HOTĂRÂRE nr. 206 din 14 martie 2024pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 14 martie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 alin. (1) lit. b) și art. 35 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, denumite în continuare, generic, alegerile din data de 9 iunie 2024, se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne, al Autorității Electorale Permanente, al Ministerului Afacerilor Externe, al Serviciului de Telecomunicații Speciale, al Agenției Naționale de Integritate, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică și pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2024 și în volumul și structura bugetelor autorităților prevăzute la alin. (1).(3) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la sfârșitul anului 2024.(4) Fondul de rezervă bugetară se alimentează în condițiile legii în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit art. 35 și 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, pentru a asigura sursele de finanțare a categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 2(1) Se aprobă bugetul și cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024, care se suportă din bugetul de stat, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexă.(2) Categoriile principale de cheltuieli necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor din data de 9 iunie 2024 sunt următoarele:a) cheltuielile privind sediile, dotarea și funcționarea birourilor electorale;b) indemnizațiile membrilor birourilor electorale, ale personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor, ale informaticienilor, operatorilor de calculator, personalului Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române, și ale personalului Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, inclusiv ale personalului unităților subordonate acesteia, care asigură centralizarea, manipularea, transportul, livrarea, distribuirea, restituirea și/sau predarea hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot, respectiv preluarea hârtiei rămase neutilizată;c) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, a copiilor de pe listele electorale speciale, a formularelor listelor electorale suplimentare și ale extraselor de pe lista electorală suplimentară la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;d) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare, a copiilor de pe listele electorale complementare, a tipizatelor listelor electorale suplimentare, a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară și lista suplimentară la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024;e) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea tipizatelor și a celorlalte formulare utilizate în activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare;f) cheltuielile pentru punerea în aplicare de către personalul Ministerului Afacerilor Interne a planurilor de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române;g) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;h) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;i) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru funcționarea Registrului electoral, precum și activitățile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;j) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;k) cheltuielile pentru funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;l) cheltuielile pentru funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;m) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de prelucrare privind centralizarea rezultatelor alegerilor;n) cheltuielile pentru urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;o) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;p) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor electorale și a timbrelor autocolante;q) cheltuielile pentru confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare;r) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor, a documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral, precum și cheltuielile de transport necesare bunei desfășurări a activității birourilor electorale;s) cheltuielile de informare a alegătorilor;ș) cheltuielile pentru realizarea, distribuirea și/sau difuzarea de publicații, ghiduri, broșuri și/sau pliante specifice în materie electorală;t) cheltuielile pentru observatorii internaționali;ț) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare și selecție a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;u) cheltuielile privind instruirea primarilor, a secretarilor unităților administrativ-teritoriale, a prefecților, a mandatarilor financiari, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, a personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și a informaticienilor;v) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral și pentru amplasarea panourilor electorale;w) cheltuielile pentru primirea, procesarea și publicarea declarațiilor de avere și de interese ale candidaților;x) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral;y) cheltuielile pentru dotarea grupurilor sanitare ale sediilor secțiilor de votare din țară cu materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie și uscătoare de mâini.  +  Articolul 3(1) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, locțiitorii acestora și operatorii de calculator primesc indemnizațiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, dar nu mai mult de 5 zile, respectiv nu mai mult de 3 zile în situația organizării unui nou tur de scrutin conform art. 39 alin. (1) lit. h), art. 101 alin. (3) și art. 101^1 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.(2) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, alții decât cei prevăzuți la alin (1), primesc indemnizațiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024, dar nu mai mult de 5 zile, respectiv nu mai mult de 3 zile în situația organizării unui nou tur de scrutin conform art. 39 alin. (1) lit. h), art. 101 alin. (3) și art. 101^1 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Informaticienii primesc indemnizațiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. f) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024, dar nu mai mult de 5 zile, respectiv nu mai mult de 3 zile în situația organizării unui nou tur de scrutin conform art. 39 alin. (1) lit. h), art. 101 alin. (3) și art. 101^1 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitorii acestora primesc indemnizațiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. l) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024, dar nu mai mult de 5 zile.(5) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc și atribuțiile operatorilor de calculator primesc indemnizațiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. m) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024, dar nu mai mult de 3 zile.(6) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, alții decât cei prevăzuți la alin. (4) și (5), primesc indemnizațiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. n) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024, dar nu mai mult de 3 zile.(7) Personalul Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române, primește indemnizația pe zi de activitate prevăzută la art. 23 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 pentru cel mult 5 zile de activitate, respectiv pentru 3 zile care precedă ziua votării, pentru ziua votării și pentru ziua imediat următoare zilei votării.(8) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1), indemnizația pe zi de activitate prevăzută la art. 23 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 se acordă numai dacă durata desfășurării activității este de cel puțin 8 ore pe zi. În cazul în care activitatea se desfășoară pe o durată mai mare de 8 ore pe zi, se adaugă și sumele corespunzătoare timpului efectiv prestat în plus, stabilite proporțional cu indemnizația respectivă, urmând ca același mod de acordare a indemnizației să fie aplicabil și în cazul în care, potrivit programului de lucru stabilit, activitatea de cel puțin 8 ore cumulat se desfășoară fără întrerupere în două zile calendaristice. Cuantumul total al indemnizațiilor astfel cuvenite pentru fiecare persoană implicată nu poate depăși cuantumul a 5 indemnizații pe zi de activitate.(9) Personalul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, inclusiv personalul unităților subordonate acesteia, care asigură centralizarea, manipularea, transportul, livrarea, distribuirea, restituirea și/sau predarea hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot, respectiv preluarea hârtiei rămase neutilizată, primește indemnizația pe zi de activitate prevăzută la art. 23 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024, dar nu mai mult de 50 de zile.  +  Articolul 4(1) Prin zi de activitate se înțelege munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate.(2) Pe durata funcționării birourilor electorale, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizațiilor de detașare, precum și a oricăror alte diurne și drepturi bănești cuvenite potrivit legii.(3) Primirea indemnizațiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) - (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.  +  Articolul 5(1) Plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare se face pe baza listelor de prezență aprobate de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare.(2) Plata indemnizațiilor membrilor, personalului tehnic auxiliar și ale statisticienilor birourilor electorale de circumscripție se face pe baza listelor de prezență, avizate de către președinții birourilor electorale de circumscripție și aprobate de către prefecți.(3) Plata indemnizațiilor operatorilor de calculator se face pe baza listelor de prezență, avizate de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și aprobate de către prefecți. Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția prefecților, la solicitarea acestora, informații privind participarea operatorilor de calculator la activitățile realizate pentru pregătirea și organizarea procesului electoral.(4) Plata indemnizațiilor membrilor, personalului tehnic auxiliar și ale statisticienilor Biroului Electoral Central se face pe baza listelor de prezență aprobate de către președintele Biroului Electoral Central.(5) Plata indemnizațiilor membrilor, personalului tehnic auxiliar și ale statisticienilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate se face pe baza listelor de prezență aprobate de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.(6) Plata indemnizațiilor prevăzute la art. 23 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024, pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor din data de 9 iunie 2024, se face pe baza listelor de prezență întocmite și aprobate potrivit procedurilor emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române.(7) Plata indemnizațiilor pe zi de activitate ale personalului Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și unităților teritoriale subordonate acesteia se face pe baza listelor de prezență aprobate de către președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, respectiv de către conducătorii unităților teritoriale subordonate.  +  Articolul 6(1) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție va fi dimensionat în funcție de bugetul alocat.(2) Fondul indemnizațiilor stabilite pentru personalul tehnic auxiliar și statisticieni, fără a include informaticienii, nu poate depăși:a) 32.000 de lei, în cazul birourilor electorale de circumscripție comunală;b) 50.000 de lei, în cazul birourilor electorale de circumscripție orășenească sau municipală;c) 250.000 de lei, în cazul birourilor electorale de circumscripție județeană, al biroului electoral de circumscripție a municipiului București, precum și al birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), la cererea temeinic justificată a președinților birourilor electorale, cu avizul prefectului, Ministerul Afacerilor Interne poate aloca sume de bani suplimentare peste plafoanele fondurilor indemnizațiilor prevăzute la alin. (2), cu încadrare în bugetul alocat conform anexei.  +  Articolul 7Din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024, se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile pentru sediul, dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central;b) indemnizațiile membrilor Biroului Electoral Central, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;c) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central și ale statisticienilor care își desfășoară activitatea pe lângă acest birou, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;d) indemnizațiile de protocol ale personalului Ministerului Afacerilor Interne care asigură punerea în aplicare a planurilor de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române, la Biroul Electoral Central;e) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central;f) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;g) cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante;h) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ și a ștampilelor Biroului Electoral Central;i) cheltuielile pentru plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;j) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru funcționarea Registrului electoral, precum și activitățile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;k) cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;l) cheltuielile de informare a alegătorilor;m) cheltuielile pentru observatorii internaționali;n) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare și selecție a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;o) cheltuielile pentru realizarea, distribuirea și/sau difuzarea de publicații, ghiduri, broșuri și/sau pliante specifice în materie electorală;p) cheltuielile de instruire a operatorilor de calculator și a mandatarilor financiari;q) cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central.  +  Articolul 8(1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024, se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile pentru punerea în aplicare a planurilor de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române, precum și pentru plata indemnizațiilor prevăzute la art. 23 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024;b) cheltuielile de mentenanță a mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central și cheltuielile de carburant aferente.(2) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului, pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024, se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) indemnizațiile membrilor birourilor electorale de circumscripție și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară;b) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar, ale informaticienilor și ale statisticienilor ce fac parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție;c) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;d) cheltuieli privind asigurarea condițiilor logistice necesare pentru organizarea de instruiri, sesiuni de selecție și examene, potrivit legislației electorale;e) decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, al locțiitorilor acestora și al operatorilor de calculator la și de la ședințele de instruire din localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, precum și în exercitarea atribuțiilor ce le revin;f) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor, a documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;g) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;h) cheltuielile pentru confecționarea și distribuirea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare;i) cheltuielile pentru asigurarea condițiilor materiale necesare funcționării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice;j) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral.  +  Articolul 9Din bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale, pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024, se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuieli aferente asigurării serviciilor de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;b) cheltuieli pentru achiziționarea terminalelor utilizate de birourile electorale;c) cheltuieli pentru implementarea sistemelor informatice și de comunicații necesare birourilor electorale, precum și pentru intervențiile necesare remedierii disfuncționalităților acestora;d) cheltuieli pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor informatice destinate procesului electoral;e) cheltuieli pentru asigurarea asistenței tehnice a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și pentru intervențiile necesare remedierii disfuncționalităților acestuia;f) cheltuieli aferente participării personalului propriu la activitățile de pregătire și organizare a alegerilor din data de 9 iunie 2024, precum și la cele de selecție a operatorilor de calculator.  +  Articolul 10Din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică, la alegerile din data de 9 iunie 2024, se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de prelucrare;c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor.  +  Articolul 11Din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, la alegerile din data de 9 iunie 2024, se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile cu transportul hârtiei necesare imprimării buletinelor de vot de la sediile unităților teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale până la punctul în care se realizează tipărirea;b) cheltuielile cu transportul hârtiei rămase neutilizate de la punctul în care s-a realizat tipărirea buletinelor de vot la sediile unităților teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;c) indemnizațiile pe zi de activitate prevăzute la art. 23 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 pentru personalul propriu care asigură centralizarea, manipularea, transportul, livrarea, distribuirea, restituirea și/sau predarea hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot, respectiv preluarea hârtiei rămase neutilizată.  +  Articolul 12(1) Din bugetul de stat, prin bugetul Agenției Naționale de Integritate, la alegerile din data de 9 iunie 2024, se asigură fondurile necesare finanțării cheltuielilor pentru primirea, procesarea și publicarea declarațiilor de avere și de interese depuse de către candidați.(2) Din bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, la alegerile din data de 9 iunie 2024, se asigură fondurile necesare finanțării cheltuielilor pentru primirea și verificarea declarațiilor candidaților, date conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 9 iunie 2024, se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea și dotarea secțiilor de votare din străinătate, precum și pentru organizarea procesului electoral în străinătate;b) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru închirierea spațiilor, dotarea și funcționarea biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate;c) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru confecționarea ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;d) indemnizațiile membrilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate;e) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar și ale statisticienilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate;f) indemnizațiile membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;g) indemnizațiile de protocol ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură punerea în aplicare, la sediul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, a planurilor de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române;h) ambalarea, transportul și distribuirea materialelor, documentelor, a tipizatelor și terminalelor informatice necesare votării în străinătate;i) cheltuielile pentru serviciile de comunicații din străinătate, inclusiv pentru cartelele de telefonie mobilă aferente terminalelor informatice utilizate în secțiile de votare din străinătate;j) cheltuielile de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, locțiitorilor acestora și ale membrilor birourilor electorale pentru secțiile de votare din străinătate desemnați din rândul persoanelor propuse de către Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 14(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, municipiile, orașele, comunele și sectoarele municipiului București suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente;b) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale complementare și a copiilor de pe listele electorale complementare;c) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale speciale și a copiilor de pe listele electorale speciale;d) cheltuielile pentru imprimarea tipizatelor listelor electorale suplimentare și a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară, copia de pe lista electorală specială și de pe listele electorale suplimentare;e) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;f) cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;g) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale;h) cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea sediilor birourilor electorale de circumscripție municipală, orășenească, comunală și de sector al municipiului București;i) cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea sediilor secțiilor de votare;j) cheltuielile pentru achiziționarea tușului, a tușierelor și a altor materiale necesare votării;k) cheltuielile pentru deplasarea urnei speciale;l) decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale de circumscripție și al locțiitorilor acestora din localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, în exercitarea atribuțiilor ce le revin;m) cheltuielile privind spațiile în care se organizează instruiri, sesiuni de selecție și examene, potrivit legislației electorale;n) cheltuielile pentru dotarea grupurilor sanitare ale sediilor secțiilor de votare din țară cu materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie și uscătoare de mâini.(2) Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării procesului electoral, primarii vor utiliza materialele de logistică electorală recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare bună.  +  Articolul 15Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București pot suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale pentru întreținerea, dotarea și funcționarea sediilor birourilor electorale de circumscripție județeană și a sediului biroului electoral de circumscripție a municipiului București.  +  Articolul 16În vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare determinate de organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024, limita maximă a consumului de carburanți, corespunzător lunilor martie-iunie 2024, se suplimentează cu 50% față de normativele în vigoare, pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice implicate în organizarea alegerilor.  +  Articolul 17În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a rezultatului alegerilor din data de 9 iunie 2024, autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral au obligația de a comunica Autorității Electorale Permanente situația sumelor alocate și a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și cheltuieli de capital.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Toni Greblă
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 14 martie 2024.Nr. 206.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  BUGETUL ȘI STRUCTURA
  cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024
  -----