METODOLOGIE din 16 noiembrie 2023pentru raportarea durabilității - Codul român al sustenabilității
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 bis din 21 noiembrie 2023  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 1.117 din 16 noiembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.052 din 21 noiembrie 2023.
   +  Cuprins Ce este Codul Sustenabilității? Beneficii Cine raportează Criterii Criteriul 1. Analiză strategică și acțiune Criteriul 2. Materialitate Criteriul 3. Obiective Criteriul 4. Complexitatea lanțului valoric Criteriul 5. Responsabilitate Criteriul 6. Reguli și procese Criteriul 7. Control Criteriul 8. Sistemul de stimulare Criteriul 9. Implicarea părților interesate Criteriul 10. Inovație și management de produs Criteriul 11. Utilizarea resurselor naturale Criteriul 12. Managementul resurselor Criteriul 13. Emisii relevante pentru climă Criteriul 14. Drepturile salariaților Criteriul 15. Egalitate de șanse Criteriul 16. Calificări Criteriul 17. Drepturile omului Criteriul 18. Cetățenie corporativă Criteriul 19. Influență politică Criteriul 20. Conduită conform legii și a liniilor directoare Raportare conform taxonomiei UE Glosar Ce este Codul Sustenabilității? Metodologia pentru raportarea durabilității - Codul Român al Sustenabilității, denumită "Codul Român al Sustenabilității" în conținutul acestui document și al Anexei, reprezintă o metodologie pentru raportarea durabilității care oferă îndrumări clare cu privire la cerințele de conținut și procesul de întocmire a rapoartelor de sustenabilitate pentru entități interesate. Rapoartele publicate în cadrul platformei Codului pot fi accesate transparent de toate părțile interesate. Astfel, acestea pot ajuta atât la identificarea de bune practici dezvoltate de entitățile raportoare, care pot fi preluate și adaptate la nivelul altor entități, dar pot veni și în sprijinul investitorilor sau al altor entități care iau decizii financiare sau comerciale în baza practicilor de sustenabilitate ale companiilor raportoare. Beneficii Utilizarea Codului Român al Sustenabilității pentru elaborarea raportului de sustenabilitate de către entitățile care au obligația legală a depunerii declarației nefinanciare, dar și în mod voluntar de către alte entități, aduce o serie de beneficii: ● Utilizarea Codului Român al Sustenabilității este gratuită, atât pentru entitățile care au obligația de a depune declarații nefinanciare/rapoarte de sustenabilitate, cât și pentru cele care doresc să raporteze în mod voluntar; ● Este un instrument de raportare care oferă transparență activităților unei companii din punct de vedere al impactului asupra dezvoltării durabile; ● Simplifică raportarea. Raportul poate fi descărcat și depus ca declarație nefinanciară conform reglementărilor în vigoare; ● Entitățile care elaborează rapoarte primesc marcajul de raportare care confirmă elaborarea și publicarea unui raport de sustenabilitate;CODUL ROMÂN SUSTENABILITĂȚII ● Marcajul de raportare poate fi folosit ca mijloc de promovare, în condițiile în care sustenabilitatea devine o temă importantă pentru un număr tot mai mare de clienți; ● Toate rapoartele entităților sunt disponibile într-un singur site; ● Platforma este intuitivă și poate fi folosită cu ușurință, inclusiv de entitățile care nu au mai completat rapoarte nefinanciare; ● Oferă exemple pentru îndrumarea utilizatorilor cu privire la modul de respectare a obligației de raportare de sustenabilitate (nefinanciară) și de implementare practică a taxonomiei UE; ● Oferă trasabilitate și o modalitate de monitorizare a progresului entităților în domeniul dezvoltării durabile, în baza rapoartelor periodice elaborate; ● Baza de date a Codului Român al Sustenabilității generează vizibilitate și este accesibilă publicului interesat, venind în sprijinul utilizatorilor care se află în căutarea de bune practici în domeniul sustenabilității, dar și a celor care iau decizii comerciale în baza modului în care sunt respectate principiile sustenabilității; ● În cadrul platformei se pot compara datele incluse în rapoartele de sustenabilitate (nefinanciare) publicate; ● Echipa dedicată din cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă furnizează feedback calificat utilizatorilor cu privire la caracterul complet al informațiilor incluse. Cine raportează Entitățile cu peste 500 de angajați. Codul Român al Sustenabilității se adresează entităților care, la data bilanțului, depășesc numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar. Acestea au, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligația de a elabora o declarație nefinanciară care conține informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită. Orice entitate care dorește să informeze părțile interesate despre realizările sale în domeniul sustenabilității. Codul Român al Sustenabilității poate fi utilizat de orice altă entitate care nu are o obligație legală de a elabora o declarație nefinanciară: companii mari (cu mai puțin de 500 de salariați) și mici, publice și private, entități din sectorul public (administrația publică centrală ori administrația publică locală). Criterii Criteriile Codului sunt un set de linii directoare care servesc la clasificarea domeniilor de raportare cu privire la sustenabilitate; fiecare dintre criteriile Codului subsumează unul sau mai multe aspecte relevante, precum și o serie de indicatori de performanță, pe baza cărora utilizatorii își elaborează rapoartele de sustenabilitate.
  Strategie Criteriul 1. Analiză strategică si acțiuni
  Criteriul 2. Materialitate
  Criteriul 3. Obiective
  Criteriul 4. Complexitatea lanțului valoric
  Managementul proceselorCriteriul 5. Responsabilitate
  Criteriul 6. Reguli si procese
  Criteriul 7. Control
  Criteriul 8. Sistemul de stimulare
  Criteriul 9. Implicarea părților interesate
  Criteriul 10. Inovație si management de produs
  Mediu Criteriul 11. Utilizarea resurselor naturale
  Criteriul 12. Managementul resurselor
  Criteriul 13. Emisii relevante pentru climă
  Societatea Criteriul 14. Drepturile salariaților
  Criteriul 15. Egalitate de șanse
  Criteriul 16. Calificări
  Criteriul 17. Drepturile omului
  Criteriul 18. Cetățenie corporativă
  Criteriul 19. Influență politică
  Criteriul 20. Conduita conform legii si a liniilor directoare
  Fiecăruia dintre cele 20 de criterii îi corespunde câte o listă de verificare. Lista de verificare este un instrument adaptat la specificațiile de raportare. Aceasta conține explicații cu privire la criteriile care trebuie respectate în contextul elaborării raportului de sustenabilitate, detaliază aspectele din conținutul criteriilor și indicatorii de performanță utili pentru fiecare criteriu. Lista de verificare are rol de îndrumare și facilitează utilizatorilor posibilitatea de elaborare a unui raport de sustenabilitate conform cu legislația în vigoare. Lista de verificare este corelată cu câmpurile de raportare oferite de Platforma Codului pentru încărcarea informațiilor și poate fi descărcată de pe Platforma Codului. De asemenea, pentru aspectele incluse în Cod, sunt prevăzuți indicatori de performanță relevanți, preluați din ultima ediție a Standardelor Global Reporting Inițiative (GRI), disponibile la adresa https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/. În scopul facilitării înțelegerii entităților care raportează, textele vizând indicatorii selectați au fost traduse în limba română. Deși acuratețea traducerii și menținerea sensului inițial al indicatorilor au fost urmărite în mod particular, trebuie precizat că limba engleză este limba oficială a Standardelor GRI, în timp ce traducerile autorizate ale celor mai utilizate standarde permit accesul unei audiențe globale diverse.
   +  Criteriul 1. Analiză strategică și acțiune Entitatea declară dacă a elaborat și implementat o strategie de sustenabilitate. în caz afirmativ, entitatea prezintă care sunt măsurile concrete adoptate în vederea asigurării conformității cu standardele în materie de sustenabilitate.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Precizați dacă compania/ instituția are o politică/ angajamente în domeniul sustenabilității și precizați: ● la ce nivel managerial este elaborată și aprobată; ● cum este comunicată angajaților și părților interesate; ● dacă este disponibilă public, iar dacă nu, motivul pentru care nu este publicată.  +  Aspectul 2 Precizați dacă compania/instituția are o strategie de sustenabilitate (proprie sau integrată în strategia corporativă globală), iar dacă nu, precizați când intenționați să dezvoltați o strategie de sustenabilitate.  +  Aspectul 3 Raportați domeniile cheie de acțiune pe care le definește strategia de sustenabilitate sau, dacă nu există o strategie de sustenabilitate, în ce domenii de acțiune implementează deja măsuri de sustenabilitate compania/ instituția dumneavoastră.  +  Aspectul 4 Raportați pe ce standarde de sustenabilitate și Obiective de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite relevante se bazează strategia de sustenabilitate a companiei/ instituției dumneavoastră sau ce standarde intenționați să folosiți în elaborarea strategiei.  +  Criteriul 2. Materialitate Entitatea raportează cu privire la aspectele activităților desfășurate care au un impact semnificativ asupra problemelor de sustenabilitate, precum și ce impact material au problemele de sustenabilitate asupra activităților sale. În cadrul acestui criteriu sunt analizate efectele pozitive și negative referitoare la aspectele de sustenabilitate și se oferă informații despre modul în care acestea sunt integrate în procesele entității: aspecte relevante referitoare la sustenabilitatea economică, socială și ecologică, precum și riscurile și oportunitățile asociate care decurg din acestea.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Descrieți caracteristicile de mediu, sociale și economice ale cadrului în care compania/ instituția dumneavoastră își desfășoară activitatea și cum au evoluat față de perioada de raportare anterioară (dacă este cazul).  +  Aspectul 2 Descrieți ce aspecte de sustenabilitate afectează activitățile companiei/ instituției (perspectiva dinspre exterior spre interior). Prezentați atât impactul pozitiv, cât și pe cel negativ.  +  Aspectul 3 Descrieți ce aspecte de sustenabilitate sunt influențate de activitățile companiei/ instituției dumneavoastră (perspectiva dinspre interior spre exterior). Prezentați atât impactul pozitiv, cât și pe cel negativ.  +  Aspectul 4 Explicați ce oportunități și riscuri apar pentru compania/ instituția dumneavoastră ca urmare a abordării problemelor de sustenabilitate descrise. Prezentați concluziile cu privire la managementul sustenabilității, care rezultă din aceste oportunități și riscuri.  +  Criteriul 3. Obiective Entitatea raportează ce obiective de sustenabilitate calitative și/sau cantitative au fost stabilite și operaționalizate, precum și termenele de realizare prevăzute pentru acestea. De asemenea, trebuie raportat modul în care este monitorizat nivelul de realizare al acestor obiective.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați ce obiective de sustenabilitate pe termen mediu și lung și-a stabilit compania/ instituția dumneavoastră.  +  Aspectul 2 Raportați ce obiective sunt tratate cu prioritate și explicați cum ajungeți la această prioritizare.  +  Aspectul 3 Explicați cum este monitorizată atingerea obiectivelor de sustenabilitate și cine este responsabil pentru aceasta în compania/ instituția dumneavoastră.  +  Aspectul 4 Raportați dacă și cum obiectivele de sustenabilitate stabilite în cadrul companiei/ instituției dumneavoastră sunt corelate cu Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.  +  Criteriul 4. Complexitatea lanțului valoric Entitatea raportează ce importanță au aspectele sustenabilității pentru valoarea adăugată încorporată în serviciile prestate și produsele furnizate și cât de profund sunt verificate criteriile de sustenabilitate în lanțul valoric.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Descrieți etapele prin care trec produsele/ serviciile dumneavoastră în lanțul valoric (de exemplu, de la achiziționarea de materii prime până la prestarea serviciilor sau activitatea de reciclare).  +  Aspectul 2 Indicați ce aspecte de sustenabilitate sunt relevante pentru etapele lanțului valoric prezentate. Explicați, de asemenea, cât de adânc în lanțul valoric sunt verificate criteriile de sustenabilitate.  +  Aspectul 3 Precizați dacă problemele sociale și de mediu specifice care apar în cadrul etapelor lanțului valoric sunt cunoscute, precum și modul în care sunt abordate aceste probleme.  +  Aspectul 4 Raportați dacă și sub ce formă compania/ instituția dumneavoastră comunică cu furnizorii și alți parteneri de afaceri despre problemele identificate și dacă elaborează soluții împreună cu aceștia.  +  Aspectul 5 Descrieți schimbările semnificative care privesc aspectele de sustenabilitate în lanțul valoric comparativ cu perioada de raportare anterioară (dacă este cazul).  +  Indicatori de performanță pentru Criteriul 4  +  GRI-SRS 414-1 Furnizori noi care au fost evaluați folosind criterii sociale Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Procentul de furnizori noi care au fost evaluați folosind criterii sociale.  +  GRI-SRS 414-2 Impact social negativ în lanțul de aprovizionare și acțiuni întreprinse Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Numărul de furnizori care au fost evaluați cu privire la impactul social.b. Numărul de furnizori identificați ca având impact social negativ semnificativ real și potențial.c. Impact social negativ semnificativ real și potențial identificat în lanțul de aprovizionare.d. Procentul de furnizori identificați ca având impact social negativ semnificativ real și potențial, cu care au fost convenite îmbunătățiri ca rezultat al evaluării.e. Procentul de furnizori identificați ca având un impact social negativ semnificativ real și potențial, cu care relațiile au fost întrerupte ca urmare a evaluării și motivele renunțării la acești furnizori.  +  Criteriul 5. Responsabilitate Entitatea prezintă informații cu privire la modul în care este asumată responsabilitatea referitoare la aspectele sustenabilității în cadrul conducerii entității.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați modul în care este asumată, la nivel managerial și operațional, responsabilitatea pentru problemele de sustenabilitate (politici, strategie, control, analiză).  +  Criteriul 6. Reguli și procese Entitatea raportează modul în care strategia de sustenabilitate este implementată în activitatea operațională prin intermediul regulilor și proceselor.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați modul în care aspectele de sustenabilitate sunt ancorate în activitatea de zi cu zi (reguli interne, standarde, procese, proceduri).  +  Criteriul 7. Control Entitatea raportează ce indicatori de performanță legați de sustenabilitate sunt integrați în procesele sale periodice de planificare și control intern și modul în care sunt utilizați aceștia. Astfel, este prezentat modul în care aceste procese asigură fiabilitatea, comparabilitatea și coerența datelor utilizate pentru managementul intern și comunicarea externă.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Enumerați pentru ce indicatori de performanță (alții decât cei ai Codului) colectați date pentru a controla și monitoriza obiectivele de sustenabilitate.  +  Aspectul 2 Raportați cum asigurați fiabilitatea, comparabilitatea și coerența datelor.  +  Criteriul 8. Sistemul de stimulare Entitatea raportează modul în care obiectivele stabilite la nivelul salariaților și al conducerii și schemele de recompensare pentru aceștia sunt orientate către atingerea obiectivelor de sustenabilitate, precum și modul în care acestea sunt aliniate cu scopul de a crea valoare pe termen lung. Este prezentată, de asemenea, măsura în care atingerea obiectivelor de sustenabilitate reprezintă un criteriu în evaluarea managementului de la cel mai înalt nivel.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați dacă există un sistem de recompensare (financiar sau nefinanciar) pentru angajați și manageri, care integrează obiectivele de sustenabilitate și, în caz că nu, dacă este planificat unul.  +  Aspectul 2 Explicați cum și de către cine este monitorizată atingerea obiectivelor convenite cu angajații și conducerea.  +  Aspectul 3 Raportați care obiective de sustenabilitate fac deja parte din evaluarea managementului de la cel mai înalt nivel.  +  Aspectul 4 Descrieți schimbările semnificative care privesc sistemul de stimulare comparativ cu perioada de raportare anterioară (dacă este cazul).  +  Indicatori de performanță pentru Criteriul 8  +  GRI-SRS 2-19 Politici de remunerare Entitatea trebuie să descrie:a. politicile de remunerare pentru membrii conducerii de vârf și pentru personalul de execuție, inclusiv:i. salariu fix și salariu variabil;ii. bonusuri de angajare sau plăți de stimulente pentru recrutare;iii. plăți la încetarea contractului de muncă;iv. clawbacks (plăți de recuperare);v. beneficii la pensionare;b. modul în care politicile de remunerare pentru membrii conducerii de vârf și personalul de execuție se corelează cu obiectivele și performanța acestora privind gestionarea impactului entității asupra economiei, mediului înconjurător și al oamenilor.  +  GRI-SRS 2-21 Rata de compensare totală anuală Entitatea trebuie să raporteze:a. raportul dintre compensarea totală anuală pentru persoana cea mai bine plătită din cadrul entității și compensarea totală anuală medie pentru toți salariații (excluzând persoana cea mai bine plătită);b. raportul dintre creșterea procentuală a compensării totale anuale pentru persoana cea mai bine plătită din cadrul entității și creșterea procentuală medie a compensării totale anuale pentru toți salariații (excluzând persoana cea mai bine plătită);c. informațiile contextuale necesare pentru a înțelege datele și modul în care acestea au fost compilate.  +  Criteriul 9. Implicarea părților interesate Entitatea raportează modul în care părțile interesate relevante din punct de vedere social și economic sunt identificate și integrate în procesul de sustenabilitate al entității. Se arată dacă și modul în care este derulat un dialog continuu cu părțile interesate, precum și modul în care rezultatele acestui dialog sunt integrate în procesul de sustenabilitate.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați metoda utilizată la identificarea celor mai importante părți interesate pentru companie.  +  Aspectul 2 Descrieți care sunt categoriile de părți interesate pentru companie.  +  Aspectul 3 Descrieți modul în care structurați dialogul cu părțile interesate și modul în care rezultatele sunt folosite ulterior în managementul sustenabilității.  +  Criteriul 10. Inovație și management de produs Entitatea raportează modul în care produsele și serviciile sunt îmbunătățite prin procese adecvate care cresc gradul de sustenabilitate al entității în ceea ce privește utilizarea resurselor și utilizatorii. De asemenea, raportează dacă există o evaluare a impactului actual și viitor al produselor și serviciilor principale în lanțul valoric și în ciclul de viață al produsului, precum și modul în care este realizată această evaluare.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați dacă în procesul de management al produselor și serviciilor principale (de la crearea până la utilizarea și reciclarea lor) țineți cont de impactul acestora asupra aspectelor de sustenabilitate. Explicați, de asemenea, cum este evaluat acest impact.  +  Aspectul 2 Descrieți modul în care performanța sustenabilității este promovată prin procesele de inovare în compania dumneavoastră.  +  Aspectul 3 Descrieți efectul pe care procesele de inovare îl pot avea de-a lungul lanțului valoric și în cadrul ciclului de viață al produsului în ceea ce privește sustenabilitatea. Arătați cum implicați părțile interesate de-a lungul lanțului valoric în procesele de inovare.  +  Criteriul 11. Utilizarea resurselor naturale Entitatea raportează măsura în care resursele naturale sunt utilizate pentru ciclurile de viață ale produselor și serviciilor.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați calitativ care resurse naturale sunt utilizate în mod semnificativ în cadrul activităților companiei/ instituției dumneavoastră sau sunt influențate de activitățile dumneavoastră.  +  Aspectul 2 Raportați, în unități de măsură corespunzătoare, măsura în care sunt utilizate resursele naturale esențiale pentru activitățile dumneavoastră (pentru a nu dubla informația, aveți în vedere și indicatorii aferenți criteriilor 11-12). Aici puteți oferi un clasament al celor mai semnificative resurse utilizate.  +  Criteriul 12. Managementul resurselor Entitatea raportează ce obiective și-a stabilit în ceea ce privește eficiența resurselor, în special în ce privește utilizarea surselor regenerabile și a serviciilor ecosistemice și creșterea productivității materiilor prime, dar și măsurile și strategiile pe care le urmărește în acest scop. De asemenea, entitatea raportează modul în care aceste măsuri, strategii și obiective sunt sau vor fi realizate, dar și unde este identificată existența unor riscuri.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați despre obiectivele cu privire la eficiența utilizării resurselor și la aspectele ecologice ale activităților companiei/ instituției dumneavoastră și data planificată de realizare a acestora.  +  Aspectul 2 Raportați strategiile și măsurile concrete pentru atingerea acestor obiective.  +  Aspectul 3 Raportați dacă și în ce măsură obiectivele anterioare au fost atinse sau, dacă nu ați putut atinge aceste obiective, explicați de ce.  +  Aspectul 4 Raportați orice riscuri semnificative care decurg din activitățile, produsele și/ sau serviciile companiei/ instituției dumneavoastră și din relațiile cu părțile interesate, care ar putea avea un impact negativ asupra resurselor și ecosistemelor.  +  Aspectul 5 Descrieți schimbările semnificative care privesc managementul resurselor comparativ cu perioada de raportare anterioară (dacă este cazul).  +  Indicatori de performanță pentru Criteriile 11 și 12  +  GRI-SRS 301-1 Materiale utilizate în funcție de masă sau volum Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Masa totală sau volumul total al materialelor utilizate pentru producerea și ambalarea produselor și serviciilor de bază ale entității în perioada de raportare, în:i. materiale neregenerabile utilizate;ii. materiale regenerabile utilizate.  +  GRI-SRS 301-2 Materiale reciclate utilizate Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații: Procentul de materiale reciclate utilizate pentru fabricarea produselor și prestarea serviciilor sale de bază. Cerințe privind compilarea:2.2. La compilarea informațiilor specificate în GRI-SRS 301-2, entitatea trebuie:2.2.1. să utilizeze masa totală sau volumul total al materialelor utilizate conform specificațiilor din GRI-SRS 301-1;2.2.2. să calculeze procentul de materiale reciclate utilizate prin aplicarea următoarei formule: Procent de materiale reciclate utilizate = (Totalul materialelor reciclate utilizate/Totalul materialelor utilizate) x 100  +  GRI-SRS 302-1 Consumul de energie în cadrul entității Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Consumul total de energie din surse neregenerabile în cadrul entității, în jouli sau multipli, inclusiv tipul de energie utilizată. (la 02-04-2024, Litera a. de la indicatorul GRI-SRS 302-1, Criteriul 12 a fost modificată de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 274 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 2 aprilie 2024 ) b. Consumul total de energie din surse regenerabile în cadrul entității, în jouli sau multipli, inclusiv tipul de energie utilizată. (la 02-04-2024, Litera b. de la indicatorul GRI-SRS 302-1, Criteriul 12 a fost modificată de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 274 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 2 aprilie 2024 ) c. În jouli, wați-oră sau multipli, totalul:i. consumului de energie electricăii. consumului de energie termicăiii. consumului de energie pentru răcireiv. consumului de energie pentru producerea de aburd. În jouli, wați-oră sau multipli, totalul de:i. energie electrică vândutăii. energie termică vândutăiii. energie pentru răcire vândutăiv. energie pentru producerea de abur vândutăe. Consumul total de energie în cadrul entității, în jouli sau multipli.f. Standarde, metodologii, ipoteze și/sau instrumente de calcul utilizate.g. Sursa factorilor de conversie utilizați. Cerințe privind compilarea2.1. La compilarea informațiilor specificate în GRI-SRS 302-1, entitatea trebuie:2.1.1. să evite dubla contorizare a consumului de combustibil, atunci când raportează consumul de energie autogenerat. În cazul în care entitatea generează energie electrică dintr-o sursă de combustibil neregenerabilă sau regenerabilă și apoi consumă energia electrică generată, consumul de energie va fi luat în calcul o singură dată în cadrul consumului de combustibil;2.1.2. să raporteze separat consumul de energie din surse neregenerabile și regenerabile;2.1.3. să raporteze numai energia consumată de entitățile deținute sau controlate de entitate;2.1.4. să calculeze consumul total de energie în cadrul entității în jouli sau multipli folosind următoarea formulă:
  Consumul total de energie în cadrul entității=Energie obținută din surse neregenerabile consumată
  +Energie obținută din surse regenerabile consumată
  +Energie electrică, energie termică, energie pentru răcire și energie pentru producerea de abur, achiziționate pentru consum
  +Energie electrică, energie termică, energie pentru răcire și energie pentru producerea de abur autogenerate, care nu sunt consumate (a se vedea clauza 2.1.1)
  -Energie electrică, energie termică, energie pentru răcire și energie pentru producerea de abur vândute
  (la 02-04-2024, Tabelul de la indicatorul GRI-SRS 302-1, Punctul 2.1.4., Criteriul 12 a fost modificat de Punctul 2. , ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 274 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 2 aprilie 2024 )
   +  GRI-SRS 302-4: Reducerea consumului de energie Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Cantitatea de energie economisită ca rezultat direct al inițiativelor de conservare și eficiență, în jouli sau multipli.b. Tipuri de energie incluse în economisire: energie electrică, energie termică, energie pentru răcire, energie pentru producerea de abur sau toate variantele. (la 02-04-2024, Litera b. de la indicatorul GRI-SRS 302-4, Criteriul 12 a fost modificată de Punctul 3. , ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 274 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 2 aprilie 2024 ) c. Baza pentru calcularea reducerii consumului de energie, cum ar fi anul de referință sau de bază, inclusiv motivul pentru alegerea acestuia.d. Standarde, metodologii, ipoteze și/sau instrumente de calcul utilizate. Cerințe privind compilarea:2.7. La compilarea informațiilor specificate în GRI-SRS 302-4, entitatea trebuie:2.7.1. să excludă economisirile rezultate din scăderea capacității de producție sau din externalizare;2.7.2. să descrie dacă reducerea consumului de energiei este estimat, modelat sau obținut din măsurători directe. Dacă se utilizează estimarea sau modelarea, entitatea trebuie să prezinte metodele utilizate.  +  GRI-SRS 303-3 Captarea apei Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Volumul total de apă captată din toate zonele, în megalitri, și o defalcare a acestui total după următoarele surse, dacă este cazul:i. Apă de suprafață;ii. Pânză freatică;iii. Apă de mare;iv. Apă produsă;v. Apă din terțe părți.b. Volumul total de apă captată din toate zonele cu stres hidric, în megalitri, și o defalcare a acestui total după următoarele surse, dacă este cazul:i. Apă de suprafață;ii. Pânză freatică;iii. Apă de mare;iv. Apă produsă;v. Apă din terțe părți și o defalcare a acestui total în funcție de sursele de captare enumerate la punctele i-iv.c. O defalcare a captării totale de apă din fiecare dintre sursele enumerate în GRI-SRS 303-3-a și 303-3-b în megalitri, pe următoarele categorii:i. Apă dulce (≤ 1.000 mg/L total substanțe solide dizolvate);ii. Altă apă (> 1.000 mg/L total substanțe solide dizolvate).d. Orice informații contextuale necesare pentru a înțelege modul în care au fost compilate datele, cum ar fi standarde, metodologii și ipoteze utilizate. Cerințe privind compilarea: La compilarea informațiilor specificate în GRI-SRS 303-3, entitatea trebuie să utilizeze instrumente și metodologii credibile și disponibile public pentru evaluarea stresului hidric dintr-o zonă.  +  GRI-SRS 303-4 Evacuarea apei Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Cantitatea totală de apă evacuată în toate zonele, în megalitri, și o defalcare pe următoarele tipuri de destinații, dacă este cazul:i. Apă de suprafață;ii. Pânză freatică;iii. Apă de mare;iv. Apă din terțe părți și volumul acestui total trimis pentru utilizare altor entități, dacă este cazul.b. O defalcare a cantității totale de apă evacuată în toate zonele, în megalitri, pe următoarele categorii:i. Apă dulce (≤1.000 mg/L total substanțe dizolvate);ii. Altă apă (>1.000 mg/L total substanțe dizolvate).c. Cantitatea totală de apă evacuată în toate zonele cu stres hidric, în megalitri, și o defalcare pe următoarele categorii:i. Apă dulce (≤1.000 mg/L total substanțe dizolvate);ii. Altă apă (>1.000 mg/L total substanțe dizolvate).d. Substanțe prioritar periculoase pentru care apa evacuată este tratată, inclusiv:i. modul în care au fost definite substanțele prioritar periculoase și orice standard internațional, listă autorizată sau criterii utilizate;ii. abordarea pentru stabilirea limitelor de deversare pentru substanțele prioritare care prezintă motive de îngrijorare;iii. numărul de incidente de nerespectare a limitelor de deversare.e. Orice informații contextuale necesare pentru a înțelege modul în care au fost compilate datele, cum ar fi orice standarde, metodologii și ipoteze utilizate.
   +  Cerințe privind compilarea La compilarea informațiilor specificate în GRI-SRS 303-4, entitatea trebuie să utilizeze instrumente și metodologii credibile și disponibile public pentru evaluarea stresului hidric dintr-o zonă.  +  GRI-SRS 303-5 Consumul de apă Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Consumul total de apă din toate zonele, în megalitri.b. Consumul total de apă din toate zonele cu stres hidric, în megalitri.c. Modificarea stocării apei, în megalitri, și dacă stocarea apei a fost identificată ca având un impact semnificativ referitor la apă.d. Orice informație contextuală necesară pentru a înțelege modul în care datele au fost compilate, cum ar fi orice standarde, metodologii și ipoteze utilizate, inclusiv dacă informațiile sunt calculate, estimate, modelate sau obținute din măsurători directe și abordarea adoptată în acest scop, precum utilizarea oricăror factori specifici sectorului.  +  GRI-SRS 304-2 Impact semnificativ al activităților, produselor și serviciilor asupra biodiversității Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Natura impactului direct și indirect semnificativ asupra biodiversității cu referire la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:i. Construcția sau utilizarea fabricilor de producție, minelor și a infrastructurii de transport;ii. Poluarea (introducerea de substanțe care nu se găsesc în mod natural în habitat din surse punctiforme și non-punctiforme);iii. Introducerea de specii invazive, dăunători și agenți patogeni;iv. Reducerea numărului de specii;v. Conversia habitatului;vi. Modificări ale proceselor ecologice în afara intervalului natural de variație (cum ar fi salinitatea sau modificările nivelului apei subterane).b. Impact pozitiv și negativ, direct și indirect semnificativ, cu referire la următoarele:i. Specii afectate;ii. Extinderea zonelor afectate;iii. Durata impactului;iv. Reversibilitatea sau ireversibilitatea impactului.  +  GRI-SRS 306-3 Deversări semnificative Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Numărul total și volumul total al deversărilor semnificative înregistrate.b. Următoarele informații suplimentare pentru fiecare deversare care a fost raportată în situațiile financiare ale entității:i. Locația deversării;ii. Volumul deversării;iii. Materialul deversat, clasificat în: scurgeri de petrol (suprafețe de sol sau apă), deversări de combustibil (suprafețe de sol sau apă), deversări de deșeuri (suprafețe de sol sau apă), deversări de substanțe chimice (suprafețe în mare parte de sol sau apă) și altele (care vor fi specificate de entitate).c. Impactul deversărilor semnificative.
   +  Criteriul 13. Emisii relevante pentru climă Entitatea raportează emisiile de gaze cu efect de seră (GES) în conformitate cu Protocolul privind GES sau standardele bazate pe acesta și precizează obiectivele pe care și le-a stabilit pentru a reduce aceste emisii.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Identificați cele mai importante surse de emisii și explicați cele mai mari provocări privind emisiile relevante pentru climă în compania/ instituția dumneavoastră.  +  Aspectul 2 Raportați obiectivele care privesc emisiile relevante pentru climă și utilizarea surselor regenerabile de energie și data planificată pentru atingerea lor.  +  Aspectul 3 Raportați strategiile și măsurile concrete pentru reducerea emisiilor relevante pentru climă și pentru utilizarea energiilor regenerabile.  +  Aspectul 4 Raportați dacă și în ce măsură obiectivele anterioare au fost atinse sau, dacă nu ați putut atinge aceste obiective, explicați de ce.  +  Aspectul 5 Raportați ce valori de referință utilizați pentru calcule, în special anul de bază pentru calculele de reducere, la ce structuri ale companiei/ instituției se aplică calculele, factorii de emisie și regimul utilizat (standarde bazate pe Protocolul privind GES).  +  Indicatori de performanță pentru Criteriul 13  +  GRI-SRS 305-1 Emisii directe de GES (Sfera 1) Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Cantitatea brută de emisii directe de GES (Sfera 1) în tone metrice de CO2 echivalent .b. Gaze incluse în calcul: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 sau toate GES.c. Emisii biogene de CO2 în tone metrice de CO2 echivalent.d. Anul de referință pentru calcul, dacă este cazul, inclusiv:i. motivul alegerii acestuia;ii. cantitatea de emisii în anul de referință;iii. contextul oricăror modificări semnificative ale emisiilor care au declanșat recalculări ale emisiilor din anul de referință.e. Sursa factorilor de emisie și ratele potențialului de încălzire globală (GWP) utilizate sau o referință la sursa GWP.f. Abordarea de consolidare pentru emisii, dacă aceasta este realizată în baza acțiunilor, a controlului financiar sau a controlului operațional.g. Standarde, metodologii, ipoteze și/sau instrumente de calcul utilizate. Cerințe privind compilarea2.1. La compilarea informațiilor specificate în GRI-SRS 305-1, entitatea trebuie:2.1.1. să excludă orice tranzacții cu GES din calculul emisiilor directe brute de GES (Sfera 1);2.1.2. să raporteze emisiile biogene de CO2 rezultate din arderea sau biodegradarea biomasei separat de emisiile directe brute de GES (Sfera 1); trebuie excluse emisiile biogene de alte tipuri de GES (cum ar fi CH4 și N2O) și emisiile biogene de CO2 care apar în ciclul de viață al biomasei, altele decât cele rezultate din ardere sau biodegradare (cum ar fi emisiile de GES din procesarea sau transportul biomasei).  +  GRI-SRS 305-2 Emisii indirecte de GES din energie (Sfera 2) Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. cantitatea brută de emisii indirecte de GES din energie (Sfera 2) bazate pe locație în tone metrice de CO2 echivalent.b. Dacă este cazul, emisii indirecte brute de GES din energie (Sfera 2) bazate pe piață în tone metrice de CO2 echivalent.c. Dacă sunt disponibile, gazele incluse în calcul: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 sau toate GES.d. Anul de referință pentru calcul, dacă este cazul, inclusiv:i. motivul alegerii acestuia;ii. cantitatea de emisii în anul de referință;iii. contextul oricăror modificări semnificative ale emisiilor care au declanșat recalculări ale emisiilor din anul de referință.e. Sursa factorilor de emisie și ratele potențialului de încălzire globală (GWP) utilizate sau o referință la sursa GWP.f. Abordarea de consolidare pentru emisii, dacă aceasta este realizată în baza acțiunilor, a controlului financiar sau a controlului operațional.g. Standarde, metodologii, ipoteze și/sau instrumente de calcul utilizate. Cerințe privind compilarea2.3. La compilarea informațiilor specificate în GRI-SRS 305-2, entitatea trebuie:2.3.1. să excludă orice tranzacții cu GES din calculul emisiilor indirecte brute de GES din energie (Sfera 2);2.3.2. să excludă alte emisii indirecte de GES (Sfera 3) care sunt prezentate conform specificațiilor în GRI-SRS 305-3;2.3.3. să contabilizeze și să raporteze emisiile indirecte de GES din energie (Sfera 2) conform metodei bazate pe locație, dacă are activități pe piețe fără date specifice produsului sau furnizorului;2.3.4. să contabilizeze și să raporteze emisiile indirecte de GES din energie (Sfera 2) conform atât metodelor bazate pe locație, cât și metodelor bazate pe piață, dacă are activități pe piețe care furnizează date specifice produsului sau furnizorului sub formă de instrumente contractuale.  +  GRI-SRS 305-3 Alte emisii indirecte de GES (Sfera 3)Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Cantitatea de alte emisii indirecte brute (Sfera 3) de GES în tone metrice de CO2 echivalent.b. Dacă sunt disponibile, gazele incluse în calcul: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 sau toate GES.c. Emisii biogene de CO2 în tone metrice de CO2 echivalent.d. Alte categorii de emisii indirecte de GES (Sfera 3) și activități incluse în calcul.e. Anul de referință pentru calcul, dacă este cazul, inclusiv:i. motivul alegerii acestuia;ii. cantitatea de emisii în anul de referință;iii. contextul oricăror modificări semnificative ale emisiilor care au declanșat recalculări ale emisiilor din anul de referință.f. Sursa factorilor de emisie și ratele potențialului de încălzire globală (GWP) utilizate sau o referință la sursa GWP.g. Standarde, metodologii, ipoteze și/sau instrumente de calcul utilizate. Cerințe privind compilarea2.5. La compilarea informațiilor specificate în GRI-SRS 305-3, entitatea trebuie:2.5.1. să excludă orice tranzacții cu GES din calculul altor emisii brute indirecte de GES (Sfera 3);2.5.2. să excludă emisiile indirecte de GES din energie (Sfera 2) prezentate conform GRI- SRS 305-2;2.5.3. să raporteze emisiile biogene de CO2 rezultate din arderea sau biodegradarea biomasei care apar în lanțul său valoric separat de celelalte emisii indirecte brute de GES (Sfera 3); trebuie excluse emisiile biogene de alte tipuri de GES (cum ar fi CH4 și N2O) și emisiile biogene de CO2 care apar în ciclul de viață al biomasei, altele decât cele rezultate din ardere sau biodegradare (cum ar fi emisiile de GES din procesarea sau transportul biomasei).  +  GRI-SRS 305-5 Reducerea emisiilor de GES Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Cantitatea de emisiile de GES reduse ca rezultat direct al inițiativelor de reducere, în tone metrice de CO2 echivalent.b. Gazele incluse în calcul: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 sau toate GES.c. Anul de bază sau de referință, inclusiv motivul pentru alegerea acestuia.d. Sferele în care au avut loc reduceri: emisii direct (Sfera 1), emisii indirecte din energie (Sfera 2) și/sau alte emisii indirecte (Sfera 3).e. Standardele, metodologiile, ipotezele și/sau instrumentele de calcul utilizate. Cerințe privind compilarea2.9. La compilarea informațiilor specificate în GRI-SRS 305-5, entitatea trebuie:2.9.1. să excludă reducerile rezultate din scăderea capacității de producție sau externalizare;2.9.2. să utilizeze metoda inventarului sau o altă metodă pentru a contabiliza reducerile;2.9.3. să calculeze reducerile preliminare totale ale emisiilor de GES ca sumă a efectelor sale primare asociate și a oricăror efecte secundare semnificative;2.9.4. dacă sunt raportate două sau mai multe tipuri de Sfere, să raporteze reducerile pentru fiecare separat;2.9.5. să raporteze separat reducerile din compensații.  +  Criteriul 14. Drepturile salariaților Entitatea raportează modul în care respectă standardele recunoscute la nivel național și internațional privind drepturile salariaților, precum și în ceea ce privește modul în care încurajează implicarea personalului în cadrul entității și în managementul sustenabilității acesteia, ce obiective și-a propus în acest sens, ce rezultate a obținut până acum și unde identifică riscuri.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați obiectivele în ce privește respectarea drepturilor salariaților (inclusiv standardele naționale și internaționale, condițiile de muncă, respectarea drepturilor sindicale, respectarea drepturilor salariaților la informare, protecția sănătății, securitatea muncii) și data planificată pentru atingerea lor.  +  Aspectul 2 Raportați strategiile și măsurile concrete adoptate pentru respectarea drepturilor salariaților și pentru implicarea acestora în afară de obligațiile legale.  +  Aspectul 3 Raportați modul în care este încurajată implicarea salariaților la managementul sustenabilității companiei.  +  Aspectul 4 Raportați dacă compania operează la nivel internațional. Dacă da, raportați ce reguli internaționale sunt respectate referitor la drepturile salariaților.  +  Aspectul 5 Raportați orice riscuri semnificative care decurg din activitățile, produsele și/ sau serviciile companiei/ instituției dumneavoastră și din relațiile cu părțile interesate, care ar putea avea un impact negativ asupra drepturilor salariaților.  +  Aspectul 6 Descrieți schimbările semnificative care privesc drepturile salariaților comparativ cu perioada de raportare anterioară (dacă este cazul).  +  Criteriul 15. Egalitate de șanse Entitatea oferă informații cu privire la obiectivele și măsurile adoptate pentru promovarea egalității de șanse și a diversității, precum și cu privire la sănătatea și securitatea în muncă, integrarea imigranților și a persoanelor cu dizabilități, salarizarea echitabilă și asigurarea pentru salariați a unui echilibru între viața profesională și viața privată, dar și cum va implementa toate acestea în viitor.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați despre obiectivele cu privire la egalitatea de șanse și diversitate în companie/ instituție, plata corespunzătoare pentru toți salariații, echilibrul între viața profesională și viața privată și data planificată pentru atingerea acestora.  +  Aspectul 2 Raportați strategiile și măsurile concrete pentru egalitatea de șanse și diversitate în companie/ instituție, plata corespunzătoare pentru toți angajații, echilibrul între viața profesională și cea privată.  +  Aspectul 3 Raportați dacă și în ce măsură obiectivele anterioare au fost atinse sau, dacă nu ați putut atinge aceste obiective, explicați de ce.  +  Indicatori de performanță pentru Criteriile 14 și 15  +  GRI-SRS 2-7 Salariați Entitatea trebuie:a. să raporteze numărul total de salariați și o defalcare a acestui total pe gen și pe regiune;......e. să descrie fluctuațiile semnificative ale numărului de angajați pe perioada de raportare și între perioadele de raportare.  +  GRI-SRS 2-30 Contracte colective de muncă Entitatea trebuie:a. să raporteze procentul din totalul salariaților care beneficiază de contracte colective de muncă;b. pentru salariații care nu beneficiază de contracte colective de muncă, să raporteze dacă entitatea determină condițiile de muncă și termenii de angajare pe baza contractelor colective de muncă care îi acoperă pe ceilalți salariați sau pe baza acordurilor colective ale altor entități.  +  GRI-SRS 405-1 Diversitatea organelor de conducere și a salariaților Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:A. Procentul de persoane din cadrul organelor de conducere ale entității din fiecare dintre următoarele categorii de diversitate:i. Gen;ii. Grupă de vârstă: sub 30 de ani, 30-50 de ani, peste 50 de ani;iii. Alți indicatori privind diversitatea, acolo unde este relevant (cum ar fi grupurile minoritare sau vulnerabile).b. Procentul de angajați pe categorie de salariați din fiecare dintre următoarele categorii de diversitate:i. Gen;ii. Grupă de vârstă: sub 30 de ani, 30-50 de ani, peste 50 de ani;iii. Alți indicatori privind diversitatea, acolo unde este relevant (cum ar fi grupurile minoritare sau cele vulnerabile).  +  GRI-SRS 405-2 Raportul dintre salariul de bază și remunerația femeilor față de bărbați Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Raportul dintre salariul de bază și remunerația femeilor față de bărbați pentru fiecare categorie de salariați, pe locațiile semnificative de activitate.b. Definiția utilizată pentru "locații semnificative de activitate".  +  GRI-SRS 406-1 Incidente de discriminare și acțiuni corective adoptate Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Numărul total de incidente de discriminare în perioada de raportare.b. Stadiul incidentelor și acțiunilor întreprinse cu referire la următoarele:i. Incidente analizate de către entitate;ii. Planuri de remediere în curs de implementare;iii. Planuri de remediere care au fost implementate, cu rezultatele revizuite prin procesele interne uzuale de analiză a managementului;iv. Incidente care nu mai sunt supuse acțiunilor corective.  +  GRI-SRS 403-9 Accidente de muncă Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Pentru toți salariații:i. Numărul și rata deceselor ca urmare a accidentelor de muncă;ii. Numărul și rata accidentelor de muncă cu consecințe grave (excluzând decesele);iii. Numărul și rata accidentelor de muncă;iv. Principalele tipuri de accidente de muncă;v. Numărul de ore lucrate.b. Pentru toți lucrătorii care nu sunt salariați, dar a căror muncă și/sau loc de muncă este controlat de entitate:i. Numărul și rata deceselor ca urmare a accidentelor de muncă;ii. Numărul și rata accidentelor de muncă cu consecințe grave (excluzând decesele);iii. Numărul și rata accidentelor de muncă;iv. Principalele tipuri de accidente de muncă;v. Numărul de ore lucrate.c. Pericolele legate de muncă care prezintă un risc de accident cu consecințe grave, inclusiv:i. modul în care au fost determinate aceste pericole;ii. care dintre aceste pericole au cauzat sau au contribuit la accidente cu consecințe grave în perioada de raportare;iii. acțiuni întreprinse sau în curs de implementare în vederea eliminării acestor pericole și pentru a minimiza riscurile utilizând ierarhia controalelor.d. Orice acțiuni întreprinse sau în curs de implementare în vederea eliminării altor pericole legate de muncă și pentru a minimiza riscurile utilizând ierarhia controalelor.e. Modul de calcul al ratelor, respectiv pe baza a 200.000 sau a 1.000.000 de ore lucrate.f. Dacă și de ce au fost excluși lucrătorii de la specificațiile GRI-SRS 403-9, inclusiv tipurile de lucrători excluși.g. Orice informații contextuale necesare pentru a înțelege modul în care au fost compilate datele, și anume orice standarde, metodologii și ipoteze utilizate.2.1. La compilarea informațiilor specificate în GRI-SRS 403-9, entitatea trebuie:2.1.1. să excludă decesele din calculul numărului și ratei accidentelor de muncă cu consecințe grave;2.1.2. să includă decesele ca urmare a accidentelor de muncă în calculul numărului și al ratei accidentelor de muncă;2.1.3. să includă accidentele survenite ca urmare a navetei numai în cazul în care transportul la/ de la locul de muncă a fost organizat de entitate;2.1.4. să calculeze ratele pe baza fie a 200.000, fie a 1.000.000 de ore lucrate, folosind următoarele formule: Rata deceselor ca urmare a accidentelor de muncă = (Numărul deceselor ca urmare a accidentelor de muncă/Numărul de ore lucrate) x [200,000 sau 1,000,000] Rata accidentelor de muncă cu consecințe grave (excluzând = decesele) = (Numărul accidentelor de muncă cu consecințe grave (excluzând decesele)/Numărul de ore lucrate) x [200,000 sau 1,000,000] Rata accidentelor de muncă = (Numărul accidentelor de muncă/Numărul de ore lucrate) x [200,000 sau 1,000,000]  +  GRI-SRS 403-10 Boli profesionale Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Pentru toți salariații:i. Numărul de decese ca urmare a bolilor profesionale;ii. Numărul de cazuri de boli profesionale;iii. Principalele tipuri de boli profesionale.b. Pentru toți lucrătorii care nu sunt salariați, dar a căror muncă și/sau loc de muncă este controlat de entitate:i. Numărul de decese ca urmare a bolilor profesionale;ii. Numărul de cazuri de boli profesionale;iii. Principalele tipuri de boli profesionale.c. Pericolele legate de muncă care prezintă un risc de boli profesionale, inclusiv:i. modul în care au fost determinate aceste pericole;ii. care dintre aceste pericole au cauzat sau au contribuit la cazuri de boli profesionale în perioada de raportare;iii. acțiuni întreprinse sau în curs de implementare în vederea eliminării acestor pericole și pentru a minimiza riscurile utilizând ierarhia controalelor.d. Dacă și de ce au fost excluși anumiți salariați din cadrul acestei clauze, inclusiv tipurile de salariați excluși.e. Orice informații contextuale necesare pentru a înțelege modul în care au fost compilate datele, și anume orice standarde, metodologii și ipoteze utilizate.  +  Cerințe privind compilarea La compilarea informațiilor specificate în GRI-SRS 403-10, entitatea trebuie să includă decesele ca urmare a bolilor profesionale în calculul numărului de cazuri de îmbolnăvire cu boli profesionale.  +  Criteriul 16. Calificări Entitatea raportează ce obiective și-a stabilit și ce măsuri a luat pentru a crește nivelul abilităților și competențelor tuturor salariaților, adică capacitatea acestora de a participa la viața profesională și de a se adapta la schimbările demografice. De asemenea, entitatea raportează unde sunt anticipate riscuri.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați obiectivele pentru promovarea capacității tuturor salariaților de a participa la viața profesională, în special în ceea ce privește educația (programe de formare, asistență pentru îmbunătățirea competențelor), managementul sănătății, digitalizarea și abordarea provocărilor generate de schimbările demografice și data planificată pentru atingerea acestora.  +  Aspectul 2 Raportați strategiile și măsurile concrete pentru promovarea capacității tuturor salariaților de a participa la viața profesională, în special în ceea ce privește educația (programe de formare, asistență pentru îmbunătățirea competențelor), managementul sănătății, digitalizarea și abordarea provocărilor generate de schimbările demografice.  +  Aspectul 3 Raportați dacă și în ce măsură obiectivele anterioare au fost atinse sau, dacă nu ați putut atinge aceste obiective, explicați de ce.  +  Indicatori de performanță pentru Criteriul 16  +  GRI-SRS 404-1 Media anuală a orelor de formare per angajat Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Media orelor de formare de care au beneficiat salariații entității în perioada de raportare, defalcat pe:i. gen;ii. categorie de salariat.  +  GRI-SRS 404-3 Procentul de angajați care sunt evaluați în mod regulat din punctul de vedere al performanței și al dezvoltării carierei Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Procentul total de salariați, defalcat pe gen și pe categorie de salariați, care sunt evaluați în mod regulat din punctul de vedere al performanței și al dezvoltării carierei în perioada de raportare.  +  Criteriul 17. Drepturile omului Entitatea raportează strategiile și obiectivele stabilite, precum și măsurile adoptate în vederea asigurării respectării drepturilor omului atât la nivelul entității, cât și în cadrul lanțului valoric, inclusiv în ceea ce privește prevenirea muncii forțate, a exploatării copiilor prin muncă și a tuturor celorlalte forme de exploatare. De asemenea, trebuie furnizate informații cu privire la rezultatele măsurilor întreprinse și la orice riscuri relevante identificate.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați obiectivele în ce privește respectarea drepturilor omului în relație cu propria companie/ instituție, furnizori sau alte părți interesate și data planificată pentru atingerea lor.  +  Aspectul 2 Raportați strategiile și măsurile concrete adoptate în ce privește respectarea drepturilor omului în relație cu propria companie/ instituție, furnizori sau alte părți interesate.  +  Aspectul 3 Raportați dacă și în ce măsură obiectivele anterioare au fost atinse sau, dacă nu ați putut atinge aceste obiective, explicați de ce.  +  Aspectul 4 Raportați orice riscuri semnificative care decurg din activitățile, produsele și/ sau serviciile companiei/ instituției dumneavoastră și din relațiile cu părțile interesate, care ar putea avea un impact negativ asupra drepturilor omului.  +  Indicator de performanță pentru Criteriul 17  +  GRI-SRS 410-1 Personalul de securitate instruit în ceea ce privește politicile sau procedurile referitoare la drepturile omului Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Procentul personalului de securitate care a fost instruit în ceea ce privește politicile sau procedurile specifice entității privind drepturile omului și aplicarea acestora în materie de securitate.b. Dacă cerințele de instruire se aplică și entităților terțe care furnizează personal de securitate.  +  Criteriul 18. Cetățenie corporativă Entitatea raportează modul în care contribuie la cetățenia corporativă în regiunile în care își desfășoară activitățile principale.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați despre strategiile și măsurile concrete prin care compania/ instituția dumneavoastră contribuie la viața comunității, în special prin sprijinirea aspectelor sociale, ecologice, culturale și economice din municipalități sau regiuni, dincolo de activitățile sale de bază și prin angajarea în dialog cu oameni, instituții și asociații din cadrul comunității.  +  Aspectul 2 Raportați orice riscuri semnificative care decurg din activitățile, produsele și/ sau serviciile companiei/ instituției dumneavoastră și din relațiile cu părțile interesate, care ar putea avea un impact negativ asupra comunității.  +  Indicator de performanță pentru Criteriul 18  +  GRI-SRS 413-1 Activități cu implicarea comunității locale, evaluări de impact și programe de dezvoltare Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Procentul de activități în care au fost implicate comunitățile locale, evaluări de impact și/sau programe de dezvoltare, inclusiv cu utilizarea de:i. evaluări ale impactului social, inclusiv evaluări ale impactului de gen, bazate pe procese participative;ii. evaluări de impact asupra mediului înconjurător și monitorizare continuă;iii. publicări ale rezultatelor evaluărilor de impact social și asupra mediului înconjurător;iv. programe de dezvoltare a comunității locale bazate pe nevoile acesteia;v. planuri de implicare a părților interesate bazate pe cartografierea părților interesate (stakeholder mapping);vi. comitete și procese de consultare a comunității locale, cu o bază largă, care includ grupuri vulnerabile;vii. consilii de întreprindere, comitete de sănătate și securitate în muncă și alte organisme de reprezentare a salariaților pentru a face față impactului;viii. procese formalizate de reclamație ale comunității locale.  +  Criteriul 19. Influență politică Entitatea raportează toate contribuțiile semnificative legate de procedurile de adoptare de acte normative, precum și toate modalitățile de finanțare a activității partidelor politice și a campaniilor electorale.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați pentru ce proiecte de acte normative ați formulat și transmis puncte de vedere către inițiator.  +  Aspectul 2 Raportați dacă ați efectuat donații către partide politice sau pentru campanii electorale. Aspectul 3 Raportați la ce organizații neguvernamentale active din punct de vedere politic este membră compania.  +  Indicator de performanță pentru Criteriul 19  +  GRI-SRS 415-1 Contribuții politice Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Valoarea monetară totală a contribuțiilor financiare și în natură către organizații politice realizate direct și indirect de către entitate, pe țară și destinatar/beneficiar.b. Dacă este cazul, modul în care a fost estimată valoarea bănească a contribuțiilor în natură. Cerințe privind compilarea2.1. La compilarea informațiilor specificate în GRI-SRS 415-1, entitatea trebuie să calculeze contribuțiile politice financiare în conformitate cu normele contabile naționale, acolo unde acestea există.  +  Criteriul 20. Conduită conform legii și a liniilor directoare Entitatea raportează ce măsuri, standarde, sisteme și procese aplică pentru a evita comportamentul ilegal și, în special, corupția. Entitatea descrie modul în care corupția și alte încălcări ale legii sunt prevenite, descoperite și sancționate, precum și rezultatele obținute și riscurile identificate.  +  Lista de verificare  +  Aspectul 1 Raportați obiectivele în ce privește conduita conformă cu legea și liniile directoare în relație cu propria companie/ instituție, furnizori sau alte părți interesate și data planificată pentru atingerea lor.  +  Aspectul 2 Raportați strategiile, măsurile concrete, standardele, sistemele și procesele de prevenire a comportamentului ilegal și în special a corupției. Descrieți modul în care corupția și alte încălcări ale legii sunt prevenite, descoperite și sancționate în companie/ instituție.  +  Aspectul 3 Raportați modul în care este verificată implementarea strategiilor, măsurilor, standardelor, sistemelor și proceselor.  +  Aspectul 4 Raportați dacă există un responsabil pentru măsurile, standardele, sistemele și procesele aplicate pentru a evita comportamentul ilegal și, în special, corupția, în compania/ instituția dumneavoastră și cum este implicat managementul.  +  Aspectul 5 Raportați modul în care managerii și angajații sunt informați cu privire la măsurile, standardele, sistemele și procesele aplicate pentru a evita comportamentul ilegal și, în special, corupția.  +  Aspectul 6 Raportați dacă și în ce măsură obiectivele anterioare au fost atinse sau, dacă nu ați putut atinge aceste obiective, explicați de ce.  +  Aspectul 7 Raportați orice riscuri semnificative care decurg din activitățile, produsele și/ sau serviciile companiei/ instituției dumneavoastră și din relațiile cu părțile interesate, care ar putea avea un impact negativ asupra integrității în cadrul companiei/instituției.  +  Indicatori de performanță pentru Criteriul 20  +  GRI-SRS 2-27 Conformarea cu legile și alte reglementări Entitatea trebuie:a. să raporteze numărul total de cazuri semnificative de nerespectare a legilor și a altor reglementări în perioada de raportare, precum și o defalcare a acestui total după:i. cazuri pentru care au fost aplicate amenzi;ii. cazuri pentru care au fost aplicate sancțiuni nemonetare;b. să raporteze numărul total și valoarea bănească a amenzilor pentru cazurile de nerespectare a legilor și a altor reglementări care au fost plătite în perioada de raportare, precum și o defalcare a acestui total după:i. amenzi pentru cazurile de nerespectare a legilor și a altor reglementări care au avut loc în perioada curentă de raportare;ii. amenzi pentru cazurile de nerespectare a legilor și a altor reglementări care au avut loc în perioadele anterioare de raportare;c. să descrie cazurile semnificative de neconformare;d. să descrie modul în care a determinat cazurile semnificative de neconformare.  +  GRI-SRS 205-1 Activități evaluate pentru riscuri de corupție Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Numărul total și procentul activităților evaluate ce implică riscuri de corupție.b. Riscurile semnificative de corupție identificate prin evaluarea riscurilor.  +  GRI-SRS 205-2 Comunicare și instruire cu privire la politicile și procedurile anticorupție Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Numărul total și procentul membrilor conducerii cărora le-au fost comunicate politicile și procedurile anticorupție ale entității, defalcate pe regiune.b. Numărul total și procentul de salariați cărora le-au fost comunicate politicile și procedurile anticorupție ale entității, defalcate pe categorie de salariați și regiune.c. Numărul total și procentul de parteneri de afaceri cărora le-au fost comunicate politicile și procedurile anticorupție ale entității, defalcate pe tip de partener de afaceri și regiune. Trebuie precizat dacă politicile și procedurile anticorupție ale entității au fost comunicate altor persoane sau entități.d. Numărul total și procentul membrilor organelor de conducere care au beneficiat de formare în domeniul anticorupție, defalcate pe regiune.e. Numărul total și procentul de salariați care au primit instruire în domeniul anticorupție, defalcate pe categorie de salariați și regiune.  +  GRI-SRS 205-3 Incidente confirmate de corupție și acțiuni întreprinse Entitatea trebuie să raporteze următoarele informații:a. Numărul total și natura incidentelor de corupție confirmate.b. Numărul total de incidente confirmate în care angajații au fost disponibilizați sau sancționați disciplinar pentru corupție.c. Numărul total de incidente confirmate când contractele cu partenerii de afaceri au fost reziliate sau nereînnoite din cauza încălcărilor legate de corupție.d. Cauzele juridice publice privind corupția care vizează entitatea sau salariații acesteia în perioada de raportare, precum și rezultatele acestor cauze.  +  Raportare conform taxonomiei UERegulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, cunoscut ca Regulamentul privind taxonomia, instituie criteriile conform cărora se determină dacă o activitate economică se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului în scopul stabilirii gradului de sustenabilitate al unei investiții, din aceeași perspectivă a mediului. Articolul 8 din Regulamentul privind taxonomia prevede că orice entitate care face obiectul unei obligații de a publica informații nefinanciare trebuie să includă în declarația în acest sens informații cu privire la modul și măsura în care activitățile întreprinderii sunt asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului, conform dispozițiilor regulamentului. Pentru a stabili sustenabilitatea unei anumite activități economice din punctul de vedere al mediului, articolul 9 din Regulament stabilește o listă exhaustivă de 6 obiective de mediu. Contribuția substanțială la unul sau mai multe dintre aceste obiective de mediu, precum și faptul că acestea nu sunt prejudiciate în mod semnificativ, reprezintă, așadar, unul dintre criteriile care trebuie avute în vedere la stabilirea gradului de sustenabilitate din punctul de vedere al mediului al unei investiții. O activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu stabilite de Regulamentul (UE) 2020/852 în cazul în care facilitează în mod direct o contribuție substanțială a altor activități la unul sau mai multe dintre aceste obiective, cu condiția ca activitatea economică respectivă să nu conducă la un blocaj al activelor care să submineze obiectivele de mediu pe termen lung, având în vedere durata de viață economică a respectivelor active și să aibă un efect pozitiv substanțial asupra mediului, pe baza unor considerații legate de ciclul de viață (articolul 16 din Regulamentul (UE) 2020/852).
  Obiectivele de mediu stabilite de articolul 9 din Regulamentul 2020/852Obiectivul 1. Atenuarea schimbărilor climaticeO activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care împiedică interferențele antropice periculoase cu sistemul climatic, în concordanță cu obiectivul pe termen lung privind temperatura al Acordului de la Paris prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau sporirea absorbțiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin inovarea în materie de procese sau produse.(Articolul 10 din Regulamentul 2020/852)
  Obiectivul 2. Adaptarea la schimbările climaticeO activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la adaptarea la schimbările climatice atunci când respectiva activitate:include soluții de adaptare care fie reduc riscul efectului negativ al climatului actual si al celui viitor preconizat asupra acelei activități economice, fie reduc în mod substanțial efectul negativ respectiv, fără a creste riscul unui efect negativ asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; sauoferă soluții de adaptare care, pe lângă faptul că se califică drept activități care contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu, contribuie în mod substanțial la prevenirea sau reducerea riscului efectului negativ al climatului actual si al celui viitor preconizat asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor, fără a creste riscul unui efect negativ asupra altor persoane, asupra naturii sau asupra activelor.(Articolul 11 din Regulamentul 2020/852)
  Obiectivul 3. Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marineO activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la utilizarea durabilă si la protecția resurselor de apă si a celor marine în cazul în care activitatea respectivă fie contribuie în mod substanțial la obținerea stării bune a corpurilor de apă, inclusiv a corpurilor de apă de suprafață si a celor subterane, sau la prevenirea deteriorării corpurilor de apă care sunt deja în stare bună, fie contribuie în mod substanțial la obținerea stării ecologice bune a apelor marine sau la prevenirea deteriorării apelor marine care sunt deja în stare ecologică bună.(Articolul 12 din Regulamentul 2020/852)
  Obiectivul 4. Tranziția către o economie circularăO activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la tranziția către o economie circulară, inclusiv la prevenirea generării de deșeuri, la reutilizarea și la reciclarea acestora, în condițiile prevăzute de articolul 13 din Regulamentul 2020/852.(Articolul 13 din Regulamentul 2020/852)
  Obiectivul 5. Prevenirea și controlul poluăriiO activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la protecția mediului împotriva poluării prin prevenirea sau reducerea de poluanți, îmbunătățirea nivelului calității aerului, a apei sau a solului, prevenirea sau reducerea producției, utilizării sau eliminării substanțelor chimice sau curățarea deșeurilor depozitate impropriu.(Articolul 14 din Regulamentul 2020/852)
  Obiectivul 6. Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelorO activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la protejarea, conservarea sau refacerea biodiversității sau la obținerea condiției ecologice bune a ecosistemelor sau la protecția ecosistemelor care sunt deja în condiție bună.(Articolul 15 din Regulamentul 2020/852)
  În ceea ce privește criteriile tehnice de examinare pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice, precum și dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu, acestea sunt stabilite prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei. Conținutul și modul de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate în temeiul articolului 8 din Regulamentul privind taxonomia, precum și metodologia aferentă, sunt specificate în cadrul Regulamentului delegat (UE) 2021/2178 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea conținutului și a modului de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate de întreprinderile care fac obiectul articolului 19a sau 29a din Directiva 2013/34/UE în ceea ce privește activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului și prin precizarea metodologiei pentru respectarea acestei obligații de furnizare de informații*1. *1 Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 și Regulamentul delegat (UE) 2021/2178 au fost modificate prin Regulamentul delegat (UE) 2022/1214 în ceea ce privește activitățile economice din anumite sectoare energetice, respectiv în ceea ce privește publicarea de informații specifice referitoare la activitățile economice respective.
   +  Glosar
  AAmprenta ecologicăAmprenta ecologică este suprafața de pe Terra necesară pentru stilul de viață al unei persoane. Această suprafață include teritoriul pentru producerea de îmbrăcăminte, alimente și energie, dar și pentru eliminarea gunoiului sau pentru eliminarea dioxidului de carbon eliberat de activitățile umane care au loc per persoană. Valorile sunt date în hectare globale pe persoană pe an și variază considerabil în funcție de regiune. Oamenii de știință Mathis Wackernagel și William Rees au dezvoltat conceptul în 1994. (www.footprintnetwork.org)
  BBiodiversitateanalizabiodiversitățiiOdată cu analiza biodiversității, entitățile obțin o imagine de ansamblu inițială a efectelor și dependențelor diferitelor domenii ale entitățile asupra diversității biologice. O primă verificare poate ajuta la includerea subiectului biodiversității în managementul operațional (de mediu) și la luarea măsurilor adecvate.
  CCetățeniecorporativăCetățenia corporativă descrie angajamentul social al organizațiilor dincolo de propriile activități de afaceri. În mod clasic, aceasta include donații, sponsorizări și strângeri de fonduri, dar și promovarea implicării angajaților în activități de voluntariat.
  Codul Român al SustenabilitățiiCodul Român al Sustenabilității (CRS) este un instrument de raportare transparentă a activității unei anumite companii din punct de vedere al impactului asupra dezvoltării durabile. CRS se adresează entităților care au obligația de a depune rapoarte nefinanciare/rapoarte de sustenabilitate și celor care doresc să raporteze în mod voluntar. Platforma vine în sprijinul utilizatorilor care se află în căutarea de bune practici în domeniul sustenabilității și a celor care iau decizii comerciale în funcție de importanța pe care o entitate o acordă acestui subiect.
  ComunitateÎn contextul Codului Român al Sustenabilității, comunitățile sunt înțelese ca fiind grupuri de oameni sau autorități identificate la nivel regional sau prin anumite caracteristici, cum ar fi relații juridice ori sociale. Entitățile publice sau private pot influența pozitiv sau negativ condițiile-cadru economice, sociale sau ecologice ale comunității. Contribuțiile antreprenoriale pentru comunitate pot fi taxele și impozitele plătite, angajarea sau volumul de achiziții realizate de către entități din comunitățile locale.
  Conformitate sau explicațieRaportul de sustenabilitate elaborat în baza Codului trebuie să conțină informații potrivit tuturor aspectelor din cadrul celor 20 de criterii. Conform principiului „conformitate sau explicație”, în cazul în care pentru un anumit criteriu nu sunt prezentate informații, textul inserat la criteriul respectiv trebuie să conțină o explicație a motivului pentru care nu sunt incluse date cu privire la aceste aspecte.
  CorupțiaO definiție general acceptată a corupției este aceea de „abuz de putere în scopul obținerii unui câștig personal”. Corupția este în general înțeleasă ca referindu-se la folosirea abuzivă a unei funcții în administrația publică sau a legăturilor cu aceasta în vederea asigurării unor beneficii necuvenite pentru sine sau pentru un terț, însă definiția este aplicabilă și sectorului privat. Infracțiunile de corupție includ fapte cu caracter penal, incriminate de normele legale, precum luarea si darea de mită, traficul sau cumpărarea de influență, toate prevăzute de Codul Penal; de asemenea, o categorie specială de fapte penale în această sferă este cea a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, prevăzute în Secțiunea a 3-a a Legii nr. 78/2000.
  Ciclul de viață al produsuluiTermenul de ciclu de viață al produsului se referă la întregul proces al produsului înainte de intrarea pe piață, pe piață si până când acesta este scos de pe piață. Prin urmare, sunt incluse efectele în domeniile designului, materiilor prime, producției, transportului, utilizării si reciclării. În ceea ce privește sustenabilitatea, reciclarea în loc de eliminare ar fi în cele din urmă de dorit. În acest sens companiile de la toate nivelurile pot contribui la dezvoltarea durabilă prin procese inovatoare.
  Ciclul de viață - abordarea bazată pe ciclul de viațăObiectivul principal este reducerea impactului produselor si serviciilor asupra mediului si îmbunătățirea performanței lor socio-economice pe întreg ciclul de viață. Aceasta include proiectarea, extracția materiilor prime, producția, logistica, utilizarea până la eliminare sau reciclare la sfârsitul ciclului de viață. La toate nivelurile, entitățile pot contribui la dezvoltarea durabilă prin procese inovatoare, în loc să se ocupe doar de respectarea legilor si reglementărilor.
  DDialogul părților interesateDialogul părților interesat se referă la schimbul de opinii dintre companie si entitățile implicate în diverse activități/procese despre strategia de sustenabilitate sau despre obiectivele si proiectele de sustenabilitate si este considerat un instrument important de management al sustenabilității (vezi criteriul 9). Standardul AA1000SES (Creating and conducting inclusive sustainability-related stakeholder engagement practices) al rețelei non-profit AccountAbility oferă principii pentru a trata cu succes grupurile de părți interesate. (www.accountability.org/standards)
  DiversitateDiversitate reprezintă asemănările si deosebirile dintr-un grup din punct de vedere al unor caracteristici precum gen, etnie, vârstă, dizabilități, aptitudini, stil de viață, mediu cultural, orientare sexuală, religie etc.
  Drepturile salariațilorPrincipalele subiecte fac referire la salariul echitabil, protecția împotriva concedierii, practicile disciplinare si de concediere transparente, precum si acordurile privind programul de lucru, concediul si concediul pentru cresterea copilului. În România, drepturile angajaților sunt foarte importante; multe dintre ele sunt stipulate prin Constituție, Codul muncii si/sau contracte colective. La nivel internațional, este de interes Declarația Organizației Internaționale a Muncii cu privire la principiile si drepturile fundamentale ale salariaților.
  Drepturile omuluiDrepturile omului se aplică în mod egal tuturor oamenilor. Ele sunt universal valabile, indivizibile si nu pot fi refuzate nimănui. Statele si entitățile de drept public si privat au obligația de a le proteja, fiind direct responsabili pentru respectarea drepturilor omului. Există diverse texte recunoscute la nivel internațional care consemnează diferitele drepturi ale omului, cum ar fi Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional pentru drepturile economice, sociale si culturale, Pactul internațional pentru drepturile civile și politice, Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor.
  EEficiențaresurselorÎn sens restrâns, eficiența resurselor se referă la creșterea productivității materiilor prime, la îmbunătățirea raportului dintre intrări („input”) și ieșiri („output”). În sens mai larg, criteriul include și opțiunea de a înlocui resursele esențiale cu, de exemplu, alternative reciclate, regenerabile sau netoxice.
  Egalitatea de șanseEgalitatea de șanse, în context organizațional, înseamnă modul în care fiecare persoană, în toată diversitatea sa, este încurajată să își dezvolte întregul potențial astfel încât să contribuie la succesul organizației. Pentru asigurare egalității de șanse sunt necesare procese de evitare a discriminării în selecția și managementul personalului, de integrare a migranților, procese care îmbunătățesc compatibilitatea familiei și muncii, permit formarea și educația ulterioară și modelează participarea și remunerarea adecvată pentru toți în mod egal. De asemenea, procesele de sănătate și securitate în muncă trebuie adaptate în acest context, pentru a permite angajarea fără discriminare a unor persoane cu dizabilități.
  GGlobal Reporting Initiative (GRI)GRI este o organizație internațională independentă care ajută companiile și alte organizații să își asume responsabilitatea pentru impactul lor, oferindu-le un limbaj comun global pentru a le comunica. Codul Român al Sustenabilității include o selecție de indicatori de performanță GRI pentru raportarea sustenabilității. Mai multe informații pe www.globalreporting.org.
  IIndicator de performanțăTermenul indicator de performanță se referă aici la instrumente de măsurare a performanței de sustenabilitate în cadrul unei companii în formă calitativă sau cantitativă. Indicatorii pot fi utilizați în controlul și managementul intern, precum și în comunicarea externă. Utilizatorii de pe piața de capital le pot folosi, de exemplu, pentru a le integra în modelele lor de analiză sau pentru a determina cifre cheie (de exemplu, emisii pe unitatea de performanță). Indicatorii de performanță selectați din GRI (a se vedea Lista de verificare) sunt utilizați în raportarea elaborată în baza Codului Român al Sustenabilității și sunt raportați împreună cu criteriile. Pot fi luați în considerare și indicatori de performanță legați de industrie sau companie. Exemple de indicatori de performanță sunt consumul de energie pe tonă de produs finit executat, consumul de hârtie per angajat sau proporția de femei în conducerea superioară.
  LLanț de aprovizionareLanțul de aprovizionare este rețeaua formată din toți indivizii, organizațiile, resursele, activitățile și tehnologia implicate în crearea și vânzarea unui produs/serviciu. În funcție de domeniul de activitate al unei companii, lanțurile de aprovizionare pot fi ramificate și de diferite lungimi.
  Lanțul valoricLanțul valoric este succesiunea completă de activități prin care se creează sau se primesc valori sub formă de produse sau servicii și este constituit din multiple etape din ciclul de viață al acestora, inclusiv cercetare și dezvoltare, aprovizionare, producere, vânzări, precum și reciclarea și eliminarea produselor uzate. Față de lanțul de aprovizionare, lanțul valoric este, prin urmare, un termen care are o acoperire mai vastă.
  MMaterialitateaPrincipiul materialității provine din contabilitatea anglo-americană. Acesta prevede faptul că în situațiile financiare anuale trebuie dezvăluite toate aspectele care sunt relevante deoarece, datorită amplorii lor, au un impact semnificativ asupra rezultatelor. În Codul Român al Sustenabilității, principiul materialității se aplică acelor aspecte relevante pentru management ale activităților antreprenoriale care au efecte semnificative asupra aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță. În Codul Român al Sustenabilității, principiul materialității se aplică întregului document.
  Matricea de materialitate/ AnalizaEste un instrument de analiză strategică utilizat pentru a determina problemele de sustenabilitate importante pentru o entitate și părțile interesate. Include analiza contextului intern și extern al organizației și analiza așteptărilor părților interesate. Rezultatele sunt prezentate într-o matrice: pe o axă se regăsesc rezultatele contextului organizației, iar pe cealaltă analiza așteptărilor părților interesate. Prin compararea subiectelor relevante pentru entitate și pentru părțile interesate, reies domeniile de acțiune pentru planificarea strategică.
  OObiectivele de mediu(Regulamentul privind taxonomia)Cele 6 obiective de mediu prevăzute de Regulamentul (UE) 2020/852 (Regulamentul privind taxonomia) sunt: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, folosirea durabilă și protecția apei și a resurselor marine, tranziția către o economie circulară, prevenirea și controlul poluării, precum și protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. Regulamentul stabilește pașii pe care o activitate economică trebuie să îi facă pentru a aduce o contribuție substanțială sau pentru a nu aduce atingere semnificativă niciunuia dintre aceste obiective.
  Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD)Cele 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă sunt asumate la nivelul Organizației Națiunilor Unite prin Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă adoptată în 2015. ODD-urile reprezintă un apel la acțiunea urgentă a tuturor statelor într-un parteneriat global pentru un viitor sustenabil. Acestea vizează domenii diverse, de la eliminare sărăciei și foametei, îmbunătățirea sistemului educațional și de sănătate, reducerea inegalităților între țări și în interiorul acestora, creștere economică, până la acțiune privind schimbările climatice și conservarea biodiversității. (www.sustainabledevelopment.un.org/sdgs)
  PPărțile interesateGrupurile de părți interesate sunt persoane juridice/fizice sau grupuri de persoane din mediul organizației care fie au o influență asupra activității de afaceri, fie sunt în prezent sau în viitor afectate semnificativ de activitățile, produsele și/sau serviciile organizației. Acestea includ, de exemplu, parteneri de afaceri, angajați, clienți, furnizori, dar și municipalități, partide, asociații, instituții publice, organizații neguvernamentale, furnizori de servicii financiare, investitori etc. Se face o distincție între grupurile interne de persoane care acționează în interiorul organizației (de exemplu, angajați, directori, reprezentanți ai sindicatelor) și grupurile externe de părți interesate, adică grupurile de interese care acționează în afara organizației (de exemplu, vecini, asociații, mass-media, concurenți).
  Protocolul privind gazele cu efect de seraProtocolul privind gazele cu efect de seră (GES) dezvoltat de World Resources Institute (WRI) și World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) stabilește cadre globale standardizate cuprinzătoare pentru a măsura și gestiona emisiile de GES din operațiunile sectorului privat/public și din lanțurile valorice și acțiunile de atenuare. În sensul Protocolului privind GES, pe lângă emisiile directe cauzate de mașini în procesul de producție sau ca urmare a călătoriilor de afaceri, emisiile ar trebui să fie prezentate, dacă este posibil, și ca urmare a utilizării energiei electrice sau de către furnizori. (www.ghgprotocol.org)
  RRiscurileRiscul este un eveniment sau o situație cu potențial negativ care nu s-a manifestat / materializat încă; managementul riscurilor reprezintă totalitatea proceselor prin care posibilele riscuri sunt identificate, evaluate și gestionate în scopul prevenirii sau reducerii probabilității de apariție, precum și a diminuării impactului în cazul materializării acestora. Impactul riscului reprezintă consecințele (efectele) materializării riscului. Strategiile de risc prezintă abordarea generală a unei entități în privința riscurilor, incluzând atât strategiile care urmăresc diminuarea probabilității materializării riscurilor, cât și pe cele care vizează reducerea impactului în cazul manifestării riscurilor.
  SServiciiecosistemiceServiciile ecosistemice reprezintă beneficiile și avantajele sistemelor ecologice funcționale utilizate de oameni; acestea se împart în trei categorii: de producție (cum ar fi materialele de origine minerală, animală sau provenind de la plante, energia din surse regenerabile sau neregenerabile etc.), de reglare (de exemplu, captarea de poluanți realizată de către microorganisme, alge, plante și animale) și culturale (activități de agrement și recreere ca drumeții în parcurile naturale etc.).
  Sisteme de management al furnizorilorImplementarea practică a cerințelor de transparență sporită în managementul achizițiilor prezintă provocări considerabile, deoarece atât achiziția în sine, cât și evaluarea informațiilor cu privire la ea necesită resurse considerabile. În cadrul industriei, există diverse inițiative și platforme care oferă răspunsuri online pentru întrebările furnizorilor cu privire la sustenabilitatea achizițiilor, de exemplu BSCI, E-TASC, EICC, PSCI, Achilles, EcoVadis, FFC (Fair Factories Clearinghouse), Intertek GSM, NQC, Sedex, SupplyShift etc.
  SustenabilitateSustenabilitatea sau dezvoltarea durabilă este definită în Raportul Brundtland ca fiind acea dezvoltare ce răspunde nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Premisa este că resursele sunt finite și, prin urmare, ar trebui folosite în mod responsabil pentru a se asigura că sunt suficiente pentru generațiile viitoare, fără a scădea calitatea vieții actuale.
  SustenabilitateecologicăDin punct de vedere ecologic, sustenabilitatea vizează utilizarea prezentă a resurselor de mediu într-o manieră judicioasă, fără a afecta disponibilitatea acestora ori calitatea mediului în viitor.
  SustenabilitateeconomicăDin punct de vedere economic, punctele cheie ale sustenabilității sunt reprezentante de cresterea productivității, adică sporirea cantitativă/calitativă a bunurilor si serviciilor obținute fără a creste consumul de resurse.
  SustenabilitatesocialăDin punct de vedere social, sustenabilitatea presupune că procesele, sistemele, structurile si relațiile susțin în mod activ capacitatea generațiilor actuale si viitoare de a crea comunități sănătoase si viabile. Comunitățile sustenabile din punct de vedere social sunt echitabile, diverse, conectate si democratice si oferă o bună calitate a vieții.
  (la 02-04-2024, Glosarul a fost modificat de Punctele 4. și 5. , ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 274 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 2 aprilie 2024 )
  ----