ORDIN nr. 217 din 6 februarie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Hunedoara (U.P. IV Runcu, U.P. V Zlaști și U.P. VI Valea Roatei), Direcția Silvică Hunedoara
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 27 februarie 2024  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 133.157 din 16.01.2024 al Direcției generale păduri și strategii în silvicultură,în conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 215 din 10.10.2023 și ținând cont de Decizia finală a etapei de încadrare nr. 26 din 30.05.2023, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1^2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Hunedoara (U.P. IV Runcu, U.P. V Zlaști și U.P. VI Valea Roatei), Direcția Silvică Hunedoara, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Direcția generală păduri și strategii în silvicultură din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor transmite prezentul ordin Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor acestuia.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Ionuț Sorin Banciu,
  secretar de stat
  București, 6 februarie 2024.Nr. 217.-----