ORDIN nr. 855 din 20 februarie 2024pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,în temeiul art. 20 alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 1 octombrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cadrul schemei, acordarea ajutoarelor de minimis se face cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulament.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor unice localizate în parcurile industriale, sub formă de renunțări la venituri bugetare, în limita echivalentului în lei a 300.000 euro pentru fiecare beneficiar, limită avută în vedere pentru ultimii 3 ani de la momentul acordării.(2) Valoarea ajutorului acordat potrivit prezentei scheme este egală cu echivalentul subvenție brută.(3) Prezenta schemă de minimis se aplică ajutoarelor pentru care este posibilă calcularea ex ante cu exactitate a echivalentului subvenție brută pentru ajutoare, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări a riscurilor.3. La articolul 3 litera l), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv ori din statutul acesteia;4. La articolul 3, ultima teză a literei l) se modifică și va avea următorul cuprins:Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare din relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice;5. La articolul 3, după litera l) se introduc șapte noi litere, literele m)-s), cu următorul cuprins:m) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepția produselor pescărești și de acvacultură care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;n) producție agricolă primară - producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratat, fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;o) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;p) comercializare de produse agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului în vederea primei vânzări; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare de produse agricole în cazul în care se desfășoară în spații separate, rezervate acestui scop;q) produse pescărești și de acvacultură - produsele definite la art. 5 lit. (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;r) producția primară de produse pescărești și de acvacultură - toate operațiunile legate de pescuitul, creșterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum și activitățile desfășurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranșarea, filetarea sau congelarea, și prima vânzare către revânzători sau prelucrători;s) prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură - toate operațiunile, inclusiv manipularea, tratarea și transformarea, efectuate după momentul debarcării - sau al recoltării, în cazul acvaculturii - care au ca rezultat un produs prelucrat, precum și distribuția acestuia.6. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Prezenta schemă de minimis se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepția:a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse pescărești și de acvacultură;b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață;c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole, în unul dintre următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității de produse de acest tip achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;e) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;f) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a bunurilor și serviciilor naționale față de bunurile și serviciile importate.(2) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în unul dintre sectoarele menționate la alin. (1) lit. a), b), c) sau d), cât și în unul sau mai multe dintre celelalte sectoare incluse în domeniul de aplicare sau desfășoară alte activități incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2023/2.831, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca furnizorul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau distincția între conturi, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare a prezentei scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.831.7. La articolul 6, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu depășește echivalentul în lei a 300.000 euro în nicio perioadă de 3 ani, indiferent de sursa de finanțare;8. La articolul 6, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» potrivit prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;9. După articolul 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1Ajutoarele de minimis sunt considerate ca fiind acordate în momentul în care se conferă întreprinderilor dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare potrivit prevederilor art. 4, indiferent de data la care întreprinderile respective beneficiază efectiv de acestea. Pentru conversia în euro a valorii ajutorului se va utiliza cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data acordării ajutorului.10. Articolul 12^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12^1(1) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu trebuie să depășească 300.000 euro în nicio perioadă de 3 ani.(2) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul relevant prevăzut la alin. (1), întreprinderea beneficiară poate alege între reducerea valorii ajutorului solicitat, astfel încât să se încadreze în plafon, sau rambursarea totală sau parțială a ajutorului anterior obținut, pentru a fi respectat plafonul de minimis.11. Articolul 12^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12^2Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu:a) Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general;b) Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol și Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 12^1 din prezenta schemă.12. Articolul 12^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12^3În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, pentru a se stabili dacă orice nou ajutor de minimis acordat întreprinderii noi sau întreprinderii care achiziționează depășește plafonul prevăzut la art. 12^1 alin. (1), se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate oricăreia dintre întreprinderile care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.13. Articolul 12^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12^4În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de ele, aceasta fiind, în principiu, întreprinderea care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului propriu al noilor întreprinderi la data efectivă a separării.14. Articolul 12^5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12^5Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau care nu pot fi asociate unor astfel de costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament sau al unei decizii de exceptare pe categorii adoptat/adoptate de Comisie.15. Articolul 12^6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12^6Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce furnizorul a verificat respectarea regulii de cumul, pe baza declarației pe propria răspundere privind ajutoarele de stat acordate solicitantului pentru aceleași cheltuieli eligibile, precum și cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice în ultimii trei ani.16. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Furnizorii de ajutor de minimis au obligația de a transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de minimis acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022.17. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Furnizorii de ajutor de minimis în baza prezentei scheme păstrează evidențe detaliate ale ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică în cadrul schemei. Această evidență trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.18. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care se constată că au fost încălcate condițiile prevăzute de legislația în domeniul ajutorului de minimis, furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate și, în vederea îndeplinirii acestor obligații, furnizorii emit, prin acte normative sau administrative, norme metodologice proprii.19. La articolul 14, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:(4^1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul ajutorului de minimis, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei scheme de ajutor de minimis.(4^2) Valoarea ajutoarelor recuperate se completează și cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării integrale a acestuia. (4^3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.20. La articolul 14, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Administratorul schemei de minimis are obligația de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.(6) Furnizorul ajutorului de minimis are obligația de a încărca în Registrul ajutoarelor de stat informațiile ce vizează actele de acordare a ajutoarelor de minimis în termen de maximum 7 zile de la data emiterii acordului de principiu. Valoarea ajutorului de minimis se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data stabilirii nedatorării impozitului/taxei pe teren/pe clădiri, iar obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și rambursările efective ale respectivelor obligații se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligației de recuperare, respectiv de la data rambursării.  +  Articolul II(1) Modificările intervenite asupra Schemei privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prezentului ordin, se transmit spre informare Consiliului Concurenței în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării acestuia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va furniza Consiliului Concurenței toate informațiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schema de minimis, pentru a fi transmise acesteia în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  București, 20 februarie 2024.Nr. 855.-----