ORDIN nr. 2 din 14 februarie 2024pentru modificarea și completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele organizate de energie electrică la termen administrate de Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2023
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 22 februarie 2024    Având în vedere prevederile art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele organizate de energie electrică la termen administrate de Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 28 martie 2023, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Agregarea participanților la piață se realizează pentru activitatea de producție și/sau consum.2. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12În cazul participării agregate, agregatorul comunică OP lista participaților agregați, iar OP o include, ca anexă, în Convenția de participare la piețele contractelor bilaterale de energie electrică; agregatorul notifică OP ori de câte ori intervin modificări ale listei.3. La articolul 45, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) partea care reziliază un contract încheiat pe PCCB-LE-flex transmite OP o notificare cuprinzând părțile, durata și profilul de livrare, codul sesiunii de licitație, data încheierii contractului, data rezilierii și motivul acesteia, iar OP publică aceste informații pe pagina proprie de internet și exclude respectivul contract din calculul indicilor de piață corespunzători;  +  Articolul IIOperatorul pieței de energie electrică duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin și publică pe pagina proprie de internet, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, procedurile operaționale actualizate conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    George-Sergiu Niculescu
    București, 14 februarie 2024.Nr. 2.-----