ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 22 iulie 2022de aplicare a Acordului dintre România și Muntenegru în domeniul securității sociale
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 18 martie 2024  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 209 din 14 martie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 18 martie 2024.
  În baza articolului 34 paragraful 2 subparagraful 1 din Acordul dintre România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica (denumit în continuare Acord), autoritățile competente ale ambelor state contractante, menționate la articolul 1 paragraful 1 subparagraful 4 din Acord, au convenit următoarele:  +  PARTEA I Dispoziții generale  +  Definițiile termenilor  +  Articolul 1Termenii utilizați în prezentul aranjament administrativ vor avea semnificația care le-a fost atribuită în articolul 1 al Acordului.  +  Organismele de legătură  +  Articolul 2(1) Organismele de legătură menționate la paragraful 2 subparagraful 2 al articolului 34 al Acordului sunt după cum urmează:Pentru România:– Casa Națională de Pensii Publice, pentru pensii de bătrânețe, urmaș și invaliditate, ajutoare de deces și prestații în natură și în bani în caz de accidente de muncă și boli profesionale;– Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și prestații în natură în caz de boală și maternitate;– Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în ceea ce privește legislația privind alocațiile pentru copii;– Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în ceea ce privește legislația privind indemnizațiile de șomaj.Pentru Muntenegru:Ministerele responsabile pentru legislația menționată la articolul 2 al Acordului, ale căror competențe din sfera organismelor de legătură pot fi transferate instituțiilor competente.(2) Pentru aplicarea Acordului și a prezentului aranjament administrativ, organismele de legătură vor coopera, își vor furniza asistență juridică și administrativă reciprocă și se pot adresa în mod direct instituțiilor competente, instituțiilor și persoanelor interesate sau reprezentanților legali ai acestora.(3) Organismele de legătură vor stabili de comun acord formularele bilingve adecvate pentru aplicarea Acordului și prezentului aranjament administrativ.  +  Instituții responsabile pentru aplicarea Acordului  +  Articolul 3Instituții responsabile pentru aplicarea Acordului sunt:Pentru România:– casele teritoriale de pensii, pentru pensiile de bătrânețe, urmaș și invaliditate, ajutoare de deces și prestații în natură și în bani în caz de accidente de muncă și boli profesionale;– Casa Națională de Pensii Publice, în domeniul legislației aplicabile;– casele de asigurări de sănătate, pentru indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și prestații în natură în caz de boală și maternitate;– agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, în ceea ce privește legislația privind alocațiile pentru copii;– agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, în ceea ce privește legislația privind indemnizațiile de șomaj.Pentru Muntenegru:1) În ceea ce privește legislația privind asigurarea de sănătate:– Fondul pentru Asigurarea de Sănătate din Muntenegru, Podgorica.2) În ceea ce privește legislația privind prestațiile de bătrânețe și invaliditate:– Fondul pentru Asigurarea de Pensie și Invaliditate din Muntenegru, Podgorica.3) În ceea ce privește legislația privind accidentele de muncă și bolile profesionale:– Fondul pentru Asigurarea de Pensie și Invaliditate din Muntenegru, Podgorica;– Fondul pentru Asigurarea de Sănătate din Muntenegru.4) În ceea ce privește legislația privind prestațiile de șomaj:– Agenția de Ocupare din Muntenegru, Podgorica.5) În ceea ce privește legislația privind alocațiile pentru copii:– centrele competente de asistență socială.  +  PARTEA a II-a Legislația aplicabilă  +  Aplicarea articolelor 9-11 din Acord  +  Articolul 4(1) Pentru aplicarea articolelor 9-11 din Acord, instituția competentă a statului contractant a cărui legislație se aplică va emite o confirmare a aplicării unei astfel de legislații într-o anumită perioadă, pe respectivul formular bilingv adecvat.(2) Certificatul menționat la paragraful 1 al prezentului articol va fi emis la cererea persoanei asigurate și/sau a angajatorului sau lucrătorului independent, de către:În România:– Casa Națională de Pensii Publice.În Muntenegru:– Unitatea organizațională competentă a Fondului pentru Asigurarea de Sănătate din Muntenegru.(3) Certificatul menționat la paragraful 1 al prezentului articol poate fi emis și retroactiv.(4) Instituțiile menționate la paragraful 2 al prezentului articol vor face schimb de copii ale formularelor emise.(5) În cazul extinderii perioadei de detașare peste perioada inițială de 24 de luni, cererea comună a persoanei asigurate și/sau a angajatorului sau a lucrătorului independent va fi adresată autorității competente sau instituției desemnate a statului contractant a cărui legislație continuă să se aplice. În acest sens, acea autoritate sau instituție va solicita acceptul autorității competente sau a instituției desemnate a celuilalt stat contractant. După primirea acceptului, instituția competentă a statului contractant a cărui legislație continuă să se aplice va înregistra în formularul privind legislația aplicabilă numărul și data aprobării și va trimite o copie a acestuia instituției celuilalt stat contractant.  +  PARTEA a III-a Prevederi speciale  +  Secţiunea 1 Prestații de boală și maternitate  +  Totalizarea perioadelor de asigurare  +  Articolul 5(1) Pentru aplicarea articolului 12 al Acordului, instituțiile competente ale statelor contractante vor certifica perioadele de asigurare realizate în baza legislației pe care o aplică, pe respectivul formular bilingv convenit.(2) Formularul menționat la paragraful (1) al prezentului articol poate fi, de asemenea, emis ulterior, la cererea persoanei asigurate sau a instituției celui de al doilea stat contractant pe al cărui teritoriu persoana interesată își are reședința sau domiciliul, de către instituția celuilalt stat contractant unde persoana a fost ultima dată asigurată.  +  Prestații în natură în caz de reședință pe teritoriul celuilalt stat contractant  +  Articolul 6(1) Pentru a primi prestații medicale în caz de urgență, persoana menționată la articolul 13 paragrafele (1) și (2) și articolul 16 paragraful (1) din Acord trebuie să transmită formularul bilingv convenit furnizorilor de servicii medicale sau instituției de la locul de reședință, în conformitate cu legislația statului contractant de reședință.(2) Formularul menționat la paragraful (1) al acestui articol va fi eliberat de instituția competentă, la solicitarea persoanei, înainte de părăsirea teritoriului statului contractant unde aceasta își are domiciliul, și indică durata exactă a perioadei în care astfel de prestații pot fi acordate. Dacă persoana nu transmite formularul respectiv, instituția de la locul de reședință se poate adresa instituției competente pentru a-l obține.  +  Furnizarea protezelor, materialelor sanitare și altor prestații în natură de mare valoare  +  Articolul 7(1) Aprobarea pentru furnizarea protezelor, materialelor sanitare, precum și a altor prestații în natură de mare valoare care necesită costuri mai ridicate în conformitate cu articolul 17 din Acord va fi acordată în baza formularului convenit, atunci când contravaloarea acestor servicii depășește 500 euro, exprimată în moneda națională a instituției care le acordă.(2) Prestațiile la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol sunt:a. proteze, orteze;b. încălțăminte ortopedică;c. dispozitive medicale pentru deficiențe vizuale;d. proteze auditive;e. proteze dentare (fixe sau mobile);f. mijloace de mers și cărucioare;g. înlocuirea dispozitivelor menționate la lit. a-f;h. asistență de recuperare medicină fizică și balneologie în sanatorii balneare;i. asistență de recuperare medicală în sanatorii și preventorii.(3) Pentru furnizarea de proteze, dispozitive medicale și alte prestații în natură de mare valoare acordate conform paragrafului 1 al acestui articol, instituția de la locul de domiciliu sau reședință va solicita, printr-un formular, aprobarea prealabilă a instituției competente, exceptând situația în care acordarea prestațiilor nu poate fi amânată fără a pune în pericol viața sau sănătatea persoanei în cauză.  +  Prestații în natură în caz de domiciliu pe teritoriul celuilalt stat contractant, pentru persoanele detașate și pensionari  +  Articolul 8(1) Pentru a primi prestații în natură în conformitate cu articolul 14 paragraful 1, articolul 15 paragraful (1) și paragraful (3) al articolului 16 din Acord, o persoană trebuie să se înregistreze la instituția de la locul de domiciliu sau reședință, transmițând un formular bilingv eliberat în dublu exemplar de către instituția competentă care să ateste că aceasta are dreptul să primească aceste prestații și cu mențiunea perioadei în care poate beneficia de acestea. Dacă persoana nu prezintă formularul respectiv, instituția de la locul de domiciliu sau reședință se poate adresa instituției competente pentru a-l obține. Acest formular va fi utilizat și pentru membrii de familie ai pensionarului, conform paragrafului (2) al articolului 14, paragrafului (2) al articolului 15 și paragrafului (4) din articolul 16 din Acord.(2) Instituția de la locul de domiciliu sau reședință va notifica instituția competentă cu privire la toate înregistrările făcute.(3) Instituția competentă va notifica instituția de la locul de domiciliu sau reședință cu privire la încetarea dreptului la prestații în natură.  +  Rambursarea costurilor  +  Articolul 9(1) În conformitate cu articolul 38 din Acord, costul prestațiilor în natură acordate în temeiul articolelor 13-17 din Acord va fi rambursat de către instituția competentă prin intermediul organismului de legătură din România și de către instituția competentă din Muntenegru, bazat pe costurile reale ale prestațiilor în natură furnizate de instituția de la locul de reședință sau domiciliu, așa cum este menționat în formularele individuale cu cheltuielile reale prezentate de această instituție pentru fiecare persoană asigurată, excluzând costurile administrative.(2) Rambursarea se va face în euro. Pentru România, rata de schimb a monedei naționale, respectiv a leului în euro va fi rata de schimb a Băncii Naționale a României la data emiterii cererii de rambursare.(3) Cererea de rambursare a cheltuielilor va fi trimisă după fiecare semestru, dar nu mai târziu de 3 ani și va fi plătită în termen de 18 luni de la sfârșitul lunii în timpul căreia aceasta a fost înaintată organismului de legătură al statului contractant debitor.(4) În cazul refuzului la plată al documentelor cu privire la rambursarea cheltuielilor, acesta va fi comunicat celeilalte instituții competente până la expirarea termenului agreat pentru plată, dar nu mai târziu de 36 de luni de la sfârșitul lunii în care a fost înaintată cererea de rambursare.(5) În situația în care instituția de la locul de reședință sau domiciliu care a furnizat prestațiile în natură nu răspunde la contestația înaintată în termenul prevăzut la paragraful (4) al prezentului articol, respectiv de 18 luni de la sfârșitul lunii în care a fost înaintată cererea, se consideră contestația acceptată.  +  Plata prestațiilor în bani  +  Articolul 10(1) Pentru a beneficia de prestații în bani conform articolului 18 din Acord, persoana în cauză va solicita medicului sau comisiei medicale de pe teritoriul statului contractant de la locul de reședință sau domiciliu care îi evaluează starea de sănătate să îi certifice incapacitatea de muncă și durata sa probabilă.(2) Certificatul se transmite instituției competente în perioada stabilită de legislația statului contractant al instituției competente.(3) Plata va fi efectuată direct persoanei asigurate în conformitate cu legislația aplicată de instituția competentă.  +  Secţiunea a 2-a Pensiile de bătrânețe, invaliditate și urmaș  +  Depunerea cererii  +  Articolul 11(1) Instituția unui stat contractant va primi cererile pentru prestații conform legislației celui de-al doilea stat contractant. Instituția statului contractant unde a fost depusă cererea pentru prestație va cere solicitantului să furnizeze documentația disponibilă necesară pentru instituția competentă a celui de-al doilea stat contractant pentru procesarea cererii, în particular a informației referitoare la perioade, tipul și locurile de muncă sau activitate, precum și a informației privind angajatorul sau activitatea.(2) Instituția competentă a statului contractant care primește o cerere pentru prestații va trimite fără întârziere cererea la organismul de legătură sau instituția competentă a celuilalt stat contractant, indicând data la care cererea a fost primită.  +  Procesarea cererilor și inițierea demersurilor  +  Articolul 12(1) Instituțiile competente se vor informa reciproc privind orice solicitare pentru prestații și orice aspect relevant pentru acordarea dreptului la prestații și determinarea cuantumului prestației, transmiterea informațiilor prin formularul bilingv înlocuind transmiterea documentației originale cu privire la datele pe care le conține.(2) Instituțiile competente vor furniza, de asemenea, documentele originale sau copii certificate ale documentelor care atestă perioadele de asigurare realizate în celălalt stat contractant și eventual, într-un stat terț.(3) Instituția competentă căreia i-a fost înaintată cererea va confirma perioadele de asigurare care vor fi luate în considerare în baza legislației sale aplicabile instituției celuilalt stat contractant pe formularul bilingv convenit în acest sens.(4) Pentru determinarea gradului de invaliditate, instituția de la locul de domiciliu/reședință va transmite instituției competente a celuilalt stat contractant copii certificate ale documentelor medicale care se află în posesia sa, împreună cu formularele bilingve convenite.  +  Notificarea finalizării procesului de determinare a dreptului la prestații  +  Articolul 13Instituțiile competente se vor informa reciproc, pe formularul bilingv convenit, referitor la finalizarea procedurilor pentru determinarea dreptului la prestații, unde ar trebui să indice:1. în cazul acordării dreptului la prestație - tipul și data de la care se acordă prestația;2. în cazul respingerii - tipul prestației și motivul respingerii.  +  Informare  +  Articolul 14Instituțiile competente se vor informa reciproc despre toate faptele relevante pentru stabilirea prestației, în special referitor la:1. determinarea dreptului la prestație;2. încetarea dreptului la prestație sau suspendarea acestuia;3. orice modificare în perioadele de asigurare, cu confirmarea noilor perioade de asigurare;4. data de la care a început angajarea sau desfășurarea activităților;5. orice schimbare în starea civilă a văduvului sau văduvei;6. schimbarea de adresă;7. finalizarea educației unui copil;8. decesul beneficiarului.  +  Plata prestațiilor  +  Articolul 15(1) Pensiile datorate de către instituția competentă a unui stat contractant vor fi plătite direct beneficiarilor, în conformitate cu legislația pe care o aplică instituția competentă.(2) Instituția competentă va solicita beneficiarului informații referitoare la locul de domiciliu, banca și numărul contului unde prestațiile vor fi plătite și alte date relevante pentru plata prestațiilor.(3) Beneficiarul care primește prestații în baza legislației unui stat contractant și are locul de domiciliu pe teritoriul celuilalt stat contractant va depune anual la instituția competentă certificatul de viață, care va fi completat și semnat de către beneficiar în fața unei autorități legale.(4) Dacă certificatul menționat la paragraful (3) al prezentului articol nu este depus în termenul solicitat, plata pensiei este temporar suspendată până la primirea respectivului certificat, cu excepția situației în care legislația statelor contractante prevede altceva.  +  Ajutorul de deces conform legislației din România  +  Articolul 16(1) Pentru a se califica pentru ajutorul de deces în baza legislației din România, solicitantul care domiciliază pe teritoriul celuilalt stat contractant va trimite cererea direct instituției competente sau prin intermediul instituției de la locul său de domiciliu.(2) Cererea va fi însoțită de documentele necesare în baza legislației pe care o aplică instituția competentă.(3) Informațiile furnizate de către solicitant trebuie să fie susținute de documente oficiale atașate la cerere și/sau confirmate, după caz, de către instituția locului de domiciliu al solicitantului.  +  Schimbul de date statistice  +  Articolul 17Până la sfârșitul lunii iunie a anului curent organismele de legătură vor face schimb de date statistice referitoare la numărul de beneficiari, pe tipul de prestație și cuantumul plătit pe teritoriul celuilalt stat contractant pentru anul anterior.  +  Secţiunea a 3-a Accidente de muncă și boli profesionale  +  Prestații în natură  +  Articolul 18(1) Pentru a beneficia de prestații în natură ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, în baza dispozițiilor articolului 25 al Acordului, persoana asigurată supusă legislației unui stat contractant, care are reședința sau domiciliu pe teritoriul celuilalt stat contractant, trebuie să prezinte instituției locului de reședință sau domiciliu un formular emis de instituția competentă, care să ateste că are dreptul să primească prestații în natură ca urmare a accidentului de muncă sau a bolii profesionale. Formularul indică tipul prestațiilor în natură și perioada în care acestea pot fi acordate. Dacă persoana nu deține formularul menționat, instituția locului de reședință sau domiciliu se adresează instituției competente, prin formularul bilingv convenit, pentru a-l obține.(2) Prevederile articolului 7 paragrafele (1) și (3) se aplică și pentru domeniul accidente de muncă și boli profesionale.(3) Rambursarea cheltuielilor pentru prestațiile în natură acordate în baza dispozițiilor articolului 25 și articolului 34 paragraf (4) din Acord se face de către instituția competentă, în baza formularelor individuale cu cheltuieli efective emise de instituția locului de reședință sau domiciliu pentru fiecare persoană asigurată, cu excepția cheltuielilor administrative.(4) Rambursarea acestor cheltuieli se efectuează doar după stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului profesional al bolii de către instituția competentă, conform prevederilor legislației pe care o aplică.(5) Prevederile articolului 9 paragrafele (2), (3), (4) și (5) se aplică și pentru domeniul accidente de muncă și boli profesionale.  +  Schimbul de informații și documente între instituții referitor la accidente de muncă sau boli profesionale  +  Articolul 19(1) În cazul în care are loc un accident de muncă sau este diagnosticată o boală profesională pe teritoriul celuilalt stat contractant, altul decât cel unde se află instituția competentă, declararea accidentului de muncă sau înregistrarea bolii profesionale trebuie să respecte dispozițiile legislației pe care o aplică instituția competentă, fără a aduce atingere dispozițiilor legale în vigoare pe teritoriul statului contractant unde a survenit accidentul de muncă sau a fost înregistrată boala profesională.(2) Instituția din statul contractant pe teritoriul căruia a survenit accidentul de muncă sau a fost înregistrată boala profesională va transmite instituției competente toate informațiile și documentele necesare, inclusiv un raport referitor la starea sănătății persoanei în cauză, însoțit de certificate medicale la încheierea perioadei de incapacitate de muncă.  +  Contestarea caracterului de muncă al accidentului sau al bolii  +  Articolul 20(1) În cazul în care instituția competentă contestă caracterul de muncă al accidentului sau caracterul profesional al bolii, aceasta informează imediat instituția locului de domiciliu sau de reședință care a acordat prestațiile în natură, care vor fi considerate prestații în cadrul asigurării de boală obișnuită, începând cu data de la care au fost furnizate, dacă persoana este îndreptățită să le primească și rambursate conform legislației în vigoare în domeniul boală și maternitate.(2) În cazul în care este confirmat caracterul de muncă al accidentului sau caracterul profesional al bolii, prestațiile în natură acordate persoanei în cauză sunt considerate prestații pentru accident de muncă sau boală profesională de la data la care a survenit accidentul de muncă sau a fost pentru prima dată diagnosticată boala profesională.  +  Secţiunea a 4-a Prestațiile de șomaj  +  Totalizarea perioadelor de asigurare  +  Articolul 21(1) Pentru aplicarea articolului 30 al Acordului, solicitantul va depune la instituția competentă a unuia dintre statele contractante un formular bilingv emis de către instituția responsabilă a celuilalt stat contractant, certificând perioada de asigurare realizată în baza legislației acestui stat contractant, precum și perioadele în care acesta a beneficiat de prestațiile de șomaj.(2) Dacă solicitantul nu depune formularul menționat la paragraful 1 al prezentului articol, organismul de legătură sau instituția competentă a statului contractant va solicita organismului de legătură sau instituției responsabile al celuilalt stat contractant să emită formularul.  +  Secţiunea a 5-a Alocații pentru copii  +  Alocații pentru copii  +  Articolul 22Alocațiile pentru copii furnizate în conformitate cu articolul 2 al Acordului sunt după cum urmează:a) Pentru Muntenegru:– alocația pentru copii.b) Pentru România:– alocația de stat pentru copii.  +  Plata alocațiilor pentru copii  +  Articolul 23Alocațiile pentru copii sunt plătite în conformitate cu legislația fiecărui stat contractant.  +  PARTEA a IV-a Dispoziții finaleData intrării în vigoare  +  Articolul 24Prezentul aranjament administrativ va intra în vigoare la aceeași dată cu Acordul și va avea aceeași perioadă de valabilitate ca și Acordul.Prezentul aranjament administrativ este semnat în două exemplare originale, la 22 iulie 2022 la Podgorica, fiecare în limbile română, muntenegreană și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferențe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.
  Pentru autoritățile competente din România,
  Matei-Viorel Ardeleanu,
  ambasadorul României în Muntenegru
  Pentru autoritățile competente din Muntenegru,
  Admir Adrović,
  ministrul muncii și securității sociale din Muntenegru
  -----