ACORD din 31 ianuarie 2023între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 12 martie 2024  Notă
  Ratificat prin LEGEA nr. 41 din 11 martie 2024 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 12 martie 2024.
  Guvernul României și Guvernul Republicii India, denumite în continuare „părți contractante“,în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice (1961) și ale Convenției de la Viena cu privire la relațiile consulare (1963), referitoare la obligația statului acreditar de a înlesni achiziționarea pe teritoriul propriu, în conformitate cu legislația proprie, de către statul acreditant, a localurilor necesare pentru misiunile diplomatice și oficiilor consulare, au hotărât să încheie prezentul acord.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Obiectul acordului(1) Obiectul prezentului acord îl constituie acordarea posibilității de dobândire de către părțile contractante a dreptului de proprietate asupra terenurilor destinate bunei funcționări a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare aparținând acestora, conform principiului reciprocității. (2) În conformitate cu prevederile prezentului acord, „teren destinat bunei funcționări a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare“ înseamnă terenul utilizat ca sediu al misiunii diplomatice și al oficiului consular și ca reședință a șefului misiunii diplomatice sau oficiului consular, precum și a membrilor misiunii sau ai postului consular.(3) Dobândirea drepturilor de proprietate de către o parte contractantă se face prin intermediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al acesteia, în conformitate cu legislația națională a statului de reședință și numai în scopul prevăzut la alin. (2) de mai sus, sub sancțiunea nulității absolute a actului juridic constitutiv de proprietate.  +  Capitolul II Dispoziții speciale  +  Articolul 2Cheltuieli(1) În cazul în care dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului este însoțită de dobândirea dreptului de proprietate asupra construcțiilor aflate pe acesta, titularul dreptului de proprietate exercită toate drepturile și își îndeplinește toate obligațiile ce decurg din această calitate.(2) Construirea de imobile pe terenul achiziționat potrivit prezentului acord este supusă reglementărilor din statul acreditar.  +  Articolul 3NotificareaFiecare parte contractantă va informa în scris, prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, cu privire la intenția sa de a cumpăra, vinde, închiria sau transmite un dezmembrământ al dreptului de proprietate (dreptul de uzufruct, uz, servitute și superficie) asupra terenului.  +  Articolul 4Scutirea de la plata impozituluiTerenurile dobândite în condițiile prezentului acord, care intră în proprietatea părților contractante și având exclusiv destinația de sedii ale misiunii diplomatice și ale oficiului consular și de reședință a șefului misiunii diplomatice sau oficiului consular, precum și a membrilor misiunii sau ai oficiului consular, sunt scutite de la plata oricăror taxe și impozite, naționale, regionale sau locale, directe sau indirecte.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 5Soluționarea divergențelorOrice divergențe referitoare la aplicarea și interpretarea prevederilor prezentului acord se vor soluționa prin consultări între părțile contractante.  +  Articolul 6ModificăriPrezentul acord poate fi modificat prin acordul părților contractante, sub forma unui protocol adițional care va fi parte integrantă a prezentului acord. Protocolul intră în vigoare în conformitate cu articolul 7.  +  Articolul 7Intrarea în vigoare(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată și intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părțile contractante se informează reciproc cu privire la finalizarea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare. (2) Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul acord prin notificare scrisă, transmisă pe canale diplomatice celeilalte părți contractante, denunțarea producându-și efectele după 90 de zile de la data primirii acestei notificări.(3) Ieșirea din vigoare a prezentului acord nu va afecta drepturile de proprietate asupra terenurilor dobândite înainte de încetarea acestuia.Semnat la New Delhi la 31 ianuarie, în două exemplare originale, în limba engleză.
  Pentru Guvernul României,
  Daniela Sezonov Țane
  Ambasador al României în Republica India
  Pentru Guvernul Republicii India,
  D.C. Manjunath,
  secretar comun
  Divizia de Management al Proprietăților Globale
  Ministerul Afacerilor Externe
  -----