ORDIN nr. M.19/25/7.585/2024pentru modificarea și completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.24/30/8.147/2016
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Nr. M.19 din 7 februarie 2024
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 25 din 13 februarie 2024
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII Nr. 7.585 din 21 februarie 2024
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 29 februarie 2024  Având în vedere prevederile art. XV din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare,pentru aplicarea dispozițiilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, ministrul apărării naționale, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, și directorul Serviciului Român de Informații emit prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.24/30/8.147/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Până la data de 1.01.2030, în cuprinsul cererii de pensionare, solicitantul dreptului la pensie de serviciu sau pensie de invaliditate își exprimă opțiunea privind alegerea lunilor consecutive corespunzătoare perioadei în care și-a desfășurat activitatea, potrivit legii.2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, transmit, în format letric și în format electronic, dosarul de pensionare casei de pensii sectoriale competente potrivit legii, însoțit de adresa de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.3. La articolul 17, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) până la data de 31.12.2028, în situația persoanelor care se încadrează în prevederile art. XVI alin. (5) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, la pct. 7 se specifică Situația soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese, actualizate, din care se constituie baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare, prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, utilizându-se formatul în vigoare până la data de 31.12.2023;4. La articolul 17, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) la pct. 7 se specifică Situația soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, corespunzătoare lunilor consecutive de activitate, stabilite conform art. 28 și 28^1 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, actualizate cu indicele prețurilor de consum lunar, la data deschiderii drepturilor de pensie, potrivit legii;5. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în fișa de pensie se realizează de către unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale prin intermediul aplicației informatice create de către Comandamentul apărării cibernetice, conform cerințelor specificate de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale.6. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.7. La anexa nr. 4, punctul 7 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Angel Tîlvăr
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Aneta Matei,
  secretar de stat
  p. Directorul Serviciului Român de Informații,
  Răzvan Ionescu
   +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la metodologie)
  - Model -
  ROMÂNIAMinisterul/Instituția .......................................... Unitatea .............................................................Nr. ........................ din ........................................NECLASIFICATExemplarul nr. .......

  CERERE
  pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă/
  pensiei anticipate/pensiei anticipate parțiale
  Către Casa de Pensii Sectorială a ..............................
  Subsemnatul(a), ................................................, având codul numeric personal ................................., domiciliat(ă) în localitatea ......................................, str. ............................................ nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. ..........., ap. .........., județul ............................, posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr. ............, eliberat de .............................. la data de ...................., născut(ă) la data de ............... în localitatea/județul ...................................., fiul (fiica) lui .......................... și al (a) ............................., solicit înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată parțială conform art. … din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.Pentru determinarea bazei de calcul ce va fi folosită pentru stabilirea pensiei militare potrivit Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive, de la (lună/an) ..................................... până la (lună/an) ................, în condițiile art. XVI alin. (5) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.Pentru determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare potrivit Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, aleg următoarea perioadă de ........ luni consecutive, de la (lună/an) ................ până la (lună/an) ............ .În acest scop, depun următoarele:– carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original;– carnet de asigurări sociale seria ............... nr. .................., în original;– livret militar seria .................. nr. .................., în copie certificată;– buletin/carte de identitate seria ............... nr. .................., în copie certificată;– certificat de naștere și/sau certificat de căsătorie seria ............ nr. .................., în copie certificată;– diploma de studii și foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverință de certificare a perioadelor de studii de învățământ superior nr. .................. din ..................;– adeverință privind grupa superioară/condițiile de muncă .................., în original;– alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate și a veniturilor realizate .................., în original.Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru declarații false, că:– sunt/nu sunt asigurat(ă);– primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ..........;– primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;– primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;– primesc/nu primesc indemnizație - dosar nr. ..................;– primesc/nu primesc indemnizație de șomaj;– primesc/nu primesc indemnizație acordată persoanelor cu handicap.Mă oblig să anunț casa de pensii sectorială, în termen de 15 zile de la data apariției oricărei schimbări în situația proprie, de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care îmi este stabilită sau mi se plătește pensia. În cazul în care nu îmi voi respecta obligațiile asumate prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.Am completat și am citit cu atenție conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.
  Data .................. Semnătura ........................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la metodologie)
  - Model -
  ROMÂNIAMinisterul/Instituția .......................................... Unitatea .............................................................Nr. ........................ din ........................................NECLASIFICATExemplarul nr. .......

  CERERE
  pentru acordarea pensiei de invaliditate
  Către Casa de Pensii Sectorială a .......................
  Subsemnatul(a), ......................................., având codul numeric personal .............., domiciliat(ă) în localitatea ......................., str. .......................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., județul .................................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr. ..................., eliberat de ....................................... la data de .................................., născut(ă) la data de ...................... în localitatea/județul .................., fiul (fiica) lui .................. și al (a) .................., solicit înscrierea la pensie de invaliditate. Pentru determinarea bazei de calcul ce va fi folosită pentru stabilirea pensiei militare potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive, de la (lună/an) ................ până la (lună/an) ................, în condițiile art. XVI alin. (5) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.Pentru determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare potrivit Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, aleg următoarea perioadă de ........ luni consecutive, de la (lună/an) ................ până la (lună/an) .............. .În acest scop depun următoarele acte:– carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original;– carnet de asigurări sociale seria .................. nr. .............., în original;– livret militar seria .................. nr. .................., în copie certificată;– buletin/carte de identitate seria ............... nr. .................., în copie certificată;– certificat de naștere și/sau certificat de căsătorie seria ............ nr. .................., în copie certificată;– diploma de studii și foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverința de certificare a perioadelor de studii de învățământ superior nr. .................. din ..................;– adeverință privind grupa superioară/condiții de muncă ................., în original;– alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate și a veniturilor realizate .................., în original;– decizia medicală asupra capacității de muncă, în original.Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru declarații false, că:– sunt/nu sunt asigurat(ă);– primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ..........;– primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;– primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;– primesc/nu primesc indemnizație - dosar nr. ..................;– primesc/nu primesc indemnizație de șomaj;– primesc/nu primesc indemnizație acordată persoanelor cu handicap.Mă oblig să anunț casei de pensii sectoriale orice schimbare în situația proprie, de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care îmi este stabilită sau mi se plătește pensia, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia. În cazul în care nu îmi voi respecta declarația asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.Am completat și am citit cu atenție conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.
  Data .................. Semnătura ........................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la metodologie)
  - Model -
  ROMÂNIAMinisterul/Instituția .......................................... Unitatea .............................................................Nr. ........................ din ........................................NECLASIFICATExemplarul nr. .......

  CERERE
  pentru acordarea pensiei de urmaș
  Către Casa de Pensii Sectorială a ..............................
  Subsemnatul(a), ........................................, în calitate de soț supraviețuitor/fiu/fiică/tutore/curator, având codul numeric personal ........., domiciliat(ă) în localitatea ................, str. ........................... nr. .........., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ..........., județul ..........................., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate seria ........ nr. ....................., eliberat(ă) de ..................... la data de .............., născut(ă) la data de ...................... în localitatea/județul ......................., fiul (fiica) lui ............. și al (a) .................., solicit înscrierea la pensie de urmaș după susținătorul ...................., decedat(ă) la data de ..............., în calitate de asigurat/pensionar, având codul numeric personal ......................../dosar de pensie nr. ................., pentru titularii (numele și calitatea):1. ........................................................................................................................................................;2. ........................................................................................................................................................;3. ........................................................................................................................................................;4. .......................................................................................................................................................;5. ....................................................................................................................................................... .În acest scop depun următoarele acte:– carnet de muncă seria ........... nr. ..........., în original;– carnet de asigurări sociale seria ........... nr. .........., în original;– livret militar seria ................ nr. ............., în copie certificată;– diploma de studii și foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverința de certificare a perioadelor de studii de învățământ superior nr. ................. din ..................;– adeverință privind grupa superioară/condiții de muncă ................., în original;– act doveditor din care să reiasă cauza decesului;– certificat de deces seria ............ nr. ............., în copie;– act de stare civilă (buletin/carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie);– adeverință de studii, în original;– decizia medicală asupra capacității de muncă, în original;– talon de plată a pensiei sau decizia de pensie, în copie.Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru declarații neadevărate, că:– nu am săvârșit infracțiunea de omor sau tentativă de omor asupra susținătorului decedat;– nu sunt asigurat;– nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut;– primesc/nu primesc indemnizații prevăzute de legi speciale - dosar nr. ............;– primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ...............;– primesc/nu primesc indemnizație de șomaj;– nu s-a desfăcut căsătoria cu susținătorul decedat;– după decesul susținătorului nu m-am recăsătorit;– nu există urmași [în situația prevăzută la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare].Mă oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani și la începerea fiecărui an școlar/universitar să prezint, în termen de 10 zile, casei de pensii sectoriale dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmași).Mă oblig să anunț casei de pensii sectoriale orice schimbare în situația proprie, de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care îmi este stabilită sau mi se plătește pensia, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia. În cazul în care nu îmi voi respecta declarația asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.Am completat și am citit cu atenție conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.
  Data .................. Semnătura ........................
   +  Anexa nr. 4
  [7]Situația soldelor/salariilor lunare brute și nete realizate la funcția de bază din care se constituie baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Luna/anul realizării venituluiTotal soldă/salariu lunar(ă) brut(ă) realizat(ă) la funcția de bazăIPCTotal soldă/salariu lunar(ă) brut(ă) realizat(ă) la funcția de bază, actualizat(ă) cu IPC
  1Luna/anul
  2Luna/anul
  3Luna/anul
  4Luna/anul
  ...
  nLuna/anul
  TOTALxxsumă
  MEDIA soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, actualizate
  CIBS
  CASS
  Impozit
  MEDIA soldelor/salariilor lunare nete
  NOTĂ: Semnificația abrevierilor din prezenta anexă este următoarea:IPC = indicele prețurilor de consum lunar total din luna deschiderii dreptului de pensie, raportat la luna realizării soldelor/salariilor lunare brute, publicat pe site-ul Institutului Național de Statistică;CIBS = cota de contribuție individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuție de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 31 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;CASS = contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, conform art. 153 și următoarele din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.