MODALITATEA din 8 februarie 2024de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și lista utilizată pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 27 februarie 2024  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 372 din 8 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 27 februarie 2024.
   +  Capitolul I Scop și reglementare1.1. Scopul prezentei anexe îl constituie reglementarea cadrului legal necesar derulării procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), alocate prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR), de către beneficiarii privați care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și a listei utilizate pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia.1.2. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție, respectiv cele prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, sunt: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea, asumarea răspunderii.1.3. Raportat la principiile de mai sus, prezenta anexă descrie atât condițiile și etapele minime pe care trebuie să le parcurgă beneficiarii privați care achiziționează produse, servicii, lucrări, anterior sau după semnarea contractelor de finanțare, în cadrul proiectelor cu finanțare din fondurile externe nerambursabile și/sau rambursabile aferente MRR, alocate prin PNRR, cât și condițiile și etapele minime privind verificarea acestor proceduri de achiziție derulate de către autoritățile cu competențe în domeniu.1.4. În derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, beneficiarii privați vor corela prezentele prevederi cu prevederile normativelor naționale și europene în domeniul achizițiilor în vigoare, astfel:a) cu prevederile ghidurilor, cu prevederile contractelor de finanțare și/sau, după caz, cu alte reglementări/recomandări ale autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile și/sau rambursabile aferente MRR, alocate prin PNRR, care nu contravin prezentei proceduri; b) cu prevederile privind criteriile UE valabile la data realizării achiziției directe sau la data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție, criterii referitoare la achizițiile publice ecologice elaborate pentru a facilita includerea cerințelor ecologice în documentele de achiziție, criterii disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_ en.htm?etrans=ro;c) cu toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare, în cazul în care realizarea obiectului achiziției presupune o serie de aprobări, avize, autorizații sau alte formalități stabilite de prevederi legale incidente.1.5. Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile și rambursabile aferente MRR, alocate prin PNRR, au obligația de a efectua verificări ale achizițiilor derulate de beneficiarii privați, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale, și anume:1. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;2. Acordul de finanțare și Acordul de împrumut încheiate de România, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Comisia Europeană, ce cuprind contribuția financiară nerambursabilă și împrumutul acordate României, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2023.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare2.1. Prezentele reglementări se aplică de către beneficiarii privați care nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, după caz.2.2. Dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul privat poate achiziționa produse, servicii, lucrări, aplicând prevederile aferente achiziției directe prevăzute la cap. V.2.3. Dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute de art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul privat poate achiziționa produse, servicii, lucrări, aplicând prevederile aferente achiziției directe prevăzute la cap. V.2.4. Dacă beneficiarul privat nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din același act normativ, atunci beneficiarul privat achiziționează produse, servicii, lucrări, aplicând instrucțiunile aferente procedurii competitive prevăzute la cap. VI.2.5. Dacă beneficiarul privat nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute de art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, atunci beneficiarul privat achiziționează produse, servicii, lucrări, aplicând instrucțiunile aferente procedurii competitive prevăzute la cap. VI.2.6. Prin excepție de la prevederile pct. 2.4 și 2.5, beneficiarul privat poate atribui contractul unui anumit operator economic, aplicând instrucțiunile aferente achiziției directe prevăzute la cap. V, în următoarele situații:a) scopul achiziției este crearea sau achiziționarea unei opere de artă sau a unei reprezentații artistice unice;b) concurența lipsește din motive tehnice;c) protecția unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală.2.7. Beneficiarul privat poate aplica excepțiile de la pct. 2.6 numai dacă nu există o soluție alternativă rezonabilă, cum ar fi utilizarea unor canale de distribuție alternative pe teritoriul României ori în afara acestuia sau achiziția unor lucrări, produse sau servicii comparabile din punct de vedere funcțional, iar absența concurenței sau protecția drepturilor exclusive nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției în vederea viitoarei proceduri competitive.2.8. Motivele tehnice menționate la pct. 2.6 lit. b) pot fi generate, de asemenea, de cerințe specifice privind interoperabilitatea, care trebuie îndeplinite pentru a asigura funcționarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziționate.2.9. Beneficiarul privat va menționa detaliat și motivat specificațiile tehnice particulare, prevăzute la pct. 2.6, în următoarele situații:a) atunci când produsele care fac obiectul achiziției sunt fabricate exclusiv în scop de cercetare științifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziție nu prevede producția în serie a unor cantități ale produsului în vederea stabilirii viabilității comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare și dezvoltare;b) atunci când este necesară achiziționarea de la contractantul inițial, desemnat ca urmare a derulării unei proceduri competitive pentru atribuirea unui contract de furnizare/servicii/lucrări, a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii produselor sau instalațiilor existente și numai dacă schimbarea contractantului inițial ar pune beneficiarul privat în situația de a achiziționa produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente, care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăți tehnice disproporționate de utilizare și întreținere;c) pentru cumpărarea de produse sau servicii (care îndeplinesc cerințele tehnice necesare) în condiții speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activitățile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară.  +  Capitolul III Termeni și expresiiÎn sensul prezentei anexe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:3.1. principiul DNSH - principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ“, conform orientărilor Comisiei Europene https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01), definit in Ghidul solicitantului specific fiecărei investiții; 3.2. beneficiar privat - entitate juridică fără calitate de autoritate/entitate contractantă, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și care a semnat un contract de finanțare sau care are calitatea de partener în cadrul unui contract de finanțare;3.3. beneficiar real - orice persoană fizică în interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate, așa cum prevede Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;3.4. caiet de sarcini - document întocmit de beneficiarul privat, care conține în mod obligatoriu specificațiile tehnice care reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui/fiecărei produs, serviciu sau lucrări să fie descris(ă) în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității beneficiarului privat;3.5. contract de furnizare - contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă între un beneficiar privat și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect furnizarea de produse, ce poate include operațiuni cu titlu accesoriu (de exemplu, instalare, punere în funcțiune, testare, instruirea personalului pentru utilizare, servicii de garanție extinsă pe toată perioada de sustenabilitate);3.6. contract de lucrări - contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă între un beneficiar privat și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări/construcții sau realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții;3.7. contract de servicii - contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă între un beneficiar privat și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect prestarea de servicii;3.8. dosarul achiziției - toate documentele elaborate pentru o achiziție, atât cele elaborate de beneficiarul privat, cât și cele elaborate de ofertanți, și anume: documente justificative care fundamentează cadrul stabilit pentru realizarea achiziției de produse/servicii/lucrări, respectiv documente care atestă realitatea tranzacției, inclusiv înregistrările financiar-contabile. Păstrarea documentelor justificative originale se va face cu respectarea prevederilor art. 75 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;3.9. ofertă - document prezentat de către un operator economic în cadrul procedurii de achiziție, prin care acesta își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-o relație contractuală și care conține informații tehnice și financiare despre produsele/serviciile/lucrările pe care operatorul economic le poate furniza/presta/executa, precum și alte documente stabilite prin anunțul procedurii de către beneficiarul privat;3.10. partener - entitate cu personalitate juridică care participă alături de beneficiarul privat la desfășurarea activităților din cadrul proiectului;3.11. procedura de achiziție - set de principii și etape minime ce trebuie parcurse în derularea procedurilor de achiziție de către beneficiarul privat, în vederea atribuirii unui contract pentru achiziția de produse, servicii, lucrări, finanțat prin fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;3.12. valoare estimată a achiziției - valoarea pecuniară a obiectului unei achiziții, care se determină prin însumarea contravalorii tuturor activităților prestate pentru îndeplinirea obiectivului propus (inclusiv cuantumul aferent procentului de diverse și neprevăzute, după caz), astfel cum rezultă din piață, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice eventuale forme de opțiuni și prelungiri menționate în mod explicit în documentele achiziției.  +  Capitolul IV Prevederi generale4.1. În scopul asigurării unei identități vizuale integrate și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii, anunțul privind demararea procedurii competitive trebuie să conțină elemente de identitate vizuală (logoul Uniunii Europene, cu textul „Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU“, sigla Guvernului României, logoul PNRR), având dimensiunile minime admise ale logourilor precizate în Manualul de identitate vizuală al PNRR, după cum urmează:4.2. Beneficiarul privat va utiliza numai termenii reglementați prin prezenta anexă, pentru a facilita procesul de monitorizare, verificare, control, audit, în scopul evitării unor eventuale confuzii față de termenii utilizați în alte proceduri de achiziție, inclusiv pentru a evita confuziile față de procedurile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și față de cele prevăzute de Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, după caz.4.3. Toate documentele aflate la dosarul achiziției vor fi redactate, respectiv publicate/transmise în limba română. Dacă se consideră necesar, documentele achiziției elaborate de beneficiarul privat pot fi traduse de către acesta și într-o altă limbă. În această situație, beneficiarul privat se va asigura că nu există neconcordanțe între versiunea în limba română și cealaltă/celelalte versiune/versiuni și că în cazul unui conflict între versiunea în limba română și orice versiune într-o altă limbă va prevala varianta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât limba română, cu obligativitatea ca ofertanții să le prezinte și traduse în limba română de către un traducător autorizat.4.4. Beneficiarul privat are obligația de a pune la dispoziția reprezentanților autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile și rambursabile aferente MRR, alocate prin PNRR, toate documentele aferente procedurilor de achiziție derulate în conformitate cu prevederile prezentei anexe.4.5. Beneficiarii privați pot derula proceduri de achiziții anterior semnării contractului de finanțare, dar nu anterior datei de 1 februarie 2020, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2021/241, urmând ca acestea să devină eligibile doar dacă au fost aprobate în consecință în cadrul contractului de finanțare.4.6. În cazul procedurilor de achiziție derulate de către beneficiarii privați, documentele specifice plăților cu numerar nu sunt acceptate.4.7. (1) Valoarea estimată a achiziției este determinată de către beneficiarul privat având în vedere valoarea totală, fără TVA, a contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare la data realizării achiziției directe sau la data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție.(2) Valoarea estimată a achiziției se determină pe baza ofertelor de preț existente pe piață, primite/solicitate/obținute prin studiu de piață etc., sau pe baza unor informații din achizițiile/contractele anterioare recente, care se atașează ca anexe, în scopul asigurării rezonabilității costurilor estimate. (3) Anterior inițierii procedurii de atribuire/achiziție directă se va întocmi nota justificativă privind determinarea valorii estimate, care va conține cel puțin următoarele informații: denumirea produsului/serviciului/lucrării, cantitatea, prețul unitar, prețul total, sursa prețului.(4) În situația în care se constată că valoarea estimată stabilită la momentul demarării achiziției este mai mică sau mai mare decât valoarea estimată la momentul depunerii cererii de finanțare, beneficiarul privat o va actualiza în consecință, la data realizării achiziției directe sau la data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție. (5) În situația în care valoarea estimată a achiziției se actualizează conform prevederilor alin. (4), dacă aceasta este mai mare decât cea declarată în cererea de finanțare, diferența de preț va fi suportată de către beneficiarul privat, în integralitatea sa, din bugetul propriu, din alte surse de finanțare sau va fi suplimentată în conformitate cu prevederile ghidului specific, dacă este cazul.(6) În situația în care valoarea estimată a achiziției se actualizează conform prevederilor alin. (4), dacă aceasta este mai mică decât cea declarată în cererea de finanțare, diferența va fi utilizată în conformitate cu prevederile ghidului specific, dacă este cazul.(7) Valoarea estimată a achiziției este determinată distinct, la nivelul fiecărei proceduri, aferentă fiecărui contract de finanțare, indiferent de numărul de contracte de finanțare pe care un beneficiar privat le are în implementare la un moment dat.(8) Beneficiarul privat nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a achiziției, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor privind procedura de achiziție.(9) Încadrarea contractelor în funcție de tipul lor se stabilește în funcție de obiectul lor principal, conform definițiilor de la cap. III.(10) În cazul contractelor de lucrări, valoarea estimată a achiziției se calculează luând în considerare atât costul lucrărilor, cât și valoarea totală estimată a produselor și serviciilor puse la dispoziția contractantului de către beneficiarul privat, necesare pentru executarea lucrărilor.(11) În cazul contractelor care vizează cel puțin două obiecte, respectiv furnizare și/sau servicii și/sau lucrări, obiectul principal este cel căruia îi corespunde valoarea estimată cea mai mare a achiziției.(12) În situația în care contractul are ca obiect atât furnizarea de produse, cât și execuția de lucrări, acesta este considerat contract de lucrări, dacă valoarea estimată a achiziției în cazul execuției de lucrări este mai mare decât valoarea estimată a achiziției pentru furnizarea de produse.(13) Prin excepție de la prevederile prezentei anexe, se va aplica art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care valoarea lucrărilor depășește valoarea produselor și sunt îndeplinite, în mod cumulativ, condițiile enumerate în cadrul art. 6 alin. (1) și (2) din același act normativ.(14) În situația în care contractul are ca obiect atât furnizarea de produse, cât și prestarea de servicii, acesta este considerat contract de servicii, dacă valoarea estimată a achiziției, în cazul prestării de servicii, este mai mare decât valoarea estimată pentru furnizarea de produse.(15) Prin excepție de la prevederile prezentei anexe, se vor aplica prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, în situația în care valoarea serviciilor depășește valoarea produselor și sunt îndeplinite, în mod cumulativ, condițiile enumerate în cadrul art. 6 alin. (3) din același act normativ.4.8. (1) Beneficiarii privați au obligația de a lua măsuri preventive pentru evitarea situațiilor de natură să genereze dublă finanțare, în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 și cu prevederile art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.(2) Un beneficiar privat poate implementa două sau mai multe contracte finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente MRR, prin PNRR, cu condiția ca fondurile alocate prin contractele de finanțare semnate să nu acopere aceleași costuri.(3) Beneficiarul privat va confirma lipsa existenței situației de dublă finanțare înainte ca orice reprezentant al său să își înceapă efectiv activitatea în legătură cu procedura de achiziție, respectiv înainte de a începe orice activitate cu un operator economic. În acest sens, beneficiarul privat sau asociații trebuie să includă în dosarul achiziției declarațiile pe propria răspundere pentru evitarea dublei finanțări. (4) Modelul orientativ al declarației privind evitarea dublei finanțări este prezentat în anexa nr. 1.4.9. (1) Beneficiarul privat are obligația de a lua toate măsurile în vederea respectării principiului DNSH la nivelul contractelor de furnizare de produse/prestare de servicii/ execuție de lucrări pe care le implementează, în vederea îndeplinirii contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare, inclusiv transmiterea/punerea la dispoziția coordonatorului de reformă și/sau investiții a datelor necesare verificării acestui angajament.(2) Cerințele minime solicitate în vederea respectării principiului DNSH trebuie să fie în concordanță cu condițiile incluse în ghidul specific al proiectului, respectiv în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului „de a nu prejudicia semnificativ“ 2021/C58/01, cu cele precizate la nivelul investițiilor, în anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României nr. 12.319/21 ADD 1 și trebuie incluse în cadrul caietului de sarcini, la nivelul specificațiilor tehnice, precum și în cadrul contractului, la nivelul clauzelor contractuale.(3) Beneficiarul privat va asigura verificarea respectării principiului DNSH de către ofertanți, la momentul evaluării ofertelor depuse de către aceștia. În acest sens, beneficiarul privat trebuie să includă în dosarul achiziției inclusiv declarații pe propria răspundere din care să rezulte faptul că ofertanții se asigură de respectarea principiului DNSH pentru produsele/ serviciile/lucrările pe care le vor furniza/presta/executa.(4) Modelul orientativ al declarației privind respectarea principiului DNSH este prezentat în anexa nr. 2.4.10. (1) Beneficiarul privat are obligația de a solicita și colecta datele privind beneficiarul real al ofertantului câștigător, respectiv cel puțin numele, prenumele și data nașterii, anterior semnării contractului de achiziție, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241.(2) Beneficiarul privat are obligația de a transmite datele privind beneficiarul real al ofertantului câștigător, respectiv cel puțin numele, prenumele și data nașterii, anterior semnării contractului de achiziție, prin intermediul platformei https://proiecte.pnrr.gov.ro.(3) Anterior semnării contractului, operatorul economic câștigător este obligat să comunice datele privind beneficiarul real al entității, după cum urmează:a) pentru ofertanții ai căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României se va depune un extras de la ONRC;b) pentru ofertantul/ofertanții declarat(ți) câștigător(i) care are/au în structura acționariatului entități juridice străine, beneficiarul privat colectează de la ofertant o declarație pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;c) pentru ofertanții străini înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțite de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii;d) pentru ofertanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, beneficiarul privat colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul național al organizațiilor neguvernamentale - ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/fundației; în cazul în care asociația/fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, beneficiarul privat colectează de la ofertanți o declarație pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal/ președinte, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Achiziția directă5.1. Beneficiarul privat achiziționează direct produse, servicii sau lucrări, dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau decât pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.5.2. La calculul valorii estimate se au în vedere prevederile pct. 4.7.5.3. La demararea achiziției directe beneficiarii privați trebuie să publice un anunț însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziționate, pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, secțiunea Transparență.5.4. Pentru a respecta prevederile enunțate mai sus, achiziția directă se realizează doar în baza unor documente care atestă realitatea tranzacției, fără a fi necesare documente suplimentare care să justifice achiziția.5.5. Lista documentelor care alcătuiesc dosarul achiziției în cazul achizițiilor directe este prezentată în cadrul anexei nr. 3.  +  Capitolul VI Procedura competitivă6.1. (1) În cadrul caietului de sarcini, cerințele/specificațiile minime de ordin tehnic se definesc astfel încât să țină seama de cerințele de accesibilitate a persoanelor cu dizabilități și de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori.(2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă toate cerințele/specificațiile necesare pentru elaborarea ofertei. În acest sens este recomandat ca beneficiarul privat să elaboreze caietul de sarcini într-o manieră cât mai obiectivă/clară, detaliată pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului.(3) În cuprinsul caietului de sarcini specificațiile tehnice se pot stabili, spre exemplu:a) prin raportare la cerințe de performanță sau cerințe funcționale, inclusiv caracteristici de mediu, cu condiția ca parametrii să fie suficient de preciși pentru a permite ofertanților să determine obiectul contractului și beneficiarului privat să atribuie contractul;b) prin trimitere la specificații tehnice și, ca ordine de prioritate, la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor. Fiecare astfel de trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent“;c) prin combinarea sau prin utilizarea alternativă a celor două modalități descrise mai sus.(4) Specificațiile tehnice din caietul de sarcini nu trebuie să precizeze un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și nici nu trebuie să se refere la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică ce ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse. (5) Prin excepție, stabilirea specificațiilor tehnice prin precizarea elementelor prevăzute la alin. (4) se poate utiliza în situații excepționale, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului, situație în care se va utiliza sintagma „sau echivalent“.(6) În cazul în care beneficiarul privat stabilește specificațiile tehnice pentru care utilizează sintagma „sau echivalent“, acesta nu respinge o ofertă pe motiv că lucrările, produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificațiile tehnice la care se face trimitere, dacă ofertantul demonstrează în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, că îndeplinește într-un mod echivalent cerințele definite prin specificațiile tehnice. (7) În cazul în care beneficiarul privat stabilește specificațiile tehnice cu referire la standarde, acesta nu respinge o ofertă pentru lucrări, produse sau servicii care sunt conforme cu un standard național care transpune un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o specificație tehnică comună, cu un standard internațional sau cu un sistem de referință tehnic elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificații vizează cerințele de performanță sau cerințele funcționale stabilite de beneficiarul privat. (8) În situația în care se constată că specificațiile tehnice menționate în cererea de finanțare nu mai sunt actuale, beneficiarul privat poate să le aducă la nivelul pieței fără a modifica tipul produsului/serviciului/lucrării care urmează să fie achiziționat(ă) sau scopul pentru care a fost aprobată achiziția ce face obiectul contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare. (9) În situația în care se dorește modificarea tipului de produs/serviciu/lucrare care urmează să fie achiziționat(ă), beneficiarul privat trebuie să obțină în prealabil acordul coordonatorului de reforme/investiții în responsabilitatea căruia se află contractul/decizia/ordinul/acordul de finanțare, pentru ca acesta din urmă să verifice dacă se păstrează scopul pentru care a fost aprobată achiziția.(10) Ofertantul este responsabil să demonstreze în cadrul ofertei sale, prin orice mijloace adecvate, că lucrările, produsele sau serviciile conforme standardului satisfac cerințele de performanță sau cerințele funcționale stabilite de beneficiarul privat.(11) În cadrul caietului de sarcini se vor prezenta, în ordinea priorității, elementele de departajare a ofertelor, dacă este cazul.(12) Prezenta anexă nu reglementează noțiunea „criterii de calificare/selecție“. Stabilirea acestora nu este obligatorie și nu reprezintă o regulă. Dacă beneficiarul privat consideră că pentru îndeplinirea obligațiilor din contractul/decizia/ordinul/acordul de finanțare este nevoie de o anumită capacitate financiară, experiență similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerințe, atunci acesta poate include astfel de cerințe la nivelul caietului de sarcini. (13) În situația în care beneficiarul privat a introdus cerințe conform celor prevăzute la alin. (12), acesta nu va putea renunța, în etapa de evaluare a ofertelor, la cerințele scrise. (14) Beneficiarul privat nu trebuie să îngrădească dreptul ofertantului de a dovedi îndeplinirea cerințelor menționate prin orice tip de mijloace verificabile.(15) Nu se recomandă utilizarea modelelor standard de documentații de atribuire, specifice procedurilor de achiziție publică. Utilizarea acestor modele poate conduce la erori, deoarece pot cuprinde cerințe care nu se justifică în cazul beneficiarilor privați.(16) Prezenta procedură nu reglementează noțiunile de „garanție de participare/garanție de bună execuție/depozite valorice“. Pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale, beneficiarul privat poate include în contract clauze care să garanteze implementarea în bune condiții a contractului (de exemplu, penalități, verificări la anumite intervale prestabilite etc.).(17) Caietul de sarcini trebuie să fie public, iar beneficiarul nu are dreptul să încaseze de la ofertant vreo sumă, indiferent de natura sau titlul ei, pentru a-i permite acestuia din urmă să participe la procedură. (18) Prezenta procedură nu impune un anumit criteriu de atribuire. Beneficiarul este liber să stabilească un criteriu de atribuire sau să aleagă oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea obiectivului contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare. (19) În raportul procedurii de achiziție se vor prezenta avantajele tehnice și financiare care motivează alegerea ofertei câștigătoare, raportat la cerințele minime obligatorii solicitate de beneficiarul privat și la cele suplimentare asumate de ofertanți. Avantajele tehnice și financiare care motivează alegerea se raportează exclusiv la informațiile prezentate în oferte/ răspunsurile la clarificările solicitate.(20) Caietul de sarcini trebuie să conțină mențiuni privind posibilitatea de ajustare a prețului contractului. (21) Beneficiarul privat are obligația de a preciza în caietul de sarcini modul concret de ajustare a prețului și, după caz, indicii care vor fi utilizați, precum și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora (buletine statistice, cotații ale burselor de mărfuri sau alte documente oficiale care să justifice ajustarea prețului). (22) Orice modificare care prevede suplimentarea prețului contractului de achiziție se face în condițiile în care beneficiarul privat suportă diferența de preț în integralitatea sa, din bugetul propriu sau din alte surse de finanțare.6.2. (1) La demararea procedurii competitive beneficiarii privați trebuie să publice un anunț, însoțit de caietul de sarcini aferent, pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, secțiunea Transparență.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în baza art. 23 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu cerințele din ghidurile specifice ale solicitantului, beneficiarii privați pot derula procedurile de atribuire a contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică, dirigenție de șantier și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor de investiții publice anterior semnării contractului de finanțare, dar nu înainte de 1 februarie 2020, având obligația respectării principiilor de transparență, făcând dovada publicării anunțului pe website-ul propriu și/sau într-un ziar/cotidian de interes național/local.(3) La publicarea anunțului, pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro sunt solicitate următoarele informații:a) informații generale privind beneficiarul (nume, cod de identificare fiscală, date de contact: telefon, e-mail etc.);b) tipul procedurii;c) criteriul de atribuire;d) tipul contractului;e) valoarea estimată;f) data, modul de depunere a ofertelor și mijloacele de comunicare;g) caietul de sarcini;h) dovada publicării anunțului pe website-ul propriu și/sau într-un ziar/cotidian de interes național/local, în cazul beneficiarilor privați care au derulat procedura de achiziție conform prevederilor alin. (2).(4) Mijloacele de comunicare stabilite în anunț nu pot fi modificate ulterior (exemple de mijloace de comunicare: e-mail, fax, poștă etc.).(5) După publicarea anunțului privind lansarea procedurii de achiziție pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, beneficiarul privat poate publica anunțul inclusiv în presă, dar fără ca aceste activități care asigură o publicitate suplimentară să fie obligatorii. Este recomandat ca beneficiarul privat să transmită și linkul către anunțul publicat pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, cu mențiunea că în orice situație vor prevala informațiile publicate pe această pagină web.(6) Între momentul publicării anunțului privind lansarea procedurii de achiziție și momentul depunerii ofertelor, în vederea clarificării oricăror neclarități din partea potențialilor ofertanți și pentru pregătirea ofertelor, beneficiarul privat va stabili un termen de răspuns la clarificări, care nu va fi mai mic de 10 zile lucrătoare. (7) La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau în calcul ziua de publicare a anunțului privind lansarea procedurii de achiziție și nici ziua în care se depun ofertele.(8) În cazul în care există solicitări de clarificare din partea operatorilor economici, răspunsurile vor fi aduse la cunoștință, în același timp, tuturor operatorilor economici interesați. În acest sens se consideră că este satisfăcută cerința în momentul în care răspunsul la solicitările de clarificări a fost încărcat pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.(9) Ulterior încărcării răspunsului la solicitările de clarificări pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, beneficiarul privat poate să îl transmită și pe e-mail sau prin alte mijloace de comunicare către operatorii economici care au adresat solicitările de clarificări. (10) Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor transmite cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.(11) În situația în care, între momentul publicării anunțului privind lansarea procedurii și momentul depunerii ofertelor, prin răspunsurile la clarificări, intervin situații care duc la modificări/ajustări ale caietului de sarcini, beneficiarul privat poate prelungi termenul de depunere al ofertelor cu minimum 5 zile lucrătoare, astfel încât să asigure timpul necesar pentru elaborarea ofertelor.(12) În situația prelungirii termenului de depunere a ofertelor, în condițiile menționate la alin. (10), beneficiarul privat va aduce la cunoștință această modificare, în același timp, tuturor operatorilor economici interesați, pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.(13) Beneficiarul privat nu poate stabili prin clarificări criterii și/sau condiții noi și nici nu le poate modifica pe cele existente. (14) La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție, beneficiarul privat va comunica tuturor ofertanților, prin intermediul platformei https://proiecte.pnrr.gov.ro, în rubrica „Achiziții“, rezultatul procedurii competitive.(15) Pentru beneficiarii privați care derulează proceduri de atribuire conform prevederilor alin. (2) este obligatoriu ca în momentul completării informațiilor pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro să încarce și documentele aferente derulării procedurii de atribuire, cel puțin oferta tehnico-financiară, Raportul de atribuire și contractul semnat cu ofertantul declarat câștigător.6.3. (1) Sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție, un ofertant nu poate depune mai mult de o ofertă.(2) Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Aceste informații se vor consemna în raportul procedurii de atribuire. (3) Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunțul privind lansarea procedurii de achiziție pentru depunerea lor.(4) Beneficiarul privat deschide ofertele în locul, la data și ora stabilite în anunțul privind lansarea procedurii de atribuire. Este recomandat ca la deschiderea ofertelor beneficiarul privat să întocmească un raport cu documentele primite de la fiecare ofertant și cu numărul de pagini aferent, pe care să îl primească toți ofertanții.(5) Beneficiarul privat nu evaluează ofertele care sunt transmise în altă locație sau după termenul stabilit pentru depunerea lor (locul, data și ora stabilite în anunțul privind demararea procedurii de achiziție). Acestea nu se vor deschide, dar, dacă sunt cunoscute, vor fi menționate în raportul procedurii de atribuire și păstrate sigilate la dosarul achiziției.(6) În etapa de evaluare a ofertelor se ține cont de toate cerințele pe care beneficiarul privat le-a menționat în caietul de sarcini, criteriu de atribuire, inclusiv cerințele care țin de verificarea capacității tehnice/financiare a ofertanților sau alt tip de cerințe, dacă acestea au fost solicitate.(7) În perioada de evaluare, după deschiderea ofertelor, beneficiarul privat compară ofertele primite, prin raportarea lor la toate cerințele din caietul de sarcini/anunțul de participare și alege oferta care îndeplinește aceste cerințe.(8) În etapa de evaluare a ofertelor nu se pot adăuga alte cerințe și nu se poate renunța la cerințele deja enunțate în caietul de sarcini. (9) În cazul în care există neclarități asupra ofertelor depuse sau documente lipsă, altele decât propunerea tehnică și propunerea financiară, beneficiarul privat poate solicita ofertanților clarificări ori de câte ori consideră că este necesar.(10) Dacă în etapa de evaluare beneficiarul privat identifică erori de fond în caietul de sarcini, care ar putea conduce la încălcarea principiilor, acesta poate dispune anularea procedurii și redactarea Raportului procedurii de atribuire în consecință. În acest caz, procedura se va relua, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului capitol. Informațiile de pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro vor fi modificate în consecință, conform prevederilor pct. 6.1 și 6.2.(11) Pentru a asigura o justificare corespunzătoare în alegerea ofertei pentru contractare, se elaborează raportul procedurii de achiziție, detaliind avantajele și dezavantajele ofertelor primite în raport cu fiecare specificație din caietul de sarcini și comparând fiecare dintre ofertele primite. (12) Se recomandă ca în cadrul raportului procedurii de achiziție să se detalieze modalitatea în care avantajul din ofertă contribuie la realizarea proiectului, având în vedere că scopul procedurii de atribuire este realizarea optimă a obiectivelor proiectului finanțat. (13) Numele ofertantului desemnat câștigător și prețul contractului vor fi menționate în mod expres în raportul procedurii de achiziție.(14) Beneficiarul privat poate atribui contractul de achiziție cu o valoare mai mare decât valoarea estimată a achiziției, prin asumarea în mod expres în raportul procedurii de achiziție a faptului că diferența de preț va fi suportată de către beneficiarul privat, în integralitatea sa, din bugetul propriu, din alte surse de finanțare sau va fi suplimentată în conformitate cu prevederile ghidului specific, dacă este cazul.(15) În situația în care beneficiarul privat atribuie contractul la o valoare mai mică decât valoarea estimată a achiziției, diferența va fi utilizată în conformitate cu prevederile ghidului specific, dacă este cazul.(16) În situația în care, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor nu s-a depus nicio ofertă, după o analiză ale cărei concluzii sunt prezentate în raportul procedurii de achiziție, se poate decide reluarea procedurii competitive sau se poate stabili prelungirea termenului de depunere a ofertelor. Informațiile de pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro vor fi modificate în consecință, conform prevederilor pct. 6.1 și 6.2.(17) În situația în care, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor s-au depus numai oferte care nu respectă condițiile stabilite în caietul de sarcini, beneficiarul privat dispune anularea procedurii și redactarea raportului procedurii de atribuire în consecință. În acest caz, procedura se va relua, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului capitol. Informațiile de pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro vor fi modificate în consecință, conform prevederilor pct. 6.1 și 6.2.(18) Lista documentelor care alcătuiesc dosarul achiziției în cazul procedurii competitive este prezentată în cadrul anexei nr. 3.6.4. (1) După finalizarea evaluării ofertelor, beneficiarul privat trebuie să stabilească un termen de minimum 5 zile lucrătoare până la care operatorii economici care se consideră lezați în drepturile lor ca urmare a modului în care s-a desfășurat procedura competitivă sau ca urmare a deciziilor luate în urma procesului de evaluare a ofertelor pot să înainteze contestații.(2) Termenul va fi comunicat împreună cu raportul procedurii de achiziție către toți operatorii economici care au înaintat oferte.(3) Beneficiarul privat va soluționa și va comunica răspunsul operatorului economic, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea contestației.(4) În situația în care operatorul economic este nemulțumit de modul în care beneficiarul privat a soluționat contestația, acesta se poate adresa coordonatorului de reforme și/sau investiții în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului, cu notificarea beneficiarului privat asupra acțiunii inițiate.(5) Coordonatorul de reforme și/sau investiții va soluționa și va comunica răspunsul atât operatorului economic, cât și beneficiarului privat, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea contestației.(6) În situația în care operatorul economic este nemulțumit de modul în care coordonatorul de reforme și/sau investiții a soluționat contestația, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente, în condițiile legii, și cu notificarea atât a coordonatorului de reforme și/sau investiții, cât și a beneficiarului privat asupra acțiunii inițiate.(7) Mijloacele de comunicare utilizate sunt cele stabilite conform prevederilor pct. 6.2. alin. (4).6.5. (1) Ulterior parcurgerii termenelor precizate la pct. 6.4, beneficiarul privat va menționa rezultatul activităților în raportul procedurii de achiziție și îl va transmite, prin mijloacele de comunicare stabilite conform prevederilor pct. 6.2alin. (4), către toți operatorii economici care au înaintat oferte cu respectarea locului și a termenului stabilit pentru depunerea lor.(2) Beneficiarul privat va transmite către ofertantul declarat câștigător invitația pentru semnarea contractului. Termenul poate fi de maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea invitației.(3) Dacă ofertantul declarat câștigător nu se prezintă în termenul stabilit pentru demararea formalităților necesare formalizării contractului și nu prezintă nicio justificare scrisă cu privire la motivele absenței sale, beneficiarul privat poate decide atribuirea contractului următorului clasat sau anularea procedurii, cu actualizarea raportului procedurii de achiziție în consecință și cu reluarea procedurilor de comunicare stabilite la alin. (1).(4) La finalul procedurii, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție, beneficiarul privat va comunica tuturor ofertanților rezultatul procedurii competitive, prin publicarea pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.(5) În cazul procedurilor cu mai multe loturi, termenul de 5 zile lucrătoare se calculează de la semnarea ultimului contract de achiziție sau de la anularea procedurii pentru loturile care nu au putut fi atribuite sau în cazul cărora, deși au fost atribuite, ofertantul declarat câștigător nu a îndeplinit în termenul stabilit formalitățile pentru semnarea contractului.(6) Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat câștigător prin raportul procedurii de achiziție.(7) Contractul trebuie să menționeze datele de identificare ale celor două părți semnatare, obiectul, valoarea și durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiții referitoare la prestarea serviciilor, execuția lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, ajustarea prețului, modificarea contractului, rezilierea contractului etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile.(8) Caietul de sarcini, clarificările, oferta operatorului economic declarat câștigător, precum și declarațiile prevăzute la pct. 4.8 și 4.9 în forma actualizată, dacă este cazul, vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe.(9) Nu se pot modifica prin contract caietul de sarcini și oferta operatorului economic declarat câștigător, care au stat la baza atribuirii contractului.(10) Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate produse/prestate servicii/executate lucrări și nu pot fi efectuate plăți. Același principiu este aplicabil și actelor adiționale la aceste contracte.(11) Orice contract semnat în condițiile legislației naționale în vigoare începe sa producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părți.  +  Capitolul VII Verificări efectuate asupra procedurilor de atribuire7.1. În desfășurarea acțiunilor de verificare a procedurilor de achiziții, coordonatorii de reformă și/sau investiții, agențiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/structurile de implementare verifică procedurile de achiziție desfășurate de beneficiarii privați.7.2. Ca urmare a verificărilor realizate, coordonatorii de reformă și/sau investiții, agențiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/structurile de implementare întocmesc lista de verificare prezentată în cadrul anexei nr. 4.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale8.1. În urma derulării procedurii competitive, implementarea contractului de achiziție se va realiza cu respectarea întocmai a clauzelor contractuale asumate.8.2. Orice modificare a contractului se efectuează prin întocmirea unui act adițional, în condițiile prevăzute de clauzele contractuale inițiale. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului inițial.8.3. În situații cu totul excepționale, produsele care fac obiectul contractului se pot modifica dacă ceea ce s-a ofertat nu se mai comercializează în mod curent pe piață (cu prezentarea unei dovezi în acest sens) și dacă produsele se înlocuiesc cu produse cu caracteristici egale sau superioare din punct de vedere tehnic, care nu ridică probleme de compatibilitate, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului și ale contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare, fără modificarea prețului.8.4. Orice modificare care prelungește durata de execuție a contractului trebuie efectuată astfel încât implementarea să fie realizată înaintea expirării contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare.8.5. În cazul în care durata de execuție a constituit un avantaj în alegerea ofertei câștigătoare este permisă prelungirea duratei de execuție doar dacă nu este afectat avantajul ofertantului declarat câștigător față de ceilalți ofertanți.8.6. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta anexă.  +  Anexa nr. 1la anexăModel orientativ declarație pe propria răspundereOFERTANT/ASOCIAT (după caz)(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)
  DECLARAȚIE
  privind evitarea dublei finanțări în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile
  și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, prin Planul național de redresare și reziliență
  Subsemnatul(a), ..................................................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ..... nr. ......, eliberat(ă) de ............, în calitate de reprezentant legal al ............................................., cu sediul social în .........................................., cod de înregistrare fiscală ................................., referitor la procedura de achiziție ................................., derulată de către................................................. S.A./S.R.L., ca urmare a apelului de proiecte ..................................................... și în cadrul Contractului de finanțare nr. ...................., pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:– solicitantul, ..................................... S.A./S.R.L., pe care îl reprezint, sau bugetele administrate de aceasta sau în numele ei nu a beneficiat și nu beneficiază în prezent de finanțare din fonduri externe nerambursabile și/sau rambursabile, pentru activitățile specifice care fac obiectul prezentei oferte pentru achiziții;– nu am cunoștință de vreo situație de „dublă finanțare“, așa cum este ea definită la art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, coordonatorul de reforme/investiții și autoritatea de audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.Am luat cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea contractului de achiziție, precum și obligarea ofertantului pe care îl reprezint la rambursarea sumelor care fac obiectul dublei finanțări și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea sumelor până la data descoperirii falsului.(numele și funcția)(data, semnătura)
   +  Anexa nr. 2la anexăModel orientativ de declarație pe propria răspundereOFERTANT/ASOCIAT (după caz)...............................................................(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)
  DECLARAȚIE
  privind respectarea principiului DNSH - „Do No Significant Harm“ în obținerea și utilizarea
  fondurilor externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență,
  prin Planul național de redresare și reziliență
  Subsemnatul(a), ............................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria..... nr. ......, eliberat(ă) de ............................, în calitate de reprezentant legal al .............................., cu sediul social în ........................., cod de înregistrare fiscală ........................., referitor la procedura de achiziție........................................, derulată de către ............................................................ S.A./S.R.L., ca urmare a apelului de proiecte .......................................................... și în cadrul Contractului de finanțare nr. ..............................., pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:– produsele furnizate/serviciile prestate/lucrările executate respectă principiul DNSH, în concordanță cu condițiile incluse în ghidul specific al solicitantului, cu cele precizate la nivelul investițiilor, precum și cu cele enunțate în anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României nr. 12.319/21 ADD, raportat la Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01), și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2.800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852);– produsele furnizate/serviciile prestate/lucrările executate nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, respectiv:a) atenuarea schimbărilor climatice;b) adaptarea la schimbările climatice;c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;d) tranziția către o economie circulară;e) prevenirea și controlul poluării;f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.Am luat cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea contractului de achiziție, precum și obligarea ofertantului pe care îl reprezint la rambursarea sumelor care fac obiectul nerespectării principiului DNSH și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea sumelor până la data descoperirii falsului..................................... (numele și funcția).................................... (data, semnătura)
   +  Anexa nr. 3la anexă
  Documente care alcătuiesc dosarul achiziției
  Aplicabil pentruDocumente obligatorii
  furnizare de produseprestare de serviciiexecuție de lucrăriAchiziția directăProcedura competitivă
  Documente justificative care fundamentează cadrul stabilit pentru realizarea achiziției de produse/servicii/lucrări
  Contractul/Decizia/Ordinul/Acordul de finanțareDADA
  Nota privind determinarea valorii estimateDADA
  Caietul de sarcini/Specificațiile tehnice (inclusiv versiunile lui actualizate în perioada dintre publicarea anunțului privind lansarea procedurii de achiziție și termenul stabilit pentru depunerea ofertelor)NUDA
  Solicitări de clarificări și răspunsuri (după caz), precum și dovada transmiterii acestora către toți participanții, dacă acestea sunt primite în perioada dintre data transmiterii anunțului și data-limită de primire a acestoraNUDA
  Verificarea beneficiarului realDADA
  furnizare de produseprestare de serviciiexecuție de lucrăriAchiziția directăProcedura competitivă
  Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțăriDADA
  Declarație pe propria răspundere privind respectarea principiului DNSH DADA
  Ofertele originale și, după caz, clarificările depuse de ofertanți în perioada de evaluareDADA
  Raportul procedurii de achiziție și dovada comunicărilor privind rezultatul proceduriiNUDA
  Contestații și hotărâri ale instanțelor de judecată referitoare la procedura de atribuire (dacă este cazul)NUDA
  Contractul de achiziție/Comandă/Documentele de transport și, dacă este cazul, actele adiționaleDADA
  Decizia de anulare a procedurii, dacă este cazulNUDA
  Dovada publicării anunțului pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro și/sau pe website-ul propriu și în ziarul/cotidianul de interes național/localDADA
  Alte documente relevanteNUDA
  Documente care atestă realizarea achiziției
  Factură/Bon fiscal DADA
  Ordin de plată DADA
  - proces-verbal de predare-primire(în cazul mijloacelor fixe);- proces-verbal de punere în funcțiune;- proces-verbal de recepție;- alte documente similare care atestă transferul drepturilor asupra produselor furnizate către beneficiarul privat- raport de activitate;- proces-verbal de predare-primire;- foi de prezență;- bilet de transport sau altele asemenea(în cazul mijloacelor necorporale prin care se transferă drepturi de autor);- proces-verbal de punere în funcțiune;- proces-verbal de acceptanță;- alte documente similare care atestă transferul drepturilor asupra serviciilor prestate către beneficiarul privatÎn cazul lucrărilor de construcție care nu necesită autorizare:- proces-verbal de recepțieÎn cazul lucrărilor de construcție care necesită eliberarea unei autorizații de construire:- proces-verbal privind execuția, avizul Inspectoratului de Stat în Construcții la etapa de execuție și avizul la finalizarea lucrărilor;- proces-verbal de recepție;- rapoartele dirigintelui de șantierDADA
  Documente aferente înregistrărilor financiar-contabileDADA
   +  Anexa nr. 4la anexăANTET COORDONATOR DE REFORMĂ ȘI/SAU INVESTIȚII Nr./Data ..............
  LISTA
  de verificare a achizițiilor derulate de beneficiari privați
  Planul național de redresare și reziliență
  Componenta: Reformă/Investiția:Țintă/Jalon/IP (nr./denumire): Ghid specific (nr./data ordinului de aprobare, link publicare)Apel de proiecte nume/nr.: Contract de finanțare nr./data:Durata contractului de finanțare:Valoare contract de finanțare (fără TVA):Obiectiv specific (dacă este cazul): Beneficiar privat/Contractant:Ofertant câștigător/Contractor:Nr./dată contract:Obiectul contractului (furnizare/prestare/execuție, obiect)Valoare estimată (fără TVA): Valoare contractată (fără TVA):
  Nr. crt.Obiectul verificării conform Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 372/2024DA/NUDocumente verificateObservații
  1.Domeniul de aplicare - achiziții pentru beneficiarii privațiRespectă prevederilecap. II „Domeniul de aplicare“ și ale pct. 4.7 „Valoarea estimată a achiziției“ din cap. IV „Prevederi generale“DA/NUSe verifică dacă achiziția nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.Valoarea estimată a achiziției este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau de art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.Verificarea existenței notei privind determinarea valorii estimateBeneficiarul privat achiziționează produse, servicii, lucrări, aplicând instrucțiunile aferente procedurii competitive prevăzute la cap. VI.Se vor verifica, dacă este cazul, excepțiile de la aplicarea procedurii competitive, prin aplicarea achiziției directe.Valoarea estimată a achiziției:Nota privind determinarea valorii estimate:Condițiile cumulative pentru atribuirea de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă a unui contract de lucrări:Se verifică dacă s-a ales corect procedura pornind de la valoarea estimată. Dacă valoarea estimată depășește pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau de art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și respectă prevederile pct. 4.7 „Valoarea estimată a achiziției“ din cap. IV „Prevederi generale“, beneficiarul privat trebuia să aplice procedura competitivă.Concluzie: Respectă/Nu respectă prevederile menționate la obiectul verificării (Se menționează art. /alin., după caz.).
  2.Demararea procedurii competitivepct. 6.2 „Demararea procedurii competitive“ din cap. VI „Procedura competitivă“DA/NUSe va verifica dacă a fost publicat un anunț, însoțit de caietul de sarcini, pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.Observații: Verificarea se realizează pe platforma https://coordonare.pnrr.gov.ro.Exemplu: anunțul .....A fost publicat pe https://proiecte.pnrr.gov.ro secțiunea Transparență: data ....Dovada publicării anunțului pe website-ul propriu și în ziarul/cotidianul de interes național/local anterior semnării contractului de finanțare, dar nu înainte de 1 februarie 2020:DA (data/Se specifică unde a fost publicat.)/NU ...Concluzie: Respectă/Nu respectă prevederile menționate la obiectul verificării (Se menționează art. /alin., după caz.).
  3.Încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnicepct. 6.1 „Elaborarea caietului de sarcini“ din cap. VI „Procedura competitivă“DA/NUSe verifică stabilirea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini:a) prin raportare la cerințe de performanță sau cerințe funcționale, inclusiv caracteristici de mediu, cu condiția ca parametrii să fie suficient de preciși pentru a permite ofertanților să determine obiectul contractului și beneficiarului privat să atribuie contractul;b) prin trimitere la specificații tehnice și, ca ordine de prioritate, la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor. Fiecare astfel de trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent“;c) prin combinarea sau prin utilizarea alternativă a celor două modalități descrise mai sus.Exemplu: Se verifică dacă, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificațiile tehnice nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse. Stabilirea specificațiilor tehnice prin precizarea elementelor prevăzute mai sus se poate utiliza în situații excepționale, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului, situație în care se va utiliza sintagma „sau echivalent“.Concluzie: Respectă/Nu respectă prevederile menționate la obiectul verificării (Se menționează art. /alin., după caz.).
  4.Încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute în ordin și în anexa la ordin: pct. 6.1 „Elaborarea caietului de sarcini“,pct. 6.2 „Demararea procedurii competitive“,pct. 6.3 „Evaluarea ofertelor și elaborarea raportului procedurii de achiziție“și pct. 6.5 „Atribuirea contractului“ din cap. VI „Procedura competitivă“DA/NUPublicare de anunțuri pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro - anunțurile de atribuireObservații: Se va verifica respectarea termenelor stabilite la articolele în cauză referitoare la regulile de publicitate și transparență.Termenul de depunere a ofertelor nu va fi mai mic de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului privind demararea procedurii de achiziție.Dacă este cazul, se verifică:- răspunsurile la solicitările de clarificări din partea operatorilor economici să fie încărcate pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro în rubrica „Lot anunț achiziție“, cu condiția să nu se publice cu o zi lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.Atribuirea contractului:- în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție, beneficiarul privat va comunica tuturor ofertanților rezultatul procedurii competitive prin publicarea pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro;- în cazul procedurilor cu mai multe loturi, termenul de 5 zile lucrătoare se calculează de la semnarea ultimului contract de achiziție sau de la anularea procedurii pentru loturile care nu au putut fi atribuite sau în cazul cărora, deși au fost atribuite, ofertantul declarat câștigător nu a îndeplinit în termenul stabilit formalitățile pentru semnarea contractului.Observații: Verificarea se realizează pe platforma https://coordonare.pnrr.gov.ro.Exemplu: A fost publicat pe https://proiecte.pnrr.gov.ro secțiunea Transparență.Anunțul .....Termen de depunere oferte:Nr. zile depunere oferte:Contract nr. .... de furnizare produse/de prestare servicii/de execuție lucrări ...........Anunț de atribuire ............Data publicării: ............Termen de transmitere anunț: .... zileConcluzie: Respectă/Nu respectă prevederile menționate la obiectul verificării (Se menționează art. /alin., după caz.).
  5.Verificarea contractului de achizițiepct. 4.7 „Valoarea estimată a achiziției“ alin. (5) și (6) din cap. IV „Prevederi generale“ și pct. 6.1 „Elaborarea caietului de sarcini“ alin. (1)-(3), pct. 6.3 „Evaluarea ofertelor și elaborarea raportului procedurii de achiziție“ din cap. VI „Procedura competitivă“DA/NUSe verifică:- valoarea estimată din nota privind determinarea valorii estimate;- raportul procedurii de atribuire și dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii, propunerea financiară a ofertei câștigătoare;- contractul de furnizare de produse/prestări servicii/execuție lucrări.Contractul trebuie să menționeze:- operatorul economic desemnat câștigător prin raportul procedurii de achiziție;- datele de identificare ale celor două părți semnatare, obiectul, valoarea și durata contractului;Exemplu:Procedura de atribuire:Criteriul de atribuire:Valoare estimată a achiziției (fără TVA): ..... leiNumăr oferte depuse: .........Informații generale privind evaluarea ofertelorRaportul procedurii nr. ..../dataComunicările către ofertanți:Se verifică dacă s-a transmis comunicarea privind operatorul desemnat câștigător.Contractul:Valoare contractată (fără TVA): ........ leiOperatorul economic declarat câștigător:
  - condiții referitoare la prestarea serviciilor, execuția lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui avans etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile;- anexe la contract: caietul de sarcini, clarificările și oferta operatorului economic declarat câștigător.Nu se pot modifica prin contract caietul de sarcini și oferta ofertantului declarat câștigător care au stat la baza atribuirii contractului.Orice contract semnat în condițiile legislației naționale în vigoare începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părți. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate produse/prestate servicii/executate lucrări și nu pot fi efectuate plăți. Același principiu este aplicabil și actelor adiționale la aceste contracte.Observații: Verificarea se realizează pe platforma https://coordonare.pnrr.gov.ro.Anexe la contract:Termenul de începere:Oferta câștigătoare se încadrează în valoarea estimată a achiziției, reprezentând .....% din această valoare.Pentru diferența de (x lei), aceasta se suportă de către beneficiar..../ se utilizează în conformitate cu prevederile ghidului (detaliere pentru oricare dintre situații).Concluzie: Respectă/Nu respectă prevederile menționate la obiectul verificării (Se menționează art. /alin., după caz.).
  6.Anularea procedurii de atribuirepct. 6.3 „Evaluarea ofertelor și elaborarea raportului procedurii de achiziție“ alin. (10), (16) și (17) din cap. VI „Procedura competitivă“pct. 6.5 „Atribuirea contractului“ alin. (3) și (5) din cap. VI „Procedura competitivă“DA/NURaportul procedurii, motivul/motivele anulării proceduriiAnularea procedurii:a) în situația în care, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, nu s-a depus nicio ofertă;b) dacă în etapa de evaluare beneficiarul privat identifică erori de fond în caietul de sarcini, care ar putea conduce la încălcarea principiilor;c) dacă ofertantul declarat câștigător nu se prezintă în termenul stabilit pentru demararea formalităților necesare formalizării contractului și nu prezintă nicio justificare scrisă cu privire la motivele absenței sale, beneficiarul privat poate decide atribuirea contractului următorului clasat sau anularea procedurii, cu actualizarea raportului procedurii de achiziție în consecință și cu reluarea procedurilor de comunicare stabilite la pct. 6.5 alin. (1) din cap. VI;d) în cazul procedurilor cu mai multe loturi, termenul de 5 zile lucrătoare se calculează de la semnarea ultimului contract de achiziție sau de la anularea procedurii pentru loturile care nu au putut fi atribuite sau în cazul cărora, deși au fost atribuite, ofertantul declarat câștigător nu a îndeplinit în termenul stabilit formalitățile pentru semnarea contractului.Observații: Verificarea se realizează pe platforma https://coordonare.pnrr.gov.ro.Exemplu:Raportul de anulare a procedurii nr. ...Data întocmirii: Motivul anulării: Concluzie: Respectă/Nu respectă prevederile menționate la obiectul verificării (Se menționează art. /alin., după caz.).
  7.Modificările aduse contractului:- modificarea tipului de produs/serviciu/lucrare;- ajustarea prețuluipct. 4.7 „Valoarea estimată a achiziției“ alin. (5) din cap. IV „Prevederi generale“,pct. 6.1 alin. (8), (9), (20), (21) și (22), pct. 6.5 „Atribuirea contractului“ alin. (7) din cap. VI. „Procedura competitivă“pct. 8.2-8.5 din cap. VIII „Dispoziții finale“DA/NUActe adiționale, facturi sau bon fiscal, ordin de plată, proces-verbal de recepție, note de renunțare/suplimentareÎn situația în care se dorește modificarea tipului de produs/serviciu/lucrare care urmează să fie achiziționat, beneficiarul privat trebuie să obțină în prealabil acordul coordonatorului de reforme/investiții în responsabilitatea căruia se află contractul/decizia/ordinul/acordul de finanțare, pentru ca acesta din urmă să verifice dacă se păstrează scopul pentru care a fost aprobată achiziția.Posibilitatea de ajustare a prețului contractului trebuie să fie precizată în caietul de sarcini. Dacă este acceptată ajustarea de preț, beneficiarul privat are obligația de a preciza în caietul de sarcini modul concret de ajustare a prețului și, după caz, indicii care vor fi utilizați, precum și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora (buletine statistice, cotații ale burselor de mărfuri sau alte documente oficiale care să justifice ajustarea prețului). Orice modificare care prevede suplimentarea prețului contractului de achiziție se face în condițiile în care beneficiarul privat suportă diferența de preț în integralitatea sa.În situația în care valoarea estimată a achiziției se actualizează și dacă aceasta este mai mare decât cea declarată în cererea de finanțare, diferența de preț va fi suportată de către beneficiarul privat, în integralitatea sa, din bugetul propriu, din alte surse de finanțare sau va fi suplimentată în conformitate cu prevederile ghidului specific, dacă este cazul.Orice modificare a contractului se efectuează prin întocmirea unui act adițional, în condițiile prevăzute de clauzele contractuale inițiale. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului inițial.În situații cu totul excepționale, produsele care fac obiectul contractului se pot modifica dacă ceea ce s-a ofertat nu se mai comercializează în mod curent pe piață (cu prezentarea unei dovezi în acest sens) și dacă produsele se înlocuiesc cu produse cu caracteristici egale sau superioare din punct de vedere tehnic, care nu ridică probleme de compatibilitate, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului și ale contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare, fără modificarea prețului.Orice modificare care prelungește durata de execuție a contractului trebuie efectuată astfel încât implementarea să fie realizată înaintea expirării contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare. În cazul în care durata de execuție a constituit un avantaj în alegerea ofertei câștigătoare este permisă prelungirea duratei de execuție doar dacă nu este afectat avantajul ofertantului declarat câștigător față de ceilalți ofertanți.Observații: Verificarea se realizează pe platforma https://coordonare.pnrr.gov.ro.Modificări aduse contractului:Act adițional nr./dataDurata de prelungire (dacă este cazul)Valoarea suplimentată (dacă este cazul)Sursa de finanțare pentru diferența de preț (dacă este cazul)Obiectul actului adiționalSe verifică:- modificările clauzelor contractuale;- impactul modificărilor efectuate (valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii cumulate a modificărilor succesive, dacă este cazul);- respectarea regulilor cu privire la ajustarea prețului;- încadrarea în durata contractului de finanțare;- încadrarea în bugetul contractului de finanțare.În situații cu totul excepționale, produsele care fac obiectul contractului se pot modifica, dacă ceea ce s-a ofertat nu se mai comercializează în mod curent pe piață (cu prezentarea unei dovezi în acest sens) și dacă produsele se înlocuiesc cu produse cu caracteristici egale sau superioare din punct de vedere tehnic care nu ridică probleme de compatibilitate, fără modificarea prețului.Concluzie: Respectă/Nu respectă prevederile menționate la obiectul verificării (Se menționează art./alin., după caz.).
  8.Verificarea datelor privind beneficiarul realart. 22 alin. (2) lit. d) pct. (iii) din Regulamentul (UE) 2021/241art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioarepct. 4.10 „Beneficiar real“ alin. (1)-(3) din cap. IV „Prevederi generale“DA/NUSe verifică existența datelor privind beneficiarul real al ofertantului/ofertanților declarat/declarați câștigător/câștigători.În cazul absenței acestor informații, se poate solicita beneficiarilor privați obținerea acestor date de la ofertantul declarat câștigător; acesta din urmă solicită extras ONRC privind beneficiarul real/declarație/documente justificative/extras din Registrul național ONG, după caz.Informații cu privire la beneficiari reali ai fondurilor care vor fi obținute prin intermediul contractului de achiziție atribuit în urma derulării procedurii de achiziție. Informațiile vor fi colectate/solicitate anterior semnării contractului de achiziție.Numele și prenumele:Data nașterii:(pentru fiecare beneficiar real)Concluzie: Respectă/Nu respectă prevederile menționate la obiectul verificării (Se menționează art./alin., după caz.)
  9.Verificarea evitării dublei finanțări și a principiului DNSHpct. 4.8 și pct. 4.9 din cap. IV. „Prevederi generale“anexele nr. 1 și 2DA/NUSe verifică existența celor două declarații:- declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;- declarație privind respectarea principiului DNSH.Se verifică dacă, la nivelul caietului de sarcini/specificațiilor tehnice/anunțului de participare, au fost incluse cerințele privind evitarea dublei finanțări/respectarea principiului DNSH, astfel cum au fost acestea solicitate prin ghidul specific.Ofertantul câștigător trebuie să includă în dosarul achiziției o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la dubla finanțare și că a respectat principiul DNSH, precum și alte documente, dacă este cazul.Observații: Verificarea se realizează pe platforma https://coordonare.pnrr.gov.ro.Anexa nr. 1 „Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări“ la anexăAnexa nr. 2 „Declarație privind respectarea principiului DNSH - Do No Significant HarmAlte documente, dacă este cazul, conform solicitării beneficiarului privatConcluzie: Respectă/Nu respectă prevederile menționate la obiectul verificării (Se menționează art./alin., după caz).
  10.Respectarea termenelor privind modalitatea de contestarepct. 6.4 „Contestarea“ și pct. 6.5 „Atribuirea contractului“ alin. (1) din cap. VI. „Procedura competitivă“DA/NUSe verifică dacă au fost depuse contestații după finalizarea procedurii și dacă s-au respectat termenele de răspuns la contestație.Contestarea raportului :- termenul va fi comunicat împreună cu raportul procedurii de achiziție către toți operatorii economici care au înaintat oferte;- beneficiarul privat va soluționa și va comunica răspunsul operatorului economic în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea contestației;- în situația în care operatorul economic este nemulțumit de modul în care beneficiarul privat a soluționat contestația, acesta se poate adresa coordonatorului de reforme și/sau investiții în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului, cu notificarea beneficiarului privat asupra acțiunii inițiate;- coordonatorul de reforme și/sau investiții va soluționa și va comunica răspunsul atât operatorului economic, cât și beneficiarului privat, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea contestației.- În situația în care operatorul economic este nemulțumit de modul în care coordonatorul de reforme și/sau investiții a soluționat contestația, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente în condițiile legii și cu notificarea atât a coordonatorului de reforme și/sau investiții, cât și a beneficiarului privat asupra acțiunii inițiate;Contestația nr. ... Obiectul contestației:Răspunsul nr./concluzie contestație/admisă/respinsă...Termen depunere contestație:Nr. zile până la răspunsul la contestație:Concluzie: Respectă/Nu respectă prevederile menționate la obiectul verificării (se menționează art./alin., după caz).
  - mijloacele de comunicare utilizate sunt cele stabilite conform prevederilor pct. 6.2. alin. (3) din cap VI;- ulterior parcurgerii termenelor precizate mai sus, beneficiarul privat va menționa rezultatul activităților în raportul procedurii de achiziții.Observații: Verificarea se realizează pe platforma https://coordonare.pnrr.gov.ro.
  11.Documentele verificatepct. 5.5 din cap. V „Achiziția directă“ șipct. 6.3 „Evaluarea ofertelor și elaborarea raportului procedurii de achiziție“ alin. (18) din cap. VI „Procedura competitivă“ și anexa nr. 3DA/NUSe verifică existența și corectitudinea documentelor prevăzute în cadrul anexei nr. 3 la anexă Documente care alcătuiesc dosarul achiziției.Observații: Verificarea se realizează pe platforma https://coordonare.pnrr.gov.ro.Documentele care alcătuiesc dosarul achiziției sunt:A. Documente justificative care fundamentează cadrul stabilit pentru realizarea achiziției de produse/servicii/lucrări:- contractul/decizia/ordinul/acordul de finanțare: număr/data;- nota privind determinarea valorii estimate: nr./data;- caietul de sarcini/specificațiile tehnice (inclusiv versiunile lui actualizate în perioada dintre publicarea anunțului privind lansarea procedurii de achiziție și termenul stabilit pentru depunerea ofertelor): da/nu;- solicitări de clarificări și răspunsuri (după caz), precum și dovada transmiterii acestora către toți participanții, dacă acestea sunt primite în perioada dintre data transmiterii anunțului și data-limită de primire a acestora: număr/data;- verificarea beneficiarului real: declarație nr./data sau datele beneficiarului real;- declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări: da/nu;- declarație pe propria răspundere privind respectarea principiului DNSH: da/nu;- ofertele originale și, după caz, clarificările depuse de ofertanți în perioada de evaluare: da/nu;- raportul procedurii de achiziție și dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;- contestații și hotărâri ale instanțelor de judecată referitoare la procedura de atribuire (dacă este cazul): nr./data;- contractul de achiziție/comandă/documentele de transport și, dacă este cazul, actele adiționale : da/nu;- decizia de anulare a procedurii, dacă este cazul: da/nu;-dovada publicării anunțului pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro și/sau website-ul propriu și în ziarul/cotidian de interes național/local: număr sau link;- alte documente relevante.B. Documente care atestă realizarea achiziției :- factură sau bon fiscal: număr;- ordin de plată: număr;- proces-verbal de recepție: număr.Concluzie: Respectă/Nu respectă prevederile menționate la obiectul verificării (Se menționează art./alin., după caz).
  A. Rezultatele verificărilor procedurii de achizițieProcedura aferentă achiziției a fost finalizată prin Contractul nr. ........... cu ofertantul declarat câștigător .................... S.R.L.Alte observații constatate în procesul de verificare: ...Concluzie:Din punct de vedere procedural, achiziția respectă/nu respectă prevederile Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 372/2024 privind aprobarea modalității de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență, alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați, care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și lista utilizată pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia. În urma analizării documentelor transmise de către beneficiarul privat ......................... s-au constatat următoarele nereguli: ...............................................B. Rezultatele verificărilor în urma încheierii modificărilor contractuale (acte adiționale)Procedura aferentă achiziției a fost finalizată prin Contractul nr. .................. cu ofertantul declarat câștigător ........................ S.R.L. Procedura de achiziție a fost/nu a fost verificată anterior și a fost emis/emisă Raportul de verificare/Lista de verificare nr.: ....................................A fost încheiat Actul adițional nr. .............. cu ................................. S.R.L./S.A., în valoare de ....................... lei fără TVA.Alte observații constatate în procesul de verificare.Concluzie:În urma analizării documentelor transmise de către beneficiarul privat ............... a fost încheiat actul adițional cu respectarea/fără respectarea prevederilor privind modificările contractuale, fiind constatate următoarele nereguli:
  AprobatPrenumele, numeleFuncțiaDataSemnătura
  ÎntocmitPrenumele, numeleFuncțiaDataSemnătura
  ...
  -----