ORDIN nr. 648 din 28 februarie 2024pentru aprobarea Normelor tehnice privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului și ieșirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii
EMITENT
  • AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 11 martie 2024    În aplicarea prevederilor art. 263-277 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii,ținând cont de prevederile art. 244-249 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii,în aplicarea prevederilor art. 326-344 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii,având în vedere prevederile art. 5 pct. 33, art. 22-32, art. 158 alin. (3), art. 172 alin. (1) și ale art. 267 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013,în temeiul art. 2 alin. (5) din Legea nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul dispozițiilor art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, cu modificările ulterioare,președintele Autorității Vamale Române emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului și ieșirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Vamale Române,
    Marcel-Simion Mutescu
    București, 28 februarie 2024.Nr. 648.  +  ANEXĂNORME TEHNICEprivind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului și ieșirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii