ORDIN nr. 658 din 16 ianuarie 2024privind acordarea titlului de parc industrial Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea - S.A. pentru locația din comuna Tămășeu, județul Bihor
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 29 februarie 2024  Având în vedere prevederile:– art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;– art. 8 alin. (7) și (8) și ale art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea - S.A., cu sediul social în municipiul Oradea, Strada Primăriei nr. 3, parter, județul Bihor, cod unic de înregistrare 24734055, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 25 de ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 2(1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:a) este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Tămășeu, județul Bihor, și identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 55048 Tămășeu și nr. 55063 Tămășeu, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea, la data de 18.07.2023;b) are o suprafață de 6,87 ha.(2) Locația terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.  +  Articolul 4Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, și de art. 456 alin. (1) lit. i) și art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;b) Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Furnizorul ajutorului de stat/de minimis acordat în temeiul titlului de parc industrial instituit potrivit prezentului ordin este comuna Tămășeu, județul Bihor.(2) Furnizorul ajutorului de stat/de minimis acordat în temeiul titlului de parc industrial instituit potrivit prezentului ordin are obligația respectării prevederilor referitoare la monitorizarea ajutoarelor de stat, conform dispozițiilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Daniel George Surdu,
  secretar de stat
  București, 16 ianuarie 2024.Nr. 658.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.-------