ORDIN nr. 302 din 9 februarie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Ilva Mare, Unitatea de Producție I Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 27 februarie 2024  Având în vedere Referatul de aprobare nr. R/34.767 din 5.02.2024 al Direcției generale păduri și strategii în silvicultură,în conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 318 din 16.11.2023 și ținând cont de Decizia nr. 718 din 25.10.2023, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1^2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Ilva Mare, Unitatea de Producție I Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Direcția generală păduri și strategii în silvicultură din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor transmite prezentul ordin Primăriei Comunei Ilva Mare, care răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor acestuia.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Ionuț Sorin Banciu,
  secretar de stat
  București, 9 februarie 2024.Nr. 302.-----