ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 11 din 22 februarie 2024privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 27 februarie 2024  Luând în considerare:a) prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;b) prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;c) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, cu modificările și completările ulterioare;având în vedere faptul că, în prezent, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) gestionează alocarea financiară a României din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură - FEAMPA pentru perioada de programare 2021-2027 și întrucât este în sarcina statelor membre să adopte toate actele cu putere de lege și administrative necesare aplicării regulamentelor europene și protejării intereselor financiare ale acesteia, este necesară adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ, astfel încât să existe cadrul normativ național care să permită gestionarea și absorbția fondurilor europene nerambursabile.Luând în considerare prevederile art. 105 din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, conform cărora Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional care nu a fost utilizată pentru prefinanțare sau pentru care nu au fost transmise aplicații de plată până la data de 31 decembrie a celui de al treilea an calendaristic care urmează anului angajamentelor bugetare pentru anii 2021-2027, este imperios necesară adoptarea cadrului legislativ național care reglementează gestionarea financiară a proiectelor finanțate din fonduri europene.Luând în considerare faptul că regulamentele europene aplicabile exercițiului financiar 2021-2027 au fost adoptate cu întârziere la nivel european și Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2022)8809 din 30.11.2022 privind aprobarea „Programului pentru acvacultură și pescuit“ al României pentru sprijin acordat din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură,având în vedere că, în absența actului normativ, nu pot fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, respectiv în bugetul Ministerului Finanțelor sumele reprezentând cofinanțarea de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din fonduri europene, precum și cheltuielile neeligibile, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor operaționale, stabilite conform legii în sarcina autorităților de management, aspect care conduce la imposibilitatea încheierii contractelor de finanțare cu beneficiarii selectați, astfel încât pentru aceste proiecte să se demareze implementarea, fapt de natură să determine creșterea riscului dezangajării sumelor alocate anual prin programele operaționale,ținând cont că, în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exercițiului financiar 2021-2027, nu pot fi implementate proiecte finanțate din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, acest fapt vizând interesul general public și constituind o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,având în vedere că, în absența actului normativ, beneficiarii selectați nu pot demara implementarea efectivă a proiectelor, nu pot genera cheltuieli care să fie rambursate și ulterior declarate Comisiei Europene, solicitând contribuția aferentă din partea bugetului Uniunii Europene, fapt de natură să determine dezangajarea sumelor alocate în acest buget prin programele operaționale,luând în considerare faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată;în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea în lei și euro a asistenței financiare nerambursabile alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, denumit în continuare FEAMPA.  +  Articolul 2(1) Termenii „program“, „operațiune“, „operațiune de importanță strategică“, „operațiune finalizată“, „autoritate de management“, „organism intermediar“, „beneficiar“, „instrument financiar“, „organism de execuție a unui instrument financiar“, „acord de finanțare“, „neregulă“ au înțelesurile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021.(2) Termenii „creanțe bugetare rezultate din nereguli“ și „autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene“ au înțelesurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) fonduri europene din FEAMPA - asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură;b) contribuția financiară a Uniunii Europene din FEAMPA - sumele care se transferă Guvernului României de către Comisia Europeană, cu titlu de contribuție financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană, potrivit cadrului financiar multianual prevăzut prin acordul interinstituțional și alocările prevăzute pentru România potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.139/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2017/1.004 - anexa 5;c) prefinanțare - sumele transferate de către Comisia Europeană din FEAMPA sub forma avansurilor pentru susținerea începerii și/sau pe parcursul implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului pentru acvacultură și pescuit, în vederea derulării corespunzătoare a acestora;d) cofinanțare publică națională - orice contribuție din fonduri publice, astfel cum sunt prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, destinată finanțării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului;e) cofinanțare privată - orice contribuție a unui beneficiar la finanțarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, alta decât cea prevăzută la lit. c);f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, conform prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021;g) cheltuieli neeligibile - alte cheltuieli decât cele eligibile;h) contract de finanțare - actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, și beneficiarul de finanțare, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor;i) decizie de finanțare - actul unilateral intern prin care autoritatea de management/organismul intermediar acordă asistență financiară nerambursabilă persoanei juridice din care face parte;j) contribuția publică națională totală - fondurile publice necesare implementării programelor/proiectelor, care cuprind cofinanțarea publică și cheltuielile publice, altele decât cele eligibile stabilite prin contractul/decizia de finanțare;k) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor reprezentând contravaloarea contribuției din FEAMPA, valoarea cofinanțării publice și/sau private, precum și contravaloarea cheltuielilor publice și/sau private, altele decât cele eligibile;l) cerere de plată - cererea depusă de către un beneficiar/beneficiari prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului/deciziei de finanțare;m) cerere de rambursare aferentă cererii de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management ca urmare a cererii de plată;n) cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar/beneficiari ai unui parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei de finanțare sau prin care se justifică utilizarea avansului;o) autoritatea de management pentru PAP - structură organizatorică din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, responsabilă pentru managementul Programului pentru acvacultură și pescuit 2021-2027, denumită în continuare DGP - AMPOPAM;p) proiect nefinalizat - proiect care poate conține mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activități și care la data depunerii cererii de finanțare nu are finalizat integral cel puțin unul dintre acestea;q) decizia de reziliere a contractului de finanțare - actul administrativ emis de autoritatea de management/organismul intermediar prin care încetează raporturile contractuale și, după caz, sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiar/liderul de parteneriat ca urmare a rezilierii contractului de finanțare în condițiile stabilite prin clauzele acestuia;r) grup de acțiune locală - parteneriat local/regional, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, ai sectorului privat și ai societății civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în care majoritatea în toate forurile decizionale este deținută de reprezentanții sectorului privat și ai societății civile, denumit în continuare GAL pentru PAP;s) lider de parteneriat - organismul public sau privat care inițiază un proiect, solicită finanțare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alte entități și semnează contractul de finanțare.  +  Capitolul II Managementul financiar al fondurilor europene provenite din FEAMPA  +  Articolul 3(1) Guvernul, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, gestionează contribuția financiară a Uniunii Europene din FEAMPA și asigură respectarea utilizării acesteia, conform reglementărilor Uniunii Europene și naționale în vigoare.(2) Fondurile FEAMPA se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene și ale programelor aprobate prin decizii ale Comisiei Europene.  +  Articolul 4(1) MADR este autorizat să gestioneze contribuția financiară a Uniunii Europene acordată prin FEAMPA, în limita plafoanelor anuale și alocărilor stabilite pentru România.(2) MADR asigură gestionarea contribuției financiare a Uniunii Europene prin conturi deschise la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valută al Ministerului Finanțelor, deschis la Banca Națională a României.(3) Contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală se gestionează prin conturi deschise pe numele MADR după cum urmează:a) echivalentul în lei al fondurilor externe nerambursabile, reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene din FEAMPA, se gestionează prin conturi ale bugetului fondurilor externe nerambursabile deschise la Trezoreria Statului;b) contribuția publică națională totală se gestionează prin conturi de cheltuieli bugetare aprobate în bugetul MADR care efectuează plățile.(4) Sumele aferente derulării proiectelor finanțate din FEAMPA, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/ deciziilor de finanțare, cu excepția situației în care executarea silită privește creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(5) Debitele recuperate de la beneficiari reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene din FEAMPA și contribuția publică națională totală vor fi colectate de MADR în conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului și, în termen de 10 zile lucrătoare, vor fi virate în conturile corespunzătoare de disponibilități sau cheltuieli bugetare, după caz.(6) Disponibilitățile din echivalentul în lei al contribuției financiare a FEAMPA aflate în contul MADR deschis la Trezoreria Statului, inclusiv sumele recuperate în contul respectiv, sunt purtătoare de dobândă. Dobânda se bonifică și se utilizează pentru finanțarea măsurilor finanțate prin FEAMPA.  +  Articolul 5Sumele transferate de către Comisia Europeană din FEAMPA către MADR, sub forma prefinanțării, vor fi utilizate pentru susținerea începerii și/sau implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului pentru acvacultură și pescuit, denumit în continuare PAP, în vederea derulării corespunzătoare a acestora.  +  Capitolul III Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferente FEAMPA  +  Articolul 6(1) În bugetul MADR se cuprind următoarele:a) sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat pentru acțiunile finanțate din FEAMPA, altele decât cele prevăzute la art. 15;b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finanțarea componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, aferente măsurilor din PAP, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;c) sumele necesare finanțării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MADR în scopul efectuării plăților;d) sumele necesare acoperirii plății taxei pe valoarea adăugată, aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene din FEAMPA și/sau din cofinanțarea publică, pentru operațiunile din cadrul acțiunii de asistență tehnică;e) sumele necesare acoperirii drepturilor prevăzute pentru personalul beneficiarilor de asistență tehnică, potrivit pct. 2.2 Prioritățile „Asistență tehnică“ din PAP, alocate temporar pentru aceste cheltuieli care se suportă din FEAMPA;f) sumele necesare finanțării diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de MADR;g) sumele rezultate din punerea în aplicare a deciziilor Comisiei Europene de lichidare a conturilor și a celor referitoare la conformitate;h) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;i) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat, neimputabile beneficiarilor, stabilite în conformitate cu prevederile naționale și europene;j) sumele reprezentând plăți pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive, pronunțate în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din PAP, inclusiv după închiderea programului;k) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;l) sumele necesare instrumentelor financiare aferente beneficiarilor PAP;m) sumele necesare reîntregirii conturilor MADR, în cazul aplicării prevederilor art. 100 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, la solicitarea DGP - AMPOPAM;n) sumele necesare rambursării cheltuielilor/achitării cererilor de plată pentru beneficiari, alții decât instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale, conform prevederilor cadrului legal național și autorizate de autoritatea de management, dar care, ulterior, nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. g);o) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plată/rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora;p) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre;r) sumele necesare pentru transferul fondurilor externe nerambursabile în conturile beneficiarilor pentru situațiile în care constatările de audit nu sunt acceptate de către autoritatea de management, până la momentul renunțării la constatare prin raport final de audit sau, în cazul emiterii unei decizii de aplicare a unor corecții de către Comisia Europeană, până la momentul emiterii hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene.(2) Sumele aferente costurilor de personal, prevăzute la alin. (1) lit. e), respectiv stimulentele, cuantumul acestora și criteriile de acordare pentru personalul cu sarcini clare și specifice stabilite prin fișa postului, privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul PAP, așa cum sunt specificate în cadrul punctului 2.2 Prioritățile „Asistență tehnică“ din PAP 2021-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022)8809 din 30.11.2022, sunt rambursabile din FEAMPA și se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) În bugetul fondurilor externe nerambursabile, anexă la bugetul MADR, se cuprind sumele aferente contribuției financiare a Uniunii Europene pentru beneficiarii proiectelor finanțate din FEAMPA.  +  Articolul 7În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 58 din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, se instituie instrumente financiare pentru sprijinirea implementării măsurilor PAP, metodologia de implementare a acestor instrumente se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 8(1) La depunerea spre decontare a cererii de plată, beneficiarii privați ai măsurilor din cadrul PAP pot opta pentru una din următoarele situații:a) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; saub) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică.(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b), beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct de disponibil la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrat fiscal, derularea operațiunilor specifice decontării cererilor de plată urmând a se efectua cu respectarea următoarelor etape:a) după efectuarea verificărilor dosarului cererii de plată și autorizării plății, MADR, prin Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene, denumită în continuare DGBFFE, virează beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile, reprezentând contribuția publică, în contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;b) în ziua imediat următoare efectuării viramentului, MADR, prin DGP AMPOPAM, notifică beneficiarul privat cu privire la efectuarea plății, iar o copie a notificării transmise beneficiarului privat se transmite unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;c) beneficiarul privat prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea în cont a contribuției publice, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată pentru suma reprezentând contribuția publică, precum și pentru sumele declarate neeligibile în urma verificării cererii de plată de către MADR, prin DGP AMPOPAM.(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b), al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) numărul și data facturilor;b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări;c) suma aferentă fiecărei facturi, care trebuie să fie plătită de beneficiarul privat din suma primită de la MADR, prin DGBFFE, detaliată pe cheltuială eligibilă și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, în cazul în care aceasta reprezintă o cheltuială eligibilă;d) suma aferentă fiecărei facturi care trebuie să fie plătită de beneficiarul privat din contribuția acestuia reprezentând cheltuielile solicitate la plată și declarate neeligibile în urma verificării cererii de plată de către MADR, prin DGP AMPOPAM, precum și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, după caz.(4) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la prezentarea ordinelor de plată de către beneficiarii privați aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), verifică existența următoarelor condiții:a) concordanța dintre denumirea furnizorului de bunuri/ executantului de lucrări/prestatorului de servicii/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiarii privați pentru facturi;b) concordanța dintre numărul și data facturii înscrise în notificare și cele înscrise în rubrica „Reprezentând“, din ordinul de plată;c) dacă suma din ordinele de plată este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (3), pentru fiecare factură în parte;d) dacă suma totală din ordinele de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b).(5) Beneficiarii privați aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), care derulează operațiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la bănci comerciale, au obligația de a-și transfera contribuția proprie în contul pe care aceștia au obligația să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistrați fiscal, reprezentând cheltuieli declarate neeligibile de MADR, prin DGP AMPOPAM.(6) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în cazul constatării concordanței de date, virează suma totală primită de la MADR, prin DGBFFE, din contul prevăzut la alin. (2) în contul prevăzut la alin. (5).(7) Operațiunile prevăzute la alin. (4) și (5) se efectuează în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiari.(8) În cazul în care beneficiarul privat nu depune ordinele de plată conform cerințelor și termenului prevăzute la alin. (2), pentru toată suma prevăzută în notificare, sau nu respectă condițiile prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie integral, în conturile MADR din care au fost încasate, sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2).(9) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către MADR, prin DGBFFE, beneficiarii privați au obligația de a depune la MADR, prin DGP AMPOPAM, cererea de rambursare aferentă cererii de plată în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.(10) În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în România, în cadrul proiectelor, beneficiarii privați care fac obiectul reglementărilor alin. (1)-(9) transferă sumele încasate, aferente acestor plăți, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea acestora. Costurile aferente efectuării plăților în valută se suportă de beneficiarii privați prevăzuți la alin. (1) din bugetul propriu.(11) În cazul plăților prevăzute la alin. (10), în notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b), la rubrica „Denumire furnizor“ și „Cod de identificare fiscală al furnizorului“ se vor completa datele beneficiarilor privați pentru care s-a întocmit notificarea.  +  Articolul 9(1) MADR, Autoritate de management pentru PAP, la cererea beneficiarilor, poate acorda un avans pentru implementarea operațiunilor.(2) Pentru beneficiarii care sunt instituții publice, cu excepția celor prevăzute la art. 14, unități administrativ-teritoriale, asociații ale acestora, ale căror cereri de finanțare au fost selectate potrivit legii, avansul poate fi de maximum 50% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil prevăzută în contractul de finanțare, cu posibilitatea retragerii de către DGP AMPOPAM a părții de avans nejustificat de beneficiar până la ultima tranșă de plată.(3) Pentru beneficiarii privați, avansul poate fi de maximum 50% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil prevăzută în contractul de finanțare și se justifică până la ultima tranșă de plată.(4) Pentru toate categoriile de beneficiari, avansul poate fi de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul.(5) În cazul beneficiarilor privați ai sprijinului financiar nerambursabil, plata avansului este subordonată constituirii unei garanții, prezentată sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de o instituție bancară sau de scrisoare de garanție eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural sau Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, sau care corespunde procentului de 100% din suma avansului.(6) Suma maximă a avansului este prevăzută în contractul de finanțare încheiat între beneficiar și MADR, prin DGP AMPOPAM.(7) Garanția este eliberată în cazul în care MADR, prin DGP AMPOPAM, constată că suma cheltuielilor efectuate, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale, depășește suma avansului.(8) Suma avansului se justifică pe bază de documente, până la depunerea ultimei cereri de rambursare, prevăzută în contractul de finanțare, respectiv până la ultima tranșă de plată. Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenele stabilite prin contractul de finanțare sau până cel târziu cu 45 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanției se recuperează de MADR, prin DGP AMPOPAM, prin executarea garanției.(9) Beneficiarul poate primi avansul după semnarea contractului de finanțare cu MADR, prin DGP AMPOPAM, conform procedurilor de lucru ale acesteia, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(10) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenele prevăzute la alin. (3), (4) și (8) se recuperează de MADR, prin DGP AMPOPAM, prin executarea garanțiilor. Sumele astfel recuperate se restituie în conturile de cheltuieli corespunzătoare, deschise la Trezoreria Statului, aferente contribuției financiare a Uniunii Europene, și în contul de venituri al bugetului de stat, sumele aferente contribuției publice naționale, cu respectarea intensității financiare aferente contribuției publice nerambursabile.(11) Este permisă acordarea unui al doilea avans către un beneficiar PAP care a primit anterior un avans pe care l-a justificat integral, cu condiția ca cele două avansuri să nu depășească 50% din valoarea nerambursabilă prevăzută în contractul de finanțare.(12) În ceea ce privește avansurile și garanțiile, sumele care urmează a fi plătite sau sumele garantate sunt fixate în euro în conformitate cu legislația sectorială.(13) Perioada de valabilitate a garanțiilor trebuie să fie mai mare cu minimum 45 de zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului în cazul avansurilor acordate conform alin. (3).(14) În cazul în care beneficiarul/beneficiarii nu achită avansul nejustificat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării de către DGP AMPOPAM se execută scrisoarea de garanție prin notificarea instituției care a acordat garanția.(15) În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute la alin. (3), (4) și (8), prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea sumelor prin plată voluntară sau prin executarea scrisorilor de garanție bancară/scrisorii de garanție de către MADR se face cu perceperea de dobânzi calculate și datorate prin aplicarea ratei de politică monetară a Băncii Naționale a României la contravaloarea avansului nejustificat, pentru perioada cuprinsă între data notificării beneficiarului și data recuperării integrale a acestuia.(16) Procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii și penalității datorate, emis de MADR, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (2) și (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, constituie titlu de creanță și este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(17) Modelul procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(18) Creanțele bugetare se înscriu în titlul de creanță în lei, utilizându-se cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, valabil la data întocmirii titlului de creanță.(19) Titlul de creanță se comunică debitorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.(20) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație, aceasta fiind o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ, în condițiile legii.(21) Contestația administrativă se formulează în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanță, se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță care este contestat și nu este supusă taxelor de timbru.(22) Autoritatea publică emitentă a titlului de creanță se va pronunța prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestației sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestației.(23) Decizia de soluționare a contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.(24) Deciziile pronunțate în soluționarea contestațiilor pot fi atacate de către contestatar la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(25) Constituie titlu executoriu:a) procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii și penalității datorate de la data la care creanța bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut în procesul-verbal;b) hotărârea judecătorească definitivă, dată de instanța de judecată ca urmare a pronunțării acesteia cu privire la decizia prevăzută la alin. (22);c) cererea de executare a scrisorii de garanție, creanțele rezultate din executarea scrisorilor de garanție, executate de MADR, având regim de creanță bugetară.(26) Titlul executoriu prevăzut la alin. (25) lit. a) însoțit de dovada comunicării, necontestat de către debitor, precum și cel prevăzut la alin. (25) lit. b) se înaintează organelor competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul, în vederea recuperării.(27) Sumele încasate potrivit alin. (26) se virează, de îndată, în conturile indicate în titlul de creanță sau comunicate de către MADR, ce le va transfera după cum urmează:a) creanța bugetară reprezentând avansuri acordate și nejustificate va reconstitui conturile de cheltuieli corespunzătoare prevăzute la alin. (10), după caz;b) dobânzile și penalitățile de întârziere aferente creanțelor bugetare se vor vira în contul de venituri ale bugetului de stat.(28) Pentru grupurile locale/regionale din domeniul pescuitului, denumite în continuare GAL, se poate acorda un avans de maximum 20% din valoarea cheltuielilor de funcționare, dar nu mai mult de echivalentul a 40.000 de euro. Avansul care se acordă este subordonat constituirii unei garanții prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de o instituție bancară sau de scrisoare de garanție eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural sau de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, pentru întreaga valoare a avansului. Pentru un avans de maximum 20.000 de euro nu se constituie garanții, acesta trebuind să fie justificat până la ultima cerere de plată. În cazul în care avansul nu este justificat până la ultima cerere de plată, recuperarea se va realiza în această ordine: din cererile de plată autorizate la plată, dar care nu au fost efectiv plătite, din sumele existente în contul GAL-ului prin plata voluntară sau poprire pe conturi, din executarea silită a reprezentantului legal care a semnat cererea de avans. În cazul în care reprezentantul legal care a semnat cererea de avans nu mai îndeplinește această calitate, i se acordă sau nu descărcare de gestiune potrivit prevederilor statutare proprii, urmând ca persoana care preia atribuțiile să preia și obligațiile de justificare a avansului. Procedura de recuperare a avansului se reglementează prin norme proprii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(29) Beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către DGP AMPOPAM a procedurii de achiziție, conform procedurilor de lucru ale acesteia.  +  Articolul 10(1) Contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu beneficiarii PAP constituie titluri executorii.(2) Beneficiarii acțiunilor derulate prin PAP, restricționate de la finanțare, sunt cei care, după caz, sunt înregistrați în Registrul debitorilor PAP și/sau Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, denumit în continuare POPAM 2014-2020, până la achitarea integrală a datoriei față de MADR, inclusiv a accesoriilor, cu excepția celor care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Creanțele rezultate din executarea scrisorilor de garanție bancară/scrisorilor de garanție, executate de MADR, au regim de creanță bugetară, asimilate creanțelor fiscale. Cererea de executare a scrisorii de garanție bancară/scrisorilor de garanție reprezintă titlu executoriu.  +  Articolul 12Sumele aferente instrumentelor financiare, cu excepția cheltuielilor aferente comisionului, atât pentru componenta de cofinanțare publică, cât și pentru prefinanțarea și/sau contribuția financiară a Uniunii Europene din FEAMPA, din cadrul PAP, sunt prevăzute în bugetul MADR.  +  Articolul 13În bugetul MADR, în calitate de autoritate de management pentru PAP, se va include suma necesară finanțării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul pct. 2.2 Prioritățile „Asistență tehnică“ din PAP.  +  Articolul 14În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat se cuprind integral, la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, finanțate din FEAMPA.  +  Articolul 15În bugetul MADR se cuprind integral sumele reprezentând finanțarea acțiunilor cuprinse în cadrul pct. 2.2 Prioritățile „Asistență tehnică“ din PAP.  +  Articolul 16Sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. k) necesare punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzile penalizatoare și cheltuielile de judecată aferente, se vor deconta de către MADR (organismul de plată al FEAMPA) de la codul de clasificație corespunzător Programului pentru acvacultură și pescuit 2021-2027 și nu pot constitui ulterior un prejudiciu.  +  Articolul 17În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale se cuprind integral, la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii finanțate din FEAMPA.  +  Articolul 18(1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind integral, la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii finanțate din FEAMPA, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele locale respective.(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind, la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii finanțate din FEAMPA.(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu contribuția asumată.  +  Articolul 19(1) Sumele reprezentând finanțarea în cadrul măsurilor cuprinse în PAP se transferă de MADR beneficiarilor, așa cum sunt definiți în PAP și în strategiile de dezvoltare locală.(2) În cazul proiectelor de asistență tehnică aferente pct. 2.2 Prioritățile „Asistență tehnică“ din PAP, sumele reprezentând plata serviciilor/bunurilor se transferă prestatorilor/furnizorilor de către MADR.  +  Articolul 20(1) După încasarea contribuției financiare a FEAMPA, aferente plăților efectuate către beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanțare externă, MADR virează sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat.(2) După încasarea contribuției financiare a FEAMPA, aferente plăților efectuate pentru pct. 2.2 Prioritățile „Asistență tehnică“ din PAP din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanțare externă, MADR virează sumele reprezentând contribuția financiară din FEAMPA în contul de venituri ale bugetului de stat.(3) După încasarea contribuției financiare din FEAMPA, aferente plăților efectuate de către beneficiarii finanțați integral de la bugetul de stat din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanțare externă, MADR virează sumele reprezentând contribuția financiară din FEAMPA în contul de venituri al bugetului de stat.(4) După încasarea contribuției financiare din FEAMPA, aferente plăților efectuate de către beneficiarii finanțați integral din bugetele fondurilor speciale din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanțare externă, MADR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară din FEAMPA în conturile de venituri ale bugetelor fondurilor speciale din care au fost finanțate proiectele respective.(5) Beneficiarii prevăzuți la art. 18 alin. (2) care au utilizat sume alocate temporar de la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale pentru susținerea proiectelor destinate politicii de pescuit restituie din sumele rambursate de DGP AMPOPAM, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora, fondurile utilizate, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care au fost acordate.(6) În cazul în care restituirea sumelor prevăzute la alin. (5) se efectuează în anul bugetar următor, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.(7) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 18 alin. (1), MADR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară din FEAMPA și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, precum și proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetul acestora, în conturile de venituri ale bugetelor locale.(8) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 18 alin. (2), MADR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară din FEAMPA și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de venituri bugetare ale bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora.  +  Articolul 21(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) se stabilesc de MADR, în calitate de autoritate de management pentru PAP 2021-2027, pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul PAP, și se cuprind la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027.(2) Structurile responsabile de implementarea PAP sunt autorizate să încheie contracte/angajamente multianuale de plată, a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de măsură, grup de măsuri sau de prioritate a Uniunii Europene, din alocarea publică prevăzută în program, în limita sumelor rezultate din realocări de fonduri între măsuri, creanțe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă, aplicate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și din rezilierea contractelor de finanțare, estimate a se realiza, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(3) Limitele admise pentru depășirile prevăzute la alin. (2) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(4) Beneficiarii proiectelor finanțate din FEAMPA care au încheiat contracte de finanțare cu MADR, în calitate de autoritate de management pentru PAP, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.  +  Articolul 22Disponibilitățile din fonduri nerambursabile FEAMPA, rămase la sfârșitul anului bugetar în contul MADR, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 23(1) Fondurile cuprinse în bugetul MADR destinate proiectelor finanțate din FEAMPA se utilizează exclusiv cu această destinație și nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate din FEAMPA.(3) Se autorizează MADR să efectueze pe tot parcursul exercițiului bugetar redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare din FEAMPA, precum și virări de credite de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor.(4) În condițiile regulamentelor europene specifice fondurilor prevăzute la alin. (1), este interzisă efectuarea plăților către beneficiarii în privința cărora se constată că au creat condiții artificiale pentru obținerea oricărui avantaj, iar în cazul constatării ulterior efectuării plății, aceștia sunt obligați să returneze sprijinul financiar respectiv, precum și dobânzile aferente aplicate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 24Pentru derularea operațiunilor financiare aferente derulării proiectelor finanțate din FEAMPA, beneficiarii privați care depun spre decontare cereri de plată în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1), precum și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) și (2) din Legea 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25(1) Proiectele implementate în cadrul PAP sunt considerate acțiuni multianuale.(2) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării măsurilor finanțate din PAP se stabilesc având în vedere deciziile Comisiei Europene de adoptare a acestora și se reflectă în anexa la bugetul MADR.(3) Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene din cadrul MADR este delegată ca organism intermediar pentru îndeplinirea funcției de plată pentru PAP. În cazul proiectelor implementate în cadrul PAP, MADR efectuează angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.  +  Articolul 26(1) Controlul financiar preventiv al fondurilor derulate prin PAP se exercită în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul autorității de management/organismului intermediar din cadrul MADR, în vederea gestionării financiare a programelor finanțate din FEAMPA, cu excepția proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar are calitatea de beneficiar.  +  Articolul 27(1) Beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene din FEAMPA are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului. Obligația poate fi îndeplinită și prin arhivarea electronică a tuturor documentelor aferente proiectului, potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - denumit în continuare OLAF, al reprezentanților Parchetului European, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă, denumit în continuare DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită în scris declarații, documente, informații.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din FEAMPA și cofinanțarea publică aprobată în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, după caz, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.  +  Articolul 28Sumele aferente FEAMPA virate eronat de către MADR în conturile de venituri ale bugetului de stat se restituie de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în conturile din care au fost dispuse plățile, la cererea scrisă a MADR, prin DGBFFE. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv instituției publice care solicită restituirea.  +  Articolul 29(1) Autoritatea de management emite, pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat, decizia de reziliere a contractului de finanțare conform prevederilor acestuia, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională.(2) Decizia de reziliere a contractului de finanțare constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 30Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul proiectelor/operațiunilor etapizate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 31În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite ordinul privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 22 februarie 2024.Nr. 11.------