HOTĂRÂRE nr. 730 din 11 octombrie 2019pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Pavilion de medicină operațională - politraumă în cazarma 1053 Craiova"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 14 octombrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pavilion de medicină operațională - politraumă în cazarma 1053 Craiova“, prevăzuți în anexa care face parte din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile - Planul național de redresare și reziliență, componenta 12 - Sănătate, investiția 2 «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice» și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. (la 02-04-2024, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 269 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 2 aprilie 2024 )
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel-Beniamin Leș
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 11 octombrie 2019.Nr. 730.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Pavilion de medicină operațională - politraumă în cazarma 1053 Craiova“
  Titular: Ministerul Apărării NaționaleBeneficiar: Direcția domenii și infrastructuri - pentru perioada realizării investițieiBeneficiar final: Direcția medicală/Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Ștefan Odobleja“ CraiovaAmplasament: Craiova, str. Caracal nr. 150, județul Dolj
  Indicatorii tehnico-economici
  Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA mii lei51.924
  (în prețuri valabile la data de 4.06.2018/1 euro = 4,6485 lei), din care:
  - construcții-montajmii lei35.762
  Eșalonarea investiției: INV/C + M- Anul IINVmii lei26.000
  C + Mmii lei18.000
  - Anul IIINVmii lei25.924
  C + Mmii lei17.762
  Capacități:
  - suprafața desfășuratămp5.882
  - regim de înălțimeD + P + 2E
  Durata de realizare a investițieiluni24
  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice: Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile - Planul național de redresare și reziliență, componenta 12 - Sănătate, investiția 2 «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice» și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. (la 02-04-2024, Paragraful ce conține Precizările privind „Finanțarea investiției“ din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 2. , ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 269 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 2 aprilie 2024 )
  -----