HOTĂRÂRE nr. 153 din 22 februarie 2024privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 23 februarie 2024  Având în vedere prevederile cap. I, II și art. 44 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, prevederile art. 342 alin. (9) și (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care transpun prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și electricității, precum și prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul redus al accizelor stabilit prin prezenta hotărâre, conform art. 342 alin. (9) și (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, denumită în continuare compensarea creșterii accizei. (2) Acordarea ajutoarelor de stat în baza prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, denumit în continuare Regulament, și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană, cu condiția să fie îndeplinite cerințele prevăzute la art. 44 - Ajutoarele sub formă de reduceri ale taxelor de mediu în temeiul Directivei 2003/96/CE și în capitolul I din Regulament.(3) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 11 alin (1) lit. a) din Regulament.(4) Ministerul Finanțelor este furnizor al ajutorului de stat.(5) Se desemnează ca administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(6) Ajutorul de stat constă în restituirea sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul redus al accizelor stabilit prin prezenta hotărâre, conform art. 342 alin. (9) și (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în:a) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone;b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepția transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Regulamentul (UE) 2018/858 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) decizie de aprobare a cererilor de compensare a creșterii accizei la motorină - document aprobat de administratorul schemei de ajutor de stat;b) întreprindere în dificultate - întreprindere care se află cel puțin în una dintre situațiile următoare:(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, alta decât o IMM care există de mai puțin de 3 ani sau, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve, precum și din toate elementele considerate ca făcând parte din fondurile proprii ale societății conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziții, expresia „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți prevăzute în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar expresia „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăți în care o parte dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât o IMM care există de mai puțin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, expresia „o societate în care o parte dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți prevăzute în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția ori a primit ajutoare pentru restructurare și face în continuare obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;c) greutate brută maximă autorizată - masa totală maximă autorizată definită la art. 3 pct. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, respectiv masa totală maximă a unui vehicul rutier, astfel cum este declarată de constructorul acestuia;d) motorină - motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 până la 2710 19 49;e) Cod fiscal - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;f) Cod de procedură fiscală - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;g) transport rutier de mărfuri contra cost - transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;h) transport rutier de mărfuri în cont propriu - transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;i) transport public de persoane - transportul rutier de persoane, astfel cum este definit la art. 3 pct. 45-47 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;j) transport regulat de persoane - serviciile regulate prevăzute la art. 3 pct. 34, respectiv pct. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;k) transport ocazional de persoane - serviciile ocazionale definite potrivit art. 3 pct. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;l) card de gestiune a alimentărilor cu motorină, respectiv inel emițător/receptor - dispozitivul electronic utilizat ca modalitate de alimentare de către operatorul economic și care este valabil doar pentru alimentarea vehiculelor eligibile utilizate de acesta, pe teritoriul României.  +  Capitolul II Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 3(1) Ajutorul de stat sub formă de grant se acordă până la data de 31 decembrie 2024.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale până la data de 31 decembrie 2025 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei, în baza dispozițiilor de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creșterii accizei la motorină emise până la data de 31 decembrie 2024 de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.  +  Articolul 4(1) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 180 de milioane de lei, astfel:a) credite de angajament, în vederea emiterii angajamentelor legale aferente dispozițiilor de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creșterii accizei la motorină, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2025;b) credite bugetare, în vederea plății ajutorului de stat acordat în baza dispozițiilor de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2025.(2) Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 4.000.(3) Măsura instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri se acordă pentru motorina achiziționată începând cu 30 de zile anterioare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri și până la 15 noiembrie 2024.  +  Articolul 5(1) Nivelul redus al accizei prevăzut la art. 1 alin. (1) este de:a) 1.720,95 lei/1.000 litri, până la data de 30 iunie 2024 inclusiv;b) 2.053,85 lei/1.000 litri, în perioada 1 iulie 2024-31 decembrie 2024 inclusiv.(2) Valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea creșterii accizei la motorină este de 13 bani pe litrul de motorină achiziționată.(3) Valoarea ajutorului de stat se stabilește fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 și prin majorare atunci când fracțiunile în bani sunt mai mari sau egale cu 50.  +  Capitolul III Condiții de eligibilitate  +  Articolul 6(1) Sunt eligibili pentru compensarea creșterii accizei la motorină operatorii economici care îndeplinesc cumulativ, la momentul depunerii cererii de compensare a creșterii accizei la motorină, următoarele condiții:a) dețin licență comunitară eliberată în România;b) dețin cel puțin un vehicul eligibil;c) nu sunt declarați inactivi potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii;d) nu beneficiază de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local de persoane;e) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;f) alimentează vehiculele eligibile după cum urmează:(i) de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de comercianți en détail de produse energetice sau de la parteneri contractuali care au ca furnizori stațiile de distribuție anterior menționate, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emițător/receptor;(ii) din rezervoarele pentru consum propriu deținute la punctele lor de alimentare sau de parteneri contractuali care dețin rezervoare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuție. Operatorii economici trebuie să țină în format electronic evidența intrărilor/ieșirilor de combustibil aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantitățile de combustibil cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de compensare a creșterii accizei pentru motorină, să dețină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuție. Prin dispersor electronic pentru distribuție se înțelege pompa de combustibil care are integrat un debitmetru electronic și are cel puțin următoarele specificații tehnice:1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului și kilometrajul înainte de a alimenta;3. există posibilitatea înregistrării datei și orei la care se face alimentarea;4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unități electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor;g) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate definite potrivit prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulament;h) nu se află în procedură de executare silită, în insolvență, dizolvare, închidere operațională sau lichidare;i) nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.(2) În sensul prezentei hotărâri sunt considerați operatori licențiați în România:a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu prevăzut la art. 2 lit. h), operatorii economici deținători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 2 lit. g), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) în cazul transportului public de persoane prevăzut la art. 2 lit. i), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) În sensul alin. (1) lit. b), prin deținător al vehiculelor eligibile se înțelege proprietarul, respectiv locatarul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere a unui vehicul încheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri prevăzut la art. 2 lit. g) și h) și care dețin documentele prevăzute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfă, după cum urmează:a) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în România care acționează în cont propriu, copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, definit la art. 3 pct. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în România care efectuează transport rutier contra cost, copie conformă a licenței comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele efectiv utilizate pentru transportul de persoane regulat, prevăzut la art. 2 lit. j), cu excepția transportului public local de persoane, și dețin copia conformă a licenței comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Procedura de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 8(1) Operatorul economic poate depune o cerere de compensare a creșterii accizei la motorină pentru un trimestru calendaristic, în primele 30 de zile ale trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru alimentările efectuate în perioada 1 octombrie - 15 noiembrie 2024, cererea de compensare a creșterii accizei la motorină se depune în intervalul 15-30 noiembrie 2024.(3) În cazul operatorilor economici care aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatori economici înregistrați potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de comercianți en détail de produse energetice sau de la parteneri contractuali care au ca furnizori operatori economici anterior menționați, prin intermediul unui card de gestiune a alimentărilor, respectiv al unui inel emițător/receptor, baza pentru calcularea ajutorului de stat o reprezintă cantitatea totală de combustibil rezultată prin însumarea cantităților alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.(4) În cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele eligibile pe care le dețin din rezervoarele proprii de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distribuție sau de la parteneri contractuali care dețin rezervoare de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distribuție, baza pentru compensarea creșterii accizei pentru motorină o reprezintă cantitatea totală de combustibil obținută prin însumarea cantităților alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor.(5) Baza pentru obținerea ajutorului de stat o reprezintă cantitatea în litri alimentată efectiv.(6) Operatorii economici eligibili pot solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deținute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea.  +  Articolul 9(1) În vederea solicitării ajutorului de stat operatorii economici depun la administratorul schemei o cerere de compensare a creșterii accizei la motorină potrivit modelului din anexa nr. 1.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente, prezentate în format electronic:a) copie de pe contractele încheiate cu stații de distribuție/parteneri contractuali, emitenți ai cardurilor de gestiune a alimentărilor ori cu emitentul inelului emițător-receptor/parteneri contractuali, după caz;b) copie de pe dovada deținerii dispersorului electronic pentru distribuție prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii). Prin dovada deținerii se înțelege factură fiscală, contract de vânzare, contract de închiriere, contract de comodat;c) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de comercianți en détail de produse energetice, un borderou centralizator al cantităților de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, precum și copii de pe facturile de achiziție a combustibilului, emise de către stațiile de distribuție sau de către terți. Borderoul se întocmește pe baza informațiilor din facturile de achiziție a combustibilului și din anexele la facturi;d) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităților de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, precum și copii de pe facturile de achiziție a combustibilului. Acest borderou se întocmește pe baza informațiilor stocate pe unitățile electronice de stocare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii);e) declarație pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, o declarație pe propria răspundere din care rezultă că operatorul economic nu este încadrat în categoria întreprinderilor mici și mijlocii; f) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.(3) Facturile de achiziție a combustibilului trebuie să conțină informațiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Facturile pentru alimentările de combustibil și anexele acestora sunt emise, de regulă, de stațiile de distribuție, în situația în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emițător/receptor sunt gestionate de către aceste stații. În cazul în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emițător/receptor nu sunt gestionate de stațiile de distribuție, ci de către terți, aceștia vor emite facturile pentru alimentările de combustibil și anexele acestora.(5) În cazul operatorilor economici care alimentează direct de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de comercianți en détail de produse energetice, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puțin următoarele informații: stația de alimentare, data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul de identificare al cardului de gestiune a alimentărilor ori, după caz, al inelului emițător/receptor, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistrați la bordul vehiculului la momentul alimentării.(6) Facturile de achiziție a combustibilului nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru acordarea ajutorului de stat.  +  Articolul 10(1) Cererile de compensare a creșterii accizei la motorină, însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (2), trebuie să fie corect și complet întocmite, să fie depuse în sistemul informatizat de administrare a schemei în termenele stabilite la art. 8 alin. (1) și (2) și să fie semnate electronic sau olograf de către operatorul economic solicitant.(2) În termen de 5 zile de la înregistrarea unei cereri de compensare a creșterii accizei la motorină, operatorul economic are posibilitatea să solicite în sistemul informatizat de administrare a schemei returnarea cererilor în situația în care constată în acestea existența unor inexactități.(3) În situația prevăzută la alin. (2), după înlăturarea cauzelor care au condus la solicitarea de returnare a cererii, operatorul economic depune o nouă cerere de compensare a creșterii accizei la motorină, conform alin. (1), în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) și (2).(4) Cererile de compensare a creșterii accizei la motorină se soluționează în ordinea înregistrării acestora.  +  Articolul 11Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) și e) se vor prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de compensare a creșterii accizei la motorină. Orice modificare ulterioară a informațiilor din documentele prevăzute mai sus se va prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de compensare a creșterii accizei la motorină ulterioare datei la care a intervenit modificarea. În acest sens, operatorul economic depune documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) și e), corespunzătoare modificărilor intervenite.  +  Articolul 12(1) În vederea soluționării cererii de compensare, administratorul schemei verifică:a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) prin confruntarea cu informațiile referitoare la operatorul economic pe care le deține în baza sa de date;b) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) pe baza informațiilor referitoare la vehicule pe care le deține în baza sa de date;c) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c)-e), g) și h) pe baza informațiilor furnizate conform alin. (5) lit. a);d) îndeplinirea condiției prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) și i) prin analizarea informațiilor din documentele anexate cererii pentru compensare;e) dacă în perioada pentru care solicită compensarea creșterii accizei la motorină operatorul economic este eligibil și dacă fiecare vehicul pentru care se solicită compensarea creșterii accizei la motorină este eligibil, prin confruntarea cu datele și informațiile pe care le deține în baza sa de date;f) dacă baza de compensare prevăzută la art. 8 alin. (4) este corect determinată, prin analizarea informațiilor prezentate în borderoul anexat cererii pentru compensare, prevăzut în anexa nr. 2;g) dacă suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului este corect determinată potrivit algoritmului prevăzut la art. 5 și se referă numai la alimentări efectuate în perioada în care operatorul economic și vehiculele sunt eligibile.(2) Inexistența/Completarea necorespunzătoare a cel puțin uneia dintre informațiile privind o alimentare, prevăzute în borderoul centralizator al cantităților de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, atrage neluarea în calcul a respectivei alimentări pentru baza de compensare a creșterii accizei la motorină prevăzută la art. 8 alin. (4).(3) Baza de compensare a creșterii accizei la motorină prevăzută la art. 8 alin. (4) nu poate depăși suma cantităților de combustibil din facturile de achiziție a acesteia care însoțesc cererea de compensare a creșterii accizei la motorină.(4) Suma de compensare a creșterii accizei la motorină determinată conform art. 5 nu poate depăși suma solicitată prin cerere.(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:a) informațiilor referitoare la operatorii economici care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c)-e), g) și h) care se transmit de către Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Protocolul va conține prevederi privind frecvența cu care se comunică informațiile către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru operatorii economici care solicită compensarea creșterii accizei la motorină;b) informațiilor din Borderoul alimentărilor de combustibil prevăzut în anexa nr. 2, necesare pentru efectuarea controlului ulterior, care se comunică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. structurii de specialitate cu atribuții privind inspecția economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor;c) informațiilor referitoare la obligațiile fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Această condiție se consideră îndeplinită și dacă:(i) operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativă de TVA cu opțiune de rambursare și/sau cereri de restituire, iar suma obligațiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;și/sau(ii) în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală operatorul economic are înscrise obligații de plată, dar are înscrise mențiuni cum ar fi eșalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare;și/sau(iii) în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală operatorul economic are înscrise obligații de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide și exigibile pe care acesta le are de încasat de la autoritățile contractante;d) informațiilor cu privire la deținerea de către operatorul economic a contului de tipul 50.70 „Disponibil din subvenții și transferuri“ deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea.  +  Articolul 13În urma verificărilor prevăzute la art. 12, cererea de compensare a creșterii accizei la motorină:a) se aprobă, în situația în care baza de compensare a creșterii accizei la motorină prevăzută la art. 8 alin. (3) și (4) și suma de compensat înscrisă în cererea solicitantului sunt corect determinate;b) se respinge, în situația în care operatorul economic nu îndeplinește cerințele prevăzute în sarcina sa de prezenta hotărâre.  +  Articolul 14(1) Administratorul schemei trebuie să soluționeze cererile de compensare a creșterii accizei la motorină în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 10 alin. (1) și (3).(2) În cazul aprobării cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la administratorul schemei și un exemplar se comunică solicitantului. Pentru diminuarea perioadei în care operatorul poate depune o cerere rectificativă pentru sumele parțial respinse, comunicarea deciziei se va face și prin afișare în contul operatorului din sistemul informatizat de administrare al schemei, dată de la care curge termenul de depunere a cererii rectificative. (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite ordonatorului principal de credite în datele de 15 și 30 ale fiecărei luni câte o dispoziție de plată, conform anexei nr. 4. Dispozițiile de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creșterii accizei la motorină pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informații eronate se restituie Autorității Rutiere Române - A.R.R. de către ordonatorul principal de credite, care are obligația de a emite o nouă dispoziție pe care o va transmite Ministerului Finanțelor.(4) În cazul respingerii cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, care se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la administratorul schemei și un exemplar se comunică solicitantului. Pentru diminuarea perioadei în care operatorul poate depune o cerere rectificativă pentru sumele respinse, comunicarea deciziei se va face și prin afișare în contul operatorului din sistemul informatizat de administrare al schemei, dată de la care curge termenul de depunere a cererii rectificative.(5) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de compensare este comunicată operatorului economic solicitant și prin afișare în contul operatorului din sistemul informatizat de administrare al schemei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 10 alin. (1) și (3), cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la aceasta.(6) După aprobarea legilor bugetare anuale și a celor de rectificare, Ministerul Finanțelor transmite administratorului schemei plafoane trimestriale. Administratorul schemei emite decizii de aprobare a cererii de compensare a creșterii accizei la motorină în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanțelor. Plafonul trimestrial alocat și neconsumat se reportează în trimestrul următor.(7) În situația în care administratorului schemei nu i s-au transmis plafoanele trimestriale prevăzute la alin. (6), termenul maxim de soluționare a cererilor de compensare prevăzut la alin. (1) curge de la data primirii de către administratorul schemei a respectivelor plafoane.(8) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite exclusiv în baza dispoziției de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creșterii accizei la motorină emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea și modul de determinare a cuantumului obligației de plată.(9) Plata se efectuează în lei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor a dispoziției de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină, într-un cont deschis la Trezoreria Statului.(10) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se va aproba prin ordin al ministrului finanțelor procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (8) și (9).  +  Articolul 15(1) În cazul în care operatorul economic a primit o decizie de aprobare parțială sau de respingere, acesta poate depune la administratorul schemei o singură cerere rectificativă, al cărei model este prezentat în anexa nr. 6, însoțită de documentele justificative aferente.(2) Termenul de depunere a cererii rectificative prevăzute la alin. (1) este de 10 zile de la data comunicării în contul operatorului din sistemul informatizat de administrare al schemei a deciziei emise cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (5), cu excepția trimestrului IV, pentru care cererile rectificative se pot depune până cel târziu la data de 30 noiembrie 2024.(3) În situația respingerii cererii de compensare, pe motiv de executare silită, cererea rectificativă prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de certificatul de atestare fiscală, valabil la data depunerii cererii rectificative, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, din care rezultă că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul de stat consolidat, de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.  +  Articolul 16(1) În vederea efectuării controlului ulterior, operatorii economici au obligația să păstreze documentele prevăzute la art. 9, precum și:a) fișele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deținut la punctele lor de alimentare, precum și bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puțin următoarele informații: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistrați la bordul vehiculului la momentul alimentării;b) înregistrările tahografului din prima și din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de compensare;c) documentele de transport prevăzute la art. 3 pct. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, cum ar fi, dar fără a se limita la scrisoarea de transport C.M.R., avizele de transport, foile de parcurs care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de persoane în interiorul localității, precum și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare;d) documentele care atestă dreptul de deținere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de compensare;e) documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;f) anexele la facturile de achiziție a carburanților;g) unitățile electronice de stocare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii).(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de compensare.(3) Controlul ulterior prevăzut la alin. (1) se efectuează potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin structura de specialitate cu atribuții privind inspecția economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor.  +  Articolul 17(1) În cazul în care în urma controlului ulterior se constată că această compensare a creșterii accizei la motorină a fost obținută prin fraudă, aceasta constituie ajutor utilizat abuziv și se aplică în mod corespunzător procedurile de recuperare prevăzute la art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 16 din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Recuperarea ajutorului de stat, precum și a accesoriilor aferente, în cazul operatorilor economici licențiați în România, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;(4) În vederea dispunerii stopării sau recuperării ajutoarelor de stat acordate, furnizorul măsurii de ajutor emite decizii, care au caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligația transmiterii Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.  +  Articolul 18(1) Nerespectarea de către operatorul economic a obligațiilor de păstrare a evidenței informațiilor despre ajutoarele primite, inclusiv a documentelor prevăzute la art. 16 alin. (1), constituie contravenție și se sancționează potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit din structura de specialitate cu atribuții privind inspecția economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor.  +  Articolul 19Prevederile art. 18 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20(1) Administratorul schemei trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor de stat.(2) Administratorul schemei are obligația de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor de stat, plățile efectuate de către ordonatorul principal de credite, precum și obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații aferente măsurii.(3) Administratorul schemei are obligația să raporteze anual Consiliului Concurenței date și informații privind ajutoarele de stat acordate, în conformitate cu Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis.(4) Administratorul schemei va încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS datele și informațiile referitoare la schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016.(5) Actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS de către administratorul schemei de ajutor de stat, în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor de acordare a ajutoarelor, în 10 zile lucrătoare de la data plății și în 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligației de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv, respectiv de la data rambursării efective a acestora. (6) Situația plăților efectuate potrivit deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a creșterii accizei la motorină va fi transmisă de către Ministerul Finanțelor, către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării extraselor de cont de către direcția de specialitate.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 22 februarie 2024.Nr. 153.  +  Anexa nr. 1Nr. ............ din .............................
  CERERE^1
  de compensare a creșterii accizei la motorină
  ^1 Înregistrarea cererii de compensare angajează răspunderea solicitantului cu privire la toate informațiile prezentate în cerere și în documentele anexate acesteia.1. Denumirea operatorului economic ......................................................2. Numărul de ordine din registrul comerțului ..................................................3. Adresa operatorului economic: localitatea .................................., str. .............. nr. ........, țara .............. și, după caz, județul/sectorul .................., tel. ................., fax ......................4. Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ............................5. Trimestrul/Anul pentru care se solicită compensarea: ....../..........6. Cantitatea de combustibil pentru care se solicită compensarea: ...................... litri7. Suma de compensat: ............................... leiAnexăm la prezenta cerere, în format electronic, următoarele documente:a) copii ale facturilor de achiziție a combustibilului, precum și borderoul centralizator al cantităților de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor;b) copie de pe contractul/contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu emitentul inelului emițător/receptor, după caz;c) copie de pe dovada deținerii dispersorului electronic pentru distribuție prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024;și/sau, după cazd) declarație pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024;e) declarație pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.Solicităm compensarea creșterii accizei pentru motorină prin virament în contul deschis la unitatea Trezoreriei statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.Numele și prenumele ..........................Semnătura solicitantului ..................... Data ..........
   +  Anexa nr. 2Operatorul economic .......................................Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ....................
  BORDEROUL^2
  alimentărilor cu combustibil
  trimestrul ....... din anul ..........
  ^2 Se completează pe baza informațiilor din anexele la facturi în cazul alimentărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor sau pe baza informațiilor stocate pe unitățile electronice prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 și trebuie să cuprindă doar alimentările realizate în trimestrul pentru care se solicită compensarea.Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. de înmatriculare al vehiculului;B - furnizor combustibil;C - data alimentării;D - factura nr./data.
  Nr. crt.Modul de alimentare^3Număr de identificare/inventar al rezervorului/nr. card/inel^4ASerie șasiuBStație de alimentareCCantitate - litri -DNr. km
  012345678910
  ^3 Se completează „SD“ în cazul alimentărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 și „RP“ în cazul alimentărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024.^4 Se completează nr. card/inel în cazul alimentărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 și nr. de identificare/inventar al rezervorului în cazul alimentărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024.Data ..............
  Numele și prenumele reprezentantului legal
  ...........................
  Semnătura ....................
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R.Data ........................ Nr. de înregistrare .........
  DECIZIE
  de aprobare a cererii de compensare a creșterii accizei la combustibil
  CătreDenumirea operatorului economic: .............................................Numărul de ordine din registrul comerțului: ......................................Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA: .............................Adresa: localitatea ............................, str. ................... nr. ......, bl. ....., ap. ....., județul/sectorul ........................................În temeiul art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, vă comunicăm că se aprobă Cererea de compensare a creșterii accizei la motorină nr. ................... din data de ......................, înregistrată la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu nr. .............. din data de ........................., pentru suma de ..................... lei, aferentă bazei de compensare de ........................ litri combustibil, pentru trimestrul .........../anul .............. .1. Modalitatea de determinare a sumei:1.1. suma solicitată la compensare: .............................. lei;1.2. suma aprobată la compensare: .............................. lei;1.3. suma respinsă la compensare: ............................... lei.2. Motivele de fapt ale respingerii:...............................................................................3. Temeiul de drept:...................................................................Compensarea sumelor aprobate conform prezentei decizii se efectuează de către ordonatorul principal de credite, în contul/cod IBAN .............................................................. .
  Aprobat Întocmit
  Funcția …………………………………………..Funcția …………………………………………
  Numele și prenumele …………………….Numele și prenumele ……………………
  Data ………………………………………………Data ……………………………………………..
  Semnătura ……………………………………Semnătura ……………………………………
   +  Anexa nr. 4
  DISPOZIȚIE DE PLATĂ
  a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină
  Către: Ministerul FinanțelorDirecția generală ajutor de statÎn temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor,vă solicităm plata ajutorului de stat în sumă de .............................................,(suma totală se va prelua automat din anexă)stabilită de Autoritatea Română Rutieră - A.R.R., în calitate de administrator al schemei, pentru luna ............., reprezentând valoarea deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a creșterii accizei la motorină.Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Trezoreria;B - Suma de plată - lei -.
  Nr. crt.Codul unic de înregistrare (CUI întreprindere)Denumire întreprindereAdresă (sediul social al societății)Nr. de ordine al întreprinderii în registrul comerțului (J..../...)Cod IBAN întreprindereAB
  1
  2
  3
  TOTAL
  Menționăm că prezentul document conține .... pagini.
  Cu stimă,
  Directorul general al Autorității Rutiere Române,
  .................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
   +  Anexa nr. 5MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R.Data ........................ Nr. de înregistrare .........
  DECIZIE
  de respingere a cererii de compensare a creșterii accizei la motorină
  CătreDenumirea operatorului economic ......................................................Numărul de ordine din registrul comerțului: .....................................Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA: .............................Adresa: localitatea ............................., str. ................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., județul/sectorul ....................................În temeiul art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, vă comunicăm că Cererea de compensare a creșterii accizei pentru motorină nr. ............. din data de .................., înregistrată la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu nr. .............. din data de ................, pentru suma de ......................... lei, aferentă bazei de compensare de ........................ litri combustibil, pentru trimestrul .........../anul .............., se respinge.Motivele de fapt ale respingerii:............................................................Temeiul de drept:.............................................................
  Aprobat Întocmit
  Funcția …………………………………………..Funcția …………………………………………
  Numele și prenumele …………………….Numele și prenumele ……………………
  Data ………………………………………………Data ……………………………………………..
  Semnătura ……………………………………Semnătura ……………………………………
   +  Anexa nr. 6Nr. ......... din ........................
  CERERE RECTIFICATIVĂ*)
  de compensare a creșterii accizei la motorină
  *) Înregistrarea cererii rectificative de compensare angajează răspunderea solicitantului cu privire la toate informațiile prezentate în cerere și în documentele anexate acesteia.Operatorul economic ......................., codul de înregistrare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA ........., cu sediul social în localitatea str. ................ nr. ......, țara ................., județul/sectorul ................, tel. ........, fax ........, formulez prezenta cerere rectificativă în baza Cererii de compensare a creșterii accizei la motorină nr. ... din ........, aprobată prin Decizia nr. .... din .........., având suma respinsă de ............ lei.a) Trimestrul/anul pentru care se solicită compensarea: .........b) Cantitatea de combustibil pentru care se solicită compensarea: ........ litric) Suma de compensat: ......... leiÎn temeiul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, anexez la prezenta cerere cu titlu rectificativ în format electronic următoarele documente justificative:1. ................................................................2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................Numele și prenumele ...............................Data .....................Semnătura solicitantului ......................
  ------