ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 13 din 28 februarie 2024privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 29 februarie 2024  Întrucât sprijinirea domeniului agricol, respectiv a sectorului vegetal reprezintă un factor de importanță strategică pentru asigurarea siguranței alimentare, a materiilor prime pentru industria alimentară și pentru menținerea locurilor de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care să vizeze compensarea pierderilor generate de creșterea prețurilor la produsele fertilizante și/sau produsele de protecție a plantelor, materialul de plantare, combustibilul și alte costuri, cum ar fi forța de muncă și utilități,având în vedere faptul că, în anul 2022, Comisia Europeană a adoptat Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C131/01), act juridic european care pe parcursul anilor 2022 și 2023 a fost modificat, ultima formă fiind publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 21 noiembrie 2023, respectiv Comunicarea Comisiei - Cadrul temporar de criză și de tranziție pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2023/C101/03), denumită în continuare Cadrul temporar Ucraina,luând în considerare că procedura de notificare a schemei de ajutor de stat s-a inițiat în data de 13 februarie 2024, schema fiind înregistrată la Comisia Europeană cu numărul de caz SA112600 (2024/N),întrucât fermierii din România s-au confruntat și în anul 2023 cu efectele crizei geopolitice provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, care a avut un impact deosebit de grav asupra sectoarelor agriculturii, prelucrării alimentelor, pescuitului și acvaculturii în statele membre UE,având în vedere că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a creat incertitudini economice semnificative, care au cauzat o perturbare gravă a economiei în toate statele membre, într-o gamă largă de sectoare economice, inclusiv în agricultura din România,ținând seama de perturbările fluxurilor comerciale și ale lanțurilor de aprovizionare care au condus la o incertitudine sporită și creșteri excepțional de mari și neașteptate ale prețurilor, în special la gaze naturale, energie electrică, îngrășăminte chimice, precum și la alte categorii de inputuri, creându-se astfel efecte directe sau indirecte care au afectat sectorul legumicol,având în vedere că pentru fermierii autohtoni creșterile de prețuri la resursele materiale agricole au generat rate scăzute de rentabilitate sau chiar pierderi în activitățile de producție agricolă din sectorul vegetal,ținând cont că în lipsa adoptării unor măsuri s-ar putea înregistra o scădere a cererii pe toate piețele importante, având drept rezultat negativ perturbări ale lanțurilor de aprovizionare, în special în ceea ce privește materiile prime și produsele,având în vedere cele prezentate anterior, se impune luarea unor măsuri care să vizeze acordarea de granturi pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, astfel încât producătorii agricoli să poată continua activitatea în scopul producerii de tomate în spații protejate și usturoi,ținând seama că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ poate avea următoarele consecințe negative:a) riscul major ca o parte importantă a fermierilor afectați să nu își poată achita obligațiile contractuale către furnizori, leasinguri, salarii, credite la termenele scadente, să se supraîndatoreze și să nu mai poată continua activitatea;b) reducerea sau abandonul suprafețelor cu tomate în spații protejate și usturoi;c) scăderea cantității de produse proaspete pe piața internă și creșterea importurilor,întrucât elementele prezentate definesc un context excepțional și vizează interesele economice ale României, cu precădere în zona rurală, având în vedere că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activității economice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență, extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență instituie acordarea unor ajutoare de stat pe baza unei scheme de susținere financiară, denumită în continuare schemă, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, având ca obiective:a) asigurarea unui grant financiar pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate înființată în decembrie 2023-30 aprilie 2024;b) asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli cultivatori de usturoi pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023-primăvara anului 2024.(2) Prezenta schemă este compatibilă cu piața internă, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C131/01).(3) Schema respectă prevederile secțiunii 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor din Cadrul temporar Ucraina.(4) Schema se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor din Cadrul temporar Ucraina, pct. 62 lit. a), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar.(5) Orice sume primite/solicitate prin alte scheme de ajutor de stat finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor, pct. 62 lit. a) din Cadrul temporar Ucraina se deduc din pragul maxim de 280.000 euro/ beneficiar.(6) Schema de ajutor de stat se notifică Comisiei Europene în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(7) Autoritatea responsabilă cu implementarea schemei este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin structurile sale teritoriale, respectiv direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite în continuare DAJ.(8) Sumele acordate cu titlu de ajutor de stat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență nu sunt supuse executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de executare silită.  +  Articolul 2Grantul financiar reprezintă suma care se acordă producătorilor agricoli care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, în vederea compensării parțiale a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate înființată în decembrie 2023-30 aprilie 2024 și/sau la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023-primăvara anului 2024.  +  Articolul 3(1) Schema se aplică pe întreg teritoriul României pentru producătorii agricoli care utilizează o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate, și/sau care înființează culturi de usturoi pe o suprafață de minimum 0,3 ha.(2) Plata sumelor reprezentând ajutoarele de stat prevăzute de prezenta schemă se efectuează până la data de 30 iunie 2024 inclusiv.(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) spații protejate - spații închise în care factorii de vegetație sunt dirijați pe întreg ciclul de producție, respectiv sere/solarii;b) tomate - Solanum lycopersicum L.  +  Articolul 4Beneficiarii ajutorului de stat sunt întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale, cultivatori de tomate în spații protejate și/sau usturoi, respectiv:a) producători agricoli persoane fizice;b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;c) producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare, societățile agricole organizate în conformitate cu Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, grupurile și organizațiile de producători recunoscute potrivit Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, cooperativele agricole organizate potrivit prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;d) organismele/organizațiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare.  +  Articolul 5(1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate înființată în decembrie 2023-30 aprilie 2024, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;b) să înființeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate;c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, în anul 2024, la data depunerii cererii;d) să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, sau, în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;e) să mențină cultura de tomate în spații protejate înființată, până la data efectuării plății.(2) Suprafețele înființate cu tomate, intercalate cu alte culturi, nu sunt eligibile în cadrul schemei.(3) Cuantumul ajutorului de stat care se acordă per beneficiar este echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro pentru 1.000 mp, stabilit la cursul de schimb comunicat de către Banca Națională a României pentru data de 1 august 2023, de 4,9334 lei pentru 1 euro, indiferent de suprafața cultivată.(4) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 166.206,25 mii lei, echivalentul sumei de 33.690 mii euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.(5) În cazul în care suma totală de plată determinată, care urmează să fie acordată beneficiarilor conform alin. (3), depășește resursele financiare totale prevăzute la alin. (4), suma cuvenită fiecărui beneficiar se reduce proporțional.  +  Articolul 6(1) Beneficiarii schemei pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023-primăvara anului 2024, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;b) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi, în anul 2024, la data depunerii cererii;c) să înființeze culturi de usturoi pe o suprafață de minimum 0,3 ha în toamna anului 2023-primăvara anului 2024, după caz;d) să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, sau, în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;e) să mențină cultura de usturoi înființată, până la data efectuării plății.(2) Cuantumul ajutorului de stat care se acordă per beneficiar este echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro/ha, stabilit la cursul de schimb comunicat de către Banca Națională a României pentru data de 1 august 2023, de 4,9334 lei pentru 1 euro.(3) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 20.868,28 mii lei, echivalentul sumei de 4.230 mii euro, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024, în cadrul capitolului 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.(4) În cazul în care suma totală de plată determinată, care urmează să fie acordată beneficiarilor conform alin. (2), depășește resursele financiare totale prevăzute la alin. (3), suma cuvenită fiecărui beneficiar se reduce proporțional.  +  Articolul 7(1) Beneficiarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 5 alin. (1) depun/transmit la DAJ o cerere de acordare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) copie de pe buletinul de identitate - BI/cartea de identitate - CI al/a beneficiarului sau împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a unui reprezentant legal, după caz;b) copia documentului pentru coordonate bancare, respectiv trezoreria/banca comercială, codul IBAN în care să fie virate sumele;c) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;e) adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafața de teren cultivată cu tomate în spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.(2) Cererile și documentele prevăzute la alin. (1) se depun/se transmit până la data de 10 mai 2024 inclusiv.(3) În situația în care solicitantul înființează suprafețe de teren cu tomate în spații protejate situate în județe/unități administrativ-teritoriale (UAT) diferite, acesta va formula și va depune o singură cerere de acordare a ajutorului de stat la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.(4) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în Registrul privind schema de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate înființată în decembrie 2023-30 aprilie 2024, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (1), efectuează verificarea corespondenței datelor din cerere cu datele din documentele anexate acesteia și întocmesc o notă de constatare.  +  Articolul 8(1) Beneficiarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1) depun/transmit la DAJ o cerere de acordare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoțită de următoarele documente:a) copie de pe buletinul de identitate - BI/cartea de identitate - CI al/a beneficiarului sau împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a unui reprezentant legal, după caz;b) copia documentului pentru coordonate bancare;c) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;e) adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafața de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.(2) Cererile și documentele prevăzute la alin. (1) se depun/se transmit până la data de 19 aprilie 2024 inclusiv.(3) În situația în care solicitantul înființează suprafețe de teren cu usturoi situate în județe/UAT diferite, acesta va formula și va depune o singură cerere de acordare a ajutorului de stat la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.(4) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în Registrul privind schema de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023-primăvara anului 2024, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (1), efectuează verificarea corespondenței datelor din cerere cu datele din documentele anexate acesteia și întocmesc o notă de constatare.  +  Articolul 9(1) Cererile și documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1) se depun/se transmit la DAJ prin fax/poștă/curierat sau în format electronic, prin e-mail.(2) Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul“, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.  +  Articolul 10(1) După înregistrarea cererilor în registrele prevăzute la art. 7 alin. (4) și art. 8 alin. (4), DAJ solicită Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) desemnarea unor reprezentanți în vederea constituirii unor echipe mixte pentru efectuarea verificării în teren a culturilor de tomate în spații protejate și, respectiv, a culturilor de usturoi înființate.(2) Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate dintr-un reprezentant al DAJ, care, împreună cu reprezentantul APIA desemnat conform alin. (1), se deplasează în teren pentru verificarea suprafeței înființate cu tomate cultivate în spații protejate și a menținerii culturii potrivit art. 5 alin. (1) lit. e).(3) Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate dintr-un reprezentant al DAJ, care, împreună cu reprezentantul APIA desemnat conform alin. (1), se deplasează în teren pentru verificarea suprafeței înființate cu usturoi și a menținerii culturii, potrivit art. 6 alin. (1) lit. e).(4) Echipele prevăzute la alin. (2) și (3) verifică suprafețele înființate cu culturi și întocmesc fișele, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5 și 6, după caz, fiind direct răspunzătoare de veridicitatea verificărilor.(5) Verificările în teren prevăzute la alin. (4) se realizează în baza unor proceduri interne elaborate de către structura cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 11(1) După finalizarea tuturor verificărilor condițiilor de eligibilitate, DAJ întocmesc și transmit la Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situațiile centralizatoare cu beneficiarii eligibili și sumele aferente ajutoarelor de stat care urmează să fie acordate producătorilor agricoli cultivatori de tomate și de usturoi, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 7 și 8.(2) În situația în care valorile totale ale sprijinului financiar cuvenit se încadrează în resursele financiare alocate potrivit art. 5 alin. (4) și art. 6 alin. (3), Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situațiile centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 9 și 10.(3) Dacă valoarea totală a sprijinului financiar depășește resursele financiare alocate schemei, prevăzute la art. 5 alin. (4) și art. 6 alin. (3), Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale calculează coeficientul/coeficienții de reducere a valorii maxime prevăzute la art. 5 alin. (3) și art. 6 alin. (2), cu încadrarea în bugetele maxime alocate și îl/le comunică DAJ, în vederea calculării ajutorului de stat cuvenit fiecărui beneficiar.(4) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea comunicării/comunicărilor prevăzute la alin. (3), direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București refac situațiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând sprijin financiar pe baza coeficientului de reducere corespunzător, potrivit anexelor nr. 7 și 8, și le retransmit Direcției generale buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru întocmirea situației centralizatoare/situațiilor centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 9 și 10.(5) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.(6) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 12(1) În cazul nerespectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii schemei de ajutor sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile art. 173, 174 și 176 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmite de către DAJ, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de plată prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Creanțele bugetare principale și accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin modalitățile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(6) Titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora către debitor, se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanțelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul creanțelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se calculează de către DAJ care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(8) Creanțele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a creanțelor bugetare accesorii, ce reprezintă titluri de creanță, prevederile alin. (2)-(6) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanțelor bugetare principale și accesorii la masa credală a debitorului se efectuează de către DAJ.(10) Creanțele bugetare principale și accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanță.(11) Sumele recuperate de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală se virează de către organul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (6) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în conturile indicate în titlul executoriu întocmit de către DAJ.  +  Articolul 13(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se păstrează la DAJ, pentru o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care au fost acordate ajutoarele de stat.(2) Toate documentele care atestă ajutoarele de stat cuvenite se păstrează de către beneficiarii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumelor cuvenite.(3) Prezenta ordonanță de urgență și informațiile aferente fiecărui beneficiar al cărui sprijin financiar depășește valoarea de 10.000 euro se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la adresa www.madr.ro, și pe site-urile DAJ.  +  Articolul 14Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere/cereri la DAJ unde a depus cererea/cererile de acordare, în termen de 10 zile lucrătoare de la respectiva modificare, dar nu mai târziu de data aprobării la plată.  +  Articolul 15(1) La data primirii deciziei/deciziilor Comisiei Europene privind acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta ordonanță de urgență se stabilește eligibilitatea beneficiarului și se constituie obligația de plată a ajutorului de stat.(2) În situația în care, anterior emiterii deciziei/deciziilor Comisiei Europene, Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta schemă, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 28 februarie 2024.Nr. 13.  +  Anexa nr. 1
  DAJ ........................................ Nr. și data cererii ................................Modalitate de depunere
  PersonalPoștăFormat electronic

  CERERE DE ACORDARE
  a ajutorului de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate
  în spații protejate înființată în decembrie 2023-30 aprilie 2024,
  în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
  (model)
  I. Date de identificare solicitant  +  Persoane fizice
  Nume:Prenume:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberat(ă) la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
   +  Persoane juridice și PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediu social:
  Înregistrată la ONRC cu nr. .......................
  CUI/CIF:
  Cod CAEN:
  Telefon:E-mail:
   +  Coordonate bancare:
  Banca/TrezoreriaSucursala/Agenția
  Nr. cont IBAN:
   +  Reprezentant legal/Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumePrenume
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
  II. Suprafața și suma solicitatăÎn baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, solicit acordarea unui ajutor financiar, după cum urmează:
  SpecificareCodSuprafață declaratăGrant financiar unitar (lei/ha)Valoare maximă ajutor financiar (lei)Valoare ajutor solicitat (lei)
  (0)(1)(2)(3)(4 = 2 x 3)(5)
  TomateXXX
  Nr. crt.Documente atașate cereriiDANUDANUNu este cazul.
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)
  1copie de pe buletinul de identitate - BI/cartea de identitate - CI al/a beneficiarului sau împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a unui reprezentant legal, după cazI_II_II_II_II_I
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)
  2copia documentului pentru coordonate bancare
  3copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024
  4copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea
  5adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafața de teren cultivată cu tomate în spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză
  Semnătura solicitantului/administratorului/reprezentantului legal/ împuternicituluiȘtampila (dacă este cazul)Data ...................
  NOTĂ:– Se bifează DA/NU/Nu este cazul pentru toate documentele depuse.– Coloanele (2) și (3) se completează de către beneficiar.– Coloanele (4), (5) și (6) se completează de către funcționarul DAJ care a preluat cererea.Semnătura funcționarului DAJ care a preluat cererea .......................
  III. DeclarațiiSubsemnatul/Subsemnata, ..............................., identificat/ă cu BI/CI nr. ........./seria ...................., eliberat(ă) de ................................... la data de ............................, având CNP ........................................, în calitate de titular/administrator/reprezentant legal al .........................., declar că:am luat cunoștință de:– condițiile și modalitățile de acordare a ajutorului, pe care mă angajez să le respect;– faptul că DAJ poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment;– reducerea proporțională a sumei cuvenite în situația depășirii resurselor financiare totale, precum și de faptul că în situația unor diferențe rămase acestea se distribuie proporțional tuturor beneficiarilor;drept care declar și mă angajez la următoarele:– declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile;– mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui control efectuat de către instituțiile abilitate;– mă oblig să restitui ajutorul de stat încasat, în situația constatării de către DAJ că este ajutor necuvenit;– mă oblig să mă înrolez în platforma Sistem informatic integrat de management și monitorizare (SIMM), în vederea asigurării trasabilității producției de tomate;– să aduc la cunoștință că am primit/am solicitat sume prin alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 Cuantumuri limitate ale ajutoarelor, pct. 62 lit. a), din Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar Ucraina, după cum urmează:(i) actul normativ ........................ suma ......................;(ii) actul normativ ........................... suma ........................;(iii) actul normativ ........................... suma ...............................................................................;– mă oblig să mențin cultura de tomate în spații protejate înființată;– mă oblig să restitui ajutorul de stat încasat, în situația constatării de către DAJ că este ajutor necuvenit;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, precum și făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;– cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
  SemnăturaȘtampila (după caz)Data ...................
  IV. Lista documentelor atașate cererii............................................................................Cererea a fost verificată și este completă, corectă și poate fi înregistrată.Semnătură beneficiar ........................... Data ....................Semnătură funcționar ..........................
   +  Anexa nr. 2
  REGISTRU
  privind schema de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la
  cultura de tomate în spații protejate înființată în decembrie 2023-30 aprilie 2024
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția Agricolă Județeană ........../a Municipiului București
  Nr. crt.Producător agricol (denumirea, localitatea)Cerere de acordare a ajutorului de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate înființată în decembrie 2023-30 aprilie 2024 (nr./data)Suprafața pentru care se solicită sprijinulSuma preconizată (lei)
  Total (mp)din care:
  Sere (mp)Solarii (mp)
  0123456
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:Coloanele 3-6 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.
  Întocmit
  .................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 3
  DAJ ........................................ Nr. și data cererii ................................Modalitate de depunere
  PersonalPoștăFormat electronic

  CERERE DE ACORDARE
  a ajutorului de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de usturoi
  înființată în toamna anului 2023-primăvara anului 2024,
  în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
  (model)
  I. Date de identificare solicitant  +  Persoane fizice
  Nume:Prenume:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberat(ă) la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
   +  Persoane juridice și PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediu social:
  Înregistrată la ONRC cu nr. .......................
  CUI/CIF:
  Cod CAEN:
  Telefon:E-mail:
   +  Coordonate bancare:
  Banca/TrezoreriaSucursala/Agenția
  Nr. cont IBAN:
   +  Reprezentant lega/Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumePrenume
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
  II. Suprafața și suma solicitatăÎn baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, solicit acordarea unui ajutor financiar, după cum urmează:
  SpecificareCodSuprafață declaratăGrant financiar unitar (lei/ha)Valoare maximă ajutor financiar (lei)Valoare ajutor solicitat (lei)
  (0)(1)(2)(3)(4 = 2 x 3)(5)
  UsturoiXXX
  Nr. crt.Documente atașate cereriiDANUDANUNu este cazul.
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)
  1.copie de pe buletinul de identitate - BI/cartea de identitate - CI al/a beneficiarului sau împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a unui reprezentant legal, după cazI_II_II_II_II_I
  2.copia documentului pentru coordonate bancare
  3.copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024
  4.copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea
  5.adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafața de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză
  Semnătura solicitantului/administratorului/reprezentantului legal/ împuternicituluiȘtampila (dacă este cazul)Data ...................
  NOTĂ:– Se bifează DA/NU/Nu este cazul pentru toate documentele depuse.– Coloanele (2) și (3) se completează de către beneficiar.– Coloanele (4), (5) și (6) se completează de către funcționarul DAJ care a preluat cererea.Semnătura funcționarului DAJ care a preluat cererea .......................
  III. DeclarațiiSubsemnatul/Subsemnata, .................................................................., identificat/ă cu BI/CI nr. ........./seria ...................., eliberat(ă) de ............................................. la data de ................................., având CNP ........................................, în calitate de titular/administrator/reprezentant legal al ............................................................., declar că:am luat cunoștință de:– condițiile și modalitățile de acordare a ajutorului, pe care mă angajez să le respect;– faptul că DAJ poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment;– reducerea proporțională a sumei cuvenite în situația depășirii resurselor financiare totale, precum și de faptul că în situația unor diferențe rămase acestea se distribuie proporțional tuturor beneficiarilor;drept care declar și mă angajez la următoarele:– declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile;– mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui control efectuat de către instituțiile abilitate;– să aduc la cunoștință că am primit/am solicitat sume prin alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 Cuantumuri limitate ale ajutoarelor, pct. 62 lit. a), din Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar Ucraina, după cum urmează:(i) actul normativ ......................................... suma .......................................;(ii) actul normativ ......................................... suma .......................................;(iii) actul normativ ......................................... suma ...........................................................................................................................;– mă oblig să mențin cultura de usturoi înființată;– mă oblig să restitui ajutorul de stat încasat, în situația constatării de către DAJ că este ajutor necuvenit;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, precum și făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;– cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
  SemnăturaȘtampila (după caz)Data ...................
  IV. Lista documentelor atașate cererii.................................................................Cererea a fost verificată și este completă, corectă și poate fi înregistrată.Semnătură beneficiar .................... Data ...................Semnătură funcționar ...................
   +  Anexa nr. 4
  REGISTRU
  privind schema de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura
  de usturoi înființată în toamna anului 2023-primăvara anului 2024,
  în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția Agricolă Județeană .........................../a Municipiului București
  Nr. crt.Producător agricol (denumirea, localitatea)Cerere de acordare a ajutorului de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023-primăvara anului 2024, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (nr./data)Suprafața pentru care se solicită sprijinulSuma preconizată (lei)
  Total (mp)
  01234
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:Coloanele 3 și 4 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.
  Întocmit
  ................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 5FIȘĂ
  privind verificarea suprafeței înființate cu tomate cultivate în spații protejate
  (model)
  Nr. ..................... data ..........................
  Date de identificare a beneficiarului:  +  Persoane fizice
  Nume:Prenume:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberat(ă) la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
   +  Persoane juridice și PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediu social:
  CUI/CIF:
  Stabilirea suprafeței înființate cu tomate cultivate în spații protejateSpațiul protejat: seră I_I solar I_IData înființării culturii declarată de producător ......................................................................................................................Stadiul de dezvoltare a culturii: .............................................................................................................................................Concluzie: Cultura s-a menținut în bune condiții începând cu data înființării și până la momentul verificării DA [ ] NU [ ]
  Suprafața solicitatăSuprafața confirmatăNr. foto georeferențiată
  În situația în care solicitantul înființează suprafețe de teren cu tomate în spații protejate situate în județe/UAT diferite:Suprafața ............... județul ........................... localitatea .........................Suprafața ............... județul ........................... localitatea ............................................................................................................................................Observații: ........................................................................................................................................
  Reprezentant APIA,
  ...............................................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  Reprezentanți DAJ,
  ...............................................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  Sunt de acord cu rezultatul controlului.
  Solicitant,
  ...............................................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
   +  Anexa nr. 6
  FIȘĂ
  privind verificarea suprafeței înființate cu usturoi în toamna anului 2023-primăvara anului 2024
  (model)
  Nr. ..................... data ..........................
  Date de identificare a beneficiarului:  +  Persoane fizice
  Nume:Prenume:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberat(ă) la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
   +  Persoane juridice și PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediu social:
  CUI/CIF:
   +  Stabilirea suprafeței înființate cu usturoiData înființării culturii declarată de producător ..................................Stadiul de dezvoltare a culturii: ...............................................................................................................................................Concluzie: Cultura s-a menținut în bune condiții începând cu data înființării și până la momentul verificării DA I_I NU I_I
  Suprafața solicitatăSuprafața confirmatăNr. foto georeferențiată
  În situația în care solicitantul înființează suprafețe de teren cu usturoi situate în județe/UAT diferite:Suprafața ............... județul .......................................... localitatea ...............................Suprafața ............... județul .......................................... localitatea ................................................................................................Observații: ..........................................................................................................................

  Reprezentant APIA,
  ...............................................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  Reprezentanți DAJ,
  ...............................................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  Sunt de acord cu rezultatul controlului.
  Solicitant,
  ...............................................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
   +  Anexa nr. 7Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ........../a Municipiului BucureștiNr. de înregistrare ...............Data ...............
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu beneficiarii și sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli cultivatori de tomate în spații protejate
  (model)
  Bun de platăpentru suma de ............leiDirector executiv,...........................(semnătura)
  Nr. crt.Nume, prenume/DenumireCNP/CUISuprafață (ha)Grant financiar unitar (lei/ha)Valoare ajutor financiar (lei)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5 = 3 x 4)
  1...........................................................................
  .....................................................................................................................................................
  Certificat din punctul de vedere al legalității, realității și regularității
  Director executiv adjunct,
  .........................
  (semnătura)
  Șef serviciu,
  .........................
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 8Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ........../a Municipiului BucureștiNr. de înregistrare ...............Data ...............
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu beneficiarii și sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor de usturoi
  (model)
  Bun de platăpentru suma de ............leiDirector executiv,...........................(semnătura)
  Nr. crt.Nume, prenume/DenumireCNP/CUISuprafață (ha)Grant financiar unitar (lei/ha)Valoare ajutor financiar (lei)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5 = 3 x 4)
  1...........................................................................
  .....................................................................................................................................................
  Certificat din punctul de vedere al legalității, realității și regularitățiiDirector executiv adjunct,
  .........................
  (semnătura)
  Șef serviciu,
  .........................
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 9MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția generală buget finanțe și fonduri europeneNr. de înregistrare ...............Data ...............Se aprobă.Ordonator principal de credite
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli cultivatori de tomate în spații protejate
  (model)
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiariValoarea ajutorului de stat cuvenit (lei)
  1Alba
  2Arad
  3Argeș
  4Bacău
  5Bihor
  6Bistrița-Năsăud
  7Botoșani
  8Brașov
  9Brăila
  10Buzău
  11Caraș-Severin
  12Călărași
  13Cluj
  14Constanța
  15Covasna
  16Dâmbovița
  17Dolj
  18Galați
  19Giurgiu
  20Gorj
  21Harghita
  22Hunedoara
  23Ialomița
  24Iași
  25Ilfov
  26Maramureș
  27Mehedinți
  28Mureș
  29Neamț
  30Olt
  31Prahova
  32Satu Mare
  33Sălaj
  34Sibiu
  35Suceava
  36Teleorman
  37Timiș
  38Tulcea
  39Vaslui
  40Vâlcea
  41Vrancea
  42București
  Total general:

  Director general,
  ...........................
   +  Anexa nr. 10MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția generală buget finanțe și fonduri europeneNr. de înregistrare ...............Data ...............Se aprobă.Ordonator principal de credite
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli cultivatori de usturoi
  (model)
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiariValoarea ajutorului de stat cuvenit (lei)
  1Alba
  2Arad
  3Argeș
  4Bacău
  5Bihor
  6Bistrița-Năsăud
  7Botoșani
  8Brașov
  9Brăila
  10Buzău
  11Caraș-Severin
  12Călărași
  13Cluj
  14Constanța
  15Covasna
  16Dâmbovița
  17Dolj
  18Galați
  19Giurgiu
  20Gorj
  21Harghita
  22Hunedoara
  23Ialomița
  24Iași
  25Ilfov
  26Maramureș
  27Mehedinți
  28Mureș
  29Neamț
  30Olt
  31Prahova
  32Satu Mare
  33Sălaj
  34Sibiu
  35Suceava
  36Teleorman
  37Timiș
  38Tulcea
  39Vaslui
  40Vâlcea
  41Vrancea
  42București
  Total general:

  Director general,
  ...........................
  -----