HOTĂRÂRE nr. 205 din 14 martie 2024privind stabilirea măsurilor tehnice necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 14 martie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii activităților care revin ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor prefectului, prevăzute de legislația în vigoare privind alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, denumite în continuare, generic, alegerile din data de 9 iunie 2024, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din data de 9 iunie 2024, denumită în continuare Comisia tehnică centrală, fără personalitate juridică, având componența prevăzută în anexa nr. 1.(2) Componența nominală a Comisiei tehnice centrale se stabilește, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor și ai celorlalte instituții sau societăți prevăzute în anexa nr. 1.(3) La ședințele Comisiei tehnice centrale pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai partidelor politice care au membri în Parlamentul European, ai altor instituții ale administrației publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes economic general, precum și ai organizațiilor neguvernamentale interesate.(4) Ședințele Comisiei tehnice centrale se pot desfășura și prin mijloace electronice.(5) Comisia tehnică centrală evaluează stadiul realizării acțiunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor din data de 9 iunie 2024, informează săptămânal Guvernul cu privire la acestea și transmite, dacă este cazul, propuneri pentru rezolvarea problemelor întâmpinate.  +  Articolul 2(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din data de 9 iunie 2024, denumite în continuare comisia tehnică județeană, și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din data de 9 iunie 2024, denumită în continuare Comisia tehnică a municipiului București, fără personalitate juridică, având componența prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, în domeniul alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și al alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale.(2) Componența nominală a comisiei tehnice județene sau a municipiului București se stabilește de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituțiilor/societăților prevăzute în anexa nr. 2.(3) La ședințele comisiilor tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.(4) Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județe, respectiv din municipiul București, pe lângă comisiile tehnice prevăzute la alin. (2) se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de către unul dintre subprefecți, desemnat de către prefect, prin ordin, formate din personal desemnat de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, organizate la nivelul județului, respectiv al municipiului București. Din grupul tehnic de lucru vor face parte și 3 persoane încadrate în aparatul de specialitate al președintelui consiliului județean, respectiv al primarului general al municipiului București.(5) Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte drepturi bănești cuvenite personalului care își desfășoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituțiile sau autoritățile administrației publice de la care acesta provine.(6) Comisiile tehnice județene și Comisia tehnică a municipiului București vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii și organizării alegerilor din data de 9 iunie 2024.  +  Articolul 3(1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localitățile țării, pe întreaga perioadă electorală.(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menține și asigură ordinea publică în zona secțiilor de votare și securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale din țară, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și securitatea pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.(3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură, la sediile Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție, biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, punerea în aplicare a planurilor de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române.(4) Instituțiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) asigură transportul, ambalarea și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;b) asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție, precum și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare din țară;c) asigură confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară;d) asigură condițiile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire a președinților birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București și a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară.  +  Articolul 4(1) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al birourilor electorale de circumscripție județeană și al biroului electoral de circumscripție a municipiului București este asigurat de Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, prefecți, iar statisticienii necesari, de către Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică.(2) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă și primarii sectoarelor municipiului București, iar statisticienii necesari, de către Institutul Național de Statistică și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București.(3) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Electorală Permanentă, iar statisticienii necesari, de către Institutul Național de Statistică.(4) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală este asigurat de către primari.(5) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție vor face parte în mod obligatoriu informaticieni, propuși de autoritățile administrației publice locale și centrale implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024, după cum urmează:a) cel puțin un informatician pentru fiecare birou electoral de circumscripție comunală;b) cel puțin doi informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripție orășenească;c) cel puțin șase informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripție municipală, pentru fiecare birou electoral de circumscripție a sectorului municipiului București și pentru biroul electoral de circumscripție a municipiului București;d) cel puțin patru informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripție județeană.(6) Informaticienii prevăzuți la alin. (5) asigură asistență tehnică pentru operațiunile informatice curente ale birourilor electorale de circumscripție, sprijină activitatea centrelor de intervenție operativă prevăzute la art. 5 alin. (3) și operează aplicația informatică necesară centralizării electronice a datelor din procesele-verbale, prin intermediul echipamentelor informatice asigurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, la nivelul birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și ale sectoarelor municipiului București.(7) Informaticienii prevăzuți la alin. (5) vor fi desemnați de către prefecți în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție.(8) Informaticienii prevăzuți la alin. (5) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale echipamentele informatice necesare îndeplinii atribuțiilor care le revin.(9) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al birourilor electorale de circumscripție și al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate asigură, în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale, relația cu publicul, relația cu mass-media, accesul la informațiile de interes public, înregistrarea și arhivarea documentelor primite sau adoptate de birourile electorale, secretariatul ședințelor, elaborarea și redactarea actelor adoptate de birourile electorale, efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea candidaturilor, centralizarea rezultatelor alegerilor din data de 9 iunie 2024, precum și a operațiunilor materiale de predare-primire și arhivare a materialelor electorale.(10) Publicitatea actelor adoptate de Biroul Electoral Central se asigură prin intermediul paginii proprii de internet gestionate de Autoritatea Electorală Permanentă, publicitatea actelor adoptate de birourile electorale de circumscripție județeană și de biroul electoral de circumscripție a municipiului București se asigură prin intermediul paginilor de internet ale instituțiilor prefectului, publicitatea actelor adoptate de birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București se asigură prin intermediul paginilor de internet ale autorităților administrației publice locale, iar publicitatea actelor adoptate de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate se asigură prin intermediul paginii de internet a Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 5(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) asigură dezvoltarea aplicației informatice pentru verificarea dreptului la vot pentru fiecare scrutin în parte, precum și a aplicațiilor informatice pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind rezultatele alegerilor din data de 9 iunie 2024, pentru fiecare scrutin în parte, conform cerințelor operaționale furnizate cu 60 de zile înainte de data votării de către Autoritatea Electorală Permanentă;b) asigură dezvoltarea aplicației informatice pentru furnizarea datelor privind prezența la vot, a datelor provizorii, parțiale și finale aferente proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și a fotografiilor proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării, pentru fiecare scrutin în parte, în vederea asigurării publicității acestora, conform cerințelor operaționale furnizate cu 60 de zile înainte de data votării de către Autoritatea Electorală Permanentă;c) asigură echipamente informatice și de comunicații pentru implementarea și funcționarea sistemelor informatice utilizate în procesul electoral, precum și pentru asistența tehnică necesară acestora;d) asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;e) asigură terminalele informatice necesare Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, înregistrării audio-video a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, precum și fotografierii proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;f) asigură terminalele informatice necesare fotografierii proceselor-verbale și centralizării rezultatelor votării la nivelul birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București;g) asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea operatorilor de calculator;h) asigură, împreună cu Institutul Național de Statistică și cu direcțiile teritoriale de statistică, instruirea informaticienilor;i) asigură evaluarea informaticienilor;j) asigură servicii de comunicații de voce și terminalele telefonice mobile pentru centrele de suport prevăzute la art. 13;k) asigură, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea în sistem de videoconferință a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, a locțiitorilor acestora și a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc și atribuțiile operatorilor de calculator.(2) Terminalele informatice și de telefonie mobilă sunt predate de către reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale prin încheierea unui proces-verbal de predare-primire. Persoana desemnată să primească terminalul/terminalele răspunde ca un comodatar pentru prejudiciul creat ca urmare a pierderii, furtului și/sau deteriorării bunului din culpa sa.(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură, la nivelul fiecărui județ, constituirea a minimum 4 centre de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură funcționarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secțiile de votare.(5) Dotarea și funcționarea centrelor de intervenție operativă și a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(6) Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică existența înregistrărilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator, și le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările audio-video se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, iar după împlinirea termenului de păstrare, acestea, precum și eventualele copii realizate sunt distruse, prin proceduri ireversibile.(7) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția organelor competente să constate contravenții și fraude electorale sau să urmărească infracțiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor audio-video prevăzute la alin. (1) lit. e).  +  Articolul 6(1) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție județeană, birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București, biroului electoral de circumscripție a municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate pentru operațiunile tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor din data de 9 iunie 2024, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii, în limita fondurilor alocate.(2) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor din data de 9 iunie 2024.(3) Editarea și tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării se asigură de Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică.  +  Articolul 7(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziția primarilor spații în vederea organizării de secții de votare, precum și pentru sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice la secțiile de votare.(2) Spațiile puse la dispoziția primarilor în conformitate cu alin. (1) nu fac parte dintre unitățile de asistență medicală cu paturi sau de asistență medicală primară și ambulatorie de specialitate.(3) Ministerul Sănătății asigură măsurile de sănătate publică necesare la secțiile de votare.(4) Asistența medicală de urgență la secțiile de votare se asigură de echipajele serviciilor publice de ambulanță județene, de Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, respectiv de către Serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare prin apel la Sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112.  +  Articolul 8Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) întocmesc și tipăresc listele electorale permanente pentru ambele tipuri de scrutin;b) întocmesc și tipăresc listele electorale complementare și copiile de pe listele electorale complementare;c) întocmesc și tipăresc listele electorale speciale și copiile de pe listele electorale speciale;d) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare și ale extrasului de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară, copia de pe lista electorală specială și de pe listele electorale suplimentare;e) asigură tipărirea tipizatelor și a formularelor necesare desfășurării activității birourilor electorale ale secțiilor de votare;f) asigură urnele de vot, urnele speciale, cabinele de vot, marcajele și tăblițele indicatoare, precum și orice alte elemente privind accesibilitatea secțiilor de votare;g) asigură dotarea tehnico-materială a sediilor secțiilor de votare, precum și dotarea grupurilor sanitare ale acestora cu materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie și uscătoare de mâini;h) informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;i) asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale;j) asigură tușul, tușierele și celelalte materiale necesare votării;k) acordă sprijin reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru instalarea echipamentelor și furnizarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), e) și f);l) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal încheiat cu persoanele prevăzute la lit. k) a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), d) și e), precum și protecția fizică a acestora;m) acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter electoral care îi revin, potrivit actelor normative în vigoare.  +  Articolul 9(1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente, organizează instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024.(2) Prefecții, cu sprijinul structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor din data de 9 iunie 2024.(3) Prefecții, împreună cu birourile de circumscripție județeană și birourile electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București, stabilesc graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral.(4) Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă acordă sprijin de specialitate prefecților și primarilor, în vederea realizării la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024.  +  Articolul 10(1) Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, asigură mijloacele de transport necesare bunei desfășurări a activității Biroului Electoral Central.(2) Președinții consiliilor județene și primarul general al municipiului București asigură, sub coordonarea prefecților, sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție județeană, respectiv sediul și dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripție a municipiului București.(3) Primarii asigură, sub coordonarea prefecților, sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București.(4) Sediile birourilor electorale de circumscripție sunt stabilite de prefecți, prin ordin, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară se asigură de către primari.(6) Ministerul Afacerilor Externe asigură sediul și dotarea tehnico-materială ale biroului electoral pentru secțiile de votare din afara țării.(7) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară sunt utilizate bunurile aparținând autorităților administrației publice locale prevăzute la alin. (2) și (3) sau se achiziționează unele noi, în condițiile legii.(8) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, primarii utilizează bunurile recuperate de la scrutinurile anterioare și aflate în stare de funcționare.(9) În cazurile în care bunurile necesare amenajării și dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secțiilor de votare din țară nu se pot recupera, se achiziționează unele noi de către primari, în limita fondurilor disponibile, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, în condițiile legii.  +  Articolul 11(1) Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijinul logistic necesar biroului electoral pentru secțiile de votare din afara țării pentru pregătirea și organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 9 iunie 2024.(2) Ministerul Afacerilor Externe ia măsuri pentru identificarea de spații pentru sediile secțiilor de votare din străinătate, precum și pentru obținerea acordului autorităților din statele străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor.(3) Ministerul Afacerilor Externe asigură serviciile de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.(4) Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Electorală Permanentă iau măsuri pentru informarea cetățenilor români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot.(5) Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale Permanente, în timp util, necesarul de buletine de vot, de ștampile cu mențiunea „VOTAT“ și de timbre autocolante care sunt folosite la secțiile de votare din străinătate.(6) Paza secțiilor de votare din străinătate se asigură cu luarea în considerare a condițiilor specifice de organizare a procesului de votare din străinătate.(7) Ministerul Afacerilor Externe asigură distribuirea terminalelor informatice furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale către birourile electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate.  +  Articolul 12(1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură achiziționarea buletinelor de vot, a timbrelor autocolante, a ștampilelor Biroului Electoral Central și a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“.(2) Autoritatea Electorală Permanentă coordonează activitățile privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și activitățile de centralizare electronică a datelor consemnate în procesele-verbale privind rezultatele votării la ambele tipuri de scrutin și aduce la cunoștința publică, pe siteul propriu și al Biroului Electoral Central, datele și informațiile de interes public rezultate din acestea.(3) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea și/sau instruirea membrilor birourilor electorale, a celorlalți participanți la procesul electoral, precum și a alegătorilor, prin realizarea, distribuirea și/sau difuzarea de publicații, ghiduri, broșuri, pliante și producții audio-video.(4) Prefecții și primarii sprijină Autoritatea Electorală Permanentă în distribuirea și/sau difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (3).(5) Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziția birourilor electorale de circumscripție o aplicație informatică cu rol de suport pentru efectuarea calculelor necesare pentru repartizarea mandatelor la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 13Pe lângă Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție județeană și biroul electoral de circumscripție a municipiului București se organizează și funcționează centre de suport pentru relația cu publicul și cu birourile electorale ierarhic inferioare.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Toni Greblă
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 14 martie 2024.Nr. 205.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din data de 9 iunie 2024
  Președinte:– viceprim-ministru, ministrul afacerilor interneMembri:– președintele Autorității Electorale Permanente*;* Președintele Autorității Electorale Permanente poate fi înlocuit de către unul dintre vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, desemnat prin ordin.– secretar de stat pentru ordine și siguranță publică din Ministerul Afacerilor Interne;– secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;a) reprezentanți, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat, secretar general sau de reprezentant cu însărcinări speciale, ai:– Secretariatului General al Guvernului;– Ministerului Afacerilor Externe;– Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;– Ministerului Finanțelor;– Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;– Ministerului Educației;– Ministerului Sănătății;– Institutului Național de Statistică;– Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;– Serviciului de Telecomunicații Speciale;b) reprezentanți ai:– Agenției Naționale de Presă AGERPRES;– Societății Române de Televiziune;– Societății Române de Radiodifuziune;c) reprezentanți ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice.NOTĂ:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din data de 9 iunie 2024 sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.
   +  Anexa nr. 2
  COMPONENȚA
  Comisiei tehnice județene/a municipiului București
  pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din data de 9 iunie 2024
  Președinte:– prefectul județului, respectiv al municipiului BucureștiMembri:– subprefecții județului, respectiv ai municipiului București;– secretarul general al județului, respectiv secretarul general al municipiului București;– directorul executiv al direcției regionale/județene de statistică;– directorul general al direcției regionale a finanțelor publice/șeful administrației județene a finanțelor publice, după caz;– inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție, respectiv directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București;– inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii“ București-Ilfov;– șeful structurii județene de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București;– șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor;– inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi județean, respectiv directorul general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București;– inspectorul general al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;– directorul direcției de sănătate publică a județului, respectiv al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;– reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicații Speciale;– reprezentantul Autorității Electorale Permanente;– reprezentanți teritoriali ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice;– corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.NOTĂ:Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei tehnice județene/a municipiului București sunt asigurate de personalul din cadrul instituției prefectului.
  ------