ORDONANȚĂ nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 1 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: (la 05-08-2013, Partea introductivă a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA nr. 16 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. ) a) rezerve legale;b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit; (la 05-08-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA nr. 16 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. ) c^1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; (la 22-11-2004, Lit. c^1) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. ) d) alte repartizări prevăzute de lege;e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință; (la 31-10-2004, Lit. e) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 414 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 28 octombrie 2004. ) Notă
  Punctul 2 al Articolului unic din LEGEA nr. 230 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023, care modifică articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 20 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 24 aprilie 2023, prevede:
  Articolul VPrin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat care au în derulare un plan de restructurare notificat și aprobat prin Decizia Comisiei Europene și care au beneficiat de ajutoare de stat pentru restructurare sub formă de granturi pentru finanțarea anumitor cheltuieli, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează direct la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare pe perioada derulării acestuia.
  f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome. (la 05-04-2017, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 05 aprilie 2017 ) (la 17-08-2004, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA nr. 61 din 5 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004. )
  (1^1) Pierderea contabilă reportată provenită din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, respectiv Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, se acoperă din rezerve constituite din profitul net, prime de capital și capital social, inclusiv sumele reprezentând ajustarea la inflație a capitalului social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor actelor normative incidente. (la 05-08-2013, Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA nr. 16 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. ) (1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. f), Guvernul poate aproba, prin memorandum, inițiat de autoritățile publice tutelare și avizat de Ministerul Finanțelor, ca societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome înființate de stat, care realizează proiecte majore de investiții de interes național pentru creșterea capacității energetice a României sau finanțează aceste proiecte derulate de filialele lor, să repartizeze o cotă mai mică de 50% din profitul net rămas după deducerea sumelor repartizate pe destinațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, pentru realizarea investițiilor respective. (la 29-03-2024, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1. , Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (2) Profitul se repartizează pentru destinațiile și în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și g), după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a), b), c)c^1 ) și d) ale aceluiași alineat. (la 03-09-2004, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. XXXIV din Secțiunea a 21-a, Cap. II din ORDONANȚA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. ) (2^1) Guvernul poate aproba prin memorandum elaborat de Ministerul Finanțelor ca, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților, cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în cazul regiilor autonome înființate de stat, repartizarea unei cote din profitul net realizat, rămas după deducerea sumelor repartizate pe destinațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), sub formă de dividende cuvenite acționarilor sau vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome, să fie mai mare decât limita stabilită potrivit alin. (1) lit. f), luând în considerare cadrul fiscal-bugetar. (la 29-03-2024, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2. , Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (2^2) În baza memorandumului aprobat potrivit dispozițiilor alin. (2^1), conducătorii autorităților tutelare care dețin calitatea de acționar în numele statului român la societățile naționale, companiile naționale, regiile autonome sau, după caz, la societăți sunt obligați să mandateze reprezentanții acestora în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație pentru a duce la îndeplinire dispozițiile alin. (2^1) până la termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale. (la 29-03-2024, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2. , Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (2^3) În cazuri temeinic justificate, prin memorandumuri inițiate de autoritățile publice tutelare și avizate de Ministerul Finanțelor, Guvernul poate aproba exceptarea sau stabilirea unei alte cote decât cea stabilită potrivit alin. (2^1), după caz, cu respectarea prevederilor alin. (1) lit. f), în cazul unor societăți naționale, companii naționale și societăți, cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în cazul unor regii autonome înființate de stat, pe baza propunerilor și a impactului economico-financiar prezentat de acestea, în scopul realizării unor investiții cu impact major în menținerea/dezvoltarea activității economice a acestora. Memorandumurile vor cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de desfășurare a investiției. (la 29-03-2024, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2. , Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (2^4) Diferența dintre cota stabilită potrivit alin. (2^1) și cea aprobată potrivit dispozițiilor alin. (2^3) va fi repartizată la alte rezerve, ca sursă proprie de finanțare, și va fi utilizată exclusiv și în integralitate în scopul finanțării investițiilor cu impact major în menținerea/dezvoltarea activității economice a acestora. (la 29-03-2024, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2. , Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (2^5) Suma reprezentând diferența dintre cota stabilită potrivit alin. (2^1) și cea aprobată potrivit alin. (2^3), neutilizată/neangajată la finele exercițiului financiar pentru care a fost obținută exceptarea sau pentru care s-a stabilit o altă cotă, se virează sub formă de dividende cuvenite acționarilor sau vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în cazul proiectelor majore de investiții finalizate în cursul anului de referință. (la 29-03-2024, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2. , Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (2^6) Suma reprezentând diferența dintre cota stabilită potrivit alin. (2^1) și cea aprobată potrivit alin. (1^2), neutilizată/neangajată la finele exercițiului financiar, se virează sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul statului în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în cazul proiectelor majore de investiții de interes național finalizate în cursul anului de referință. (la 29-03-2024, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2. , Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (3) Prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. (la 06-09-2012, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012. ) (3^1) Se autorizează Ministerul Sănătății să utilizeze 50% din dividendele repartizate statului de către Societatea Comercială ANTIBIOTICE - S.A., pentru exercițiul financiar al anului 2012, pentru majorarea capitalului social al acestei societăți, cu condiția avizului Consiliului Concurenței, în condițiile legii. (la 28-06-2013, Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013. ) (4) Regiile autonome au obligația să declare la organul fiscal competent și să vireze la bugetul de stat sau local, după caz, până la termenul prevăzut la alin. (3), sumele reprezentând vărsămintele din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit. (la 28-06-2013, Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013. ) (4^1) În termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici menționați la alin. (3) are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat sau local, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective. (la 06-09-2012, Alin. (4^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012. ) (4^2) În termenul prevăzut la alin. (4^1), conducerea regiilor autonome are obligația înștiințării autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează asupra cuantumului vărsămintelor la bugetul de stat sau local, după caz, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective. (la 06-09-2012, Alin. (4^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012. ) (4^3) Societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau deține controlul au obligația să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiției profitului, o declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor, în vederea urmăririi modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (3). (la 28-06-2013, Alin. (4^3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013. ) (4^4) Autoritățile publice centrale au obligația să declare la organul fiscal competent și să vireze, până la termenul prevăzut la alin. (3), cuantumul dividendelor datorate la bugetul de stat, primite de la societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul este acționar unic, majoritar sau deține controlul. (la 28-06-2013, Alin. (4^4) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013. ) (4^5) Repartiția profitului, conform alin. (1), se aprobă odată cu situațiile financiare anuale. (la 28-06-2013, Alin. (4^5) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013. ) (5) Abrogat. (la 30-09-2011, Alin. (5) al art. 1 a fost abrogat de art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) (6) Abrogat. (la 30-09-2011, Alin. (6) al art. 1 a fost abrogat de art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. ) (7) Sunt exceptate de la obligația repartizării profitului pentru destinația și în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. f) instituțiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat. (la 28-02-2014, Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de art. XXV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. ) (8) Instituțiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat își pot majoră capitalul social prin utilizarea (capitalizarea) profitului net, cu respectarea prevederilor legale. (la 28-02-2014, Alin. (8) al art. 1 a fost modificat de art. XXV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. )
   +  Articolul 2Începând cu exercițiul financiar al anului 2001 regiile autonome constituie anual fond de rezervă prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil neinfluențat de cheltuiala cu impozitul pe profit. Rezervele astfel calculate sunt deductibile fiscal până la a cincea parte din patrimoniul regiei autonome, exclusiv patrimoniul public.  +  Articolul 3(1) Controlul, constatarea și urmărirea modului de constituire și virare a dividendelor sau vărsămintelor la bugetul de stat sau local, după caz, se efectuează:a) de organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice, pentru agenții economici de interes central;b) de organele de control ale administrației publice locale, pentru agenții economici de interes local.(2) În caz de nerespectare a termenelor prevăzute la art. 1 alin. (2^5), (2^6) și (3), societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul și regiile autonome datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-03-2024, Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3. , Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 3^1(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea destinației pentru utilizarea sumei reprezentând diferența dintre cota stabilită potrivit art. 1 alin. (2^1) și cea aprobată potrivit art. 1 alin. (2^3) în scopul finanțării investițiilor, potrivit art. 1 alin. (2^4);b) nerespectarea termenului de virare a dividendelor sau a vărsămintelor la bugetul statului, prevăzut la art. 1 alin. (2^5) și (2^6).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. Amenda se aplică conducătorului/reprezentantului legal al societății naționale, companiei naționale și societății, cu capital integral sau majoritar de stat, precum și al regiei autonome înființate de stat.(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către personalul împuternicit din cadrul structurii de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor și al structurilor teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 4. , Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 4În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Finanțelor Publice va emite precizări privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării și reflectarea în contabilitate a acestora. (la 15-01-2002, Art. 4 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 769 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002. )  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996, aprobată prin Legea nr. 41/1997, precum și art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 101/1995.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul dezvoltării și prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  Ministrul comunicațiilor și tehnologiei
  informației,
  Dan Nica
  ------