SCHEMĂ din 24 septembrie 2013privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate în parcurile industriale (Anexa nr. 1)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 1 octombrie 2013  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.980 din 24 septembrie 2013, publicate în Monitorul Oficial nr. 610 din 1 octombrie 2013.
  Notă
  Art. II și III din Ordinul nr. 2.672 din 27 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 1181 din 28 decembrie 2023, prevăd:Articolul II(1) Modificările intervenite asupra Schemei privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prezentului ordin, se transmit spre informare Consiliului Concurenței, în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării acestuia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Modificările intervenite asupra Schemei de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Consiliul Concurenței, în vederea informării Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va furniza Consiliului Concurenței toate informațiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schemele prevăzute la alin. (1) și (2), pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.Articolul III(1) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitatea sa de administrator al schemei de ajutor de minimis, se obligă să actualizeze schema de minimis conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023, în termen de 4 luni de la data adoptării acestora, și să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenței asupra respectivelor modificări.(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) apar și în cazul modificării Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 înainte de data de 1 ianuarie 2024.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Obiectivul prezentei scheme de minimis, denumită în continuare schemă, îl reprezintă instituirea unui mecanism de sprijin sub formă de ajutoare de minimis, pentru investițiile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în parcurile industriale, cu titlu sau declarate prin hotărâre a Guvernului.(2) În cadrul schemei, acordarea ajutoarelor de minimis se face cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulament. (la 21-03-2024, Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) (3) Ajutoarele de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană conform Regulamentului.(4) Schema se aplică pe întregul teritoriu al României.  +  Articolul 2(1) Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor unice localizate în parcurile industriale, sub formă de renunțări la venituri bugetare, în limita echivalentului în lei a 300.000 euro pentru fiecare beneficiar, limită avută în vedere pentru ultimii 3 ani de la momentul acordării.(2) Valoarea ajutorului acordat potrivit prezentei scheme este egală cu echivalentul subvenție brută.(3) Prezenta schemă de minimis se aplică ajutoarelor pentru care este posibilă calcularea ex ante cu exactitate a echivalentului subvenție brută pentru ajutoare, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări a riscurilor. (la 21-03-2024, Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 )  +  Articolul 3În sensul schemei, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acordul de principiu al autorității administrației publice locale - actul juridic care atestă dreptul de principiu al întreprinderii solicitante de a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilităților fiscale prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013;b) întreprindere - orice operator economic angajat într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, independent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene;c) parc industrial - infrastructura de afaceri constituită conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001*5) privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 65/2001, care deține titlu de parc industrial sau a fost declarat prin hotărâre a Guvernului; Notă
  *5) Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 a fost abrogată prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013.
  d) administratorul parcului industrial - persoană juridică de drept privat, română și/sau străină, înființată în condițiile legii de către fondatori în scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi și deține titlul de parc industrial, respectiv de a gestiona și administra, potrivit legii, parcul industrial;e) rezident al parcului industrial - orice întreprindere, persoană juridică română și/sau străină, ONG-uri, instituții de cercetare și alte unități care nu au personalitate juridică, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice și inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial:– în baza unui contract de administrare și prestări de servicii conexe; sau– în calitate de proprietar ori chiriaș, după caz, al unui imobil situat în perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului;f) plan de investiții - document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile și a activelor necorporale aferente investiției ce urmează a fi realizată de solicitantul ajutorului de minimis, cu indicarea denumirii activului, cantității, prețului unitar de achiziție/construcție și a valorii totale, precum și a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente;g) studiu de fezabilitate - documentația tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții pe baza necesității și oportunității realizării acestuia și care cuprinde soluții funcționale, tehnologice, constructive și economice care fundamentează investiția realizată în parcul industrial; această documentație cuprinde inclusiv planul de investiții, definit potrivit lit. f);h) costuri eligibile - cheltuielile realizate cu achiziționarea/ construcția activelor corporale și necorporale;i) active corporale - terenuri, clădiri, utilaje sau instalații;j) active necorporale - transferul de tehnologie prin achiziționarea de patente, licențe, know-how sau informații tehnice nepatentate;k) infrastructura parcului industrial - ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, rețele de telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze, rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se află în proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenților parcului industrial, parcări și servicii de internet.l) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv ori din statutul acesteia; (la 21-03-2024, Punctul (iii) , Litera l) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) (iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare din relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice; (la 21-03-2024, Ultima teză a Literei l) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) (la 14-03-2018, Litera l) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 ) m) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepția produselor pescărești și de acvacultură care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; (la 21-03-2024, Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) n) producție agricolă primară - producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratat, fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare a naturii produselor respective; (la 21-03-2024, Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) o) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; (la 21-03-2024, Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) p) comercializare de produse agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului în vederea primei vânzări; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare de produse agricole în cazul în care se desfășoară în spații separate, rezervate acestui scop; (la 21-03-2024, Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) q) produse pescărești și de acvacultură - produsele definite la art. 5 lit. (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013; (la 21-03-2024, Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) r) producția primară de produse pescărești și de acvacultură - toate operațiunile legate de pescuitul, creșterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum și activitățile desfășurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranșarea, filetarea sau congelarea, și prima vânzare către revânzători sau prelucrători; (la 21-03-2024, Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) s) prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură - toate operațiunile, inclusiv manipularea, tratarea și transformarea, efectuate după momentul debarcării - sau al recoltării, în cazul acvaculturii - care au ca rezultat un produs prelucrat, precum și distribuția acestuia. (la 21-03-2024, Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 )
   +  Capitolul II Forma ajutorului de minimis  +  Articolul 4(1) Ajutorul de minimis acordat întreprinderilor eligibile constă în:a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;b) nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 456 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;c) nu se datorează impozit/taxă pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;d) scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;e) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale. (la 14-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 ) (2) Furnizorii ajutorului de minimis prevăzut de schemă sunt:a) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a);b) unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia este situat parcul industrial, pentru scutirile și facilitățile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e).(3) Administratorul schemei de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (la 14-03-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 )  +  Capitolul III Criterii de eligibilitate  +  Articolul 5(1) Prezenta schemă de minimis se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepția:a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse pescărești și de acvacultură;b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață;c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole, în unul dintre următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității de produse de acest tip achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;e) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;f) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a bunurilor și serviciilor naționale față de bunurile și serviciile importate. (la 21-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) (2) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în unul dintre sectoarele menționate la alin. (1) lit. a), b), c) sau d), cât și în unul sau mai multe dintre celelalte sectoare incluse în domeniul de aplicare sau desfășoară alte activități incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2023/2.831, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca furnizorul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau distincția între conturi, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare a prezentei scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.831. (la 21-03-2024, Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) (3) Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt acestea definite conform prezentei scheme, poate beneficia, pentru sectoarele eligibile, de facilitățile stabilite la art. 4, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităților sau o distincție între costuri astfel încât activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în baza acesteia. (la 18-08-2014, Alin. (3) al art. 5 din schemă a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. )  +  Articolul 6Beneficiarii ajutorului de minimis, în temeiul schemei, sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) își desfășoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 ori declarat prin hotărâre a Guvernului;b) desfășoară activitate economică;c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu depășește echivalentul în lei a 300.000 euro în nicio perioadă de 3 ani, indiferent de sursa de finanțare; (la 21-03-2024, Litera c) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) d) prezintă un studiu de fezabilitate/plan de investiții pentru care se solicită finanțarea, cu evidențierea cheltuielilor eligibile; Notă e) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» potrivit prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat; (la 21-03-2024, Litera e) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) f) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată și creanța a fost integral recuperată.  +  Articolul 7(1) Sunt considerate costuri eligibile cheltuielile legate de activele corporale și necorporale utilizate de întreprinderea beneficiară a ajutorului de minimis în parcul industrial, inclusiv cheltuielile realizate înainte de depunerea cererii de acord de principiu.(2) La calculul costurilor eligibile nu vor fi luate în considerare cheltuielile realizate înainte de depunerea cererii de acord de principiu, pentru care întreprinderea solicitantă a beneficiat de ajutor de stat sau de minimis.(3) Cheltuielile privind TVA, taxele, avizele, comisioanele, ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea activelor achiziționate nu sunt eligibile.  +  Capitolul IV Reguli procedurale  +  Articolul 8(1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis în baza prezentei scheme, administratorul parcului industrial și rezidenții trebuie să obțină un acord de principiu al autorității administrației publice locale, potrivit prezentului capitol. La înființarea parcului industrial, acordul de principiu al autorității administrației publice locale prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 186/2013, cu modificările ulterioare, se concretizează în hotărâre a consiliului local (la 14-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 ) (2) În vederea obținerii acordului de principiu, întreprinderea solicitantă transmite primarului unității administrativ-teritoriale în raza căreia este constituit parcul industrial următoarele documente:a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de minimis, completată în limba română, prin tehnoredactare, ștampilată și semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă, al cărei model, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă;b) opis cu documentele anexate cererii de acord;c) o descriere a întreprinderii solicitante, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, precum și activitatea desfășurată în parcul industrial, cu menționarea codului CAEN corespunzător; (la 28-12-2023, Litera c), Alineatul (2), Articolul 8, Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.672 din 27 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 28 decembrie 2023 ) d) studiu de fezabilitate sau plan de investiții, cu evidențierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ;e) extras de carte funciară pentru informare;f) o declarație scrisă a reprezentantului legal, sub sancțiunea art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, referitoare la toate ajutoarele de minimis primite de solicitant pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului fiscal în curs;g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanțare și documentația aferentă.(3) Unitatea administrativ-teritorială, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are dreptul să solicite orice alte documente/date/informații necesare eliberării acordului de principiu, inclusiv să introducă termene în procedurile de analiză și verificare.(4) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate, ștampilate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul", ștampila întreprinderii solicitante și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.  +  Articolul 9(1) Furnizorii prezentei scheme țin un registru special al schemei în format electronic, cu evidența cererilor de acord de principiu înregistrate.(2) Înregistrarea cererilor de principiu se face pe măsura depunerii acestora.(3) Cererile de acord de principiu vor fi analizate de structura/structurile stabilite de primar, prin dispoziție.(4) În urma procesului de evaluare a cererii de acord de principiu, aparatul de specialitate al primarului soluționează cererea, după caz:a) cu emiterea acordului de principiu;b) cu emiterea unei scrisori de respingere a cererii de acord de principiu în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentei scheme.(5) Cererea de acord de principiu este considerată completă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:a) conține toate informațiile și documentele prevăzute în prezenta schemă;b) conține toate informațiile și documentele solicitate de aparatul de specialitate al primarului unității administrativ-teritoriale;c) nu prezintă neconcordanțe în informațiile furnizate;d) sunt respectate prevederile prezentei scheme.(6) În cazul în care cererea de acord de principiu nu îndeplinește prevederile alin. (5), structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilită prin dispoziția prevăzută la alin. (3), transmite întreprinderii o solicitare de completare a cererii de acord de principiu cu informațiile și/sau documentele necesare.(7) În evaluarea cererii și emiterea acordului de principiu, structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilită prin dispoziția prevăzută la alin. (3), va avea în vedere respectarea plafonului prevăzut la art. 2.(8) Acordul de principiu prevede în mod expres care sunt facilitățile de care va beneficia întreprinderea solicitantă.(9) Pot fi acordate doar facilitățile instituite prin art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 a căror valoare cumulată cu ajutoarele de minimis acordate anterior, într-o perioadă de 3 ani fiscali, nu depășesc plafonul prevăzut la art. 2.(10) Dacă o măsură de sprijin din cele prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013 depășește plafonul prevăzut la art. 2, atunci aceasta nu se acordă.(11) Pentru situația prevăzută la art. 17, alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013, acordul de principiu va face parte din raportul care însoțește proiectul de hotărâre a consiliului local sau județean privind acordul autorității administrației publice locale privind înființarea parcului industrial.  +  Articolul 9^1Ajutoarele de minimis sunt considerate ca fiind acordate în momentul în care se conferă întreprinderilor dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare potrivit prevederilor art. 4, indiferent de data la care întreprinderile respective beneficiază efectiv de acestea. Pentru conversia în euro a valorii ajutorului se va utiliza cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data acordării ajutorului. (la 21-03-2024, Capitolul IV a fost completat de Punctul 9. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 )  +  Articolul 10(1) Administratorul și rezidenții parcului industrial beneficiază de facilitățile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 în baza:a) acordului de principiu, emis potrivit prezentei scheme sau, după caz, hotărârii consiliului local ori județean, potrivit art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013;b) titlului de parc industrial acordat prin ordin al ministrului sau declarat prin hotărâre a Guvernului.(2) Cele două înscrisuri prevăzute la alin. (1) se depun anual, ca anexe la declarațiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren și clădiri, înregistrate, potrivit legii, la compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale din raza administrativ-teritorială unde se află situat parcul industrial.(3) Ajutorul de minimis nu se cumulează cu ajutorul de stat acordat în legătură cu aceleași costuri eligibile, în cazul în care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depășește intensitatea ajutorului stabilită pentru condițiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisia Europeană.(4) Unitatea administrativ-teritorială publică lunar pe site-ul său situații cu cererile de acord privind acordarea ajutorului de minimis înregistrate și soluționate.(5) Unitatea administrativ-teritorială actualizează ajutorul la valoarea de la momentul acordării. Echivalentul în euro al valorii ajutorului de minimis acordat întreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României la data acordării.  +  Articolul 11Acordul de principiu privind ajutorul de minimis se va comunica în scris solicitantului și va conține, cel puțin, informații cu privire la valoarea fixă maximă potențială a ajutorului, la perioada de acordare a ajutorului și în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, făcând trimitere explicită la Regulament. (la 18-08-2014, Art. 11 din schemă a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. )  +  Articolul 12Ajutorul de minimis sub forma scutirilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) și c) se acordă o singură dată într-un an fiscal.  +  Articolul 12^1(1) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu trebuie să depășească 300.000 euro în nicio perioadă de 3 ani.(2) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul relevant prevăzut la alin. (1), întreprinderea beneficiară poate alege între reducerea valorii ajutorului solicitat, astfel încât să se încadreze în plafon, sau rambursarea totală sau parțială a ajutorului anterior obținut, pentru a fi respectat plafonul de minimis. (la 21-03-2024, Articolul 12^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 )  +  Articolul 12^2Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu:a) Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general;b) Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol și Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 12^1 din prezenta schemă. (la 21-03-2024, Articolul 12^2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 )  +  Articolul 12^3În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, pentru a se stabili dacă orice nou ajutor de minimis acordat întreprinderii noi sau întreprinderii care achiziționează depășește plafonul prevăzut la art. 12^1 alin. (1), se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate oricăreia dintre întreprinderile care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate. (la 21-03-2024, Articolul 12^3 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 )  +  Articolul 12^4În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de ele, aceasta fiind, în principiu, întreprinderea care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului propriu al noilor întreprinderi la data efectivă a separării. (la 21-03-2024, Articolul 12^4 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 )  +  Articolul 12^5Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau care nu pot fi asociate unor astfel de costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament sau al unei decizii de exceptare pe categorii adoptat/adoptate de Comisie. (la 21-03-2024, Articolul 12^5 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 )  +  Articolul 12^6Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce furnizorul a verificat respectarea regulii de cumul, pe baza declarației pe propria răspundere privind ajutoarele de stat acordate solicitantului pentru aceleași cheltuieli eligibile, precum și cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice în ultimii trei ani. (la 21-03-2024, Articolul 12^6 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 )  +  Articolul 13(1) La calculul ajutorului de minimis furnizorul are în vedere și valoarea scutirii la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, precum și de orice alt ajutor de minimis de care a beneficiat întreprinderea. (la 18-08-2014, Alin. (1) al art. 13 din schemă a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) (2) Furnizorii de ajutor de minimis pot verifica la sediul întreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis veridicitatea și conformitatea documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de întreprinderi în cadrul schemei.(3) Furnizorii de ajutor de minimis au obligația de a transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de minimis acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022. (la 21-03-2024, Alineatul (3) , Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 )  +  Articolul 14(1) Furnizorii de ajutor de minimis în baza prezentei scheme păstrează evidențe detaliate ale ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică în cadrul schemei. Această evidență trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate. (la 21-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) (2) Furnizorii de ajutor de minimis au obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.(3) În cazul în care se constată că au fost încălcate condițiile prevăzute de legislația în domeniul ajutorului de minimis, furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate și, în vederea îndeplinirii acestor obligații, furnizorii emit, prin acte normative sau administrative, norme metodologice proprii. (la 21-03-2024, Alineatul (3) , Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) (4) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării sau a rambursării. (la 18-08-2014, Alin. (4) al art. 14 din schemă a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) (4^1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul ajutorului de minimis, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei scheme de ajutor de minimis. (la 21-03-2024, Articolul 14 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 19. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) (4^2) Valoarea ajutoarelor recuperate se completează și cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării integrale a acestuia. (la 21-03-2024, Articolul 14 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 19. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) (4^3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015. (la 21-03-2024, Articolul 14 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 19. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) (5) Administratorul schemei de minimis are obligația de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare. (la 21-03-2024, Alineatul (5) , Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 ) (6) Furnizorul ajutorului de minimis are obligația de a încărca în Registrul ajutoarelor de stat informațiile ce vizează actele de acordare a ajutoarelor de minimis în termen de maximum 7 zile de la data emiterii acordului de principiu. Valoarea ajutorului de minimis se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data stabilirii nedatorării impozitului/taxei pe teren/pe clădiri, iar obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și rambursările efective ale respectivelor obligații se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligației de recuperare, respectiv de la data rambursării. (la 21-03-2024, Alineatul (6) , Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20. , Articolul I din ORDINUL nr. 855 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 )  +  Articolul 15(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 31 decembrie 2030. (2) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 850.230 mii lei, din care:a) suma de 200.000 mii lei, aferentă perioadei cuprinse de la data intrării în vigoare a schemei până la data de 31 decembrie 2020;b) suma de 100.000 mii lei, aferentă perioadei 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2023;c) suma de 550.230 mii lei, aferentă perioadei 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2030. (3) Numărul estimat de întreprinderi beneficiare de ajutor de minimis este de 737. (la 28-12-2023, Articolul 15, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 2.672 din 27 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 28 decembrie 2023 )  +  ANEXĂla schemă
  Model de formular de cerere pentru ajutorul de minimis
  - Informații cu privire la beneficiarul ajutorului de minimis: ● denumirea, adresa sediului principal, principalul sector de activitate (cod CAEN); ● declarație conform căreia nu este o întreprindere aflată în dificultate, conform definiției din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004; ● declarație prin care să se specifice ajutorul (atât cel de minimis, cât și ajutoarele de stat) primit deja pentru alte proiecte în ultimii 3 ani; ● declarație prin care să se specifice ajutorul care urmează să fie primit pentru același proiect din partea altor autorități care acordă ajutoare. - Informații despre proiectul/activitatea care urmează să beneficieze de ajutor de minimis: ● descrierea proiectului; ● temeiul juridic relevant (național, UE sau ambele); ● datele preconizate pentru începerea și încheierea proiectului; ● locația (locațiile) proiectului. - Informații despre finanțarea proiectului: ● investițiile și alte costuri legate de acestea; ● costurile eligibile totale; ● valoarea ajutorului de minimis; ● intensitatea ajutorului de minimis. - Informații despre tipul facilității de ajutor de minimis asupra căreia optează: Beneficiarul va opta pentru tipul de facilitate fiscală prevăzută la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.
  -----