HOTĂRÂRE nr. 150 din 22 februarie 2024privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum" în anul 2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 23 februarie 2024  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum pentru anul 2024, în cadrul Programului de susținere a producției de cartof de consum în anul 2024, denumit în continuare program.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, cu excepția ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2024, pentru susținerea producției de cartof de consum - Solanum tuberosum.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 de euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autorități competente - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, denumite în continuare DAJ, și structurile teritoriale, respectiv centrele locale și/sau județene sau ale municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumite în continuare APIA;c) cartof de consum - cartof timpuriu, cartof de vară, cartof de toamnă;d) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;e) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor sau întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de cartof de consum, potrivit art. 2.(2) Prevederile schemei de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor sau întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. d) și e), pentru culturile de cartof prevăzute la art. 3 lit. c), respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la data de 31 decembrie 2024;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;c) producătorilor agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;d) producătorilor agricoli persoane juridice.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de cartof de consum, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;b) să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă indicator/exploatație, pe care să se găsească inscripția „Program de susținere a producției de cartof de consum, anul ............., beneficiar numărul ....................., Direcția pentru Agricultură Județeană/a Municipiului București“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;c) să transmită la DAJ o notificare scrisă privind identificarea și evaluarea producției;d) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața prevăzută la lit. b), din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha;e) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2024;f) să facă dovada producției minime realizate, potrivit prevederilor lit. d), prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.(2) Valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. d) se face până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.(3) Dovada valorificării producției de cartof prevăzute la alin. (2) o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.  +  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5 alin. (1).(2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9735 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2023, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 3 din 29 septembrie 2023, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5.(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi sau întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program, și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(4) Valoarea sprijinului financiar se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.  +  Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în perioada 6-27 decembrie 2024.  +  Articolul 8(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 11.483,88 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 2.309,01 mii euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare plății de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.(2) În situația în care după centralizarea tuturor situațiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis se constată depășirea pragului maxim prevăzut la alin. (1), valoarea ajutorului de minimis care se acordă per hectar se reduce proporțional în vederea încadrării în bugetul alocat.(3) Dacă totalul sumelor depășește resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2024, prevăzute la alin. (1), Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale calculează coeficientul de reducere a sumelor, cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, și îl comunică direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, în vederea refacerii corespunzătoare a situațiilor centralizatoare.  +  Articolul 9(1) La depunerea cererii de înscriere în program, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 782/2022 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum“, în anul 2022, Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 168/2023 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru anul 2023, Hotărârii Guvernului nr. 846/2023 privind aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024 și pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 393/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 394/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum“, în anul 2023, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.(3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), solicitanții prevăzuți la art. 4 alin. (2) completează și depun cererea de înscriere în program, însoțită de următoarele documente:a) copie a BI/CI al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;c) împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a unui reprezentant, după caz;d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;f) adeverința, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafața de teren cultivată cu cartof de consum, utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;g) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2.(4) Cererea de înscriere în program și documentele prevăzute la alin. (3) se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până cel târziu la data de 20 mai a anului de cerere inclusiv.(5) Cererea de înscriere în program, însoțită de documentele prevăzute la alin. (3), poate fi transmisă la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.(6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(7) În situația cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, și dovada transmiterii va fi atașată la cererea de înscriere în program.(8) În situația în care solicitantul utilizează suprafețe de teren cultivate cu cartof de consum situate în județe/unități administrativ-teritoriale diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.(9) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de cartof de consum, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (3), efectuează corespondența datelor din cerere cu datele din documente și întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.(10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnați din cadrul DAJ înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de cartof de consum.  +  Articolul 10(1) După înregistrarea cererii în Registrul unic pentru accesarea programului de susținere a producției de cartof de consum, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificărilor în teren privind identificarea culturii și evaluarea producției de cartof de consum, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d), înainte de recoltare.(2) Directorul executiv al DAJ desemnează, prin decizie, echipele mixte formate dintr-un reprezentant al DAJ și un reprezentant al APIA, pentru efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1).(3) Echipele mixte efectuează verificările prevăzute la alin. (1), având în vedere cererea de înscriere în program, documentele prevăzute la art. 9 alin. (3) și notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c), și întocmesc fișa de identificare a culturii și evaluare a producției de cartof de consum înainte de recoltare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, și sunt direct răspunzătoare de veridicitatea verificărilor.(4) Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c), prin e-mail, fax sau poștă, cu cel mult 10 zile lucrătoare, dar nu mai puțin de 48 de ore înainte de începerea recoltării, pentru a se asigura organizarea echipelor de control.(5) Pentru obținerea sprijinului financiar prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1), potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de cartof de consum au obligația să depună la DAJ la care au depus cererea de înscriere în program documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (3) până la data de 20 noiembrie inclusiv a anului de cerere.  +  Articolul 11(1) DAJ verifică documentele prevăzute la art. 10 alin. (5) și completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de cartof de consum.(2) DAJ aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 6 alin. (3).  +  Articolul 12DAJ întocmesc Situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 5 decembrie inclusiv a anului de cerere.  +  Articolul 13(1) După primirea tuturor situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 12, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar solicitat și deschiderii creditelor bugetare.(2) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la art. 8 alin. (3), DAJ refac situațiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând sprijin financiar pe baza coeficientului de reducere corespunzător și le retransmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru întocmirea situației centralizatoare.(3) Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, cu încadrarea în suma prevăzută la art. 8 alin. (1).  +  Articolul 14(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.(2) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor în perioada prevăzută la art. 7.  +  Articolul 15(1) Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de cartof de consum prevăzut la art. 9 alin. (10), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului de susținere a producției de cartof de consum, aferentă perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), se păstrează la DAJ pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data plății ajutorului de minimis.(2) DAJ întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a DAJ.  +  Articolul 16(1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.(2) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanților a căror suprafață de culturi de cartof de consum este obținută prin divizarea unei suprafețe cu cartof de consum efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în Registrul agricol.  +  Articolul 17Verificările în teren privind identificarea culturii și evaluarea producției de cartof de consum se realizează în baza unei proceduri operaționale elaborate de către structura cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 314/2020 privind aprobarea procedurii de sistem privind realizarea procedurilor pe activități la nivelul MADR, care se distribuie personalului implicat.  +  Articolul 18(1) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, precum și în situația atestării de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis, beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă creanțe bugetare accesorii, respectiv dobânzi și penalități de întârziere, calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor art. 73^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor art. 173, 174 și 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) constituie creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile art. 173, 174 și 176 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 73^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmite de către DAJ, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță bugetară și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut la art. 100 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de plată prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile art. 173, 174 și 176 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim poate formula contestație în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se poate adresa instanței de contencios administrativ în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Creanțele bugetare principale și accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform prevederilor art. 173, 174 și 176 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora către debitor, se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanțelor bugetare, conform art. 173, 174 și 176 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul creanțelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se calculează de către DAJ care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(8) Creanțele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanță bugetară, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către DAJ.(10) Creanțele bugetare principale și accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanță și se constituie venit integral la bugetul de stat.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 22 februarie 2024.Nr. 150.  +  Anexa nr. 1Nr. .......... data ...........
  CERERE
  de înscriere în program (model)
  CătreDirecția pentru Agricultură Județeană ............/a Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:a) persoană juridică/PFA/II/IF/SA ............., cu sediul în localitatea ........, județul.........., înscrisă la registrul comerțului cu nr.........., CUI ............., cod CAEN .............., cont bancar deschis la ................, reprezentată de ............., CNP ............, e-mail ............., telefon .............;b) persoană fizică ..............., domiciliată în localitatea .............., județul ............, str. ........... nr. ...., deținătoare a BI/CI seria ........... nr. .........., eliberat/eliberată la data ............. de ............, CNP ............., cont bancar ..........., deschis la ............., e-mail ............., telefon ............, solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de cartof de consum (program), potrivit art. 9 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 150/2024 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum“ în anul 2024 și depun următoarele documente:........................................................NOTĂ:Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul 2024 la Direcția pentru Agricultură Județeană ....../a Municipiului București, denumită în continuare DAJ, pentru înscrierea în program cu suprafața de ......... mp.Declar că în perioada 2022-2024 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 150/2024, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2) din aceeași hotărâre, după cum urmează:Se înscriu actul normativ ........... și suma ........... .NOTĂ:Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.
  ANGAJAMENT
  1. Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la cererea motivată a DAJ sau a altor instituții abilitate suma care a fost virată de acestea cu titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.2. Mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după depunerea cererii de înscriere în program, în termenul legal.3. Mă oblig să respect tehnologia de cultură, să mențin suprafața de ................. și să nu recoltez producția decât după verificările prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 150/2024 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum“ în anul 2024.4. Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcției pentru Agricultură Județene ……………../a Municipiului București cantitatea totală de cartof de consum obținută pe suprafața eligibilă.5. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.
  Solicitant,
  ...............
  Verificat
  Reprezentant DAJ,
  ...............
  Aprobat
  Director executiv DAJ,
  ................
   +  Anexa nr. 2Nr. ........... data ...........A.
  DECLARAȚIE
  (model)
  Subscrisa:PF/PFA/ÎI/ÎF/PJ/SA ................, cu sediul în localitatea ............, județul ............, înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......., CUI ........, cod CAEN ......., cont bancar deschis la ......, reprezentată de ......., CNP ..........,declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a producției de cartof de consum în anul 2024 și mă oblig să notific în scris direcției pentru agricultură județene/a municipiului București, denumită în continuare DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, înainte de începerea recoltării, în scopul efectuării controlului în vederea evaluării producției înainte de recoltare.Declar că suprafața cultivată cu cartof de consum pentru care solicit sprijin financiar nu este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate cu cartof de consum existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol.Declar că am înființat cultura de cartof de consum în suprafață de ……… mp pe raza localității ………., județul ………….., și marchez suprafața la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program de susținere a producției de cartof de consum, anul ……, beneficiar numărul ……………., Direcția pentru Agricultură Județeană ……………/a Municipiului București“.Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua pentru identificarea culturii și evaluarea producției înainte de recoltare.Cunosc prevederile prezentei hotărâri cu privire la reducerea proporțională a valorii ajutorului de minimis solicitat de subsemnatul, care se poate realiza în situația în care sumele totale necesare reprezentând ajutor de minimis depășesc resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis și sunt de acord cu acestea.Mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, în perioada de vegetație până la recoltare, pentru efectuarea verificării în vederea identificării culturii de cartof de consum și a evaluării producției înainte de recoltare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
  Semnătura solicitantului
  ..........
  B.
  DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
  (model)
  Sunt de acord ca Direcția pentru Agricultură Județeană ........./a Municipiului București să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare GDPR.Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimțământul subscrisei/subsemnatului.Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către DAJ, conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate.Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.Numele și prenumele (a se completa cu majuscule):.....................................................CNP ..........., seria și nr. CI ........Adresa de domiciliu ......................Telefon mobil: ............................E-mail: .............................................
  Semnătura beneficiarului
  ........
  NOTĂ:În cazul în care există întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie contactat responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal de la nivelul DAJ.
   +  Anexa nr. 3
  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea Programului de susținere a producției de cartof de consum (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură Județeană .........../a Municipiului București
  Nr. crt.Producător agricol (denumirea, localitatea)Cererea de înscriere în program (nr. /data)Suprafața pentru care se solicită sprijinulCantitatea valorificată (t)Suma totală aprobată (lei)
  Total (mp)
  012345
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ….
  NOTĂ:Coloanele 4 și 5 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.
  Întocmit
  .........................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 4
  FIȘA DE IDENTIFICARE
  a culturii și evaluare a producției de cartof de consum înainte de recoltare (model)
  Nr. ........... data ...........
  Date de identificare ale beneficiarului:Persoane fizice
  Numele: ……….. Prenumele: ………….
  Domiciliul:
  BI/CI seria ……. nr. …………, eliberat(ă) la data de ……… de ……….
  CNP: ………………
  Telefon: ………….. E-mail: …………..
  Persoane juridice și PFA/II/IF/SA
  Denumirea:
  Sediul social:
  CUI/CIF:
  Nr. crt.JudețulSuprafața cu cartof de consum solicitatăSuprafața cu cartof de consum confirmatăNr. foto georeferențiatăProducția minimă estimată - t/ha -
  1
  2
  3
  4
  Total
  NOTĂ:Se va atașa fișa de calcul pentru estimarea producției înainte de recoltare.Indicator, pe care să se găsească inscripția „Program de susținere a producției de cartof de consum, anul …………., beneficiar numărul …………, Direcția pentru Agricultură Județeană ……………../a Municipiului București“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm.Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.Alte mențiuni: .............................................Observații: .......................................Această fișă se va completa în urma notificării direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin e-mail, fax sau poștă, de către solicitant pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartof de consum înainte de recoltare, potrivit art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 150/2024 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum“, în anul 2024.Am constatat.
  Reprezentant DAJ,
  .........................................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
  Reprezentant APIA,
  .........................................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
  Sunt de acord cu rezultatul controlului.
  Solicitant
  .........................................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 5
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură Județeană ……………/a Municipiului București
  Nr. crt.Numărul beneficiarilorSuprafața pentru care se acordă sprijinCantitatea valorificată (kg)Cuantum pe beneficiar (lei)Suma aprobată
  Total (mp)Total (lei)
  012345

  Director executiv,
  .......................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Întocmit
  ....................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 6
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Se aprobă.Ordonator principal de credite,..........................
  Nr. crt.JudețulSuma totală aprobată (lei)
  012
  1.
  2.
  3.
  ...
  Total:
  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  .......................................
  (semnătura și ștampila)
  ------