HOTĂRÂRE nr. 167 din 28 februarie 2024pentru aprobarea normelor metodologice de acordare, utilizare și control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 5 martie 2024  Având în vedere Decizia Comisiei Europene C (2023) 5.420 final din 10 august 2023, precum și prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale (2022/C 485/01),în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 99 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea schemei de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea unor compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă.(2) Prezenta schemă aplică dispozițiile prevăzute la partea a II-a, secțiunea 2.2 a capitolului 2 - Ajutoare pentru contracararea dezavantajelor specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii în zonele forestiere din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale (2022/C 485/01), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 485 din 21 decembrie 2022, denumite în continuare Orientările UE.(3) Prezenta schemă s-a notificat la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a primit Decizia Comisiei Europene C (2023) 5.420 final din 10 august 2023.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) întreprindere - orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de organizare, care desfășoară activități în scop lucrativ, total sau parțial;b) întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care îndeplinește criteriile stabilite în secțiunea 2.2 din Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, respectiv care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;(iv) în cazul unei întreprinderi care nu este IMM, atunci când, în ultimii doi ani, raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0;c) cost de tranzacție - un cost suplimentar aferent îndeplinirii unui angajament, dar care nu este imputabil punerii în aplicare a acestuia sau nu este inclus în costuri sau în pierderile de venit care sunt compensate în mod direct și care poate fi calculat pe baza unui cost standard;d) IMM sau microîntreprindere și întreprindere mică și mijlocie - întreprinderi care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2022/2.472 al Comisiei din 14 decembrie 2022 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;e) schemă de ajutoare de stat - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și/sau într-un cuantum nedefinit;f) unități administrativ-teritoriale: comune, orașe, municipii și județe.  +  Articolul 3(1) Schema se aplică proprietarilor, persoane fizice și juridice, precum și formelor asociative ale acestora, unităților administrativ-teritoriale pentru fondul forestier proprietate publică și privată, care au în proprietate păduri pe ale căror terenuri forestiere există restricții de mediu aplicabile activităților forestiere.(2) Prevederile prezentei scheme nu se aplică beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) dacă se află în cel puțin una dintre următoarele situații:a) sunt întreprinderi aflate în dificultate în sensul definiției prevăzute la art. 2 lit. b);b) reprezintă subiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene de declarare a unui ajutor ilegal și incompatibil cu piața internă;c) nu îndeplinesc condițiile de microîntreprindere și întreprindere mică și mijlocie, așa cum sunt definite la art. 2 lit. d).  +  Articolul 4(1) Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentând costurile standard calculate în baza pierderilor de venit generate de restricții de mediu aplicabile activităților forestiere ce contribuie la punerea în aplicare a directivelor 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică și 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice.(2) Restricțiile prevăzute la alin. (1) sunt corespunzătoare tipurilor funcționale T1 și T2 stabilite prin amenajamentele silvice, care corespund obiectivelor ecologice și de protecție potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Din tipul funcțional T1 fac parte pădurile cu funcții speciale de protecție a naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de masă lemnoasă pentru conservarea biodiversității. În tipul funcțional T1 sunt incluse pădurile constituite în zonele de protecție strictă sau integrală a ariilor naturale protejate, rezervațiile științifice, pădurile virgine și cvasivirgine, rezervațiile naturale, care conservă resurse genetice deosebite, siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO.(4) Din tipul funcțional T2 fac parte pădurile cu funcții speciale de protecție în care recoltarea masei lemnoase este substanțial diminuată, astfel încât prin restricțiile impuse să nu fie afectat ecosistemul forestier.(5) Sunt eligibile în cadrul schemei terenurile forestiere încadrate în grupa I funcțională, tipurile de categorii funcționale T1 și/sau T2, în care există restricții de mediu aplicabile activităților forestiere, stabilite prin amenajamentele silvice.  +  Articolul 5Fac obiectul schemei numai terenurile forestiere pentru care sunt elaborate amenajamente silvice în vigoare potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Ajutorul de stat se acordă anual, pe hectar de pădure, în scopul compensării beneficiarilor definiți la art. 3 alin. (1) pentru pierderile de venit generate de dezavantajele din zonele în cauză, inclusiv costurile de tranzacție, legate de punerea în aplicare a restricțiilor prevăzute la art. 4 alin. (1).(2) Metodologia de calcul al ajutorului prevăzut la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 7Intensitatea ajutorului reprezintă 100% din costurile standard menționate la art. 4 alin. (1).  +  Articolul 8Ajutorul acordat prin prezenta schemă nu trebuie să se cumuleze cu alte ajutoare de stat sau ajutoarele de minimis acordate din fonduri naționale sau fonduri europene care vizează aceleași costuri eligibile identificabile.  +  Articolul 9Prevederile prezentei scheme se aplică beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) dețin documente care atestă proprietatea asupra pădurii;b) au încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pentru anul sau perioada din an pentru care se solicită plata compensațiilor;c) fac dovada existenței unui amenajament silvic în vigoare, prin care suprafețele de pădure pentru care se solicită compensații au fost încadrate în tipurile funcționale T1 și/sau T2;d) fac dovada că nu au fost condamnați pentru fapte penale privind nerespectarea regimului silvic;e) fac dovada, printr-un aviz emis de către ocolul silvic cu care au încheiat contract de administrare sau servicii silvice, după caz, că nu au existat tăieri ilegale în pădurile încadrate în tipurile funcționale T1 și/sau T2 în anul anterior anului pentru care se face solicitarea de acordare a compensațiilor, în volum mediu mai mare de 1 mc/ha;f) declară pe propria răspundere că nu intră sub incidența prevederilor menționate la art. 3 alin. (2).  +  Articolul 10(1) Beneficiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 depun la garda forestieră competentă teritorial cererea pentru acordarea unor compensații proprietarilor de păduri, pentru suprafețele delimitate de protecție a naturii, cu restricții de mediu aplicabile activităților forestiere, pentru anul/perioada solicitat/solicitată, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoțită de opisul documentelor.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente:a) fișa de calcul pentru acordarea de compensații proprietarilor de păduri, pentru suprafețele delimitate de protecție a naturii, cu restricții de mediu aplicabile activităților forestiere, pentru anul/perioada solicitat/solicitată, întocmită de către ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3; în situația în care ocolul silvic care efectuează administrarea sau prestarea de servicii silvice se desființează, fișa de calcul al compensațiilor va fi întocmită de către ocolul silvic care va prelua administrarea sau prestarea de servicii silvice;b) copie a documentului de proprietate asupra pădurii, certificată de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice;c) copie a contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz, certificată de ocolul silvic;d) copie a descrierilor parcelare din amenajamentul silvic în vigoare, certificată de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz;e) certificat de cazier judiciar; nu pot beneficia de schemă persoanele care au fost condamnate pentru fapte penale privind nerespectarea regimului silvic;f) aviz din partea ocolului silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile menționate la art. 9 lit. e), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;g) declarație pe propria răspundere a beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1) că nu intră sub incidența prevederilor art. 3 alin. (2), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, după caz. (3) Cererea de acordare a compensațiilor pentru anul în curs, însoțită de documentele prevăzute la alin. (2), se depune anual, în două exemplare, până la data de 30 iunie, la garda forestieră competentă teritorial.(4) Pentru anul 2024, prin excepție de la prevederile alin. (3), cererile de acordare a compensațiilor, însoțite de documentele prevăzute la alin. (2), se depun, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la garda forestieră competentă teritorial, pentru întreaga perioadă în care sunt prevăzute restricții de mediu aplicabile activităților forestiere în anul respectiv, conform prevederilor amenajamentelor silvice.(5) Documentația prevăzută la alin. (2) care stă la baza cererilor de acordare a compensațiilor prevăzute la alin. (3) se depune de către beneficiari doar în primul an în care se face solicitarea.(6) În următorii ani, după primul an în care se face solicitarea, beneficiarii depun cererea de acordare a compensațiilor, însoțită de documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), e)-g), precum și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă ca nu au intervenit modificări ale documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b)-d); în situația în care intervin modificări ale documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b)-d), care au stat la baza cererii de acordare a compensațiilor depuse inițial, cererea va fi însoțită și de documentul/documentele care a/au suferit modificări. (7) Declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (6) este conform modelului din anexa nr. 6.  +  Articolul 11(1) Garda forestieră competentă teritorial verifică documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) și informează solicitantul, în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii solicitării, cu privire la rezultatele verificării, care pot fi încadrate în una dintre următoarele situații:a) transmiterea centralizată a documentelor către Garda Forestieră Națională, în cazul constatării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate;b) respingerea solicitării, în cazul constatării neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate;c) solicitarea de informații și documente suplimentare, în cazul documentațiilor incomplete.(2) Informațiile și documentele suplimentare prevăzute la alin. (1) lit. c) se depun de către solicitanți în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării de completare, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a solicita ajutor de stat pentru anul în curs.(3) După realizarea verificărilor conform alin. (1), garda forestieră competentă teritorial transmite centralizat, cu scrisoare de înaintare însoțită de opisul documentelor, într-un exemplar, către Garda Forestieră Națională următoarele documente:a) formularul de decont, cuprinzând datele de identificare a suprafețelor de pădure conform amenajamentelor silvice, încadrarea acestora în zonele prevăzute la art. 4 alin. (5), precum și sumele de bani calculate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;b) fișa de calcul al compensațiilor reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice, necesare pentru acoperirea costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurii, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a);c) copie a documentului de proprietate asupra pădurii, certificată de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice;d) copie a contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz, certificată de ocolul silvic;e) copie a descrierilor parcelare din amenajamentele silvice în vigoare, certificate de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz.(4) O copie a documentelor prevăzute la alin. (3) se păstrează la garda forestieră competentă teritorial și o copie la Garda Forestieră Națională.  +  Articolul 12Garda Forestieră Națională verifică documentele prevăzute la art. 11 alin. (3) și transmite, în termen de 30 de zile de la data depunerii, solicitarea de deschidere de credite bugetare la direcția care gestionează bugetul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Solicitarea de deschidere de credite va fi însoțită de situația centralizată a solicitărilor acceptate la plată.  +  Articolul 13(1) Documentele prevăzute la art. 11 alin. (3), actele de decontare și de evidență a cheltuielilor efectuate din alocațiile bugetare pentru funcțiile de protecție ale pădurii se îndosariază distinct și cheltuielile se înregistrează în conturi separat de orice alte cheltuieli.(2) Direcția care gestionează bugetul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură primește situația centralizată a solicitărilor acceptate la plată conform prevederilor art. 12 și asigură deschiderea de credite bugetare. Garda Forestieră Națională transmite sumele necesare plăților către gărzile forestiere competente teritorial pentru a fi virate către beneficiarii schemei, în conturi deschise distinct pe numele acestora în cadrul unei instituții financiar-bancare sau la unitățile Trezoreriei Statului, în cazul beneficiarilor unităților administrativ-teritoriale și al operatorilor economici care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Plata prevăzută la art. 13 alin. (2) se efectuează până la sfârșitul anului pentru care se solicită compensațiile, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație, sau în anul următor, dacă creditele bugetare din anul anterior au fost insuficiente.  +  Articolul 15Prezenta schemă se aplică în perioada 2024-2027 inclusiv.  +  Articolul 16Valoarea totală maximă aferentă schemei pentru perioada 2024-2027 este de 998 milioane lei și se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat cu această destinație Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.  +  Articolul 17(1) Recuperarea ajutorului de stat se realizează de către garda forestieră competentă teritorial de la proprietar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18(1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor se asigură că sunt respectate principiile stabilite la pct. 112-114 din Orientările UE în ceea ce privește transparența schemei, respectiv publicarea atât a textului schemei de ajutor de stat, cât și a informațiilor privind beneficiarii ale căror sume primite depășesc 100.000 euro. Informațiile se publică pe site-ul www.mmediu.ro. (2) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor transmite anual către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv Direcției generale afaceri europene și relații internaționale informațiile necesare pentru întocmirea raportului anual al ajutoarelor de stat în sectoarele agricol și forestier.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale încarcă informațiile primite de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în sistemul electronic al Comisiei Europene.(4) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ține evidențe detaliate privind informațiile și documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute în secțiunea 2.2 din Orientările UE.(5) Monitorizarea tuturor beneficiarilor, precum și a plăților acordate prin schemă se realizează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.(6) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor poate să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la fața locului pentru a verifica respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor și pentru a dispune măsurile ce se impun în situația în care aceste condiții nu au fost respectate.(7) Evidențele întocmite cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor menționate la alin. (4)-(6) se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul schemei.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 28 februarie 2024.Nr. 167.  +  Anexa nr. 1
  METODOLOGIE DE CALCUL
  al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care
  proprietarii nu le recoltează din cauza funcțiilor de protecție
  stabilite prin amenajamente silvice care determină
  restricții în recoltarea de masă lemnoasă
   +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează modul de calcul al compensațiilor care se acordă proprietarilor de păduri și asociațiilor de proprietari de păduri pentru suprafețele delimitate de protecție a naturii cu restricții de mediu aplicabile activităților forestiere. (2) Metodologia de calcul respectă condițiile prevăzute la pct. 93 din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale (2022/C 485/01), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 485 din 21 decembrie 2022.  +  Articolul 2(1) Pentru calculul compensațiilor se folosește următoarea relație:C = S * {(Pml1 + Pml2 + Pml3)/3 * vn + CT}(2) În relația prevăzută la alin. (1) simbolurile folosite au următoarele semnificații: a) C - valoarea compensației care se acordă, exprimată în lei/an; b) S - suprafața terenului pentru care se solicită acordarea de compensații pentru funcțiile de protecție, exprimată în hectare; c) Pml - prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/mc;d) Pml1 - prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/mc, în vigoare la data depunerii cererii;e) Pml2, Pml3 - prețurile medii ale unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimate în lei/mc, valabile în cei doi ani precedenți depunerii cererii;f) vn - volumul mediu anual nerecoltat pe hectar utilizat pentru calculul compensațiilor, în cazul arboretelor încadrate în tipul I de categorii funcționale (TI) și în cazul arboretelor încadrate în tipul II de categorii funcționale (TII);g) CT = 41,79 lei/an/ha, reprezentând costuri tranzacționale.Volumul mediu anual nerecoltat pe hectar utilizat pentru calculul compensațiilor, în cazul arboretelor încadrate în tipul I de categorii funcționale (TI) este de 4,29 mc/an/ha.Volumul mediu anual nerecoltat pe hectar utilizat pentru calculul compensațiilor în cazul arboretelor încadrate în tipul II de categorii funcționale (TII) este de 1,97 mc/an/ha.
   +  Anexa nr. 2
  - Model -
  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ NAȚIONALĂStructura silvică teritorială de specialitate ............................
  CERERE
  de acordare a compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor
  pe care proprietarii nu le recoltează din cauza funcțiilor de protecție
  stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în
  recoltarea de masă lemnoasă pentru anul/perioada .............
  Beneficiarul:Denumirea ………….., cu sediul în localitatea ……………, str. …………… nr. ………………., județul …....……………., cod numeric personal ……...……… (persoane fizice) sau numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ……………… și număr unic de înregistrare fiscală ………………. (persoane juridice), având număr de cont deschis la instituția financiar-bancară/la unitățile Trezoreriei Statului*) ..............................................................,*) Cont deschis la unitățile Trezoreriei Statului, în cazul beneficiarilor unităților administrativ-teritoriale și al operatorilor economici care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.prin prezenta solicit acordarea ajutorului de stat privind compensațiile reprezentând contravaloarea produselor de lemn care nu pot fi recoltate din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurii, pentru anul …………….., pentru suprafața de ……………. ha, pădure încadrată în tipul I de categorii funcționale (TI), având datele de identificare conform amenajamentului silvic în vigoare în UP ………….., u.a……………, și pentru suprafața de ……………. ha, pădure încadrată în tipul II de categorii funcționale (TII), având datele de identificare conform amenajamentului silvic în vigoare în UP ………………, u.a. ………………, administrată de Ocolul Silvic ……………, aflată pe teritoriul localității ……………... din județul …………………. .Anexez prezentei:a) fișa de calcul al drepturilor financiare cuvenite pentru compensații, asumată prin semnătură de către șeful de ocol al ocolului silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz;b) copia documentului de proprietate asupra pădurii;c) copia contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz;d) copie a descrierilor parcelare din amenajamentul silvic în vigoare, certificată de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz;e) certificat de cazier judiciar din care rezultă că beneficiarul nu a fost condamnat pentru fapte penale privind nerespectarea regimului silvic;f) aviz din partea ocolului silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile menționate la art. 9 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 167/2024 privind aprobarea normelor metodologice de acordare, utilizare și control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă; g) declarația pe propria răspundere că nu intru sub incidența prevederilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 167/2024.
  …………….....………. (numele și prenumele) L.S./S.S. Data …………
   +  Anexa nr. 3Ocolul Silvic.........................................
  FIȘĂ DE CALCUL
  al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii
  nu le recoltează din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin
  amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de
  masă lemnoasă pentru anul/perioada .............
  Vizat:
  Nr. crt.Numele și prenumele/Denumirea persoanei juridice deținătoare a titlului de proprietateCNP/CUINr. și data actului de proprietateNr. și data contractului de administrare/de servicii silviceUPuaSuprafața - ha -Tipul de categorie funcționalăValoarea - lei -
  0123456789
  Total T1
  Total T2
  Total general
  Structura silvică teritorială de specialitate . ………………….Beneficiar (proprietar)*) …………….*) Fișa de calcul se întocmește la nivel de beneficiar (titlu de proprietate).Calculul se va efectua conform art. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 167/2024 privind aprobarea normelor metodologice de acordare, utilizare și control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă, distinct pe tipuri funcționale.
  Întocmit…………………....(numele și prenumele)
  S.S.Șef ocol silvic,………...…………(numele și prenumele) L.S./S.S.
  Bun de plată pentru suma de .................. leiNume: ................................Prenume: ...........................Semnătura: ........................Data: ..................................Viză de control financiar preventivNume: ................................Prenume: ...........................Semnătura: ........................Data: ..................................Se certifică în privința realității, regularității și legalitățiiNume: ................................Prenume: ...........................Semnătura: ........................Data: ..................................
  Semnarea pentru vizele „Bun de plată“, „Viză de control financiar preventiv“, „Se certifică în privința realității, regularității și legalității“ se va face de către angajați din cadrul ocolului silvic, împuterniciți prin decizie a șefului de ocol.
   +  Anexa nr. 4Ocolul Silvic .........................................
  AVIZ
  de acordare a compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor
  pe care proprietarii/proprietarul ........................ nu le recoltează din
  cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice
  care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă pentru anul/perioada .............
  Ocolul Silvic .......... este de acord/nu este de acord cu acordarea compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii/proprietarul .......... nu le recoltează din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă pentru anul/perioada ........... .În anul .........., pe suprafața totală de .......... ha pentru care se solicită acordarea compensațiilor, volumul tăierilor ilegale este de .......... mc, respectiv de .......... mc/ha*, conform datelor din controalele de fond efectuate în anul anterior.* Nu se acordă compensații dacă volumul mediu al tăierilor ilegale este mai mare de 1 mc/ha în anul anterior anului solicitării.
  Data .......... Șef ocol silvic, .......................
   +  Anexa nr. 5
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul, ................................................................., CNP ......................................................, posesor al CI/BI seria ......... nr. ............., eliberat(ă) de ........................................., având calitatea de proprietar/reprezentant legal al solicitantului persoană fizică/persoană juridică, formă asociativă, unitate administrativ-teritorială (primar) ..............................................., având CUI/CIF ........................................, declar pe propria răspundere că:a) nu fac obiectul întreprinderii aflate în dificultate conform celor stipulate la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 167/2024 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare, utilizare și control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă;b) nu fac subiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene de declarare a unui ajutor ilegal și incompatibil cu piața internă;c) îndeplinesc criteriile de microîntreprindere și întreprindere mică și mijlocie.Declar, de asemenea, că informațiile și declarațiile făcute sunt complete, corecte și conforme cu realitatea, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
  Data: ..........................Semnătura: ................................Nume, prenume: ........................Semnătură proprietar/reprezentant legal al solicitantului/primar: .......................................
   +  Anexa nr. 6
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul, ..........................................................., CNP ......................................................., posesor al CI/BI seria …...... nr. ...….., eliberat(ă) de .................., având calitatea de proprietar/reprezentant legal al solicitantului persoană fizică/persoană juridică, formă asociativă, unitate administrativ-teritorială (primar) …..............................................................................., având CUI/CIF ............................................, declar pe propria răspundere că nu au intervenit modificări asupra următoarelor documente:a) documentul de proprietate asupra pădurii, certificat de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice;b) contractul de administrare sau de servicii silvice, după caz, certificat de ocolul silvic;c) descrierea parcelară din amenajamentul silvic în vigoare, certificată de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz.Declar, de asemenea, că informațiile și declarațiile făcute sunt complete, corecte și conforme cu realitatea, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
  Data: ..........................Semnătura: ................................Nume, prenume: ........................Semnătură proprietar/reprezentant legal al solicitantului/primar: .......................................
   +  Anexa nr. 7MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILORGARDA FORESTIERĂ NAȚIONALĂStructura silvică teritorială de specialitate ............................
  DECONT JUSTIFICATIV
  al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care
  proprietarii nu le recoltează din cauza funcțiilor de protecție stabilite
  prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de
  masă lemnoasă pentru anul/perioada .............
  1. Amplasamentul suprafeței pentru care se acordă compensații: județul ........................., localitatea .................................., Ocolul Silvic ...............................2. Beneficiarii*):*) Se vor înscrie toți beneficiarii, centralizat pe ocol silvic, localitate și județ, pentru perioada pentru care se întocmește decontul. Valoarea compensațiilor se calculează la nivel de titlu de proprietate, distinct pe tipuri de categorii funcționale, și va cuprinde un total pe tipuri de categorii funcționale și, respectiv, total general.
  Nr. crt.Numele și prenumele/Denumirea persoanei juridice deținătoare a titlului de proprietateCNP/CUICont deschis la instituția financiar-bancară/la unitățile Trezoreriei Statului**)Nr. și data actului de proprietateNr. și data contractului de administrare/ de servicii silviceUPuaSuprafața- ha -Tipul de categorie funcționalăValoarea- lei -
  012345678910
  Total
  **) Cont deschis la unitățile Trezoreriei Statului, în cazul beneficiarilor unităților administrativ-teritoriale și al operatorilor economici care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Valoarea totală: ............. lei
  Conducătorul structurii silvice teritoriale de specialitate,
  ................................
  (numele și prenumele)
  L.S./S.S.
  Șef serviciu financiar contabil și administrativ,
  ................................
  (numele și prenumele)
  S.S.
  Data ................
  Bun de plată pentru suma de .................. leiNume: ................................Prenume: ...........................Semnătura: ........................Data: ..................................Viză de control financiar preventivNume: ................................Prenume: ...........................Semnătura: ........................Data: ..................................Se certifică în privința realității, regularității și legalitățiiNume: ................................Prenume: ...........................Semnătura: ........................Data: ..................................
  -----