ORDIN nr. 3.841 din 26 februarie 2024privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile/instituțiile din învățământul preuniversitar de stat, aferente tranșelor cu data scadentă în anul 2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 19 martie 2024  Având în vedere prevederile:– art. 39 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;– art. VI alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– art. VI alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– art. IX alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește procedura de efectuare a plăților către personalul din unitățile/instituțiile din învățământul preuniversitar de stat, a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect:a) acordarea unor drepturi de natură salarială, cu tranșa de plată în anul 2024;b) acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, cu tranșa de plată în anul 2024.  +  Articolul 2(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, precum și a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2024, se realizează astfel:a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.(2) Sumele prevăzute la art. 1 lit. a) vor fi achitate de ordonatorii de credite actualizate cu indicele prețurilor de consum stabilit de Institutul Național de Statistică, potrivit prevederilor hotărârilor judecătorești.(3) Sumele prevăzute la art. 1 lit. b) se calculează potrivit dispozitivului instanței și cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare; dobânda se aplică sumelor stabilite în hotărârile judecătorești, de la data stabilită prin hotărârea judecătorească.(4) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.  +  Articolul 3(1) Plata sumelor datorate în temeiul hotărârilor judecătorești prevăzute la art. 1 se efectuează de către unitatea/instituția din învățământul preuniversitar de stat la care a fost angajat beneficiarul în perioada pentru care s-au acordat diferențele salariale stabilite prin hotărâre judecătorească.(2) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terțiari de credite vor calcula, centraliza și transmite sumele necesare aferente plății tranșelor stabilite la art. 2 alin. (1) ordonatorului secundar de credite care le asigură finanțarea.(3) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorului secundar de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii terțiari de credite și le vor transmite Direcției generale economice din cadrul Ministerului Educației.(4) Direcția generală economică din cadrul Ministerului Educației va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari de credite finanțați de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.(5) Pe baza datelor transmise de ordonatorii de credite, Ministerul Educației va suplimenta bugetele unităților/instituțiilor din învățământul preuniversitar de stat și va transfera în conturile de trezorerie deschise pe numele acestora sumele aferente plății tranșelor stabilite potrivit art. 1 în luna martie 2024, iar plata se va efectua în luna aprilie 2024.  +  Articolul 4(1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 se efectuează de către unitățile/instituțiile din învățământul preuniversitar de stat utilizând sistemul informatic EduSAL.(2) Sumele prevăzute la art. 1 vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.(3) Calculul și virarea contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajați și angajatori, aferente sumelor prevăzute la art. 1, se efectuează în conformitate cu prevederile titlului V „Contribuții sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar declararea se va face prin depunerea de declarații rectificative aferente perioadelor pentru care s-au recalculat drepturile salariale.(4) Impozitul aferent sumelor prevăzute la art. 1 actualizate conform hotărârilor judecătorești cu indicii de inflație se calculează, se reține și se declară în conformitate cu prevederile titlului IV „Impozitul pe venit“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar declararea se face la luna de plată a tranșelor stabilite la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 5Corectitudinea privind calculul sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii și al dobânzilor legale îi revine ordonatorului de credite terțiar, care are obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 26 februarie 2024.Nr. 3.841.------