentru operațiuni în nume propriu pe piața reglementată (P)4622 Creditori din tranzacții în contul clienților pe piața reglementată (P)4623 Creditori din tranzacții în nume propriu în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare (P)4624 Creditori din tranzacții în contul clienților în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare (P)4625 Creditori din tranzacții cu instrumente financiare derivate în nume propriu (P)4626 Creditori din tranzacții cu instrumente financiare derivate în contul clienților (P)4627 Alți creditori diverși (P)4628 Datorii din operațiuni de leasing (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 15, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 47 CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE471 Cheltuieli înregistrate în avans (A)472 Venituri înregistrate în avans (P)473 Decontări din operațiuni în curs de clarificare (A/P)475 Subvenții pentru investiții4751 Subvenții guvernamentale pentru investiții (P)4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții (P)4753 Donații pentru investiții (P)4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)4758 Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P)478 Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P)48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII481 Decontări între unitate și subunități (A/P)482 Decontări între subunități (A/P)49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR491 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți4911 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți din tranzacționare (P)4912 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți diverși (P)4918 Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind clienți incerți sau în litigiu (P)494 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni de leasing (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 16, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 495 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii4951 Ajustări pentru deprecierea creanțelor asupra filialelor (P)4952 Ajustări pentru deprecierea creanțelor referitoare la interesele de participare (P)4953 Ajustări pentru deprecierea creanțelor asupra entităților asociate și entităților controlate în comun (P)496 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși (P)CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE50 INVESTIȚII PE TERMEN SCURT 503 Acțiuni 5031 Acțiuni cotate (A) 50311 Acțiuni cotate deținute în vederea tranzacționării 50312 Acțiuni cotate cumpărate - în curs de decontare 50313 Acțiuni cotate vândute - în curs de decontare 505 Obligațiuni emise și răscumpărate (A) 506 Obligațiuni 5061 Obligațiuni cotate (A) 50611 Obligațiuni cotate deținute 50612 Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare 50613 Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare 5062 Obligațiuni necotate (A) 50621 Obligațiuni necotate deținute 50622 Obligațiuni necotate cumpărate - în curs de decontare 50623 Obligațiuni necotate vândute - în curs de decontare 507 Titluri de stat 5071 Titluri de stat cotate (A) 50711 Titluri de stat cotate deținute 50712 Titluri de stat cotate cumpărate - în curs de decontare 50713 Titluri de stat cotate vândute - în curs de decontare 5072 Titluri de stat necotate (A) 50721 Titluri de stat necotate deținute 50722 Titluri de stat necotate cumpărate - în curs de decontare 50723 Titluri de stat necotate vândute - în curs de decontare 508 Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate 5081 Alte titluri de plasament (A) 50811 Alte titluri de plasament cotate 50812 Alte titluri de plasament necotate 5082 Instrumente financiare derivate - apel în marjă (A) 5088 Dobânzi la obligațiuni, titluri de stat și titluri de plasament (A) 50881 Dobânzi la obligațiuni cotate 50882 Dobânzi la obligațiuni necotate 50883 Dobânzi la titluri de plasament cotate 50884 Dobânzi la titluri de plasament necotate 50885 Dobânzi la titluri de stat cotate 50886 Dobânzi la titluri de stat necotate 509 Vărsăminte de efectuat pentru investiții pe termen scurt 5091 Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate (P) 5098 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt (P) (la 23-01-2018, Grupa 50 din Articolul 101, Capitolul V a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) 51 CONTURI LA BĂNCI511 Valori de încasat5112 Cecuri de încasat (A)5113 Efecte de încasat (A)5114 Efecte remise spre scontare (A)512 Conturi curente la bănci5121 Conturi la bănci în lei (A)51211 Conturi la bănci disponibilități proprii - în lei51212 Conturi la bănci disponibilități clienți - în lei5122 Conturi la bănci - de decontare a tranzacțiilor pe piața reglementată - în lei (A)51221 Conturi la bănci - de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare nederivate pe piața reglementată - în lei51222 Conturi la bănci - de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate pe piața reglementată - în lei5123 Conturi la bănci - de decontare a tranzacțiilor din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare - în lei (A)5124 Conturi la bănci în valută (A)51241 Conturi la bănci - disponibilități proprii - în valută51242 Conturi la bănci - disponibilități clienți - în valută5125 Sume în curs de decontare (A)51251 Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare51252 Sume în curs de decontare cu SSIF-urile51253 Sume în curs de decontare privind alte operațiuni518 Dobânzi (A/P)5186 Dobânzi de plătit (P)5187 Dobânzi de încasat (A)519 Credite bancare pe termen scurt5191 Credite bancare pe termen scurt (P)5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență (P)5193 Credite externe guvernamentale (P)5194 Credite externe garantate de stat (P)5195 Credite externe garantate de bănci (P)5196 Credite de la trezoreria statului (P)5197 Credite interne garantate de stat (P)5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)53 CASA531 Casa5311 Casa în lei (A)5314 Casa în valută (A)532 Alte valori5321 Timbre fiscale și poștale (A)5322 Bilete de tratament și odihnă (A)5323 Tichete și bilete de călătorie (A)5328 Alte valori (A)54 ACREDITIVE541 Acreditive5411 Acreditive în lei (A)5412 Acreditive în valută (A)542 Avansuri de trezorerie*13) Notă
  *13) În acest cont sunt evidențiate și sumele acordate prin sistemul de carduri.
  5421 Avansuri de trezorerie în lei (A)5422 Avansuri de trezorerie în valută (A)58 VIRAMENTE INTERNE581 Viramente interne (A/P)59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate 593 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor 5931 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor cotate (P) 595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate (P) 596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor 5961 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor cotate (P) 5962 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor necotate (P) 597 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat 5971 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat cotate (P) 5972 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat necotate (P) 598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate 5981 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament cotate (P) 5982 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament necotate (P) 5988 Ajustări pentru pierderea de valoare a instrumentelor financiare derivate (P) (la 23-01-2018, Grupa 26 din Articolul 101, Capitolul V a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE602 Cheltuieli cu materialele consumabile6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare6022 Cheltuieli privind combustibilul6024 Cheltuieli privind piesele de schimb6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile603 Cheltuieli privind alte materiale604 Cheltuieli privind materialele nestocate605 Cheltuieli privind energia și apa609 Reduceri comerciale primite61 CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile612 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile613 Cheltuieli cu primele de asigurare614 Cheltuieli cu studiile și cercetările62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI621 Cheltuieli cu colaboratorii622 Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile6221 Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzacții cu valori mobiliare pe piața reglementată6222 Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzacții cu valori mobiliare în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare6223 Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzacții cu instrumente financiare derivate6224 Cheltuieli privind comisioanele datorate Depozitarului central (entități de decontare, compensare, depozitare și registru)6225 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare6226 Cheltuieli privind onorariile de audit6229 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal625 Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate6351 Cheltuieli privind impozitele și taxele locale6352 Cheltuieli privind taxe diverse datorate entităților din piața de capital6353 Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate64 CHELTUIELI CU PERSONALUL641 Cheltuieli cu salariile personalului642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților643 Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaților6431 Cheltuieli cu beneficiile post angajare6432 Cheltuieli cu alte beneficii pe termen lung ale angajaților6433 Cheltuieli cu beneficiile pentru terminarea contractului de muncă644 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii645 Cheltuieli privind asigurările și protecția socială6451 Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale6452 Cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj6453 Cheltuieli privind contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate6455 Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările de viață6456 Cheltuieli privind contribuția unității la fondurile de pensii facultative6457 Cheltuieli privind contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate6458 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE652 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător653 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării6531 Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării6532 Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării654 Pierderi din creanțe și debitori diverși655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (la 18-02-2019, Contul 655 de la Articolul 101 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 6551 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale6552 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale6553 Cheltuieli din reevaluarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 17, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 656 Cheltuieli privind investițiile imobiliare6561 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare6562 Cheltuieli cu cedarea investițiilor imobiliare657 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole6571 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice6572 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole6573 Cheltuieli cu cedarea activelor biologice658 Alte cheltuieli de exploatare6581 Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități6582 Cheltuieli cu donațiile acordate6583 Cheltuieli din cedarea altor active și alte operațiuni de capital (la 18-02-2019, Contul 6583, Articolul 101 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 6585 Cheltuieli privind acțiuni cedate6586 Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar6587 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare6588 Alte cheltuieli de exploatare66 CHELTUIELI FINANCIARE661 Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare6611 Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării6612 Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere6613 Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (la 23-01-2018, Contul 6613 din Articolul 101, Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) 6618 Alte cheltuieli663 Pierderi din creanțe legate de participații664 Cheltuieli privind investițiile financiare cedate6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate6642 Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate6643 Pierderi aferente instrumentelor derivate66431 Pierderi privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării66432 Pierderi privind contabilitatea de acoperire66433 Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar6651 Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*14) Notă
  *14) În acest cont nu se înregistrează diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o operațiune străină.
  6652 Diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o operațiune din străinătate666 Cheltuieli privind dobânzile667 Cheltuieli privind sconturile acordate668 Alte cheltuieli financiare6681 Cheltuieli cu dobânzile aferente plăților efectuate în avans (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 18, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 6682 Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare6685 Cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 19, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 6688 Alte cheltuieli financiare68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele68121 Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaților68122 Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt68123 Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit68124 Cheltuieli cu provizioane pentru pensii și alte obligații similare68125 Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii postangajare68126 Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă68127 Cheltuieli cu provizioane pentru litigii68128 Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare68129 Cheltuieli cu alte provizioane6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor curente6816 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată6817 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial685 Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 20, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare6861 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor curente6865 Cheltuieli financiare privind amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat (la 23-01-2018, Contul 6865 din Articolul 101, Capitolul V a fost introdus de Punctul 10, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE691 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent692 Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat698 Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai susCLASA 7 CONTURI DE VENITURI70 CIFRA DE AFACERI NETĂ704 Venituri din servicii prestate7041 Venituri din comisioane aferente tranzacțiilor cu valori mobiliare pe piața reglementată7042 Venituri din comisioane aferente tranzacțiilor cu valori mobiliare din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare7043 Venituri din comisioane aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate7044 Venituri din comisioane aferente prestărilor de servicii ale depozitarului central (entități de decontare, compensare, depozitare și registru)7045 Venituri din activități conexe7046 Alte venituri din comisioane, taxe reglementate pe piața de capital7047 Venituri din comisioane aferente vânzărilor/răscumpărărilor unităților de fond*15) Notă
  *15) Cont specific OPC care nu sunt constituite prin act constitutiv
  7048 Venituri din comisioane de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare care nu sunt constituite prin act constitutiv7049 Alte venituri din servicii diverse prestate705 Venituri din studii și cercetări706 Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii708 Venituri din activități diverse71 VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse72 VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI ȘI INVESTIȚII IMOBILIARE721 Venituri din producția de imobilizări necorporale722 Venituri din producția de imobilizări corporale725 Venituri din producția de investiții imobiliare74 VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE741 Venituri din subvenții de exploatare7411 Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri*16) Notă
  *16) Acest cont se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri
  7412 Venituri din subvenții de exploatare pentru materiale consumabile7413 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe7414 Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului7415 Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială7416 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare7417 Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare7418 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată7419 Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE753 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării7531 Câștiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării7532 Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării754 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor (la 18-02-2019, Contul 755, Articolul 101 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 7551 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale7552 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale7553 Venituri din reevaluarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (la 18-02-2019, Articolul 101 din Capitolul V a fost completat de Punctul 21, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 756 Venituri din investiții imobiliare7561 Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare7562 Venituri din cedarea investițiilor imobiliare757 Venituri din active biologice și produsele agricole7571 Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice7572 Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole7573 Venituri din cedarea activelor biologice758 Alte venituri din exploatare7581 Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități7582 Venituri din donații primite7583 Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital7584 Venituri din subvenții pentru investiții7585 Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții cu plată pe baza de acțiuni cu decontare în numerar7587 Câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase7588 Alte venituri din exploatare76 VENITURI FINANCIARE761 Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt7611 Venituri din acțiuni deținute la filiale7612 Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun7615 Venituri din investiții financiare pe termen scurt7616 Venituri din alte instrumente financiare7617 Venituri din alte imobilizări financiare762 Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare7621 Câștiguri aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării7622 Câștiguri aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere7623 Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (la 23-01-2018, Contul 7623 din Articolul 101, Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) 7628 Alte venituri763 Venituri din operațiunile cu instrumente derivate7631 Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării7632 Câștiguri privind contabilitatea de acoperire7633 Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rata a dobânzii764 Venituri din investiții financiare cedate7641 Venituri din imobilizări financiare cedate7642 Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate7643 Venituri din cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenția de a fi revândute765 Venituri din diferențe de curs valutar766 Venituri din dobânzi767 Venituri din sconturi obținute768 Alte venituri financiare7682 Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare7688 Alte venituri financiare78 VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE (la 23-01-2018, Denumirea grupei 78 din Articolul 101, Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) 781 Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare7812 Venituri din provizioane78121 Venituri din provizioane pentru beneficiile angajaților78122 Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt78123 Venituri din provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit78124 Venituri din provizioane pentru pensii și alte obligații similare78125 Venituri din provizioane pentru alte beneficii postangajare78126 Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă78127 Venituri din provizioane pentru litigii78128 Venituri din provizioane pentru restructurare78129 Venituri din alte provizioane7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente7816 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată786 Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare (la 23-01-2018, Contul 786 din Articolul 101, Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) 7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor curente7865 Venituri financiare din amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat (la 23-01-2018, Contul 7865 din Articolul 101, Capitolul V a fost introdus de Punctul 13, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) 79 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT792 Venituri din impozitul pe profit amânatCLASA 8 CONTURI SPECIALE80 CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI801 Angajamente acordate8011 Giruri și garanții acordate80111 Garanții de rambursare a creditelor acordate de bănci80112 Gajul cărții de bursă8018 Alte angajamente acordate802 Angajamente primite8021 Giruri și garanții primite80211 Garanții primite de la clienți80212 Gajul cărții de bursă8028 Alte angajamente primite803 Alte conturi în afara bilanțului8031 Imobilizări corporale luate cu chirie8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie8034 Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare8035 Debitori din amenzi și penalizări pretinse8036 Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate8037 Efecte scontate neajunse la scadență8038 Alte valori în afara bilanțului8039 Stocuri de natura altor materiale date în folosință805 Dobânzi aferente contractelor de leasing și altor contracte asimilate, neajunse la scadență8051 Dobânzi de plătit8052 Dobânzi de încasat*17) Notă
  *17) Acest cont se utilizează de către entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing
  807 Active contingente808 Datorii contingente82 CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI PRIVIND OPERAȚIUNI DE TRANZACȚIONARE821 Operațiuni privind tranzacțiile în devize8211 Depozite temporare - în devize primite în custodie de la clienți nerezidenți8212 Dobânzi primite la depozite temporare - în devize primite în custodie de la clienți nerezidenți822 Operațiuni privind tranzacțiile în lei8221 Depozite temporare - în lei primite în custodie de la clienți nerezidenți8222 Dobânzi primite la depozite temporare - în lei primite în custodie de la clienți nerezidenți823 Devize ale clienților vândute și neîncasate în lei824 Lei ai clienților vânduți și neîncasați în devize825 Capital în devize84 CONTURI DE EVIDENȚĂ PRIVIND TRANZACȚIILE ÎN DEVIZE PENTRU CLIENȚII CE AU CUSTODE O BANCĂ841 Clienți creditori în afara bilanțului8419 Clienți creditori ce au custode o bancă84191 Clienți creditori din tranzacții ce au custode o bancă844 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate în afara bilanțului8446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate pentru clienți ce au custode o bancă84462 Impozitul pe profit persoane juridice nerezidente din tranzacții privind clienții ce au custode o bancă846 Debitori, creditori diverși în afara bilanțului8461 Debitori diverși ce au custode o bancă84611 Debitori diverși din tranzacții pe piața reglementată ce au custode o bancă84612 Debitori diverși din tranzacții în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare ce au custode o bancă8462 Creditori diverși ce au custode o bancă84621 Creditori diverși din tranzacții pe piața reglementată ce au custode o bancă84622 Creditori diverși din tranzacții în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare ce au custode o bancă85 ALTE ELEMENTE DE EVIDENȚĂ ȘI CALCUL SPECIFICE PIEȚEI DE CAPITAL851 Valoarea tranzacțiilor privind vânzările de valori mobiliare asupra cărora se calculează impozitul pe venit sau pe profit reținut la sursă8511 Valoarea tranzacțiilor (diferența) privind vânzările de valori mobiliare asupra cărora se calculează impozitul pe venit persoane fizice8512 Valoarea tranzacțiilor (diferența) privind vânzările de valori mobiliare asupra cărora se calculează impozitul pe profit persoane juridice nerezidente89 BILANȚ891 Bilanț de deschidere892 Bilanț de închidere
   +  Capitolul VI Funcțiunea conturilor Notă
  *18) Funcțiunea conturilor nu este limitativă
   +  CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATEDin clasa 1 - "Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate" fac parte următoarele grupe:10 "Capital și rezerve"11 "Rezultatul reportat"12 "Rezultatul exercițiului financiar"14 "Câștiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"15 "Provizioane"16 "Împrumuturi și datorii asimilate"Grupa 10 "Capital și rezerve"Din grupa 10 "Capital și rezerve", fac parte conturile:101 "Capital"102 "Elemente asimilate capitalului"103 "Alte elemente de capitaluri proprii"104 "Prime de capital"105 "Rezerve din reevaluare"106 "Rezerve"107 "Diferențe de curs valutar din conversie"108 "Interese care nu controlează"109 "Acțiuni proprii"Contul 101 "Capital"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența capitalului subscris, vărsat și nevărsat, în natură și/sau numerar de către acționarii sau asociații unei entități, precum și a majorării sau a reducerii capitalului, potrivit legii.Soldul contului reprezintă capitalul subscris vărsat/nevărsat.Contul 1017 "Capital privind unitățile de fond", cu ajutorul căruia se ține evidența capitalului investit (se utilizează în activitatea specifică a organismelor de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv)Contul 102 "Elemente asimilate capitalului"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor elemente asimilate capitalului, precum și a ajustărilor efectuate asupra capitalului social, respectiv:Contul 1021 "Capital subscris reprezentând datorii financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile ce reprezintă, din punct de vedere al IFRS, datorii financiare.Contul 1022 "Ajustări ale capitalului social", cu ajutorul căruia sunt evidențiate valorile ajustărilor aferente capitalului social, ce provin, în principal din:(i) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferențe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, ce anterior au fost incluse în cadrul Capitalului social și care trebuie să fie înregistrate ca diferențe din reevaluare (cu excepția surplusului din evaluare care este realizat),(ii) diferențe din ajustarea la inflație, aferente capitalului social.Contul 103 "Alte elemente de capitaluri proprii"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor elemente de capitaluri proprii, respectiv:Contul 1031 "Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate valorile instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaților în cadrul unei tranzacții cu plata în acțiuni și a diferenței dintre valoarea de piață a instrumentelor de capitaluri proprii și suma plătită de către angajați în cadrul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni.Contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse", cu ajutorul căruia se evidențiază componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse.Contul 1033 "Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o operațiune din străinătate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate(iii) diferențele de curs valutar ce au fost recunoscute inițial în alte elemente ale rezultatului global și reclasificate din capitaluri proprii în rezultatul perioadei, la cedarea investiției nete;(iv) ajustările cumulate legate de conversie, aferente activelor imobilizate (sau grupurilor destinate cedării) clasificate ca fiind deținute în vederea vânzării, recunoscute în alte elemente ale rezultatului global.Contul 1034 "Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii", cu ajutorul căruia se evidențiază impozitul pe profit curent și impozitul pe profit amânat recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS.Contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele rezultate din evaluarea activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. (la 23-01-2018, Funcțiunea contului 1035 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) Contul 1036 «Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. (la 23-01-2018, Funcțiunea contului 1036 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) Contul 1037 «Diferențe privind contabilitatea de acoperire», cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele din evaluarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor. (la 23-01-2018, Funcțiunea contului 1037 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) Contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate alte elemente de capitaluri proprii, inclusiv diferențele dintre valoarea justă a activelor achiziționate în cazul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în acțiuni, contabilizată potrivit IFRS, și valoarea contabilă a respectivelor instrumente de capitaluri proprii.Contul 104 "Prime de capital", cu ajutorul căruia se ține evidența primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport și de conversie a obligațiunilor în acțiuni, precum și a altor prime.Contul 1045 "Prime de emisiune aferente unităților de fond", cu ajutorul căruia se ține evidența primelor de emisiune aferente unităților de fond, precum și pierderea/câștigul lunară/lunar realizată/realizat de fondul de investiții.Contul 105 «Rezerve din reevaluare», cu ajutorul căruia sunt evidențiate rezervele din reevaluarea imobilizărilor (la 18-02-2019, Funcțiunea contului 105, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) Contul 106 "Rezerve", cu ajutorul căruia sunt evidențiate rezervele de capital constituite.Contul 107 "Diferențe de curs valutar din conversie", cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele de curs valutar rezultate din conversia unei operațiuni din străinătate cuprinse în consolidare, precum și diferențele de curs valutar rezultate din conversia valorilor incluse în situațiile financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională, potrivit IFRS.Contul 108 "Interese care nu controlează", se utilizează în cazul situațiilor financiare anuale consolidate, cu ajutorul căruia se evidențiază interesele care nu controlează, rezultate la consolidarea filialelor prin metoda integrării globale.Contul 109 "Acțiuni proprii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile proprii, răscumpărate în conformitate cu prevederile legale.Grupa 11 "Rezultatul reportat"Din grupa 11 "Rezultatul reportat", fac parte conturile:117 "Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29"118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29"Contul 117 "Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu ajutorul căruia se evidențiază rezultatul sau partea din rezultatul exercițiului precedent a căror repartizare a fost amânată de către adunarea generală a acționarilor (nerepartizat), pierderea neacoperită, rezultatul provenit din retratare, rezultatul provenit din modificări de politici contabile și din corectarea erorilor contabile, precum și surplusul reprezentând câștigul realizat din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale.Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor al contului reprezintă profitul nerepartizat.Contul 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu ajutorul căruia se ține evidența rezultatului reportat provenit din ajustările rezultate din aplicarea IAS 29 ca urmare a implementării IFRS, evidențiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.Grupa 12 "Rezultatul exercițiului financiar"Din grupa 12 "Rezultatul exercițiului financiar", fac parte conturile:121 "Profit sau pierdere"129 "Repartizarea profitului"Contul 121 "Profit sau pierdere", cu ajutorul căruia se evidențiază profitul sau pierderea realizate în cursul exercițiului financiar curent.În creditul contului se înregistrează soldul creditor al conturilor de venituri și pierderea contabilă realizată în exercițiul financiar încheiat, transferată la începutul exercițiului financiar următor asupra rezultatului reportat.În debitul contului se înregistrează soldul debitor al conturilor de cheltuieli și profitul contabil realizat în exercițiul financiar încheiat, transferat la începutul exercițiului financiar următor asupra rezultatului reportat.Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizată.Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, evidențiază în acest cont inclusiv creșterea și descreșterea valorii unității de fond.Contul 129 "Repartizarea profitului", cu ajutorul căruia se evidențiază repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar curent și repartizat, potrivit legii.În debitul contului sunt înregistrate rezervele constituite în conformitate cu prevederile legale, din profitul realizat în exercițiul financiar curent.În creditul contului se înregistrează profitul net realizat în exercițiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform cu prevederile legale.Soldul contului reprezintă profitul repartizat aferent exercițiului financiar încheiat.Grupa 14 "Câștiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"Din grupa 14 "Câștiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", fac parte conturile:141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"Contul 141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate câștigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.În creditul contului sunt înregistrate diferențele rezultate din vânzarea și anularea instrumentelor de capitaluri proprii.În debitul contului sunt înregistrate câștigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve.Soldul creditor al contului reprezintă câștigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.În debitul contului sunt înregistrate cheltuielile legate de emiterea și răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii, inclusiv diferențele nefavorabile ce rezultă din vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.În creditul contului sunt înregistrate pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit șaua anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat.Soldul debitor al contului reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.Grupa 15 "Provizioane"Din grupa "Provizioane" face parte:Contul 151 "Provizioane", cu ajutorul căruia sunt evidențiate provizioanele pentru litigii, garanții acordate clienților, dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea, restructurare, beneficiile angajaților și alte obligații similare.În creditul contului sunt înregistrate valorile reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor.În debitul contului sunt înregistrate valorile reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor.Soldul contului reprezintă provizioanele constituite.Grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate"Din grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate", fac parte conturile:161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni"162 "Credite bancare pe termen lung"166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate"169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii"Soldul creditor al acestor conturi reprezintă împrumuturile și datoriile nerambursate.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni", cu ajutorul căruia se evidențiază împrumuturile din emisiuni de obligațiuni.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung", cu ajutorul căruia sunt evidențiate creditele bancare pe termen lung primite de entitate.Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile entității față de entitățile din grup, respectiv față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun.Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate alte împrumuturi și datorii asimilate cum ar fi: depozite, garanții primite și alte datorii asimilate.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate dobânzile datorate aferente împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor față de entitățile din grup, respectiv față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun, precum și celor aferente altor împrumuturi și datorii asimilate.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate primele de rambursare reprezentând diferența dintre valoarea de emisiune și valoarea de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii, pe de o parte, și valoarea inițială a acestora, pe de altă parte.În debitul contului sunt înregistrate valorile primelor de emisiune aferente împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni și altor datorii.În creditul contului se înregistrează valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii, amortizate.Soldul contului reprezintă valoarea primelor privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii, neamortizate.  +  CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIȚII IMOBILIARE ȘI ACTIVE BIOLOGICEDin clasa 2 "Conturi de imobilizări, investiții imobiliare și active biologice", fac parte grupele:20 "Imobilizări necorporale"21 "Imobilizări corporale"22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare"23 "Imobilizări și investiții imobiliare în curs de execuție"24 "Active biologice"25 "Active reprezentând drepturi de utilizare" (la 18-02-2019, Grupa 25 a fost introdusă de Punctul 11, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 26 "Imobilizări financiare"28 "Amortizări privind imobilizările, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost"29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor și investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost"Grupa 20 "Imobilizări necorporale"Din grupa 20 "Imobilizări necorporale", fac parte conturile:203 "Cheltuieli de dezvoltare"205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare"207 "Fond comercial"208 "Alte imobilizări necorporale"În debitul conturilor de imobilizări necorporale se înregistrează intrări și creșteri de valoare ale acestora.În creditul conturilor de imobilizări necorporale se înregistrează ieșiri și descreșteri de valoare ale acestora.Soldul conturilor reprezintă imobilizările necorporale existente.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licențele, mărcile comerciale, precum și alte drepturi și active similare aportate, achiziționate sau dobândite pe alte căi.Contul 207 "Fond comercial", cu ajutorul căruia se evidențiază fondul comercial care apare în situațiile financiare anuale consolidate, respectiv în situațiile financiare anuale individuale, recunoscute potrivit IFRS.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate programele informatice create de entitate sau achiziționate de la terți, precum și a altor imobilizări necorporale, recunoscute potrivit IFRS.Grupa 21 "Imobilizări corporale"Din grupa 21 "Imobilizări corporale", fac parte conturile:211 "Terenuri și amenajări de terenuri"212 "Construcții"213 "Instalații tehnice și mijloace de transport"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale"215 "Investiții imobiliare"În debitul conturilor de imobilizări corporale și investiții imobiliare se înregistrează intrări și creșteri de valoare ale acestora.În creditul conturilor de imobilizări corporale și investiții imobiliare se înregistrează ieșiri și descreșteri de valoare ale acestora.Soldul conturilor reprezintă imobilizările corporale și investiții imobiliare existente.Contul 211 "Terenuri și amenajări de terenuri", cu ajutorul căruia sunt evidențiate terenurile și amenajările de terenuri.Contul 212 "Construcții", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării construcțiilor.Contul 213 "Instalații tehnice și mijloace de transport", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport.Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale.Contul 215 "Investiții imobiliare", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței, mișcării și evaluării la valoarea justă a investițiilor imobiliare, încadrate în această categorie.Grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare"Din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare", fac parte conturile:223 "Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare"224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare"Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența imobilizărilor corporale achiziționate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.În debitul conturilor de imobilizări corporale în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea imobilizărilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.În creditul conturilor de imobilizări corporale în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea imobilizărilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare.Soldul conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare sunt în curs de aprovizionare.Contul 223 "Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării imobilizărilor corporale de natura instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport în curs de aprovizionare.Contul 224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării imobilizărilor corporale de natura mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale în curs de aprovizionare.Grupa 23 "Imobilizări și investiții imobiliare în curs de execuție"Din grupa 23 "Imobilizări și investiții imobiliare în curs de execuție", fac parte conturile:231 "Imobilizări corporale în curs de execuție"235 "Investiții imobiliare în curs de execuție"În debitul conturilor se înregistrează intrările de imobilizări corporale și necorporale în curs de execuție.În creditul conturilor se înregistrează ieșirile de imobilizări corporale și necorporale în curs de execuție.Soldul debitor al acestor conturi reprezintă valoarea imobilizărilor corporale și necorporale în curs de execuție.Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuție", cu ajutorul căruia sunt evidențiate imobilizările corporale în curs de execuție.Contul 235 "Investiții imobiliare în curs de execuție", cu ajutorul căruia sunt evidențiate investițiile imobiliare în curs de execuție, evaluate atât la cost, cât și la valoarea justă.Grupa 24 "Active biologice"Din grupa 24 "Active biologice", face parte:Contul 241 "Active biologice", cu ajutorul căruia sunt evidențiate intrările, ieșirile și existența activelor biologice.În debitul contului se înregistrează intrările și creșterile de valoare ale acestora.În creditul contului se înregistrează ieșirile și descreșterile de valoare ale acestora.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea activelor biologice existente.Grupa 25 "Active reprezentând drepturi de utilizare"Din grupa 25 "Active reprezentând drepturi de utilizare", fac parte conturile:251 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing (la 18-02-2019, Grupa 25 a fost introdusă de Punctul 11, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) Contul 251 «Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing», cu ajutorul căruia sunt evidențiate activele reprezentând drepturile de utilizare în cadrul unui contract de leasing potrivit IFRS. (la 18-02-2019, Capitolul VI a fost completat de Punctul 22, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) Grupa 26 "Imobilizări financiare"Din grupa 26 "Imobilizări financiare", fac parte conturile:261 "Acțiuni deținute la filiale"262 "Acțiuni deținute la entități asociate"263 "Acțiuni deținute la entități controlate în comun"264 "Titluri puse în echivalență"265 "Alte titluri imobilizate"267 "Creanțe imobilizate"269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"În debitul conturilor de imobilizări financiare se înregistrează intrările și creșterile de valoare ale acestora.În creditul conturilor de imobilizări financiare se înregistrează ieșirile și descreșterile de valoare ale acestora.Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor financiare existente.Contul 261 «Acțiuni deținute la filiale», cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile deținute la filiale, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. (la 23-01-2018, Funcțiunea contului 261 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) Contul 262 «Acțiuni deținute la entități asociate», cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile deținute la entități asociate, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. (la 23-01-2018, Funcțiunea contului 262 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) Contul 263 «Acțiuni deținute la entități controlate în comun», cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile deținute de entitate în capitalul entităților controlate în comun, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. (la 23-01-2018, Funcțiunea contului 263 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) Contul 264 «Titluri puse în echivalență», cu ajutorul căruia sunt evidențiate titlurile de participare evaluate prin metoda punerii în echivalență. (la 23-01-2018, Funcțiunea contului 264 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) Contul 265 "Alte titluri imobilizate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate alte titluri deținute pe o perioadă îndelungată în capitalul social al entităților, altele decât filialele și entitățile asociate.Contul 267 "Creanțe imobilizate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate creanțele imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entități și a altor creanțe imobilizate, cum ar fi: depozite, garanții și cauțiuni depuse la alte entități, precum și a obligațiunilor achiziționate cu ocazia emisiunilor de obligațiuni efectuate de terți, care urmează a fi deținute pe o perioadă mai mare de un an.Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate vărsămintele de efectuat cu ocazia achiziționării imobilizărilor financiare.În creditul contului se înregistrează sumele datorate pentru achiziționarea de imobilizări financiare.În debitul contului se înregistrează sumele plătite pentru imobilizări financiare.Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.Grupa 28 "Amortizări privind imobilizările, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost"Din grupa 28 "Amortizări privind imobilizările, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost", fac parte conturile:280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"281 "Amortizări privind imobilizările corporale și investițiile imobiliare evaluate la cost"282 "Amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing“ (la 18-02-2019, Contul 282 a fost introdus de Punctul 12, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 284 "Amortizarea activelor biologice evaluate la cost"În creditul conturilor de amortizări se înregistrează amortizarea suportată pe cheltuieli pentru imobilizările necorporale, corporale, precum și pentru investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost.În debitul conturilor de amortizări se înregistrează amortizarea derecunoscută pentru imobilizările necorporale, corporale, precum și pentru investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost.Soldul creditor al conturilor reprezintă amortizarea cumulată a imobilizărilor necorporale, corporale, precum și a investițiilor imobiliare și activelor biologice evaluate la cost.Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale", cu ajutorul căruia se evidențiază amortizarea imobilizărilor necorporale.Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale și investițiile imobiliare evaluate la cost", cu ajutorul căruia se evidențiază amortizarea imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare.Contul 282 «Amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing», cu ajutorul căruia se evidențiază amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing. (la 18-02-2019, Capitolul VI a fost completat de Punctul 22, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) Contul 284 "Amortizarea activelor biologice evaluate la cost", cu ajutorul căruia se evidențiază amortizarea activelor biologice evaluate la cost.Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor și investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost"Din grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor și investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost", fac parte conturile:290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale"291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare evaluate la cost"292 „Ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing“ (la 18-02-2019, Contul 292 a fost introdus de Punctul 13, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție"294 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost"296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare"În creditul acestor conturi se înregistrează sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, investițiilor imobiliare, investițiilor financiare și a activelor biologice evaluate la cost.În debitul acestor conturi se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, investițiilor imobiliare, investițiilor financiare și a activelor biologice evaluate la cost.Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor, investițiilor imobiliare, investițiilor financiare și a activelor biologice evaluate la cost.Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale evaluate la cost.Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare evaluate la cost", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare evaluate la cost.Contul 292 «Ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing», cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing. (la 18-02-2019, Capitolul VI a fost completat de Punctul 22, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale și corporale și a investițiilor imobiliare în curs de execuție evaluate la cost.Contul 294 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost.Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.  +  CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE ȘI ACTIVE IMOBILIZATE DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRIIDin clasa 3 "Conturi de stocuri și active imobilizate deținute în vederea vânzării", face parte grupa 30 "Stocuri de materiale", 31"Active imobilizate deținute în vederea vânzării, 32 "Stocuri în curs de aprovizionare", 33 "Producția în curs de execuție" și 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor ".Grupa 30 "Stocuri de materiale"Din grupa 30 "Stocuri de materiale", fac parte conturile:302 "Materiale consumabile"303 "Alte materiale"308 "Diferențe de preț la materiale"În debitul conturilor de materiale se înregistrează intrări și creșteri de valoare ale acestora.În creditul conturilor de materiale se înregistrează ieșiri și descreșteri de valoare ale acestora.Soldul debitor al conturilor de materiale reprezintă valoarea acestora, existente în stoc.Contul 302 "Materiale consumabile", cu ajutorul căruia sunt evidențiate existența și mișcările stocurilor de materiale consumabile, cum ar fi: materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb și alte materiale consumabile.Contul 303 "Alte materiale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate existența, mișcările altor materiale.Contul 308 "Diferențe de preț la materiale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între prețul de înregistrare standard (prestabilit) și costul de achiziție, aferente materialelor consumabile și altor materiale.În debitul contului se înregistrează diferențele în plus sau nefavorabile aferente materialelor intrate în gestiune și a diferențelor în minus sau favorabile aferente materialelor ieșite din gestiune.În creditul contului se înregistrează diferențele în plus sau nefavorabile aferente materialelor ieșite din gestiune și a diferențelor în minus sau favorabile aferente materialelor achiziționate.Soldul contului reprezintă diferențele de preț aferente materialelor consumabile și altor materiale existente în stoc.Grupa 31"Active imobilizate deținute în vederea vânzării"Din grupa 31"Active imobilizate deținute în vederea vânzării", face parte:Contul 311 "Active imobilizate deținute în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidențiate intrările, ieșirile și existența activelor imobilizate clasificate ca fiind deținute în vederea vânzării, precum și a activelor incluse în grupurile destinate cedării, clasificate ca fiind deținute în vederea vânzării, potrivit IFRS.În debitul contului se înregistrează intrările și creșterile de valoare ale acestora.În creditul contului se înregistrează ieșirile și descreșterile de valoare ale acestora.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor deținute în vederea vânzării.Grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare"Din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" fac parte conturile:322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare"323 "Alte materiale în curs de aprovizionare"Contul 322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării stocurilor de materiale consumabile în curs de aprovizionare.Contul 323 "Alte materiale în curs de aprovizionare", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării stocurilor de alte materiale în curs de aprovizionare.Grupa 33 "Producția în curs de execuție"Din grupa 33 "Producția în curs de execuție" face parte:Contul 332 "Servicii în curs de execuție", cu ajutorul căruia se ține serviciilor în curs de execuție existente la sfârșitul perioadei. Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producție serviciilor în curs de execuție la sfârșitul perioadei.Grupa 35 "Stocuri aflate la terți"Din grupa 35 "Stocuri aflate la terți", face parte:Contul 351 "Materiale aflate la terți", cu ajutorul căruia sunt evidențiate existența și mișcarea stocurilor de materiale consumabile și alte materiale trimise la terți, pentru prelucrare sau în custodie.În debitul contului se înregistrează intrări și creșteri de valoare ale materialelor aflate la terți.În creditul contului se înregistrează ieșiri și descreșteri de valoare ale materialelor aflate la terți.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea stocurilor (materialelor) aflate la terți.Grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor "Din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor ", fac parte conturile:392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor",394 "Ajustări pentru deprecierea serviciilor",395 "Ajustări pentru deprecierea materialelor aflate la terți",cu ajutorul cărora se evidențiază constituirea, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile și alte materiale, serviciilor în curs de execuție, precum și a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări.În debitul conturilor se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor.Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite, la sfârșitul perioadei.  +  CLASA 4 - CONTURI DE TERȚIDin clasa 4 "Conturi de terți", fac parte următoarele grupe de conturi:40 "Furnizori și conturi asimilate"41 "Clienți și conturi asimilate"42 "Personal și conturi asimilate"43 "Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate"44 "Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate"45 "Grup și acționari/asociați"46 "Debitori diverși, creditori diverși și decontări cu instrumente derivate"47 "Conturi de subvenții, regularizare și asimilate"48 "Decontări în cadrul unității"49 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor"Grupa 40 "Furnizori și conturi asimilate"Din grupa 40 "Furnizori și conturi asimilate", fac parte conturile:401 "Furnizori"403 "Efecte de plătit"404 "Furnizori de imobilizări"405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"406 "Datorii din operațiuni de leasing financiar"408 "Furnizori - facturi nesosite"409 "Furnizori - debitori"Contul 401 "Furnizori", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile și decontările în relațiile cu furnizorii de bunuri și servicii, lucrări executate sau servicii prestate, alții decât entitățile din grup, entitățile asociate și entitățile controlate în comun.În creditul contului se înregistrează obligația entității față de furnizori pentru valoarea bunurilor achiziționate sau a serviciilor prestate.În debitul contului se înregistrează decontarea obligației față de furnizori.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.Contul 403 "Efecte de plătit" cu ajutorul căruia sunt evidențiate obligațiile de plătit către furnizori pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).În creditul contului se înregistrează valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.În debitul contului se înregistrează plățile efectuate la scadență pe bază de efecte comerciale.Soldul creditor al acestor conturi reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.Contul 404 "Furnizori de imobilizări", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile și decontările în relațiile cu furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale.În creditul contului se înregistrează obligația entității față de furnizorii de imobilizări pentru valoarea bunurilor achiziționate sau a serviciilor prestate.În debitul contului se înregistrează decontarea obligației față de furnizorii de imobilizări.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări", cu ajutorul căruia sunt evidențiate obligațiile de plată către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).În creditul conturilor se înregistrează valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.În debitul conturilor se înregistrează plățile efectuate la scadență pe bază de efecte comerciale.Soldul creditor al acestor conturi reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.Contul 406 "Datorii din operațiuni de leasing financiar", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile și decontările în relația cu locatorul din cadrul contractului de leasing financiar.În creditul contului se înregistrează valoarea ratelor de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă.În debitul contului se înregistrează plățile efectuate către locator.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate locatorului.Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri și prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.În creditul contului se înregistrează valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, precum și a altor datorii către aceștia.În debitul contului se înregistrează valoarea facturilor sosite.Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.Contul 409 "Furnizori - debitori", cu ajutorul căruia sunt evidențiate avansurile acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestări de servicii, precum și de natura imobilizărilor corporale și necorporale.În debitul contului se înregistrează valoarea avansurilor facturate furnizorilor.În creditul contului se înregistrează valoarea avansurilor decontate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăților cu aceștia.Soldul contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.Grupa 41 "Clienți și conturi asimilate"Din grupa 41 "Clienți și conturi asimilate", fac parte conturile:411 "Clienți"413 "Efecte de primit de la clienți"418 "Clienți - facturi de întocmit"419 "Clienți - creditori"Contul 411 "Clienți", cu ajutorul căruia sunt evidențiate creanțele și decontările în relație cu clienții interni și externi, inclusiv a clienților incerți, rău platnici, dubioși sau aflați în litigiu.În debitul contului se înregistrează valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate de entitate, precum și comisioanele aferente tranzacțiilor (vânzare/cumpărare de valori mobiliare).În creditul contului se înregistrează decontarea sumelor de încasat de la clienți.Soldul contului reprezintă sumele de încasat de la clienți.Contul 413 "Efecte de primit de la clienți", cu ajutorul căruia sunt evidențiate creanțele de încasat, pe bază de efecte comerciale.În debitul contului se înregistrează sumele datorate (de încasat) de clienți, reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate.În creditul contului se înregistrează efecte comerciale primite de la clienți. Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.Contul 418 "Clienți - facturi de întocmit", cu ajutorul căruia sunt evidențiate livrările de bunuri sau prestările de servicii, inclusiv, după caz, taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu s-au întocmit facturi. În debitul contului se înregistrează valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienți, pentru care nu s-au întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, precum și a altor creanțe față de aceștia.În creditul contului se înregistrează valoarea facturilor întocmite.Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de entitate, pentru care nu s-au întocmit facturi.Contul 419 "Clienți - creditori", cu ajutorul căruia sunt evidențiate avansurile încasate de la clienți.În creditul contului se înregistrează sumele facturate clienților reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii.În debitul contului se înregistrează decontarea avansurilor încasate de la clienți.Soldul contului reprezintă sumele datorate clienților - creditoriGrupa 42 "Personal și conturi asimilate"Din grupa 42 "Personal și conturi asimilate", fac parte conturile:421 "Personal - salarii datorate"422 "Alte beneficii datorate angajaților, cu excepția beneficiilor pe termen scurt423 "Personal - ajutoare materiale datorate"424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit"425 "Avansuri acordate personalului"426 "Drepturi de personal neridicate"427 "Rețineri din salarii datorate terților"428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul"În creditul conturilor se înregistrează valoarea drepturilor salariale și a altor datorii cuvenite personalului.În debitul conturilor se înregistrează sumele achitate personalului, precum și reținerile din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaților datorate terților, contribuțiile sociale și alte rețineri datorate.Soldul conturilor reprezintă sumele acordate și neachitate personalului de natura drepturilor salariale, ajutoarelor sociale, primelor din profit, sumelor reținute și neachitate terților.Contul 421 "Personal - salarii datorate", cu ajutorul căruia se evidențiază decontările cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor și premiilor achitate din fondul de salarii etc.Contul 422 "Alte beneficii datorate angajaților, cu excepția beneficiilor pe termen scurt", cu ajutorul căruia sunt evidențiate beneficiile datorate angajaților sub formă de: pensii, asigurări de viață post-angajare și asistență medicală post-angajare, alte beneficii pe termen lung, precum și beneficii pentru terminarea contractului de muncă.Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajutoarele de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces și a altor ajutoare acordate.Contul 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit", cu ajutorul căruia sunt evidențiate primele (stimulentele) acordate personalului din profitul realizat, reprezentând participarea personalului la profit.Contul 425 "Avansuri acordate personalului", cu ajutorul căruia sunt evidențiate avansurile acordate personalului.Contul 426 "Drepturi de personal neridicate", cu ajutorul căruia se ține evidența drepturilor de personal neridicate în termenul legal.Contul 427 "Rețineri din salarii datorate terților", cu ajutorul căruia sunt evidențiate reținerile și popririle din salarii, datorate terților.Contul 428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile și creanțele în legătură cu personalul.În creditul contului se înregistrează alte sume datorate personalului, neregăsite în conturile anterioare (garanțiile, indemnizațiile de concediu, ajutoare etc.), precum și sumele încasate sau reținute personalului pentru sumele datorate de acesta.În debitul contului se înregistrează sumele achitate personalului, evidențiate anterior ca datorie față de acesta, sumele reținute și achitate de către entitate terților, precum și avansurile acordate personalului,nejustificate până la finele exercițiului, sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii etc.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de către entitate personalului, iar soldul debitor, sumele de încasat de la acesta.Grupa 43 "Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate"Din grupa 43 "Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate", fac parte conturile:431 "Asigurări sociale"437 "Ajutor de șomaj"438 "Alte datorii și creanțe sociale"În creditul conturilor se înregistrează sumele datorate de angajator.În debitul conturilor se înregistrează sumele virate reprezentând contribuția entității și a personalului.Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus de entitate.Contul 431 "Asigurări sociale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările privind contribuția angajatorului și a personalului la asigurările sociale și a contribuției pentru asigurările sociale de sănătate.Contul 437 "Ajutor de șomaj", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările privind ajutorul de șomaj datorat de angajator, precum și de personal, conform prevederilor legale aplicabile.Contul 438 "Alte datorii și creanțe sociale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile de achitat sau creanțele de încasat în contul asigurărilor sociale, contribuția entității la schemele de pensii facultative și la primele de asigurare voluntară, precum și plata acestora.Grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate"Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate", fac parte conturile:441 "Impozitul pe profit"442 "Taxa pe valoarea adăugată"444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"445 "Subvenții"446 "Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate"447 "Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate"448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul statului"În creditul conturilor se înregistrează sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale/alte organisme publice.În debitul conturilor se înregistrează sumele virate de entitate către bugetul statului/bugetele locale/ alte organisme publice .Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus de entitate.Contul 441 "Impozitul pe profit", cu ajutorul căruia se ține evidența decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit curent și evidența impozitului pe profit amânat.Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operațiunile efectuate pe teritoriul României. În acest cont nu se evidențiază taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărăturilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state și taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul unui al stat membru pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor", cu ajutorul căruia sunt evidențiate impozitele pe veniturile de natura salariilor și a altor drepturi similare datorate bugetului statului.Contul 445 "Subvenții", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările privind subvențiile aferente activelor și a celor aferente veniturilor, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenții și altor sume primite ce au caracter de subvenții.În debitul contului se înregistrează valoarea subvențiilor sau a altor împrumuturi cu caracter de subvenții de primit.În creditul contului se înregistrează valoarea subvențiilor sau a altor împrumuturi cu caracter de subvenții încasate.Soldul contului reprezintă subvențiile de primit.Contul 446 "Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate", cu ajutorul căruia se ține evidența decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate cum sunt: accizele, impozitul pe dividende, impozitul pe venit din tranzacții persoane fizice, impozitul pe profit din tranzacții persoane juridice nerezidente, impozitul pe clădiri și terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, alte impozite și taxe.Contul 447 "Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile și vărsămintele efectuate către instituții sau alte organisme publice, potrivit legii.Contul 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul statului", cu ajutorul căruia sunt evidențiate alte datorii și creanțe cu bugetul statului.Grupa 45 "Grup și acționari/asociați"Din grupa 45 "Grup și acționari/asociați", fac parte conturile:451 "Decontări între entitățile din grup"452 "Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun"455 "Sume datorate acționarilor/asociaților"456 "Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul"457 "Dividende de plătit"458 "Decontări din operațiuni în participație"Contul 451 "Decontări între entitățile din grup", cu ajutorul căruia sunt evidențiate operațiunile între entitățile din grup.Contul 452 "Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun", cu ajutorul căruia sunt evidențiate operațiunile desfășurate între entitățile asociate și entitățile controlate în comun.În debitul conturilor 451 și 452 se înregistrează creanțele entității față de entitățile din grup, respectiv creanțele entității față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun.În creditul conturilor 451 și 452 se înregistrează datoriile entității față de entitățile din grup, respectiv datoriile entității față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun.Soldul debitor al conturilor 451 și 452 reprezintă creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup, respectiv creanțele față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun, iar soldul creditor, datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup, respectiv datoriile față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun.În cazul organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constituitiv, cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu investitorii privind cumpărările și răscumpărările de unități de fond.Contul 455 "Sume datorate acționarilor/asociaților", cu ajutorul căruia sunt evidențiate sumele lăsate temporar la dispoziția entității de către acționari/asociați.În creditul contului se înregistrează datoriile entității față de acționari/asociați.În debitul contului se înregistrează sumele restituite acționarilor/asociaților.Soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acționarilor/asociaților.Contul 456 "Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările cu acționarii și asociații privind capitalul.În debitul contului se înregistrează subscrierea și majorarea capitalului social, în natură și/sau numerar, aportat de acționari/asociați, precum și sumele achitate acționarilor/asociaților sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condițiile legii.În creditul contului se înregistrează aportul în natură al acționarilor/asociaților la capitalul entității, sumele depuse ca aport în numerar, împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertite în acțiuni, capitalul social retras de acționari/asociați, precum și capitalul social lichidat, potrivit legii, decontarea capitalurilor proprii către acționari/asociați în cazul operațiunilor de reorganizare, potrivit legii.Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris și nevărsat, iar cel creditor, datoriile entității față de acționari/asociați.Contul 457 "Dividende de plătit", cu ajutorul căruia sunt evidențiate dividendele datorate acționarilor/asociaților corespunzător aportului la capitalul social.În creditul contului se înregistrează dividendele datorate acționarilor/asociaților din profitul realizat în exercițiile precedente.În debitul contului se înregistrează sumele achitate acționarilor/asociaților, reprezentând dividende datorate acestora, precum și impozitul pe dividende.Soldul contului reprezintă dividendele datorate acționarilor/asociaților.Contul 458 "Decontări din operațiuni în participație", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările din operațiuni în participație, respectiv a decontării cheltuielilor și veniturilor realizate din aceste operațiuni, precum și a sumelor virate între coparticipanți.În creditul contului se înregistrează veniturile realizate din operațiuni în participație transferate coparticipanților, conform contractului de asociere, cheltuielile primite prin transfer din operațiuni în participație, sumele primite de la coparticipanți.În debitul contului se înregistrează veniturile primite prin transfer din operațiuni în participație, cheltuielile transferate din operațiuni în participație (ce se transmit coparticipantului care ține evidența operațiunilor în participație conform contractelor), sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operațiunii în participație.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanților ca rezultat favorabil (profit) din operațiuni în participație, precum și sumele datorate de coparticipanți pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operațiuni în participație.Soldul debitor al contului reprezintă sumele ce urmează a fi încasate de la coparticipanți pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operațiuni în participație, precum și sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanți din operațiuni în participație ca rezultat favorabil (profit).Grupa 46 "Debitori diverși, creditori diverși și decontări cu instrumente derivate"Din grupa 46 "Debitori diverși, creditori diverși și decontări cu instrumente derivate", fac parte conturile:461 " Debitori diverși"462 "Creditori diverși"Contul 461 "Debitori diverși", cu ajutorul căruia se ține evidența debitorilor din tranzacții, debitorilor proveniți din pagube materiale create de terți, a creanțelor provenind din existența unor titluri executorii și a altor creanțe, altele decât cele care privesc entitățile din grup, entitățile asociate și entitățile controlate în comun.În debitul contului se înregistrează sumele de recuperat de la debitori diverși.În creditul contului se înregistrează valoarea debitelor încasate, creanțe prescrise scutite sau anulate, potrivit legii, sume trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidență a debitorilor.Soldul contului reprezintă sumele de încasat de la debitoriContul 462 "Creditori diverși", cu ajutorul căruia sunt evidențiate tranzacțiile cu instrumente financiare, sumele datorate terților, pe bază de titluri executorii sau a unor obligații ale entității față de terți, alții decât entitățile din grup,entitățile asociate și entitățile controlate în comun, provenind din alte operații.În creditul contului se înregistrează sumele datorate creditorilor diverși.În debitul contului se înregistrează sumele achitate, sumele reprezentând datorii față de creditori diverși, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii.Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverși.Grupa 47 "Conturi de subvenții, regularizare și asimilate"Din grupa 47 "Conturi de subvenții, regularizare și asimilate", fac parte conturile:471 "Cheltuieli înregistrate în avans"472 "Venituri înregistrate în avans"473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare"475 "Subvenții pentru investiții"478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți"Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile efectuate în avans care urmează a se suporta eșalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadențar, în perioadele/exercițiile financiare viitoare.În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând abonamentele, chiriile și alte cheltuieli efectuate anticipat.În creditul contului se înregistrează sumele repartizate în perioadele/exercițiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadențarelor.Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.Contul 472 "Venituri înregistrate în avans", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile înregistrate în avans.În creditul contului se înregistrează veniturile în avans, aferente perioadelor/exercițiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări etc., valoarea subvențiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare.În debitul contului se înregistrează veniturile înregistrate în avans și aferente perioadei curente sau exercițiului financiar în curs, valoarea subvențiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans, partea din subvențiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit.Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.Contul 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate sumele în curs de clarificare, ce nu pot fi incluse pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări și lămuriri suplimentare, precum și sumele restituite, necuvenite entității.În debitul contului se înregistrează sumele pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare, precum și sumele restituite, necuvenite entității.În creditul contului se înregistrează sumele încasate și necuvenite entității, precum și sumele clarificate, trecute pe cheltuieli.Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.Contul 475 "Subvenții pentru investiții", cu ajutorul căruia sunt evidențiate subvențiile pentru investiții, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții, plusurile de inventar de natura imobilizărilor și alte sume de primit cu caracter de subvenții pentru investiții.În creditul contului se înregistrează subvențiile pentru investiții, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții și alte sume de primit cu caracter de subvenții pentru investiții.În debitul contului se înregistrează cota-parte a subvențiilor pentru investiții trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate.Soldul contului reprezintă subvențiile pentru investiții, netransferate la venituri.Contul 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienții săi sub formă de imobilizări corporale sau numerar, pentru a-i conecta, în conformitate cu legea, la o rețea de gaze, electricitate, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit IFRS.Grupa 48 "Decontări în cadrul unității"Din grupa 48 "Decontări în cadrul unității", fac parte conturile:481 "Decontări între unitate și subunități"482 "Decontări între subunități"În debitul conturilor se înregistrează valorile materiale și bănești transferate subunităților (în contabilitatea unității) sau unității (în contabilitatea subunității) sau între subunități.În creditul conturilor se înregistrează valori materiale și bănești primite de unitate de la subunități (în contabilitatea unității) sau cele primite de subunitate de la unitate sau subunități.Soldul debitor al conturilor reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, al conturilor sumele datorate pentru operațiuni din cadrul unei entități cu subunități fără personalitate juridică sau operațiuni între subunități ale aceleiași entități.Contul 481 "Decontări între unitate și subunități", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările între unitate și subunitățile sale fără personalitate juridică, care conduc contabilitate proprie.În cazul organismelor de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv se ține evidența decontărilor între societatea de administrare și alte instituții din piața de capital, cu privire la activitatea fondurilor de investiții.Contul 482 "Decontări între subunități", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările între subunitățile fără personalitate juridică din cadrul aceleiași unități, care conduc contabilitate proprie.Grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor"Din grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor", fac parte conturile:491 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți"494 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni de leasing“ (la 18-02-2019, Contul 494 a fost introdus de Punctul 16, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 495 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii"496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși"În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor constituite sau majorate.În debitul conturilor se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor constituite.Soldul conturilor reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările constituite pentru deprecierea creanțelor din conturile de clienți.Contul 494 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni de leasing», cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea creanțelor din operațiuni de leasing. (la 18-02-2019, Capitolul VI a fost completat de Punctul 22, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii.Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși.  +  CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIEDin clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi:50 "Investiții pe termen scurt"51 "Conturi la bănci"53 "Casa"54 "Acreditive"58 "Viramente interne"59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"Grupa 50 "Investiții pe termen scurt"Din grupa 50 "Investiții pe termen scurt", fac parte conturile:503 "Acțiuni"505 "Obligațiuni emise și răscumpărate"506 "Obligațiuni"507 "Titluri de stat"508 "Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate"509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiții pe termen scurt"În cadrul conturilor de investiții pe termen scurt sunt evidențiate investițiile financiare efectuate de entitate în vederea obținerii de profituri pe termen scurt.În debitul conturilor 503 - 508 se înregistrează investițiile pe termen scurt achiziționate sau primite gratuit.În creditul conturilor 503 - 508 se evidențiază investițiile pe termen scurt cedate. Soldul conturilor reprezintă investițiile pe termen scurt existente.Contul 503 "Acțiuni", cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile cotate, cumpărate în vederea obținerii de venituri financiare într-un termen scurt.Contul 505 "Obligațiuni emise și răscumpărate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate obligațiunile emise și răscumpărate.Contul 506 "Obligațiuni", cu ajutorul căruia sunt evidențiate obligațiunile cumpărate.Contul 507 "Titluri de stat", cu ajutorul căruia sunt evidențiate titlurile de stat cumpărate.Contul 508 "Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate titlurile de plasament și creanțe asimilate, cumpărate.Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiții financiare pe termen scurt", cu ajutorul căruia sunt evidențiate vărsămintele de efectuat pentru investițiile pe termen scurt cumpărate.În creditul contului se înregistrează valoarea datorată pentru investițiile pe termen scurt cumpărate.În debitul contului se înregistrează valoarea achitată a investițiilor pe termen scurt.Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investițiile pe termen scurt cumpărate.Grupa 51 "Conturi la bănci"Din grupa 51 "Conturi la bănci", fac parte conturile:511 "Valori de încasat"512 "Conturi curente la bănci"518 "Dobânzi"519 "Credite bancare pe termen scurt"Contul 511 "Valori de încasat", cu ajutorul căruia valorile de încasat, cum sunt cecurile și efectele comerciale primite de la clienți.În debitul contului se înregistrează valoarea cecurilor și a efectelor comerciale primite de la clienți.În creditul contului se înregistrează valoarea cecurilor și a efectelor comerciale încasate.Soldul contului reprezintă valoarea cecurilor și a efectelor comerciale neîncasateContul 512 "Conturi curente la bănci", cu ajutorul căruia sunt evidențiate disponibilitățile în lei și valută în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum și mișcările acestora.În debitul contului se înregistrează intrările de disponibilități în lei și valută.În creditul contului se înregistrează ieșirile de disponibilități în lei și valută.Soldul debitor reprezintă disponibilitățile în lei și în valută, iar soldul creditor, creditele primite.Contul 518 "Dobânzi", cu ajutorul căruia sunt evidențiate dobânzile datorate, precum și dobânzile de încasat, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, respectiv disponibilitățile aflate în conturile curente.În debitul contului se înregistrează dobânzile de încasat aferente disponibilităților aflate în conturile curente sau dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite.În creditul contului se înregistrează dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente sau dobânzile încasat, aferente disponibilităților aflate în conturile curente.Soldul debitor reprezintă dobânzile de încasat, iar soldul creditor, dobânzile de plătit.Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt", cu ajutorul căruia sunt evidențiate creditele acordate de bănci pe termen scurt.În creditul contului se înregistrează creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, inclusiv dobânzile datorate.În debitul contului se înregistrează creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite.Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerestituite.Grupa 53 "Casa"Din grupa 53 "Casa", fac parte conturile:531 "Casa"532 "Alte valori"Contul 531 "Casa", cu ajutorul căruia se evidențiază numerarul aflat în casieria entității, precum și mișcările acestuia ca urmare a încasărilor și plăților efectuate.În debitul contului se înregistrează intrările de disponibilități în casieria entității.În creditul contului se înregistrează ieșirile de disponibilități din casieria entității.Soldul contului reprezintă disponibilitățile existente în casieria entității.Contul 532 "Alte valori", cu ajutorul căruia sunt evidențiate bonurile valorice, timbrele fiscale și poștale, biletele de tratament și odihnă, tichetele și biletele de călătorie, tichetele de masă, alte valori, precum și mișcările acestora.În debitul contului se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, tichetelor de masă și a altor valori achiziționate.În creditul contului se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie și a altor valori, consumate, valoarea tichetelor de masă acordate salariaților.Soldul contului reprezintă alte valori existente.Grupa 54 "Acreditive"Din grupa 54 "Acreditive" fac parte conturile:541 "Acreditive"542 "Avansuri de trezorerie"Contul 541 "Acreditive", cu ajutorul căruia sunt evidențiate acreditivele deschise în bănci pentru efectuarea de plăți în favoarea terților.În debitul contului se înregistrează valoarea acreditivelor deschise la dispoziția terților.În creditul contului se înregistrează sumele plătite terților sau virate în conturile de disponibilități ca urmare a încetării valabilității acreditivului.Soldul contului reprezintă valoarea acreditivelor deschise la bănci, existente.Contul 542 "Avansuri de trezorerie", cu ajutorul căruia sunt evidențiate avansurile de trezorerie, inclusiv sumele acordate prin sistem de card.În debitul contului se înregistrează avansurile de trezorerie acordate.În creditul contului se înregistrează avansurile de trezorerie justificate.Soldul contului reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie nedecontate.Grupa 58 "Viramente interne"Din grupa 58 "Viramente interne" face parte:Contul 581 "Viramente interne", cu ajutorul căruia sunt evidențiate viramentele de disponibilități între conturile de trezorerie.În debitul contului se înregistrează sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.În creditul contului se înregistrează sumele intrate într- un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.De regulă, contul nu prezintă sold.Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"Din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" fac parte conturile:591 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate"593 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor";595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate";596 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor";597 "Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat";598 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate".Cu ajutorul conturilor din această grupă se ține evidența constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a acțiunilor, obligațiunilor emise și răscumpărate, obligațiunilor și titlurilor de stat și a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate, precum și a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz.În debitul conturilor se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie.Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare existente la sfârșitul perioadei.  +  CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELIDin clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi:60 "Cheltuieli privind stocurile";61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terți";62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți";63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate";64 "Cheltuieli cu personalul";65 "Alte cheltuieli de exploatare";66 "Cheltuieli financiare";68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare";69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite".Grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile"Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte conturile:602 "Cheltuieli cu materialele consumabile";603 "Cheltuieli privind alte materiale";604 "Cheltuieli privind materialele nestocate";605 "Cheltuieli privind energia și apa";609 "Reduceri comerciale primite"Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența cheltuielilor cu materialele consumabile, cheltuielilor înregistrate la darea în folosință a altor materiale, cheltuielilor privind materialele nestocate, cheltuielilor privind consumurile de energie și apă, precum și evidența reducerilor comerciale primite de la furnizori.În debitul conturilor de cheltuieli privind stocurile, cu excepția contului 609 "Reduceri comerciale primite" care începe prin a se credita, se înregistrează cheltuielile efectuate, iar la sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu materialele consumabile.Contul 603 "Cheltuieli privind alte materiale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind alte materiale, la darea în folosință a acestora.Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind materialele nestocate.Contul 605 "Cheltuieli privind energia și apa", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind consumul de energie și apă.Contul 609 "Reduceri comerciale primite", cu ajutorul căruia sunt evidențiate reducerile comerciale primite ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.Grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terți"Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terți" fac parte conturile:611 "Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile";612 "Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile";613 "Cheltuieli cu primele de asigurare";614 "Cheltuieli cu studiile și cercetările".Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile, cheltuielilor cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile, cheltuielilor cu primele de asigurare, cheltuielilor cu studiile și cercetările.În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile cu serviciile executate, iar la sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Contul 611 "Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu întreținerea și reparațiile executate de terți.Contul 612 "Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile.Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu primele de asigurare.Contul 614 "Cheltuieli cu studiile și cercetările", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu studiile și cercetările.Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți"Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți", fac parte conturile:621 "Cheltuieli cu colaboratorii";622 "Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile";623 "Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate";624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal";625 "Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri";626 "Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații";627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate";628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți".Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența cheltuielilor cu colaboratorii, cheltuielilor privind comisioanele, onorariile și cotizațiile, cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate, cheltuielilor cu transportul de bunuri și personal, cheltuielilor cu deplasări, detașări și transferări, cheltuielilor poștale și taxe de telecomunicații, cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate, altor cheltuieli cu serviciile executate de terțiÎn debitul conturilor se înregistrează cheltuielile cu alte servicii executate de terți, iar la sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu colaboratorii.Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărare sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum și cotizațiile datorate instituțiilor din piața de capital și a altor cheltuieli similare.Contul 623 " Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate.Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu transportul de bunuri și personal, executate de terți.Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu deplasările, detașările și transferările de personal.Contul 626 "Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile poștale și a taxele de telecomunicații.Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate.Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu alte servicii executate de terți.Grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate"Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate", face parte:Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice.La sfârșitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit și pierdere.Grupa 64 "Cheltuieli cu personalul"Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul", fac parte conturile:641 "Cheltuieli cu salariile personalului";642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților";643 "Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaților";644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii";645 "Cheltuieli privind asigurările și protecția socială".Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența cheltuielilor cu salariile personalului, cu tichetele de masă acordate salariaților, cu alte beneficii ale salariaților, cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii, precum și a cheltuielilor privind asigurările și protecția socială.La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu salariile personalului.Contul 642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu tichetele de masă acordate salariaților.Contul 643 "Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaților", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu alte beneficii acordate angajaților, cum ar fi primele privind participarea personalului la profit, acordate potrivit legii.Contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii.Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările și protecția socială", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind asigurările și protecția socială.Grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare"Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare", fac parte conturile:652 "Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător"653 "Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării";654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși";655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (la 18-02-2019, Denumirea contului 655, Grupa 65, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 656 "Cheltuieli privind investițiile imobiliare";657 "Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole";658 "Alte cheltuieli de exploatare"Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența altor cheltuieli de exploatare, cum ar fi cheltuielile cu protecția mediului înconjurător, cheltuielile privind activele imobilizate deținute în vederea vânzării, pierderile din creanțe și debitori diverși, cheltuielile rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, cheltuielile privind investițiile imobiliare, activele biologice și produsele agricole, precum și alte cheltuieli care aparțin activității de exploatare.La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Contul 652 "Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător" cu ajutorul căruia se ține evidența cheltuielilor cu protecția mediului înconjurător, aferente perioadei.Contul 653 "Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile rezultate din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării și a cheltuielilor rezultate din cedarea acestor active.Contul 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși", cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile din creanțe.Contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale. (la 18-02-2019, Denumirea contului 655, Grupa 65, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) Contul 656 "Cheltuieli privind investițiile imobiliare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare și a cheltuielilor cu cedarea acestora.Contul 657 "Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole", cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice și a produselor agricole, precum și a cheltuielilor rezultate din cedarea activelor biologice.Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi: amenzile, penalitățile, donațiile acordate, valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale și corporale cedate, cheltuieli rezultate din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cazul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar, cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, precum și alte cheltuieli aferente activității de exploatare.Grupa 66 "Cheltuieli financiare"Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte conturile:661 "Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare"663 "Pierderi din creanțe legate de participații"664 "Cheltuieli privind investițiile financiare cedate"665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"666 "Cheltuieli privind dobânzile"667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"668 "Alte cheltuieli financiare"Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența cheltuielilor privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare, pierderilor din creanțe legate de participații, cheltuielilor privind investițiile financiare cedate, cheltuielilor din diferențe de curs valutar, precum și a cheltuielilor privind dobânzile, sconturile acordate și altor cheltuieli financiare.La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Contul 661 «Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare», cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile rezultate din evaluarea activelor și datoriilor financiare prin contul de profit și pierdere, precum și a celor rezultate din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. (la 23-01-2018, Funcțiunea contului 661 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) Contul 663 "Pierderi din creanțe legate de participații", cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile din creanțele imobilizate.Contul 664 "Cheltuieli privind investițiile financiare cedate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind imobilizările financiare cedate, inclusiv cu cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenția de a fi revândute, pierderile rezultate din investițiile pe termen scurt cedate, precum și cele aferente instrumentelor financiare derivate.Contul 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind diferențele de curs valutar.Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind dobânzile.Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind sconturile acordate clienților, debitorilor sau băncilor.Contul 668 "Alte cheltuieli financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din grupa 66, precum și a cheltuielilor rezultate din amânarea plăților peste termenele normale de creditare.Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare"Din grupa "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare", fac parte conturile:681 "Cheltuielile de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere";685 „Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing“ (la 18-02-2019, Contul 685 a fost introdus de Punctul 20, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare".Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența cheltuielilor privind amortizările, provizioanele, ajustările pentru depreciere și pierdere de valoare înregistrate în activitatea de exploatare și în cea financiară.La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Contul 681 "Cheltuielile de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere, înregistrate în activitatea de exploatare.Contul 685 «Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing», cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (la 18-02-2019, Capitolul VI a fost completat de Punctul 22, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare, înregistrate în activitatea financiară.Grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite"Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite", fac parte conturile:691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent"692 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat"698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus"Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența, cheltuielilor cu impozitul pe profit curent și amânat și a cheltuielilor cu alte impozite.La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdereContul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu impozitul pe profit curent, calculat conform legii.Contul 692 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu impozitul pe profit amânat, calculat conform IFRS.Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu impozitul pe venit și a altor impozite, determinate conform reglementărilor emise în acest scop.  +  CLASA 7 - CONTURI DE VENITURIDin clasa 7 "Conturi de venituri", fac parte următoarele grupe:70 "Cifra de afaceri netă"71 "Venituri aferente costului producției în curs de execuție"72 "Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare"74 "Venituri din subvenții de exploatare"75 "Alte venituri din exploatare"76 "Venituri financiare"78 "Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare"79 "Venituri din impozitul pe profit amânat"Grupa 70 "Cifra de afaceri netă"Din grupa 70 "Cifra de afaceri" fac parte conturile:704 "Venituri din servicii prestate"705 "Venituri din studii și cercetări"706 "Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii"708 "Venituri din activități diverse"Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența veniturilor ce se cuprind în cifra de afaceri, a veniturilor din prestări servicii, locații de gestiune și chirii, din studii și cercetări, din alte activități diverse, precum și evidența reducerilor comerciale acordate la aceste venituri.În creditul conturilor de venituri, se înregistrează veniturile realizate, iar la sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Contul 704 "Venituri din servicii prestate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din servicii prestate.Contul 705 "Venituri din studii și cercetări", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din studii și cercetări.Contul 706 "Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din redevențe, locații de gestiune și chirii.Contul 708 "Venituri din activități diverse", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din diverse activități, cum ar fi: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziția terților a personalului unității, precum și alte venituri realizate din relațiile cu terții.Grupa 71 "Venituri aferente costului producției în curs de execuție"Din grupa 71 "Venituri aferente costului producției în curs de execuție" face parte:Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", cu ajutorul căruia se evidențiază costul de producție al produselor stocate, precum și variația acestuia.În creditul acestui cont se înregistrează veniturile aferente costului produselor și serviciilor în curs de execuție, precum și veniturile aferente costurilor stocurilor de produse.La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Grupa 72 "Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare"Din grupa 72 "Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare", fac parte conturile:721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale"722 "Venituri din producția de imobilizări corporale"725 "Venituri din producția de investiții imobiliare"În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din producția de imobilizări necorporale, corporale și investiții imobiliare.La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Contul 721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din producția de imobilizări necorporale.Contul 722 "Venituri din producția de imobilizări corporale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din producția de imobilizări corporale.Contul 725 "Venituri din producția de investiții imobiliare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din investiții imobiliare.Grupa 74 "Venituri din subvenții de exploatare"Din grupa 74 "Venituri din subvenții de exploatare", face parte:Contul 741 "Venituri din subvenții de exploatare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate subvențiile cuvenite entității în schimbul respectării anumitor condiții referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.În debitul contului se înregistrează subvențiile de exploatare primite sau de primit și subvențiile pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate.La sfârșitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit și pierdere.Grupa 75 "Alte venituri din exploatare"Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte conturile:753 "Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării"754 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși"755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor" (la 18-02-2019, Denumirea contului 755, Grupa 75, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) 756 "Venituri din investiții imobiliare"757 "Venituri din active biologice și produse agricole"758 "Alte venituri din exploatare"În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile rezultate din activele deținute în vederea vânzării, din creanțe reactivate și debitori diverși, din reevaluarea imobilizărilor, din investiții imobiliare, din active biologice și produse agricole, precum și alte venituri din exploatare.La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Contul 753 "Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile obținute din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării și a veniturilor obținute din cedarea acestora.Contul 754 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși", cu ajutorul căruia sunt evidențiate creanțele reactivate privind clienții și debitorii diverși.Contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale. (la 18-02-2019, Denumirea contului 755, Grupa 75, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din NORMA nr. 2 din 7 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2019 ) Contul 756 "Venituri din investiții imobiliare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate câștigurile rezultate din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare și a veniturilor cu cedarea acestora.Contul 757 "Venituri din active biologice și produse agricole", cu ajutorul căruia sunt evidențiate câștigurile rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice și a produselor agricole, precum și a veniturilor din cedarea activelor biologice.Contul 758 "Alte venituri din exploatare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activității de exploatare, precum și veniturile rezultate din evaluarea la valoare justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar.Grupa 76 "Venituri financiare"Din grupa 76 "Venituri financiare", fac parte conturile:761 "Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt"762 "Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare"763 "Venituri din operațiunile cu instrumente derivate"764 "Venituri din investiții financiare cedate"765 "Venituri din diferențe de curs valutar"766 "Venituri din dobânzi"767 "Venituri din sconturi obținute"768 "Alte venituri financiare"În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt, din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare, din operațiuni cu instrumentele derivate, din investiții financiare cedate, precum și veniturile din diferențe de curs valutar, dobânzi, sconturi obținute, și alte venituri financiare.La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Contul 761 "Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt.Contul 762 «Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare», cu ajutorul căruia sunt evidențiate câștigurile rezultate din evaluarea activelor și datoriilor financiare prin contul de profit și pierdere, precum și a câștigurilor rezultate din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. (la 23-01-2018, Funcțiunea contului 762 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) Contul 763 "Venituri din operațiunile cu instrumente derivate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate câștigurile rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit și pierdere, a câștigurilor și a veniturilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.Contul 764 "Venituri din investiții financiare cedate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile rezultate din vânzarea investițiilor financiare, inclusiv cu cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenția de a fi revândute.Contul 765 "Venituri din diferențe de curs valutar", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din diferențe de curs valutar.Contul 766 "Venituri din dobânzi", cu ajutorul cărora sunt evidențiate veniturile financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilitățile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate sau pentru livrările pe credit, precum și dobânda aferentă creanțelor imobilizate.Contul 767 "Venituri din sconturi obținute", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din sconturile de la furnizori și alți creditori.Contul 768 "Alte venituri financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă, precum și veniturile rezultate din amânarea încasării peste termenele normale de creditare.Grupa 78 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare"Din grupa 78 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare", fac parte conturile:781 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare"786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare"Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența veniturilor privind provizioanele, ajustările pentru depreciere și pierdere de valoare ale imobilizărilor și activelor curente, înregistrate în activitatea de exploatare și în cea financiară.La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.Contul 781 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile rezultate din diminuarea sau anularea provizioanelor, sau ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale, precum și a activelor curente.Contul 786 «Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare», cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile financiare din ajustări pentru pierdere de valoare, precum și a diferențelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziționate, amortizate. (la 23-01-2018, Funcțiunea contului 786 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) Grupa 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat"Din grupa 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat" face parte:Contul 792 "Venituri din impozitul pe profit amânat", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile reprezentând impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IFRS.
   +  Capitolul VII Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31.12.2015 în noul plan de conturi general
  CONTURI conform Planului de conturi general din Reglementările contabile conformecu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Naționalăa Valorilor Mobiliare, cuprinse în Regulamentul nr. 4/2011, aprobat prinOrdinul nr. 13/2011CONTURI potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționalede Raportare Financiară
  Simbolcont Denumire cont Simbolcont Denumire cont
  CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE
  10 - CAPITAL ȘI REZERVE 10 - CAPITAL ȘI REZERVE
  101Capital 101Capital
  1011 Capital subscris nevărsat 1011 Capital subscris nevărsat
  1012 Capital subscris vărsat 1012 Capital subscris vărsat
  1017 Capital privind unitățile de fond 1017 Capital privind unitățile de fond
  Cont nou 102 Elemente asimilate capitalului
  Cont nou 1021 Capital subscris reprezentând datorii financiare
  Cont nou 1022 Ajustări ale capitalului social
  Cont nou 103 Alte elemente de capitaluri proprii
  Cont nou 1031 Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii
  Cont nou 1032 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
  1064 Rezerve din diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină 1033 Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o operațiune din străinătate
  Cont nou 1034 Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii
  Cont nou 10341Impozit pe profit curent
  Cont nou 10342Impozit pe profit amânat
  Cont nou 1036 Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării
  Cont nou 1037 Diferențe privind instrumentelede acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)
  Cont nou 1038 Alte elemente de capitaluri proprii
  104 Prime de capital 104 Prime de capital
  1041 Prime de emisiune 1041 Prime de emisiune
  1042 Prime de fuziune/divizare 1042 Prime de fuziune/divizare
  1043 Prime de aport 1043 Prime de aport
  1044 Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni 1044 Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni
  1045 Prime de emisiune aferente unităților de fond 1045 Prime de emisiune aferente unităților de fond
  Cont nou 1048 Alte prime de capital
  105 Rezerve din reevaluare 105 Rezerve din reevaluare
  Cont nou 1051 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale
  Cont nou 1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale
  106 Rezerve 106 Rezerve
  1061 Rezerve legale 1061 Rezerve legale
  1063 Rezerve statutare sau contractuale 1063 Rezerve statutare sau contractuale
  1066 1065 1062 Rezerve din evaluarea la valoarea justă Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit*19) Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare*20) 1035 Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării
  1068 Alte rezerve 1068 Alte rezerve
  Cont nou 107 Diferențe de curs valutar din conversie
  Cont nou 1071 Diferențe de curs valutar din conversia unei operațiuni din străinătate cuprinse în consolidare
  Cont nou 1072 Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională
  108 Interese care nu controlează 108 Interese care nu controlează
  1081 Interese care nu controlează -rezultatul exercițiului financiar 1081 Interese care nu controlează - rezultatul exercițiului financiar
  1082 Interese care nu controlează -alte capitaluri proprii 1082 Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii
  109 Acțiuni proprii 109 Acțiuni proprii
  1091 Acțiuni proprii deținute pe termen scurt 1091 Acțiuni proprii deținute pe termen scurt
  1092 Acțiuni proprii deținute pe termen lung 1092 Acțiuni proprii deținute pe termen lung
  1095 Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societateaabsorbită la societatea absorbantă 1095 Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă
  11 - REZULTATUL REPORTAT 11 - REZULTATUL REPORTAT
  117 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29
  1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
  1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 (A/P) 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima datăa IAS, mai puțin IAS 29 (A/P)
  Cont nou 1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)
  1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
  1067 Rezerve reprezentând surplusulrealizat din rezerve din reevaluare 1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizatdin rezerve din reevaluare (P)
  1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV- a Comunităților Economice Europene
  1062 Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare*21) 1177 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS,mai puțin IAS 29 (A/P)
  Cont nou 1178 Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus
  Cont nou 118 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima datăa IAS 29
  12-REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR12-REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
  121 Profit sau pierdere 121 Profit sau pierdere
  129 Repartizarea profitului 129 Repartizarea profitului
  14 - CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA,CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREAINSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 14 - CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DEEMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
  141 Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor decapitaluri proprii 141 Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
  149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
  Cont nou 1491 Pierderi rezultate din vânzareainstrumentelor de capitaluri proprii
  Cont nou 1495 Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deținute
  Cont nou 1498 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
  15 - PROVIZIOANE 15 - PROVIZIOANE
  151 Provizioane 151 Provizioane
  1511 Provizioane pentru litigii 1511 Provizioane pentru litigii
  1512 Provizioane pentru garanții acordate clienților 1512 Provizioane pentru garanții acordate clienților
  1513 Provizioane pentru dezafectarea imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea 1513 Provizioane pentru dezafectareaimobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea
  1514 Provizioane pentru restructurare 1514 Provizioane pentru restructurare
  1515 Provizioane pentru pensii și obligații similare 1517 Provizioane pentru beneficiile angajaților
  Cont nou 15171Provizioane pentru beneficiile angajaților sub forma absențelor compensate pe termenscurt
  Cont nou 15172Provizioane pentru participareaangajaților la profit și prime de plătit
  Cont nou 15173Provizioane pentru alte beneficii postangajare
  Cont nou 15174Provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaților
  Cont nou 15175Provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă
  1518 Alte provizioane 1518 Alte provizioane
  16 - ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE16 - ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE
  161 Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 161 Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
  1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat 1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat
  1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci 1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci
  1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat 1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat
  1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
  162 Credite bancare pe termen lung162 Credite bancare pe termen lung
  1621 Credite bancare pe termen lung1621 Credite bancare pe termen lung
  1622 Credite bancare pe termen lungnerambursate la scadență 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență
  1623 Credite externe guvernamentale1623 Credite externe guvernamentale
  1624 Credite bancare externe garantate de stat 1624 Credite bancare externe garantate de stat
  1625 Credite bancare externe garantate de bănci 1625 Credite bancare externe garantate de bănci
  1626 Credite de la trezoreria statului 1626 Credite de la trezoreria statului
  1627 Credite bancare interne garantate de stat 1627 Credite bancare interne garantate de stat
  166 Datorii care privesc imobilizările financiare 166 Datorii care privesc imobilizările financiare
  1661 Datorii față de entitățile afiliate 1661 Datorii față de entitățile din grup
  1662 Datorii față de entitățile de care compania este legată prininterese de participare 1663 Datorii față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun
  167 Alte împrumuturi și datorii asimilate 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate
  1671 Datorii privind constituirea fondurilor de garantare pe piața instrumentelor financiare derivate 1671 Datorii privind constituirea fondurilor de garantare pe piața instrumentelor financiarederivate
  1672 Alte împrumuturi și datorii asimilate 1672 Alte împrumuturi și datorii asimilate
  168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate 168 Dobânzi aferente împrumuturilorși datoriilor asimilate
  1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni 1681 Dobânzi aferente împrumuturilordin emisiunea de obligațiuni
  1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
  1685 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate 1685 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile din grup
  1686 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile de care compania este legată prin interese de participare 1686 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun
  1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate 1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate
  169 Prime privind rambursarea obligațiunilor 169 Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii
  CLASA2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIȚII IMOBILI