HOTĂRÂRE nr. 776 din 23 septembrie 2015 privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor și acțiunilor aferente produselor din tutun și produselor conexe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 30 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se organizează Comitetul interministerial pentru coordonarea politicilor și acțiunilor aferente produselor din tutun și produselor conexe, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, care funcționează în coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului. (la 02-04-2024, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 288 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 2 aprilie 2024 )  +  Articolul 2(1) Scopul Comitetului este acela de a coordona politicile naționale și acțiunile aferente produselor din tutun și produselor conexe, în vederea implementării acestora de către autoritățile cu atribuții în domeniu. (la 02-04-2024, Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 288 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 2 aprilie 2024 ) (2) Activitatea Comitetului se realizează în acord cu prioritățile Uniunii Europene, ale Organizației Mondiale a Sănătății și cu situația pe plan național.(3) Comitetul asigură autorităților competente în domeniul specific de reglementare un cadru de consultare în vederea implementării politicilor naționale. (la 02-04-2024, Alineatul (3) , Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 288 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 2 aprilie 2024 )  +  Articolul 3În scopul îndeplinirii prevederilor art. 2, Comitetul are următoarele direcții strategice de acțiune:a) coordonarea procesului de transpunere în România a prevederilor legislației europene privind fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și produselor conexe, precum și a procesului de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 332/2005 privind ratificarea Convenției-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveția, la 21 mai 2003, și a prevederilor Protocolului pentru combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun;b) coordonarea politicilor naționale în domeniul controlului consumului de tutun;c) identificarea priorităților naționale privind reducerea consumului de tutun și a efectelor sale asupra stării de sănătate a populației, în plan economic și social;d) coordonarea elaborării unei strategii naționale privind controlul consumului de tutun;e) coordonarea elaborării de planuri de acțiune coordonate și eficiente pentru implementarea strategiei;f) stabilirea mecanismului de monitorizare și evaluare a implementării strategiei prevăzute la lit. d) și a planurilor de acțiune prevăzute la lit. e);g) identificarea măsurilor pentru reducerea contrabandei și contrafacerii produselor din tutun și produselor conexe.  +  Articolul 4Comitetul are în componență următoarele structuri:a) Comitetul director - având rolul de a asigura colaborarea și cooperarea interministerială;b) Grupul de experți tehnici - având rolul de a elabora propuneri de acte normative necesare;c) Secretariat tehnic - având rolul de a furniza suportul tehnic necesar desfășurării activității Comitetului.  +  Articolul 5(1) Comitetul director este coordonat de președintele Comitetului și are în componență reprezentanți desemnați, la nivel de secretar de stat, ai următoarelor autorități și instituții publice centrale cu atribuții în domeniu: Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, Autoritatea Vamală Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Consiliul Concurenței și Consiliul Național al Audiovizualului. (la 02-04-2024, Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 288 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 2 aprilie 2024 ) (2) Desemnarea membrilor Comitetului director se face prin ordin al conducătorului instituției pe care o reprezintă, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Președintele Comitetului este unul dintre consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, desemnat prin decizie de către prim-ministru. (la 02-04-2024, Alineatul (3) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 288 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 2 aprilie 2024 ) (4) Membrii Comitetului director au următoarele atribuții principale:a) asigură colaborarea și cooperarea interministerială pentru adoptarea actelor normative necesare pentru transpunerea și implementarea legislației europene privind fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și produselor conexe, precum și a legislației internaționale din domeniul controlului tutunului și combaterii comerțului ilicit cu produse din tutun;b) asigură colaborarea și cooperarea interministerială pentru adoptarea de politici naționale coordonate pentru controlul consumului de tutun în România;c) stabilesc prioritățile politicii naționale pentru controlul consumului de tutun, în domeniul de competență;d) coordonează elaborarea de acte normative pentru implementarea politicilor naționale pentru controlul consumului de tutun, în domeniul de competență;e) coordonează elaborarea strategiei naționale pentru controlul consumului de tutun, în domeniul de competență al instituției reprezentate în Comitet;f) coordonează elaborarea de planuri de acțiune coordonate și eficiente pentru implementarea strategiei, în domeniul de competență al instituției reprezentate în Comitet;g) participă la întâlnirile Comitetului și rezolvă sarcinile ce decurg din aceste întâlniri;h) promovează inițiativele Comitetului la nivelul ministerelor și instituțiilor centrale din care fac parte;i) analizează și agreează rezultatele obținute în urma reuniunilor grupurilor de experți tehnici și acționează în vederea obținerii unui punct de vedere echilibrat și proporțional cu obiectivele urmărite de asigurare a unui nivel înalt de protecție a sănătății și funcționare a pieței interne a produselor din tutun și produselor conexe;j) formulează evaluări și puncte de vedere în vederea fundamentării poziției naționale cu privire la acte internaționale privind fabricarea, prezentarea, vânzarea și taxarea produselor din tutun, fără a aduce atingere rolului Ministerului Afacerilor Externe de coordonator în cadrul Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene. (la 02-04-2024, Litera j) , Alineatul (4) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 288 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 2 aprilie 2024 )  +  Articolul 6(1) Grupul de experți tehnici are în componență experții tehnici propuși de membrii Comitetului director.(2) Experții tehnici sunt specialiști din cadrul autorităților publice centrale reprezentate în Comitet, precum și din cadrul autorităților sau instituțiilor care își desfășoară activitatea sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea acestora.(3) Grupul de experți tehnici este coordonat de președintele Comitetului sau de persoana desemnată de acesta.(4) Experții tehnici desemnați au următoarele atribuții principale:a) elaborează propunerile de acte normative necesare pentru transpunerea legislației europene privind fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și produselor conexe, precum și a legislației internaționale din domeniul controlului tutunului și combaterii comerțului ilicit cu produse din tutun, conform ariei de competență;b) elaborează propunerile de acte normative necesare pentru implementarea legislației privind fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și produselor conexe, precum și a legislației internaționale din domeniul controlului tutunului și combaterii comerțului ilicit cu produse din tutun, conform ariei de competență;c) asigură colaborarea și cooperarea cu experții celorlalte ministere și instituții centrale reprezentate în Comitet în vederea adoptării de către Comitet a formei finale a propunerilor de acte normative;d) promovează proiectele de acte normative elaborate, spre aprobare, în instituțiile cu atribuții în domeniul reglementat;e) elaborează propuneri de politici naționale pentru controlul consumului de tutun în România;f) elaborează propuneri privind strategia națională pentru controlul consumului de tutun în România;g) elaborează planuri de acțiune eficiente pentru implementarea strategiei;h) participă la întâlnirile Comitetului și rezolvă sarcinile ce decurg din aceste întâlniri;i) formulează puncte de vedere în vederea fundamentării poziției naționale cu privire la proiectele de acte delegate și de implementare aferente legislației europene privind fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun.  +  Articolul 7Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de personalul cu funcții de execuție din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, sprijinit de personal tehnic din cadrul autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale prevăzute la art. 5 alin. (1). (la 02-04-2024, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 288 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 2 aprilie 2024 )  +  Articolul 8Participarea autorităților în cadrul Comitetului se face în funcție de competențele acestora, conform prevederilor legale în vigoare și temelor stabilite în agenda ședințelor.  +  Articolul 9Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului se aprobă prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului, la propunerea Comitetului. (la 02-04-2024, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 288 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 2 aprilie 2024 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul economiei, comerțului și turismului,
  Mihai Tudose
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Radu Podgorean,
  secretar de stat
  București, 23 septembrie 2015.Nr. 776.-------