ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 19 din 7 martie 2024privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistență socială și alte sectoare de activitate bugetară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 11 martie 2024  În considerarea obligației statului de a garanta dreptul la sănătate al populației și având în vedere faptul că, în lipsa unor măsuri concrete și rapide de stimulare a personalului din sistemul sanitar, ar fi afectat dreptul la sănătate al cetățenilor,deoarece asigurarea asistenței medicale reprezintă o prioritate strategică națională, iar în sistemul sanitar se înregistrează un deficit de personal în raport cu necesarul prevăzut în statele de funcții, iar atractivitatea desfășurării activității de continuitate a asistenței medicale este din ce în ce mai redusă,ținând cont de faptul că personalul din domeniul asistenței sociale este suprasolicitat, nemotivat și se confruntă cu un fenomen accelerat de pierdere a personalului de specialitate în favoarea altor autorități ale administrației publice locale sau centrale, cu o adevărată migrație de personal, simultan cu imposibilitatea de a recruta personal de înlocuire pentru ocuparea posturilor vacante datorită blocării repetate a posturilor vacantate din sectorul bugetar,având în vedere provocările de care s-a lovit sistemul de asistență socială, respectiv pandemia de COVID-19, criza din Ucraina, creșterea numărului persoanelor vârstnice în România sau criza forței de muncă în domeniul asistenței sociale și migrarea acesteia,având în vedere faptul că unele categorii de personal bugetar au beneficiat în anul 2023 de majorări salariale semnificative, altele decât cele reglementate de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,apreciind că astfel s-a creat o situație discriminatorie pentru aceste categorii de personal din sectorul bugetar,ținând cont de faptul că se impune recunoașterea principiului importanței muncii și a nivelului de specializare dobândit de-a lungul timpului de aceste categorii de personal bugetar,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile din sistemul sanitar din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 se stabilesc și se acordă eșalonat, conform anexei nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.(2) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcții din domeniul asistenței sociale din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 se stabilesc și se acordă eșalonat, în două tranșe, conform anexei nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.(3) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, nivelul de salarizare pentru personalul din unitățile clinice, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență, se aplică și personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar-sanitar din direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.(4) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul din unitățile sanitare publice, altul decât cel prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătății se majorează cu 20% față de nivelul salariului de bază aferent lunii decembrie 2023 și se acordă în 2 tranșe egale, începând cu luna martie a anului 2024, respectiv luna iunie a anului 2024.(5) Prevederile alin. (4) sunt aplicabile și personalului din cadrul Agenției Naționale de Transplant, Oficiului Central de Stocare pentru Situații Speciale, Academiei de Științe Medicale și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.(6) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul din unitățile și centrele de asistență socială cu sau fără personalitate juridică, altul decât cel prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 20% față de nivelul salariului de bază aferent lunii decembrie a anului 2023 și se acordă în 2 tranșe egale, începând cu luna martie a anului 2024, respectiv iunie a anului 2024.  +  Articolul II(1) În anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul II, la articolul 3^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, personalul de specialitate medico-sanitar, altul decât cel prevăzut la alin. (1) salarizat potrivit prezentei anexe, beneficiază de o singură indemnizație lunară stabilită în cuantum brut după cum urmează: a) 350 de lei pentru medicii care efectuează lunar o gardă în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă;b) 700 de lei pentru medicii care efectuează lunar cel puțin 2 gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă.(2) În anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul II, la articolul 3^1, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) și alin. (1^1) din unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de drepturile salariale prevăzute la alin. (1) și alin. (1^1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice», iar pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și alin. (1^1) din unitățile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, drepturile salariale prevăzute la alin. (1) și alin. (1^1) se asigură de la bugetul de stat.(3) Indemnizațiile lunare prevăzute la alin. (1) și alin. (1^1) nu se iau în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 alin. (2).  +  Articolul IIIPentru personalul din unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de drepturile salariale prevăzute la art. I se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“.  +  Articolul IVPentru personalul din unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de majorarea salarială prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“.  +  Articolul VAnexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 7 martie 2024.Nr. 19.  +  Anexa nr. 1
  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „SĂNĂTATE“
   +  Capitolul IUnități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială1. Salarii de bază pentru funcții de conducere1.1. Spitale peste 400 de paturi, spitale sub 400 de paturi și servicii de ambulanță
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorSpitale peste 400 de paturiSpitale sub 400 de paturiServicii de ambulanță
  Salariile de bază - leiSalariile de bază - leiSalariile de bază - leiSalariile de bază - leiSalariile de bază - leiSalariile de bază - lei
  martie 2024iunie 2024martie 2024iunie 2024martie 2024iunie 2024
  Grad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad II
  1Director de cercetareS106801218011609132399744112431059112220
  2Director financiar-contabilS1246513197166201759610143107541352414338
  3Director economics10143114871352415316
  4Director tehnics9129103381217213784
  5Alti directoris880793699573101847776824484538961
  6Director de îngrijiris11219118771495815836
  7Asistent sef serviciu de ambulantăS,SSD,PL862297641149513019
  8Asistent medical-șef pe unitateS,SSD,PL912996791217212904
  NOTA:1. Salariul de bază al managerului de spital cu peste 400 de paturi și al managerului general va fi cel puțin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 10%.2. Salariul de bază al managerului de spital cu până la 400 de paturi va fi cel puțin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 5%.3. Nivelul de salarizare al funcției de manager de spital cu până la 400 de paturi, gradul II, se utilizează și pentru funcția de director general al Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.4. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  1.2. Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului București, centre de transfuzie sanguină regionale și centre de transfuzie sanguină județene
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorInstitutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau"Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului BucureștiCentre de transfuzie sanguină regionaleCentre de transfuzie sanguină județene
  Salariile de bază - leiSalariile de bază - leiSalariile de bază - leiSalariile de bază - leiSalariile de bază - leiSalariile de bază - leiSalariile de bază - leiSalariile de bază - lei
  martie 2024iunie 2024martie 2024iunie 2024martie 2024iunie 2024martie 2024iunie 2024
  Grad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad II
  1Director general adjunctS11617121801262813239
  2Director adjunct științificS10868116171181312628
  3Director adjunct financiar contabilitates9369103881124312465
  4Director resurse umanes86199557936910388
  5Contabil-șefs805786208758936973087777794384536652730872307943
  NOTĂ:1. Salariul de bază al directorului general din cadrul Institutului Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.2. Salariile de bază ale persoanelor care ocupă funcția de director în cadrul centrelor de transfuzie regionale și județene, respectiv al Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului București, nu pot fi mai mici decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%.3. Salariile de bază prevăzute la gradul I și II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  1.3. Alte funcții de conducere
  Nr.crt.Alte funcții de conducereNivelulstudiilorSalariile de bază - lei
  martie 2024iunie 2024
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  1Director general*)S10305108681120111813
  2Director general adjunct, director, director executiv*)S10118106801099811609
  3Director adjunct*)S9557101181038810998
  4Director adjunct financiar-contabil*)S7495824481468961
  5Contabil-șef*)S6371805769258758
  6Șef serviciu medicalS7027880776389573
  7Șef atelier, șef laborator, șef oficiuS5902702764157638
  8Șef formație muncitori5146575955946260
  *) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.NOTĂ:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator si altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică si medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.4^1. Salariul de bază pentru funcția de director general din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică si al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.4^2. Salariul de bază pentru funcția de director general adjunct din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică si al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 7,5%.4^3. Salariul de bază pentru funcția de director centru național/director/șef centru din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică si al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%.4^4. *) Nivelul de salarizare al funcției de la nr. crt. 6 se aplică si funcției de șef serviciu din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.5. Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  1.4. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în următorul tabel, pe perioada cât exercită aceste funcții, beneficiază de majorarea salariului de bază avut, după cum urmează
  Nr.crt.FuncțiaMajorare salariu de bază%
  1Director program de rezidențiat medicină de urgență7,5
  2Director medical7,5
  3Medic șef ambulatoriu de specialitate si altele similare5
  4Medic șef secție, șef laborator, coordonator si altele similare5
  5Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator si altele similare7,5
  6Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență7,5
  7Farmacist șef serviciu, farmacist șef punct de lucru (oficină)7,5
  8Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant si altele similare) șef/asistent coordonator)20
  9Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune5
  10Spălătoreasă cu gestiune2,5
  11Șef echipă2,5
  12Personal care desfășoară control în sănătate publică - direcția de sănătate publică7,5
  13Medic coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulantă7,5
  14Asistent medical coordonator substație sector municipiul Bucuresti/substatie serviciul de ambulantă10
  15Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație sector municipiul Bucuresti/substatie serviciul de ambulantă10
  16Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente10
  *) Procentul de 20% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  1.5. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază, beneficiază, în cursul unei luni, de indemnizații de cel mult 10% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, care nu fac parte din salariul de bază.
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socialăUnitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență ''Elias''*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute si centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene si al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacității de Muncă.a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitara.1. Unități clinice**
  Nr. crt.FuncțiaNivelulstudiilorUnităti clinice
  Salariul de bază - leiSalariul de bază - lei
  Gradația 0Gradația 0
  martie 2024iunie 2024
  1Medic primarS1362514125
  2Medic primar dentistS1362514125
  3Medic specialistS1079111187
  4Medic specialist dentistS1079111187
  5Medic rezident anul VI - VIIS90859875
  6Medic rezident anul IV - VS83959125
  7Medic dentist rezident anul IV - VS83959125
  8Medic rezident anul IIIS77058375
  9Medic dentist rezident anul IIIS77058375
  10Medic rezident anul IIS70157625
  11Medic dentist rezident anul IIS70157625
  12Medic rezident anul IS65557125
  13Medic dentist rezident anul IS65557125
  14MedicS73608000
  15Medic dentistS73608000
  16Farmacist primar*1)S78838569
  17Farmacist specialistS75808239
  18FarmacistS63816936
  19Farmacist rezident anul IIIS62576801
  20Farmacist rezident anul IIS61966735
  21Farmacist rezident anul IS61346668
  22Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS68727470
  23Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS60356560
  24Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS56406130
  25Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS52245679
  26Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție si dietetică, moașă; principalS53236083
  27Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție si dietetică, moașăS51125842
  28Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție si dietetică, moașă; debutantS48395530
  29Dentist principalSSD47005109
  30DentistSSD44854875
  31Dentist debutantSSD44284813
  32Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principalSSD50075722
  33Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentarSSD47785460
  34Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutantSSD47165390
  35Asistent medical, principal*2)PL47905474
  36Asistent medical*2)PL47295404
  37Asistent medical, debutant*2)PL45945250
  38Asistent medical, principal*2)M47165390
  39Asistent medical*2)M45945250
  40Asistent medical, debutant*2)M44225054
  41Tehnician dentar, principal*3)M47165390
  42Tehnician dentar*3)M45945250
  43Tehnician dentar, debutant*3)M44225054
  44Soră medicală, principal*4)M46555320
  45Soră medicală*4)M45335180
  46Soră medicală, debutant*4)M44225054
  47Autopsier, principalM43134688
  48AutopsierM42554625
  49Autopsier, debutantM41524513
  50Statistician medical, registrator medical; principalM43134688
  51Statistician medical, registrator medicalM42554625
  52Statistician medical, registrator medical; debutantM41524513
  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, instructor de ergoterapie, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică si protezare auditivă care au studii de acest nivel.*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
  a.2. Anatomia patologică și medicina legală
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorAnatomia patologică si medicina legală
  Salariul de bază - leiSalariul de bază - lei
  Gradația 0Gradația 0
  martie 2024iunie 2024
  1Medic primarS1771318363
  2Medic specialistS1402814543
  3Medic rezident anul IV - VS83959125
  4Medic rezident anul IIIS77058375
  5Medic rezident anul IIS70157625
  6Medic rezident anul IS65557125
  7Farmacist primar*1)S1024811139
  8Farmacist specialistS985210709
  9FarmacistS73227959
  10Asistent medical, tehnician de radiologie; principalS69207909
  11Asistent medical, tehnician de radiologieS66467595
  12Asistent medical, tehnician de radiologie; debutantS62907189
  13Asistent medical, asistent medical specialist; principalSSD65087438
  14Asistent medical, asistent medical specialistSSD62117098
  15Asistent medical, asistent medical specialist; debutantSSD61317007
  16Asistent medical, principal*2)PL62117098
  17Asistent medical*2)PL59726825
  18Asistent medical, debutant*2)PL58926734
  19Asistent medical, principal*2)M61317007
  20Asistent medical*2)M58926734
  21Asistent medical, debutant*2)M57496570
  22Soră medicală, principal*4)M59726825
  23Soră medicală*4)M58136643
  24Soră medicală, debutant*4)M57496570
  25Autopsier, principalM56066094
  26AutopsierM54575931
  27Autopsier, debutantM53975866
  28Statistician medical, registrator medical; principalM56066094
  29Statistician medical, registrator medicalM54575931
  30Statistician medical, registrator medical; debutantM53975866
  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
  a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorServicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariul de bază - leiSalariul de bază - lei
  Gradația 0Gradația 0
  martie 2024iunie 2024
  1Medic primarS1453815072
  2Medic dentist primarS1453815072
  3Medic specialistS1151411936
  4Medic dentist specialistS1151411936
  5Medic rezident anul IV - VS83959125
  6Medic rezident anul IIIS77058375
  7Medic rezident anul IIS70157625
  8Medic rezident anul IS65557125
  9MedicS74858136
  10Medic dentistS74858136
  11Farmacist primar*1)S84119143
  12Farmacist specialistS80878790
  13Farmacist rezident anul IIIS66777258
  14Farmacist rezident anul IIS66117186
  15Farmacist rezident anul IS65477116
  16FarmacistS68087400
  17Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS73327970
  18Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS64417001
  19Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS60186541
  20Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS55746059
  21Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; principalS56796490
  22Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașăS54556234
  23Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; debutantS51635901
  24Dentist, principalSSD50155451
  25DentistSSD47855201
  26Dentist, debutantSSD47245135
  27Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principalSSD53426105
  28Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentarSSD50975825
  29Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutantSSD50325751
  30Asistent medical, principal*2)PL50975825
  31Asistent medical*2)PL49015601
  32Asistent medical, debutant*2)PL48365527
  33Asistent medical, principal*2)M50325751
  34Asistent medical*2)M48365527
  35Asistent medical, debutant*2)M47195393
  36Tehnician dentar, principal*3)M50325751
  37Tehnician dentar*3)M48365527
  38Tehnician dentar, debutant*3)M47195393
  39Soră medicală, principal*4)M49015601
  40Soră medicală*4)M47715453
  41Soră medicală, debutant*4)M47195393
  42Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principalM46015001
  43Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgențăM44794869
  44Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutantM44304815
  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, instructor de ergoterapie, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică si protezare auditivă care au studii de acest nivel.*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
  a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorUnități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, si unități de asistență medico-socială
  Salariul de bază - leiSalariul de bază - lei
  Gradația 0Gradația 0
  martie 2024iunie 2024
  1Medic primarS1335313843
  2Medic dentist primarS1335313843
  3Medic specialistS1057510963
  4Medic dentist specialistS1057510963
  5MedicS72137840
  6Medic dentistS72137840
  7Farmacist primar*1)S74888139
  8Farmacist specialistS72007826
  9FarmacistS60626589
  10Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS65297096
  11Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS58936405
  12Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS56406130
  13Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS52245679
  14Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție si dietetică, moașă; principalS50575779
  15Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție si dietetică, moașăS49255628
  16Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție si dietetică, moașă; debutantS48395530
  17Dentist, principalSSD45434938
  18DentistSSD44854875
  19Dentist, debutantSSD44284813
  20Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principalSSD48395530
  21Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentarSSD47785460
  22Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutantSSD47165390
  23Asistent medical, principal*2)PL47785460
  24Asistent medical*2)PL47165390
  25Asistent medical, debutant*2)PL45945250
  26Asistent medical, principal*2)M47165390
  27Asistent medical*2)M45945250
  28Asistent medical, debutant*2)M44225054
  29Tehnician dentar, principal*3)M47165390
  30Tehnician dentar*3)M45945250
  31Tehnician dentar, debutant*3)M44225054
  32Soră medicală, principal*4)M45945250
  33Soră medicală*4)M45335180
  34Soră medicală, debutant*4)M44225054
  35Autopsier, principalM43134688
  36AutopsierM42554625
  37Autopsier, debutantM41524513
  38Statistician medical, registrator medical; principalM43134688
  39Statistician medical, registrator medicalM42554625
  40Statistician medical, registrator medical; debutantM41524513
  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, instructor de energo-terapie, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică si protezare auditivă care au studii de acest nivel.*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
  b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitareb.1. Unități clinice
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorUnităti clinice
  Salariul de bază - leiSalariul de bază - lei
  Gradația 0Gradația 0
  martie 2024iunie 2024
  1Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicalăS69947603
  2Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medicalS61576693
  3Biolog, biochimist, chimist, fizicianS56406130
  4Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutantS52245679
  5Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principalS67497336
  6Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent socialS59756495
  7Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutantS52245679
  8Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)SSD49475378
  9Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)SSD45434938
  10Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)SSD44284813
  11Psiholog principalS69947603
  12Psiholog specialistS61576693
  13Psiholog practicantS56996195
  14Psiholog stagiarS52245679
  *5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învățământ de zi sau de 3 - 4 ani învățământ seral sau fără frecvență.
  b.2. Anatomia patologică și medicina legală
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorAnatomia patologică si medicina legală
  Salariul de bază - leiSalariul de bază - lei
  Gradația 0Gradația 0
  martie 2024iunie 2024
  1Biolog, biochimist, chimist; principal Fizician, principal, expert în fizică medicalăS90949885
  2Biolog, biochimist, chimist; specialist Fizician, specialist, fizician medicalS80048700
  3Biolog, biochimist, chimist, fizicianS73327970
  4Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutantS67917381
  5Psiholog principalS90949885
  6Psiholog specialistS80048700
  7Psiholog practicantS74098054
  8Psiholog stagiarS67917381
  b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorServicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariul de bază - leiSalariul de bază - lei
  Gradația 0Gradația 0
  martie 2024iunie 2024
  1Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principalS72017828
  2Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent socialS63776931
  3Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutantS55746059
  4Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)SSD52805739
  5Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)SSD48475269
  6Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)SSD47245135
  7Psiholog principalS74648113
  8Psiholog specialistS65697140
  9Psiholog practicantS60816610
  10Psiholog stagiarS55746059
  *5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învățământ de zi sau de 3 - 4 ani învățământ seral sau fără frecvență.
  b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorUnități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
  Salariul de bază - leiSalariul de bază - lei
  Gradația 0Gradația 0
  martie 2024iunie 2024
  1Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicalăS66627241
  2Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medicalS58636373
  3Biolog, biochimist, chimist, fizicianS55206000
  4Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutantS52245679
  5Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principalS64296988
  6Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent socialS57346233
  7Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutantS52245679
  8Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)SSD47005109
  9Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)SSD44854875
  10Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)SSD44284813
  11Psiholog principalS66627241
  12Psiholog specialistS58636373
  13Psiholog practicantS55206000
  14Psiholog stagiarS52245679
  *5) Se aplică si funcțiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învățământ de zi sau de 3 - 4 ani învățământ seral sau fără frecvență.NOTĂ:Salariile de bază prevăzute la pozițiile 11 - 14 din tabel se aplică în mod corespunzător si funcțiilor de preot gradul I, gradul II, definitiv si debutant, cu studii superioare, din unitățile sanitare cu paturi, prevăzute în anexa nr. I cap. III - Culte lit. A - Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unitățile bugetare.
  c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar c.1. Unități clinice
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorUnităti clinice
  Salariul debază - leiSalariul debază - lei
  Gradația 0Gradația 0
  martie 2024iunie 2024
  1Infirmieră, agent DDDM; G41714615
  2Infirmieră, agent DDD; debutantM; G40544485
  3Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare38784290
  4Șofer autosanitară II*7)M44284813
  5Șofer autosanitară III*7)M; G43134688
  *7) Se aplică nivelurile I si II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene si al municipiului București - Ilfov, iar nivelurile de salarizare II si III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
  c.2. Anatomia patologică și medicina legală
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorAnatomia patologică si medicina legală
  Salariul de bază - leiSalariul de bază - lei
  Gradația 0Gradația 0
  martie 2024iunie 2024
  1Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare45064986
  c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorServicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariul de bază - leiSalariul de bază - lei
  Gradația 0Gradația 0
  martie 2024iunie 2024
  1Infirmieră, agent DDDM; G42424693
  2Infirmieră, agent DDD; debutantM; G41714615
  3Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare38784290
  4Ambulanțier*6)M47505163
  5Șofer autosanitară I*7)M44854875
  6Șofer autosanitară II*7)M44284813
  *6) Se ocupă prin concurs sau examen de promovare de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist si marinar cu o vechime de minimum 6 ani si posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al municipiului București - Ilfov, si în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.*7) Se aplică nivelurile I si II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene si al municipiului București - Ilfov, iar nivelurile de salarizare II si III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
  c.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorUnități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, si unități de asistență medico-socială
  Salariul de bază - leiSalariul de bază - lei
  Gradația 0Gradația 0
  martie 2024iunie 2024
  1Infirmieră, agent DDDM; G41714615
  2Infirmieră, agent DDD; debutantM; G40544485
  3Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare38784290
  4Șofer autosanitară II*7)M44284813
  5Șofer autosanitară III*7)M; G43134688
  *7) Se aplică nivelurile I si II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene si al municipiului București - Ilfov, iar nivelurile de salarizare II si III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.NOTĂ:1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică si personalului de specialitate din direcțiile de sănătate publică.2*). Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a.1 nr. crt. 1 - 13, 16 si 17, 19 - 21 si lit. b.1 nr. crt. 1, 2, 5, 11.3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire pentru funcțiile de ambulanțier si șofer autosanitară I si II se utilizează numai pentru încadrarea si promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță si se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.4. Tabelele a.4., b.4., c.4. se utilizează si pentru dispensarele medicale școlare, pentru personalul din crese, pentru personalul medical din cadrul cabinetelor medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală si recuperare a capacității de muncă, personalul medico-sanitar din direcțiile județene pentru tineret si sport, complexele sportive naționale si cluburile sportive, precum si pentru medicii din asistența socială.5. Salarizarea prevăzută pentru funcția de infirmier se utilizează si pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoși din unitățile, secțiile sau compartimentele de psihiatrie.5^1. Persoanele care ocupă funcția de psiholog în unitățile sanitare, unitățile de asistență medico-socială si unitățile de asistență socială si care dețin specializarea psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%.6. Salariile de bază prevăzute la pct. 2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
   +  Anexa nr. 2
  Unități de asistență socială/Servicii sociale cu sau fără cazare
   +  Salarii de bază pentru funcții de conducere
  Nr.crt.Denumire funcțieStudiiSalariu de bază lei martie 2024Salariu de bază lei iunie 2024
  a) Instituții și unități de asistență socială/centre cu personalitate juridicăGr. IGr. IIGr. IGr. II
  1DirectorS6515819269498738
  2Contabil-șefS6094759465008100
  b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică
  3Șef centruS5979759463788100
  4Coordonator personal de specialitateS;SSD; PL5518609458866500
   +  Salarii de bază pentru personalul de specialitate și pentru personalul de îngrijire și asistență din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică
  Nr.crt.Denumire funcțieStudiiSalariu de bază lei martie 2024Salariu de bază lei iunie 2024
  gradația 0gradația 0
  1Asistent social principalS51315473
  2Asistent social specialistS47925111
  3Asistent social practicantS46955008
  4Asistent social debutantS44444740
  5Psiholog principalS51315473
  6Psiholog specialistS47925111
  7Psiholog practicantS46955008
  8Psiholog stagiarS44444740
  9Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupațional; principalS50725410
  10Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupaționalS45984904
  11Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupațional; debutantS44444740
  12Fiziokinetoterapeut principalS51515494
  13Fiziokinetoterapeut specialistS47255040
  14FiziokinetoterapeutS45984904
  15Fiziokinetoterapeut debutantS44444740
  16Educator principalS46444954
  17EducatorS45234824
  18Educator debutantS44444740
  19Asistent medical, tehnician de audiologieși protezare auditivă; principalS46444954
  20Asistent medical, tehnician de audiologieși protezare auditivăS45234824
  21Asistent medical, tehnician de audiologieși protezare auditivă; debutantS44444740
  22Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; principal *1)SSD44444740
  23Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1)SSD43884680
  24Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; debutant *1)SSD43314620
  25Educator, educator puericultor, asistent medical; principal 1*)PL43884680
  26Educator, educator puericultor, asistent medical 1*)PL43314620
  27Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant 1*)PL42194500
  28Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; principal 1*)M43314620
  29Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical 1*)M42194500
  30Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT,optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; debutant 1*)M40614332
  31Profesor CFM, interpret în limbaj mimico- gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitateM40614332
  32Instructor de educație, instructor CFM; principalM43314620
  33Instructor de educație, instructor CFMM42194500
  34Instructor de educație, instructor CFM; debutantM40614332
  35Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principalPL43884680
  36Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperarePL43314620
  37Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutantPL42194500
  38Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principalM43314620
  39Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperareM42194500
  40Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutantM40614332
  41Soră medicală, masor; principalM42194500
  42Soră medicală, masorM41634440
  43Soră medicală, masor; debutantM40614332
  44Asistent maternal profesionistM,G35003550
  45Părinte social, îngrijitor la domiciliuM,G35003550
  46Asistent personal profesionistM,G35003550
  47Tehnician protezist, tehnician audioprotezistM, PL43314620
  48Agent informare privind carieraM, PL42194500
  49InfirmierăG39944260
  50Infirmieră debutantăG38814140
  51Supraveghetor de noapteG35003550
  52Supraveghetor de noapte debutantG35003550
  53Îngrijitoare, spălătoreasă35003550
  54Bucătar35003550
  *1) Se aplică și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.
  -----