GHID DE FINANȚARE din 7 martie 2024a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 13 martie 2024  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 595 din 7 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 13 martie 2024.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Ghidul de finanțareGhidul de finanțare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale cu privire la derularea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale, denumit în continuare program.  +  Articolul 2Obiectul, scopul și indicatorul de performanță(1) Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării și instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice și utilizării acesteia de către consumatorii racordați la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.(2) Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere minimă de 30 kW și maximă de 200 kW, pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrării surplusului în sistemul energetic național.(3) Indicatorul de performanță al programului (I) îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO_2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel:I = Σ^n_i=1 E_i x f,unde:f = factor emisie CO_2 (0,21337 kg CO_2/kWh conform raportului ANRE/2020);n = numărul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;E = energia electrică produsă de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).  +  Articolul 3Sursa de finanțare pentru derularea programului(1) Finanțarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.(2) Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.(3) Finanțarea programului nu constituie ajutor de stat în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat, astfel cum este prevăzută la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 4Definiții(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) aplicație informatică - software administrat și pus la dispoziție gratuit de către AFM pe site-ul www.afm.ro, prin intermediul căruia este gestionat programul;b) beneficiar - solicitantul eligibil care s-a înscris în program și a încheiat contract de finanțare cu AFM;c) cerere de decontare - formularul prevăzut în anexa nr. 3, completat de beneficiar, transmis la AFM, în baza căruia se realizează decontarea cheltuielilor eligibile;d) cerere de finanțare - formular completat și încărcat în cadrul sesiunii de înscriere de către solicitant, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;e) certificat de racordare - document emis de către operatorul de rețea în vederea punerii sub tensiune a instalațiilor electrice de la locul de consum și/sau de producere și a utilizării rețelei, care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;f) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de produse și/sau lucrări necesare implementării proiectului și care pot fi finanțate de AFM, în condițiile ghidului;g) contract de finanțare - actul juridic încheiat între beneficiar și AFM, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților, în vederea implementării proiectelor finanțate în cadrul programului, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;h) dosar de finanțare - documentația încărcată de solicitant în aplicația informatică odată cu cererea de finanțare;i) curent (electric) alternativ - curent electric la care direcția de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);j) curent (electric) continuu - curent electric la care direcția de curgere (deplasare) a electronilor este într-un singur sens;k) furnizor de servicii sociale acreditat - furnizorul definit la art. 37 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, căruia i se recunoaște dreptul de a acorda servicii sociale;l) invertor - dispozitiv care permite transformarea curentului continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice în curent alternativ;m) panou (modul) solar fotovoltaic - blocul constructiv de bază al unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;n) putere de vârf - peak power - puterea de ieșire a unei celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 25ºC în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 wați pe metru pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus și celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu fața direct spre soare, incidentă razelor perpendicular] - unitatea de măsură - Wp (watt peak);o) putere electrică (P) - puterea electrică (P = măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U - măsurată în volți) și intensitatea curentului electric (I = măsurată în amperi);p) sistem de panouri fotovoltaice - complex de instalații, echipamente și elemente noi, care împreună sunt destinate producerii de energie electrică utilizând energia solară, care nu a mai fost utilizat, iar părțile componente nu au mai fost folosite;q) solicitant - orice entitate dintre cele prevăzute la art. 7 care se poate înscrie în program în vederea obținerii finanțării unui proiect eligibil, în condițiile prezentului ghid.(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima și ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor;b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;b) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;c) TVA - taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 5Organizarea sesiunii de înscriere(1) Anual, se pot organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere, în limita sumei alocate cu titlu de finanțare, în condițiile prevăzute la art. 3.(2) Pentru derularea programului, prin dispoziție a președintelui AFM, se aprobă:a) sesiunile de înscriere în cadrul programului și sumele alocate cu titlu de finanțare, care se publică pe pagina de internet a AFM;b) structurile/comisiile AFM care vor fi implicate în derularea programului;c) grile de evaluare, proceduri de lucru, instrucțiuni și/sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini și realizarea anumitor activități în cadrul programului.(3) Informațiile necesare desfășurării programului, sumele alocate cu titlu de finanțare și documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicației informatice, precum și prin alte modalități stabilite de către AFM și comunicate terților.(4) Analiza cererilor de finanțare se poate realiza prin externalizarea serviciilor aferente acestor activități sau prin cooptarea de personal din alte instituții publice sau autorități publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora.  +  Articolul 6Etapele programuluiEtapele programului sunt următoarele:a) publicarea pe pagina de internet a AFM a prezentului ghid, a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere și a sumei alocate cu titlu de finanțare;b) înscrierea solicitanților în aplicație;c) analiza conformității administrative și a eligibilității solicitantului, evaluarea și selectarea proiectelor propuse pentru finanțare;d) avizarea și aprobarea proiectelor selectate pentru finanțare;e) comunicarea rezultatelor sesiunii de înscriere;f) depunerea contestațiilor de către solicitanți și soluționarea acestora de către AFM;g) încheierea contractelor de finanțare;h) implementarea proiectelor;i) monitorizarea proiectelor;j) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a cantității de CO_2 diminuate prin implementarea proiectelor.  +  Capitolul II Eligibilitatea solicitantului și a proiectului, conținutul dosarului de finanțare  +  Articolul 7Categorii de solicitanți eligibiliSub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 alin. (1), sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului:a) unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute din România;b) instituțiile publice/autoritățile administrației publice centrale și/sau locale din sistemul național de asistență socială;c) entitățile juridice nonprofit, acreditate pentru furnizarea de servicii sociale, potrivit legii.  +  Articolul 8Cuantumul finanțării(1) Cuantumul finanțării este de maximum 1.000.000 lei și se acordă în procent de 100% din contravaloarea cheltuielilor eligibile.(2) Valoarea maximă acordată cu titlu de finanțare, de 1.000.000 lei, este cea corespunzătoare unei puteri maxime instalate de 200 kW.(3) Pentru o putere instalată cuprinsă între 30 kW și 200 kW, valoarea acordată cu titlu de finanțare se calculează utilizând formula:Vf = 1.000.000 x Pi/200, unde:Vf - valoarea acordată cu titlu de finanțare;Pi - puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice propus.  +  Articolul 9Criterii de eligibilitate a solicitantului și a proiectului(1) Este eligibil solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii, la momentul înscrierii în aplicația informatică:a) este proprietar/deține un drept de folosință al imobilului-construcție și/sau al imobilului-teren pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului-construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;b) nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;c) și-a îndeplinit obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizată prin program;e) nu se află în procedură de criză financiară, insolvență, executare silită sau oricare altă procedură similară;f) este unitate de cult care aparține cultelor religioase recunoscute din România/instituție publică sau autoritate a administrației publice centrale și/sau locale din sistemul național de asistență socială/entitate juridică nonprofit furnizoare acreditată de servicii sociale.(2) Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:a) puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice este cuprinsă între 30 kW și 200 kW;b) valoarea medie a tuturor facturilor de energie electrică, emise pentru imobilul deservit de panouri fotovoltaice, pe numele solicitantului, în ultimele 12 luni, depășește 5.000 lei.  +  Articolul 10Categorii de cheltuieli eligibile(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:a) cheltuielile cu achiziția, montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de minimum 30 kW și o putere maximă instalată de 200 kW;b) cheltuielile cu consultanța, respectiv poziția 3.7 din conținutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, eligibile în limita a 4% din contravaloarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;c) cheltuielile pentru proiectare, respectiv poziția 3.5 din conținutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, eligibile în limita a 6% din contravaloarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;d) cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț în cuantum de 50% din valoarea prevăzută la poziția 7 din conținutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;e) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.(2) AFM finanțează cheltuieli eligibile contractate după aprobarea cererii de finanțare și realizate, recepționate și facturate după încheierea contractului de finanțare.(3) Prin excepție de la alin. (2), pentru proiectele aprobate potrivit art. 14, AFM poate finanța cheltuielile aferente realizării serviciilor de consultanță și proiectare realizate anterior încheierii contractului de finanțare.(4) Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferențele de curs valutar etc. nu constituie cheltuieli eligibile.(5) Sistemul de panouri fotovoltaice poate permite montarea de acumulatori pentru stocarea energiei produse, în vederea acoperirii necesarului de consum. Cheltuielile pentru achiziția și montarea acumulatorilor nu sunt eligibile.(6) Beneficiarul este obligat să susțină din surse proprii cheltuielile declarate neeligibile de AFM.  +  Articolul 11Dosarul de finanțare și înscrierea în program(1) La înscrierea solicitantului în program vor fi încărcate în aplicația informatică următoarele documente:a) cererea de finanțare, semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicitul acestuia cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Direcției 1999/93/CE;b) actul administrativ/împuternicirea notarială, după caz, prin care solicitantul desemnează o persoană împuternicită în relația cu AFM;c) cartea de identitate a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite, după caz;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii în aplicație;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii în aplicație;f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii în aplicație, sau declarația pe propria răspundere în care solicitantul să menționeze că și-a îndeplinit toate obligațiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu și nu figurează cu obligații datorate la data înscrierii în aplicație; declarația va fi dată sub sancțiunea prevederilor penale privind falsul în declarații și va fi asumată de către reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicitul acestuia prin semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014;g) documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul instituție publică la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, cu indicatorul bugetar 43.02.44/43.44.00, sau a contului bancar pentru restul solicitanților;h) studiul de fezabilitate, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; certificatul de urbanism, avizele și acordurile nu sunt obligatorii. În situația în care anumite componente nu sunt considerate necesare în conținutul studiului de fezabilitate se va motiva de către proiectant în acest sens;i) actul emis de organul deliberativ al solicitantului, din care rezultă acordul cu privire la participarea în cadrul programului și susținerea cheltuielilor neeligibile, după caz;j) extrasul de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate/folosință al solicitantului asupra imobilului-construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului- teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;k) în cazul entităților prevăzute la art. 7 lit. c) se vor prezenta statutul, certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor, precum și certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale emis în temeiul Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul certificatelor de atestare fiscală sau al extraselor de carte funciară emise în format electronic vor fi încărcate în aplicație fișierele recepționate, cu semnătura digitală a instituției emitente, astfel cum au fost emise și transmise solicitantului.(3) Înscrierea în cadrul programului se realizează prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de AFM prin completarea unor câmpuri predefinite și încărcarea documentelor prevăzute la alin. (1).(4) Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 200% din bugetul alocat programului.(5) Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil.(6) În cadrul unei sesiuni de înscriere poate fi aprobată o singură cerere de finanțare depusă de către un solicitant.  +  Capitolul III Analiza cererilor de finanțare și aprobarea finanțării proiectului  +  Articolul 12Analiza și selectarea cererilor de finanțare(1) Comisia de analiză evaluează cererile de finanțare în ordinea înscrierii în aplicație și stabilește eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea proiectului, cheltuielile eligibile și suma propusă spre aprobare.(2) Comisia de analiză poate proceda, o singură dată pentru același motiv, la:a) solicitarea de informații sau documente suplimentare față de cele prevăzute la art. 11 alin. (1);b) solicitarea remedierii/clarificării neconcordanțelor/erorilor constatate în cuprinsul documentației depuse;c) completarea documentelor, dintre cele depuse potrivit art. 11 alin. (1), în cazul în care se constată că nu au fost depuse integral; prin excepție, în situația în care nu au fost depuse, documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b), c), g), i) și k) pot fi prezentate integral, la solicitarea comisiei.(3) Documentele/Informațiile prezentate potrivit alin. (2) vor atesta eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor la data înscrierii în aplicație. Prin excepție, pentru documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. g)-k) pot fi transmise remedieri/clarificări care vor atesta eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor și la o dată ulterioară înscrierii în aplicație.(4) În situația aplicării prevederilor alin. (2), AFM comunică solicitantului observațiile/constatările sale, prin publicarea pe pagina proprie de internet, precum și prin transmiterea către solicitant a unui e-mail de informare.(5) Termenul în care pot fi transmise documentele și informațiile potrivit alin. (2) este de maximum 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a AFM a solicitării de clarificare.(6) Atrag respingerea cererii de finanțare: neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 și 10, neprezentarea clarificărilor/remedierilor în termenul prevăzut la alin. (5), lipsa clarificării/remedierii situațiilor semnalate și lipsa unui document dintre cele prevăzute la art. 11 alin. (1).(7) În situația în care din analiza cererii de finanțare rezultă cel puțin un motiv de respingere cu posibilitate de remediere și un motiv de respingere, cererea de finanțare va fi respinsă.  +  Articolul 13Avizarea finanțării proiectelor(1) Comitetul director al AFM avizează lista proiectelor selectate pentru finanțare și le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat.(2) Comitetul director al AFM aprobă lista proiectelor respinse.  +  Articolul 14Aprobarea finanțării proiectelorComitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea finanțării proiectelor.  +  Articolul 15Comunicarea rezultatelor analizei cererilor de finanțare(1) Listele solicitanților de finanțare acceptați/respinși se publică pe pagina de internet a AFM.(2) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanților de finanțare prin e-mail.  +  Articolul 16Contestațiile(1) Solicitanții de finanțare pot formula contestație împotriva deciziilor Comitetului director și ale hotărârilor Comitetului de avizare în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor conform art. 15 alin. (1).(2) Contestația se transmite la AFM în termenul prevăzut la alin. (1).(3) Contestația va fi semnată cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 a reprezentantului legal ori a împuternicitului solicitantului și va cuprinde următoarele elemente, sub sancțiunea respingerii ca inadmisibilă:a) atributele de identificare ale contestatarului;b) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului solicitantului, precum și împuternicirea administrativă sau avocațială, după caz;c) numărul/codul unic de înregistrare al cererii de finanțare, după caz;d) obiectul contestației;e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază.(4) AFM soluționează contestațiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.(5) Listele cuprinzând contestațiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet a AFM, iar deciziile de soluționare vor fi comunicate contestatarilor, în condițiile legii.(6) Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17Încheierea contractului de finanțare(1) AFM pune la dispoziția solicitanților aprobați, prin intermediul mijloacelor electronice, contractele de finanțare.(2) În termen de 15 zile de la recepționarea acestora, solicitanții aprobați le vor semna cu semnătură electronică calificată și le vor transmite AFM, utilizând mijloacele electronice.(3) Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzut la alin. (2) se consideră renunțare la finanțare.(4) Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și își încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la înregistrarea la AFM a raportului de finalizare, întocmit de beneficiarul finanțării conform anexei nr. 4.(5) Finanțarea se utilizează după data intrării în vigoare a contractului de finanțare și în termenul de valabilitate al acestuia.(6) Valoarea finanțării aprobate nu poate fi suplimentată față de cea aprobată inițial, beneficiarul proiectului având obligația să asigure din surse proprii finalizarea investiției.(7) Sumele acordate cu titlu de finanțare în cadrul programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat prin act adițional.(9) În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de beneficiar în cadrul programului, AFM poate anula sau recupera finanțarea, iar contractul încetează/poate fi reziliat.(10) În cazul recuperării finanțării, se adaugă accesorii, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(11) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de orice plată efectuată de AFM, beneficiarul finanțării nu este obligat la restituirea vreunei sume.  +  Capitolul IV Implementarea proiectului și mecanismul de decontare  +  Articolul 18Implementarea proiectului(1) Implementarea proiectului se realizează de către beneficiarul finanțării prin achiziționarea și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, în condițiile prezentului ghid.(2) Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 18 luni de la semnarea contractului de finanțare, termen în care trebuie realizată instalația și obținut certificatul de racordare.(3) La solicitarea justificată a oricăreia dintre părțile contractului de finanțare, durata de implementare a proiectului poate fi prelungită pe o perioadă determinată de maximum 12 luni, cu acordul părților, prin act adițional.  +  Articolul 19Mecanismul de decontare a sumelor acordate cu titlu de finanțare(1) Mecanismul de decontare a sumelor acordate cu titlu de finanțare în cadrul programului se declanșează prin transmiterea la AFM a cererii de decontare de către beneficiarul finanțării.(2) AFM plătește, în baza cererii de decontare, exclusiv contravaloarea cheltuielilor eligibile, în limita finanțării aprobate și în urma verificării documentelor justificative, cu condiția ca acestea să fie corect și complet întocmite.(3) Instrucțiunile cuprinzând modul de transmitere a cererii de decontare, a documentelor justificative, precum și modul de desfășurare a procesului de decontare se elaborează la nivelul AFM și se aprobă prin dispoziție a președintelui.  +  Articolul 20Documente justificative necesare decontării(1) Beneficiarul transmite AFM o singură cerere de decontare înăuntrul perioadei de implementare a proiectului, însoțită de următoarele documente justificative:a) factura fiscală emisă pentru beneficiarul finanțării, care va cuprinde cel puțin cheltuielile eligibile prevăzute în prezentul ghid și numărul contractului/contractelor în baza căruia/cărora a fost emisă. În cadrul facturii fiscale aferente sistemului de panouri fotovoltaice se vor menționa numărul de panouri și puterea instalată a sistemului de panouri; facturile vor fi prezentate în copie certificată „conform cu originalul“;b) certificatul de racordare, în copie certificată „conform cu originalul“;c) contractele de servicii/lucrări și actele adiționale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;d) autorizația de construire, în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul;e) proiectul tehnic, în situația în care montarea sistemului de panouri fotovoltaice presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcții, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, depus în original sau în copie certificată „conform cu originalul“;f) proces-verbal de recepție a serviciilor/lucrărilor eligibile, în copie certificată „conform cu originalul“;g) alte documente relevante solicitate de AFM.(2) Propunerea la finanțare se inițiază de AFM, cu condiția ca documentele care însoțesc cererea de decontare să fie complete și corect întocmite.(3) În termen de 30 de zile de la efectuarea de AFM a plății către beneficiar a contravalorii cheltuielilor eligibile incluse în cererea de decontare, beneficiarul este obligat:a) să transmită un raport de finalizare, întocmit conform formularului prevăzut în anexa nr. 4 la ghid;b) să facă dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu.  +  Capitolul V Monitorizarea  +  Articolul 21Monitorizarea(1) Monitorizarea beneficiarilor în cadrul programului se desfășoară pe o perioadă de 3 ani de la înregistrarea la AFM a raportului de finalizare întocmit de beneficiarul finanțării și are ca obiect verificarea investițiilor realizate, a modului de respectare a condițiilor și obligațiilor prevăzute în prezentul ghid și în contractul de finanțare, precum și îndeplinirea indicatorului de performanță a programului.(2) AFM poate solicita beneficiarului finanțării orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată, în perioada supusă monitorizării.(3) Pe toată durata de monitorizare a proiectului, beneficiarului îi revin următoarele obligații:a) să mențină investiția realizată în perioada de monitorizare;b) să transmită anual la AFM rapoarte de monitorizare;c) să utilizeze și să conserve bunurile achiziționate prin program cu diligențele unui bun proprietar;d) să mențină în funcțiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziționat prin program;e) să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanților AFM și ai instituțiilor abilitate să verifice și să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la fața locului;f) să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă și, după caz, livrată în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice;g) să întocmească și să transmită AFM un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada de monitorizare.(4) În situația în care AFM constată nerespectarea condițiilor de acordare a finanțării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienței respective.(5) În situația în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficiența notificată conform alin. (4), AFM procedează la recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și art. 15^4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 22Publicarea informațiilor relevante privind programul(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, și/sau a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, www.mmediu.ro.(2) Singurele informații și instrucțiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și de către AFM.  +  Articolul 23Reguli de publicitate privind programulBeneficiarul este obligat să informeze vizual publicul privind instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu finanțare din Fondul pentru mediu, conform informațiilor și caracteristicilor aprobate prin dispoziția președintelui și publicate pe pagina de internet a AFM.  +  Articolul 24Păstrarea documentelorAFM păstrează documentele gestionate în cadrul programului în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.  +  Articolul 25Achizițiile publice(1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice și ale actelor normative aplicabile în materie de investiții publice revine beneficiarului.(2) La stabilirea condițiilor contractelor de achiziție, beneficiarul trebuie să aibă în vedere faptul că AFM va finanța, în mod exclusiv, cheltuieli eligibile.  +  Articolul 26Gestionarea datelor cu caracter personal(1) AFM răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează.(2) Prin transmiterea cererii de finanțare și încheierea contractului de finanțare în vederea decontării, solicitantul de finanțare/solicitantul a cărui cerere de finanțare a fost aprobată declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către AFM a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.  +  Articolul 27Prevederi privind termenele(1) Termenele stabilite prin prezentul ghid se calculează în conformitate cu prevederile art. 2.552 și 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dacă din motive legate strict de AFM terții se află în imposibilitatea obiectivă de a-și respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligațiilor asumate față de terți prin alte acte de natură juridică.  +  Articolul 28Raportul ghidului cu alte acte normativeUnde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative de nivel superior.  +  Articolul 29AnexeAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1la ghid
  CERERE DE FINANȚARE*
  * Cererea de finanțare va fi gestionată prin intermediul aplicației informatice.Titlul proiectului: Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii socialeA. Date generaleDenumirea solicitantului ..............................................Tipul solicitantului:[ ] unitate de cult care aparține cultelor religioase recunoscute din România;[ ] instituție publică/autoritate a administrației publice centrale și/sau locale din sistemul național de asistență socială;[ ] entitate juridică nonprofit, acreditată pentru furnizarea de servicii sociale, potrivit legii.Codul de înregistrare fiscală ...........................................................Nr. de înregistrare în Registrul național ..........................................Nr. de înregistrare la Secretariatul de Stat pentru Culte .................Cont deschis la Trezoreria Statului (cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00):localitatea trezoreriei ................................., cont bancar ......................................., localitate bancă ....................................Adresa sediului ............................................................Date de contact sediu: tel. ............................, e-mail ....................Prin:[ ] reprezentant legal .........(numele și prenumele)........., act de identitate seria ....... nr. ................, e-mail ..................;[ ] împuternicit ............(numele și prenumele)............, act de identitate seria ....... nr. ................, e-mail ......................Valoarea medie a tuturor facturilor de energie electrică, emise pentru locul de implementare în ultimele 12 luni, este de ........... lei.B. Finanțare solicitatăSolicitantul, prin reprezentantul legal/împuternicitul cu datele de identificare prevăzute la lit. A, solicită o finanțare totală în sumă de .......................... lei, pentru achiziția și instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice cu o putere de ..... kW.C. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul, reprezentant al solicitantului de finanțare cu datele de identificare sus-menționate, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații:a) solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;b) solicitantul nu se află în procedură de criză financiară, insolvență, executare silită sau oricare altă procedură similară;c) solicitantul nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi efectuată prin program;d) finanțarea solicitată, în situația aprobării și acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare;e) am luat cunoștință de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor și informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite cu titlu de finanțare în cadrul programului;f) sunt de acord ca reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) sau ai instituțiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecția mediului sau ai altor instituții cu atribuții în verificarea și controlul utilizării banului public să verifice utilizarea finanțării primite;g) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanțarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale, nu fac obiectul unui alt program de finanțare;h) voi aduce la cunoștința potențialilor terți dobânditori ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia pe toată perioada de implementare și monitorizare;i) mă angajez să permit accesul reprezentanților AFM, precum și al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activităților realizate din finanțarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;j) mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice;k) mă oblig să respect legislația în domeniu privind livrarea surplusului în sistemul energetic național; în caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program poate constitui ajutor de stat, autoritățile competente putând proceda la recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare;l) voi utiliza și conserva bunurile achiziționate prin program cu diligențele unui bun proprietar;m) voi menține în funcțiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziționat prin program;n) mă oblig să furnizez și să transmit AFM orice informație sau documente relevante, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 15 zile de la data primirii notificării;o) mă oblig să nu afectez investiția finanțată și funcționarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul;p) valoarea medie a facturilor de energie electrică, emise pentru imobilul deservit de panouri fotovoltaice, pe numele solicitantului, în ultimele 12 luni, depășește 5.000 lei;q) mă oblig să informez vizual publicul privind instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu finanțare din Fondul pentru mediu, conform informațiilor și caracteristicilor aprobate prin dispoziția președintelui și publicate pe pagina de internet a AFM.Prin transmiterea prezentei cereri de finanțare confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.D. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personalAdministrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, București, telefon 021.317.02.87, colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).Prin acest document, Administrația Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile care li se cuvin.a) Date de contactAdministrația Fondului pentru MediuAdresa: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureștiNumăr de telefon: 021.317.02.87b) Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor:E-mail: dpo@afm.roAdresa: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureștiNumăr de telefon: (021) 319.48.49, (021) 319.48.50, Fax: (021) 317.02.89c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personalAdministrația Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) și monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:– verificarea cererilor de finanțare;– selectarea proiectelor finanțate;– stabilirea obligațiilor contractuale;– autorizarea plății către beneficiari;– efectuarea plății către beneficiari;– înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților;– managementul informatic al plăților realizate către beneficiarii proiectelor.Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare și contractul de finanțare, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.d) Destinatari ai datelor cu caracter personalÎn fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:– furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță etc.);– operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională.e) Perioada stocării datelorToate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului, și (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).f) Drepturile persoanei vizatePersoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administrația Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu:– dreptul de acces;– dreptul la rectificarea datelor;– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);– dreptul la restricționarea prelucrării;– dreptul la portabilitatea datelor;– dreptul la opoziție;– drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;– dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;– dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;– dreptul la o cale de atac judiciară;– dreptul de a fi notificate de către operator.Prin prezenta declar că am fost informat de către Administrația Fondului pentru Mediu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
   +  Anexa nr. 2la ghid
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Nr. ....... din ..............
  Între părțile contractante:Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în ............................................., str. ............................. nr. ......, sectorul ...., cod fiscal .................., cont nr. ........................, deschis la Trezoreria Sectorului ......, reprezentată legal prin ....................................., președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,șiBeneficiarul finanțării ..............................., cu sediul în ............................, cod de identificare fiscală ..................., cont nr. ........................., deschis la ......................, prin reprezentant legal/împuternicit .........numele și prenumele)........, e-mail ........................,a intervenit următorul contract de finanțare, denumit în continuare contract.  +  Articolul 1Obiectul contractului(1) AFM acordă beneficiarului o finanțare în valoare de ........ lei, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale, pentru achiziția și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice cu putere instalată de .... kW.(2) Finanțarea se acordă beneficiarului finanțării, în limita sumei prevăzute la alin. (1), în numele și pe seama beneficiarilor proiectului.(3) Proiectul poate suferi modificări ale puterii instalate a sistemului de panouri fotovoltaice, în sensul diminuării celei prevăzute în contract, dar nu mai puțin de 30 kW, valoarea ce se poate acorda stabilindu-se prin aplicarea formulei prevăzute la art. 8 alin. (3) din Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice non-profit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 595/2024, denumit în continuare ghid, fără a interveni act adițional la prezentul contract.  +  Articolul 2Destinația finanțăriiFinanțarea este acordată pentru implementarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze exclusiv pentru acest scop, conform prezentului contract de finanțare și prevederilor ghidului.  +  Articolul 3Durata contractului și perioada de utilizare a finanțării(1) Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și își încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la înregistrarea la AFM a raportului de finalizare, întocmit de beneficiarul finanțării conform anexei nr. 4 la ghid.(2) Durata de implementare a proiectului este de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare, cu posibilitate de prelungire cu cel mult 12 luni, prin act adițional, în baza solicitării motivate a beneficiarului.(3) Data emiterii certificatului de racordare reprezintă data finalizării proiectului.(4) Durata de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la înregistrarea la AFM a raportului de finalizare întocmit de beneficiarul finanțării.  +  Articolul 4Modalitatea de plată a finanțării(1) Mecanismul de decontare se realizează prin transmiterea la AFM a cererii de decontare întocmite de beneficiarul finanțării conform formularului prevăzut în anexa nr. 4 la ghid, care va fi însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 20 alin. (1) din ghid, precum și prin instrucțiuni aprobate de președintele AFM.(2) Plata sumelor acordate cu titlu de finanțare către beneficiarul finanțării se realizează după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute în ghid și în prezentul contract.(3) Plata sumelor acordate cu titlu de finanțare se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura tragerii sumei și prin creditarea contului nr. ......................., deschis de către beneficiarul finanțării la Trezoreria ....................................., exclusiv pe bază de cerere de decontare.(4) Beneficiarul poate transmite o singură cerere de decontare, înăuntrul perioadei de implementare a proiectului.(5) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul finanțării are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.(6) Sumele acordate cu titlu de finanțare în cadrul programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Obligațiile beneficiarului finanțăriiBeneficiarul finanțării are următoarele obligații:a) să utilizeze finanțarea exclusiv în scopul și în condițiile în care a fost acordată;b) să transmită la AFM cererea de decontare în perioada de implementare a proiectului;c) să asigure executarea proiectului cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prezentul contract, ghidul de finanțare al programului, precum și cu legislația în vigoare;d) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;e) să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal a terților participanți la activitățile proiectului și să îi informeze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de AFM;f) să respecte prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice;g) să mențină funcțională investiția realizată în cadrul programului pe întreaga perioadă de monitorizare;h) în termen de maximum 15 zile de la solicitarea AFM, furnizează orice date, informații și/sau documente relevante pentru prezentul contract, precum și în legătură cu finanțarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului;i) să asigure din surse financiare proprii realizarea proiectului, pentru cheltuielile proiectului care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată ori pentru cheltuielile declarate neeligibile;j) întocmește și transmite AFM, în termen de 30 de zile de la plata cererii de decontare, un raport de finalizare, întocmit conform formularului prevăzut în anexa nr. 4 la ghid, în cuprinsul căruia are obligația să detalieze realizarea activităților proiectului;k) să notifice AFM și să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 5 zile de la apariția următoarelor situații:1. modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informațiile furnizate AFM în cererea de finanțare sau pe parcursul derulării prezentului contract;2. criza financiară, deschiderea procedurii de insolvență, executarea silită sau oricare altă procedură similară;l) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract;m) să fie direct răspunzător pentru întreținerea, supravegherea și funcționalitatea investiției pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract;n) să respecte legislația în domeniu privind livrarea surplusului în sistemul energetic național; în caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program poate constitui ajutor de stat, autoritățile competente putând proceda la recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare;o) să întocmească și să transmită AFM un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada de monitorizare;p) să nu sponsorizeze/finanțeze activități cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a prezentului contract;q) să păstreze documentele încărcate în aplicație, în vederea acceptării în cadrul programului, conform legii, și să le prezinte la solicitarea AFM;r) anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data transmiterii cererii de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, transmite AFM:1. actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curții de Conturi și/sau alte autorități cu atribuții de control, în legătură cu proiectul finanțat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;2. actele administrative/documentele emise de către beneficiarul finanțării în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la pct. 1, precum și stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;3. date și informații detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la pct. 1 ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum și eventualele sume care se impun a fi recuperate la bugetul Fondului pentru mediu, în legătură cu proiectul finanțat în baza prezentului contract;s) pe întreaga perioadă de monitorizare, să transmită AFM actele/documentele/informațiile prevăzute la lit. r), odată cu raportul anual de monitorizare;t) să se asigure că cheltuielile eligibile pentru care solicită finanțarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale, nu fac obiectul unui alt program de finanțare;u) să aducă la cunoștința potențialilor terți dobânditori ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia pe toată perioada de implementare și monitorizare;v) să raporteze anual, până la 15 februarie, cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice în anul anterior, pe toată perioada de monitorizare a proiectului;w) să nu afecteze investiția finanțată și funcționarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul;x) să informeze vizual publicul privind instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu finanțare din Fondul pentru mediu, conform informațiilor și caracteristicilor aprobate prin dispoziția președintelui și publicate pe pagina de internet a AFM.  +  Articolul 6Obligațiile AFMAFM are următoarele obligații:a) să asigure finanțarea proiectului în condițiile prevăzute în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu;b) să pună la dispoziția beneficiarului finanțării informațiile legate de finanțare.  +  Articolul 7Cazuri de culpă(1) Nerespectarea de către beneficiarul finanțării a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract ori care îi revin conform ghidului constituie caz de culpă.(2) Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale beneficiarului finanțării:a) face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;c) împotriva beneficiarului finanțării a fost demarată procedura de reorganizare sau insolvență, executare silită sau o oricare procedură similară;d) situația economico-financiară a beneficiarului finanțării nu mai asigură condiții de realizare a proiectului.(3) La constatarea unui caz de culpă, AFM va notifica beneficiarul finanțării și, în cazul în care deficiențele indicate în notificare nu sunt înlăturate, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă:a) sistarea utilizării finanțării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de implementare a proiectului;b) recuperarea sumelor virate către beneficiarul finanțării, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și/sau rezilierea contractului, după caz.  +  Articolul 8Încetarea contractului și recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare(1) Contractul încetează de drept:a) la data prevăzută în contract;b) la data intervenției unui act de autoritate;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituției și interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului finanțării în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.(2) Contractul poate înceta în cazul imposibilității obiective a beneficiarului finanțării de a realiza proiectul, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecință restituirea, în termenul precizat în notificare/înștiințarea de plată, de către beneficiar a finanțării primite, la care se adaugă dobânzi calculate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, contractul încetează prin acordul părților. În situația în care beneficiarul finanțării are de restituit sume acordate cu titlu de finanțare, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.(3) Contractul poate înceta prin reziliere, la inițiativa AFM, în următoarele condiții:a) beneficiarul finanțării nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, inclusiv în cazul netransmiterii la AFM a cererii de decontare, ori în cazul nerespectării obligațiilor care îi revin potrivit ghidului de finanțare;b) beneficiarul finanțării a intrat în procedura de reorganizare/insolvență/executare silită, și-a suspendat activitatea ori face obiectul oricărei proceduri similare;c) în situația intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).(4) În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de beneficiarul finanțării în cadrul programului, AFM recuperează suma finanțată, aferentă cheltuielilor neeligibile, iar contractul poate fi reziliat.(5) În cazul recuperării finanțării se datorează dobânzi, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul finanțării nu este obligat la restituirea vreunei sume.(7) Beneficiarul finanțării rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa (inclusiv dobânzi sau alte accesorii, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare).  +  Articolul 9Forța majoră(1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia. Forța majoră, constatată în condițiile legii, exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.(2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției. Partea care invocă forța majoră are obligația transmiterii celorlalte părți a documentului prin care s-a constatat existența cazului de forță majoră, într-un termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forța majoră are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la încetare.(3) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.(4) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii/încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.(5) După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune a acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(6) Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.(7) Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune, respectiv:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.  +  Articolul 10Alte clauze(1) Beneficiarul finanțării își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.(2) În nicio circumstanță și din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere și obligată la plata de daune-interese pe durata desfășurării proiectului și, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăți suplimentare.(3) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.(4) Contractul în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.(5) Beneficiarul finanțării va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat AFM despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.(6) AFM și beneficiarul finanțării se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți, numai cu acordul părților prezentului contract.(7) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului finanțării, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar informația cuprinsă în rapoartele proiectului, precum și rezultatele obținute, oricare ar fi forma acestora.(8) Beneficiarul finanțării are obligația de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitățile necesare implementării proiectului și daune-interese, costuri, taxe și alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.(9) Beneficiarul finanțării este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.(10) Beneficiarul finanțării se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferințe și seminare cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finanțare din Fondul pentru mediu.(11) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor beneficiarului finanțării față de aceasta.(12) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.(13) Sumele acordate cu titlu de finanțare în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Codului de procedură civilă.  +  Articolul 11Jurisdicție(1) Orice neînțelegere rezultând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.(2) În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești de drept comun în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 12Notificări(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;b) pentru beneficiarul finanțării: adresa ................................, e-mail ............................, cu condiția ca acestea să fie confirmate ulterior.(2) În cazul în care beneficiarul finanțării dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.(3) Notificările făcute beneficiarului finanțării la adresele prevăzute la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.  +  Articolul 13Amendamente(1) Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat cu acordul părților, consemnat într-un act adițional.(2) Cererea de modificare/de completare a contractului va putea fi transmisă către AFM în perioada de valabilitate a acestuia, pentru cazuri bine întemeiate și justificate de către beneficiarul finanțării.(3) Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părților, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de implementare a proiectului.  +  Articolul 14Prelucrarea datelor cu caracter personal(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale reprezentanților părților contractante, precum și ale participanților la activitățile proiectului se vor realiza de ambele părți în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării proiectului, realizării obiectului contractului, precum și în scop statistic.(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 2016/679, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislația aplicabilă, pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de control al modului de îndeplinire a obiectului contractului, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract, precum și în perioada de monitorizare a proiectului.(3) Părțile contractante se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.(4) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.  +  Articolul 15Publicarea datelorBeneficiarul finanțării este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului finanțării, valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, indicatorul proiectului, precum și plățile efectuate în cadrul prezentului contract.  +  Articolul 16Dispoziții finale(1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanții legali ai beneficiarului finanțării, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.(2) Prezentul contract a fost semnat la data de .........., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  AFM
  Președinte,
  .........................................
  Beneficiarul finanțării
  Prin reprezentant legal/împuternicit,
  .........................................
   +  Anexa nr. 3la ghidNr. de înregistrare la AFM ............................
  Aprobat
  Președinte AFM,
  .............................
  .............................CătreAdministrația Fondului pentru Mediu
  CERERE DE DECONTARE
  Titlul proiectului: Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii socialeDenumirea completă a beneficiarului ...........................................Înregistrat cu cod de identificare fiscală .........................., cont nr. ........................., deschis la Trezoreria .....................Sediul: localitatea ........................................, str. ..................................... nr. ......, județul/sectorul ....., cod poștal .........., e-mail ........................................Prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ........................., telefon ....................., e-mail ........................În baza Contractului de finanțare nr. ......../............ (contract), vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de ........ (în cifre și litere)..... lei.Prezenta cerere de decontare este însoțită de documente justificative, conform prevederilor Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 595/2024, denumit în continuare ghid.Subsemnatul, ..................................., declar pe propria răspundere următoarele:a) voi utiliza finanțarea exclusiv în scopul și în condițiile în care a fost acordată;b) voi transmite AFM cererea de decontare în perioada de implementare a proiectului;c) voi asigura executarea proiectului cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prevederile contractului, ghidul de finanțare al programului, precum și cu legislația în vigoare;d) voi asigura înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente contractului, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;e) voi respecta legislația privind protecția datelor cu caracter personal ale terților participanți la activitățile proiectului și îi voi informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de AFM;f) voi respecta prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice;g) voi menține funcțională investiția realizată în cadrul programului pe întreaga perioadă de monitorizare;h) în termen de maximum 15 zile de la solicitarea AFM, voi furniza orice date, informații și/sau documente relevante pentru contract, precum și în legătură cu finanțarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului;i) voi asigura din surse financiare proprii realizarea proiectului, pentru cheltuielile care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată ori pentru cheltuielile declarate neeligibile;j) voi întocmi și voi transmite AFM, în termen de 30 de zile de la plata cererii de decontare, un raport de finalizare, întocmit conform formularului prevăzut în anexa nr. 4 la ghid, în cuprinsul căruia voi detalia realizarea activităților proiectului;k) voi notifica AFM și voi prezenta documentele corespunzătoare în termen de 5 zile de la apariția următoarelor situații:1. modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informațiile furnizate AFM în cererea de finanțare sau pe parcursul derulării contractului;2. criza financiară, deschiderea procedurii de insolvență, executarea silită sau oricare altă procedură similară;l) voi suporta toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea contractului;m) voi fi direct răspunzător pentru întreținerea, supravegherea și funcționalitatea investiției pe toată perioada de valabilitate a contractului;n) voi respecta legislația în domeniu privind livrarea surplusului în sistemul energetic național; în caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program poate constitui ajutor de stat, autoritățile competente putând proceda la recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare;o) voi întocmi și voi transmite AFM un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada de monitorizare;p) nu voi sponsoriza/nu voi finanța activități cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;q) voi păstra documentele încărcate în aplicație, în vederea acceptării în cadrul programului, conform legii, și le voi prezenta la solicitarea AFM;r) anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data transmiterii cererii de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, voi transmite AFM:1. actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curții de Conturi și/sau alte autorități cu atribuții de control, în legătură cu proiectul finanțat în baza contractului, dacă au fost realizate astfel de controale;2. actele administrative/documentele emise de către beneficiarul finanțării în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la pct. 1, precum și stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;3. date și informații detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la pct. 1 ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum și eventualele sume care se impun a fi recuperate la bugetul Fondului pentru mediu, în legătură cu proiectul finanțat în baza contractului;s) pe întreaga perioadă de monitorizare, voi transmite AFM actele/documentele/informațiile prevăzute la lit. r), odată cu raportul anual de monitorizare;t) mă voi asigura că cheltuielile eligibile pentru care solicit finanțarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale nu fac obiectul unui alt program de finanțare;u) voi aduce la cunoștința potențialilor terți dobânditori ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia pe toată perioada de implementare și monitorizare;v) voi raporta anual, până la 15 februarie, cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice în anul anterior, pe toată perioada de monitorizare a proiectului;w) nu voi afecta investiția finanțată și funcționarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul;x) voi informa vizual publicul privind instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu finanțare din Fondul pentru mediu, conform informațiilor și caracteristicilor aprobate prin dispoziția președintelui și publicate pe pagina de internet a AFM;y) voi asigura din surse financiare proprii realizarea proiectului, pentru cheltuielile care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată ori pentru cheltuielile declarate neeligibile.BeneficiarReprezentant legal/Împuternicit .................................................Numele și prenumele ..............................................Funcția .........................................Semnătura ....................................
   +  Anexa nr. 4la ghidNr. de înregistrare la AFM ....................
  RAPORT DE FINALIZARE
  Denumirea beneficiarului: .................................................Adresa: .............................................................................Tel./E-mail: ........................................................................A. Date generale ale proiectuluiTitlul proiectului: Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii socialeDurata proiectului (nr. de luni): .........................................Data semnării contractului de finanțare: ...........................Valoarea contractului de finanțare: ...................................Data începerii proiectului: .................................................Data finalizării proiectului: .................................................
  Nr. crt.Nr. și data facturiiValoarea facturiiValoarea finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) prin cererea de decontare (lei)Valoarea contribuției financiare proprii și cheltuielile neeligibile (lei)Nr. și data ordinului de plată aferent sumei acordate cu titlu de finanțare de AFMNr. și data ordinului de plată aferent sumei susținute din surse financiare proprii
  B. Analiza postimplementareB1. Factori majori care au afectat derularea și rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, descrieți modul în care acești factori au influențat derularea și rezultatele implementării proiectului.)Factori care au determinat întârzieri în derularea activităților proiectului: ...............................Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului: ................................Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului: ......................Factori care au influențat pozitiv proiectul: ..............................B2. Acțiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activități de promovare, materiale promoționale, prezentări în pagini web etc.).............................................................C. Raportul de finalizare va fi însoțit de următoarele documente (în copie, conform cu originalul):a) contractul de finanțare încheiat cu AFM;b) procesul-verbal de punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice;c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;d) certificatele de garanție și calitate emise de producător pentru echipamentele instalate.D. Fotografii ale sistemului de panouri fotovoltaice instalat, efectuate după recepția lucrării și punerea în funcțiuneBeneficiar:Numele și prenumele reprezentantului legal al beneficiarului/împuternicitului .............................................Funcția .....................................Semnătura ................................
  ------