ORDIN nr. 921 din 29 februarie 2024pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.853/2022
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024  În temeiul art. 15 alin. (1) lit. c) și art. 34 din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.853/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1085 din 10 noiembrie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Programul prevăzut la alin. (1) cuprinde următoarele subprograme:a) Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință;b) Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Beneficiarii Subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință sunt unitățile și subunitățile administrativ-teritoriale, reprezentate de autoritățile administrației publice locale.(2) Beneficiarii Subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică sunt autoritățile administrației publice centrale sau locale, inclusiv unitățile aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, precum și unitățile de cult ce aparțin cultelor recunoscute în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, pentru clădirile aflate în proprietatea sau în administrarea acestora definite la art. 2 lit. b) din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.(3) În cazul municipiului București, beneficiarii subprogramului prevăzut la alin. (2) sunt autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 164 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dețin în proprietate sau în administrare clădirile de interes și utilitate publică.3. După articolul 4 se introduc trei noi articole, art. 4^1-4^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1În vederea asigurării bunei funcționări a Programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va publica în platforma digitală datele de contact ale persoanei/persoanelor care va/vor asigura comunicarea cu beneficiarii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 4^2(1) Toate activitățile privind finanțarea Programului se desfășoară prin intermediul platformei digitale prevăzute la art. 4 alin. (1). Toate documentele aferente implementării Programului, precum și toate comunicările se transmit prin intermediul platformei digitale prevăzute la art. 4 alin. (1).(2) Pe parcursul derulării Programului, solicitările beneficiarilor, întocmite conform modelelor prevăzute în prezentele norme metodologice, se depun în format electronic, în platforma digitală, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice. Documentele emise de alte entități decât beneficiarii se încarcă în platforma digitală în format pdf, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura electronică a reprezentantului legal al beneficiarului sau a persoanei delegate în conformitate cu dispozițiile art. 157 și ale art. 191 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu dispozițiile legale care reglementează organizarea și funcționarea beneficiarilor prevăzuți la art. 2.  +  Articolul 4^3În vederea asigurării liberului acces la informațiile publice privind Programul, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va atribui fiecărui beneficiar un cod QR pentru fiecare obiectiv de investiții, cod pe care beneficiarii au obligația de a-l aplica pe panoul de identificare a investiției, prevăzut la art. 76 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare. Scanarea codului QR va da posibilitatea publicului de a accesa informațiile specifice obiectivului de investiții, respectiv: denumirea obiectivului de investiții, valoarea alocată de la bugetul de stat, valoarea alocată de la bugetul local sau din venituri proprii, valoarea totală a obiectivului de investiții, precum și alte informații relevante despre acesta.4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Clădirile care fac obiectul Subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință vor fi incluse în Program dacă amplasamentul acestora se află în zone în care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,15 g.5. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Clădirile care fac obiectul Subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică vor fi incluse în Program dacă întrunesc cumulativ următoarele criterii:...............................b) valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,15 g.6. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) lit. c) din lege, criteriile pentru alocarea fondurilor aferente Programului sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 și sunt avute în vedere la momentul încheierii contractelor de finanțare cu beneficiarii Programului.7. La articolul 6, alineatele (1) și (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Beneficiarii Programului încarcă în platforma digitală «investiții.mdlpa.ro» solicitarea de includere în Program, pentru fiecare obiectiv de investiții, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1A sau 1B, după caz, însoțită de raportul sintetic al evaluării seismice, întocmit conform modelului menționat la pct. 8.2 alin. (17) din Codul de proiectare seismică P100-3/2019, precum și raportul de audit energetic, inclusiv certificatul de performanță energetică în cazul în care aceștia solicită finanțare integrată, incluzând și creșterea performanței energetice a clădirilor................................(3) În situația în care în urma verificărilor se constată că o solicitare este neconformă, aceasta se păstrează în baza de date a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației comunică solicitantului neconformitățile identificate și îi solicită clarificări cu privire la acestea și/sau completarea documentației depuse.(4) Pentru solicitările prevăzute la alin. (3), încărcate în platforma digitală «investiții.mdlpa.ro», după corectarea de către beneficiar a neconformităților comunicate potrivit aceluiași alineat, inclusiv completarea documentației, dacă aceasta a fost cerută, se reia procedura prevăzută la alin. (2), iar obiectivul de investiții va fi introdus în listele-sinteză pe măsura îndeplinirii de către beneficiar a tuturor cerințelor legale pentru introducerea acestora în Program.(5) Pentru solicitările de includere în Program conforme, potrivit alin. (2), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației întocmește listele-sinteză cu obiective propuse spre finanțare pe fiecare subprogram, liste care se completează cu solicitările prevăzute la alin. (3) care au fost corectate/completate potrivit alin. (4) și se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Listele se modifică, la solicitarea motivată a beneficiarilor, de fiecare dată când intervine o modificare cu privire la obiectivul/obiectivele de investiții promovat/promovate.8. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În aplicarea art. 20 alin. (1) din lege, în vederea încheierii contractelor de finanțare, beneficiarii subprogramului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) trebuie să încarce în platforma digitală următoarele documente:a) hotărârea asociației de proprietari sau hotărârile tuturor asociațiilor de proprietari în cazul clădirilor în care există mai mult de o asociație de proprietari, hotărâri luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor, iar, în cazul în care proprietarii nu sunt constituiți în asociații de proprietari, acordul scris al jumătate plus unu din numărul acestora, prin care se aprobă sau sunt de acord cu introducerea în Program, precum și cu proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții;9. La articolul 7 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În aplicarea art. 20 alin. (2) din lege, în vederea încheierii contractelor de finanțare, beneficiarii subprogramului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b) trebuie să încarce în platforma digitală următoarele documente:10. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În temeiul art. 24 alin. (2^1) din lege, în baza ordinului prevăzut la art. 6 alin. (5) se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și unitățile de cult recunoscute potrivit legii, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 489/2006, republicată, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 ani în cazuri justificate, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.11. La articolul 8, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În temeiul art. 24 alin. (3) din lege, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 6 alin. (5), se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiarii instituții publice centrale, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 ani în cazuri justificate.(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației încheie contractele de finanțare cu beneficiarii care au încărcat în platforma digitală toate documentațiile necesare, complete și corecte, cu respectarea criteriilor de alocare a fondurilor aferente Programului prevăzute în anexa nr. 1, în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație.12. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5)-(7), cu următorul cuprins:(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică beneficiarilor care, în conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (1^1) din lege, au aprobat, prin hotărâre, finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de intervenții pentru clădirile incluse în listele-sinteză aferente Programului, din surse prevăzute în bugetele locale sau din alte surse legal constituite în acest sens. (6) În aplicarea art. 24 alin. (1^1) din lege, beneficiarii care au decis finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de intervenții pentru clădirile incluse în listele-sinteză aferente Programului, din surse prevăzute în bugetele locale sau din alte surse legal constituite, au obligația să comunice Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației hotărârea adoptată în acest sens, în termen de 5 zile de la adoptare. Hotărârea stă la baza eliminării beneficiarilor aflați în această situație din lista-sinteză.(7) În situația în care beneficiarii nu comunică hotărârea prevăzută la alin. (6) în termenul menționat la acest alineat, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației constată că aceștia se află în situația prevăzută la art. 24 alin. (1^1) din lege, beneficiarii sunt eliminați de pe lista-sinteză în baza constatării proprii a ministerului.13. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) În termen de 10 zile de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (4) lit. b) și c) din lege beneficiarii încarcă în platforma digitală extrasul de carte funciară aferent.14. După articolul 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1(1) În vederea îndeplinirii de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, beneficiarii Programului trebuie să asigure instrumentarea seismică a clădirilor prin amplasarea de accelerometre digitale la ultimul nivel, la baza construcției și, opțional, în câmp liber, monitorizarea datelor înregistrate, precum și raportarea acestora către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) Instrumentarea seismică prevăzută la alin. (1) este obligatorie pentru următoarele clădiri incluse în Program: a) pentru clădirile de interes și utilitate publică existente cu înălțime mai mare de 15 m, situate în zone cu o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, mai mare sau egală cu 0,20 g;b) pentru clădirile cu destinație principală de locuință existente cu regim de înălțime peste P + 4E, situate în zone cu o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, mai mare sau egală cu 0,20 g.(3) Pentru clădirile incluse în Program care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2), instrumentarea seismică prevăzută la alin. (1) este opțională.15. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Se pot finanța de la bugetul de stat, prin Program, următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:– «2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții»;– «3.3. Expertizare tehnică»;– «3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră»; – «3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție»;– «3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție»;– «3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului»;– «4. Cheltuieli pentru investiția de bază», subcapitolele 4.1- 4.4, precum și achiziția și montarea de echipamente în vederea instrumentării seismice a clădirilor cu accelerometre digitale;– «5.1. Organizare de șantier»;– «5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute16. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) După încheierea contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii subprogramului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) și autoritățile administrației publice locale, inclusiv unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestora, precum și unitățile de cult ce aparțin cultelor recunoscute, conform legii, beneficiare ale subprogramului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b), transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor livrate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, altor cheltuieli efectuate în funcție de necesități, în limita contractelor de finanțare multianuale încheiate. Solicitarea de transfer, care se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, are în vedere numai bunurile livrate, serviciile prestate, lucrările executate, alte cheltuieli efectuate după aprobarea listei-sinteză prevăzute la art. 6 alin. (5), cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 27 alin. (2) din lege, care pot fi efectuate anterior introducerii în Program și încheierii contractului de finanțare.17. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Prin bunuri livrate se înțeleg utilaje și echipamente care nu necesită montaj prevăzute la subcapitolul 4.4 din devizul general, întocmit conform prevederilor anexei nr. 2.(1^2) În cazul achiziționării materialelor în vederea efectuării lucrărilor de construcții, precum și a utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, se transferă sume de la bugetul de stat doar după emiterea și însușirea de către persoanele abilitate a situațiilor care certifică lucrările executate ca urmare a punerii în operă a materialelor, respectiv a montării utilajelor și a echipamentelor tehnologice și funcționale.18. La articolul 11, alineatele (5) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) După încheierea contractului de finanțare, beneficiarii pot solicita transferul de la bugetul de stat și al sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor efectuate ulterior introducerii în lista-sinteză a obiectivelor de investiții, aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, prevăzută la art. 6 alin. (5), și anterior încheierii contractului de finanțare, dacă acestea nu au fost decontate de către beneficiari. Fac excepție cheltuielile prevăzute la art. 27 alin. (2) din lege, care pot fi efectuate anterior introducerii în Program și încheierii contractului de finanțare................................(10) Pe perioada de derulare a contractelor de finanțare prevăzute la art. 8 alin. (1) și (1^1), în situația în care suma totală aferentă solicitărilor de transfer depuse conform alin. (2) depășește nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, acestea se centralizează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar sumele aferente acestora se transferă cu prioritate, în anul bugetar următor, în condițiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitărilor de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor livrate/serviciilor prestate/lucrărilor executate/altor cheltuieli efectuate.19. La articolul 14, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:(12) În cazul în care beneficiarii, unități de cult ce aparțin cultelor recunoscute, conform legii, nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit potrivit alin. (6), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicită instanțelor de judecată obligarea acestora la restituirea sumelor.20. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Anexele nr. 1, 1A, 1B, 2-5, 6A, 6B, 7 și 8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.21. Înaintea anexei nr. 1A se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1, care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.22. La anexa nr. 7, la prima liniuță a secțiunii „Indicatori de performanță“, sintagma „clădiri rezidențiale multietajate“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „clădiri rezidențiale“.23. Anexele nr. 1A, 1B, 2, 6A și 6B se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  București, 29 februarie 2024.Nr. 921.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)
  CRITERIILE DE ALOCARE
  a fondurilor aferente Programului național de
  consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat
  I. (1) Criteriile de alocare a fondurilor aferente Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, denumit în continuare program, se aplică anual și privesc creditele de angajament multianuale aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru finanțarea programului, prin legile bugetare și cele de rectificare bugetară anuale.(2) Alocarea fondurilor aferente programului se face cu respectarea următoarelor principii:a) egalitatea de tratament;b) nediscriminarea;c) responsabilitatea și asumarea răspunderii;d) transparența.(3) Creditele de angajament disponibile în cursul unui an se alocă obiectivelor de investiții incluse în listele-sinteză aferente celor două subprograme ale Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, în ordinea cronologică a încărcării în platforma digitală a tuturor documentațiilor necesare, complete și corecte, până la epuizarea acestora.(4) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (1) se face prin încheierea contractului de finanțare, concomitent cu angajarea acestora. (5) Sumele aferente valorii totale a obiectivului de investiții și valorii totale care se poate finanța de la bugetul de stat prin program, prevăzute în contractele de finanțare, sunt cele menționate în devizele generale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. a) din normele metodologice. II. (1) În situația în care sumele rămase în procesul de alocare nu permit încheierea contractului de finanțare cu următorul beneficiar care a încărcat în platforma digitală toate documentațiile necesare, complete și corecte, potrivit pct. I, nu se mai respectă ordinea cronologică prevăzută la pct. I alin. (3) și se procedează astfel:a) se identifică toți beneficiarii ale căror documentații încărcate în vederea încheierii contractelor de finanțare sunt complete și corecte, iar valoarea cheltuielilor solicitate care se pot finanța de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiții se încadrează în suma rămasă de alocat;b) dacă în situația prevăzută la lit. a) se află un singur beneficiar se încheie contractul de finanțare cu acesta; c) dacă sunt mai mulți beneficiari în situația prevăzută la lit. a) se aplică criteriile prevăzute la alin. (2).(2) În vederea departajării beneficiarilor potrivit alin. (1) lit. c), se utilizează următoarele criterii:a) valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1: se aplică în ordinea descrescătoare a valorii de vârf a accelerației, valoarea mai mare având prioritate;b) clasa de risc seismic în care a fost încadrată clădirea conform raportului de expertiză tehnică: este prioritară clasa de risc seismic RsI;c) numărul de persoane (ocupanți) care beneficiază de clădiri reziliente la cutremure și/sau renovate energetic: este prioritară clădirea cu un număr mai mare de persoane; d) regimul de înălțime: au prioritate clădirile cu un număr de niveluri mai mare.(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) se aplică astfel: se aplică întâi criteriul prevăzut la lit. a), iar în situația în care există doi sau mai mulți beneficiari care sunt în aceeași situație se aplică succesiv următoarele criterii, în ordinea enumerării prevăzute la alin. (2), până la departajarea beneficiarului cu care se va încheia contractul de finanțare și căruia îi vor fi alocate sumele rămase. (4) În situația în care nu există niciun beneficiar al unui obiectiv de investiții inclus în listele-sinteză aferente programului cu care se poate încheia contract de finanțare potrivit alin. (1), sumele rămase rămân neutilizate până la identificarea unui beneficiar care se încadrează în prevederile alin. (1) sau până la anularea acestora, conform legii, la finele exercițiului bugetar.III. - În situația suplimentării creditelor de angajament în cursul unui an, se reia procedura prevăzută la pct. I și II.
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1A la normele metodologice)
  CERERE DE FINANȚARE
  Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic
  ridicat Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de
  intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1B la normele metodologice)
  CERERE DE FINANȚARE
  Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic
  ridicat Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de
  intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică
   +  Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  DEVIZ GENERAL
  al obiectivului de investiție „.....“
   +  Anexa nr. 5*)*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 6A la normele metodologice)
  RAPORT DE FINALIZARE
  a obiectivului de investiții Programul național de consolidare a clădirilor cu
  risc seismic ridicat Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de
  intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință
   +  Anexa nr. 6*)*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 6B la normele metodologice)
  RAPORT DE FINALIZARE
  a obiectivului de investiții Programul național de consolidare a clădirilor cu
  risc seismic ridicat Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor
  de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică
  ---------