NORME din 7 decembrie 2023de folosire a bazelor sportive și a unităților de cazare aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT
  • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2024    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 436 din 7 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2024.
     +  Articolul 1Agenția Națională pentru Sport administrează baza materială proprie prin complexurile sportive naționale, cluburile sportive din subordinea sa, precum și prin direcțiile județene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București, în condițiile legii.  +  Articolul 2(1) Folosirea bazelor sportive, a unităților de cazare și alimentație publică, pentru acțiunile de pregătire sportivă și desfășurarea de competiții sportive, pe categorii de vârstă și în funcție de nivelul competițional, se va face cu aplicarea următoarelor priorități:a) loturile olimpice și naționale ale federațiilor sportive naționale olimpice;b) loturile naționale ale federațiilor sportive naționale neolimpice; c) cluburile sportive din subordinea Agenției Naționale pentru Sport, cluburile sportive departamentale ale ministerelor de resort și cluburile sportive municipale;d) cluburile sportive școlare, liceele cu program sportiv, respectiv cluburile sportive universitare;e) acțiunile sportive organizate de direcțiile județene de sport și Direcția pentru Sport a Municipiului București;f) acțiunile sportive organizate de asociațiile județene pe ramură de sport și ale municipiului București;g) activitățile sportive organizate de alte structuri sportive;h) alte activități decât cele sportive/terți.(2) Solicitările transmise de către structurile sportive pentru folosirea bazelor sportive, a unităților de cazare și alimentație publică, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate, se vor aproba, conform priorităților prevăzute la alin. (1), de către:a) departamentul de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Sport pentru complexurile sportive naționale;b) conducătorii instituțiilor subordonate care dețin baze sportive, unități de cazare și alimentație publică, după caz, altele decât complexurile sportive naționale. (la 19-01-2024, Alineatul (2), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 124 din 18 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 19 ianuarie 2024 ) (3) Solicitările terților pentru folosirea bazelor sportive, a unităților de cazare și alimentație publică, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate, se transmit către acestea și se aprobă de către conducătorii instituțiilor subordonate, conform priorităților prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3(1) Bazele sportive din cadrul complexurilor sportive naționale se pot pune gratuit la dispoziția federațiilor sportive naționale numai pentru antrenamentele loturilor olimpice și naționale aflate în perioada de pregătire.(2) Pentru competițiile sportive, altele decât cele școlare, care se desfășoară în cadrul bazelor sportive aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate se aplică tarifele corespunzătoare fiecărei categorii de acțiuni. (3) Pentru organizarea și desfășurarea fazelor zonale/regionale și naționale ale competițiilor sportive școlare, Agenția Națională pentru Sport pune la dispoziție organizatorilor, gratuit, bazele și instalațiile sportive din domeniul public și privat al statului aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin direcțiile de sport județene, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București și cluburile sportive, cu obligativitatea respectării desfășurării normale a programelor și activităților acestora.  +  Articolul 4(1) În vederea folosirii bazei materiale prevăzute la art. 1, structura sportivă interesată va depune o cerere scrisă la departamentul de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Sport pentru complexurile sportive naționale, respectiv la instituțiile subordonate care dețin baze sportive, unități de cazare și alimentație publică. Cererea cuprinde următoarele: (la 19-01-2024, Partea introductivă a alineatului (1), Articolul 4 a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 124 din 18 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 19 ianuarie 2024 ) a) denumirea structurii sportive care solicită prezența în baza sportivă și/sau unitatea de cazare și alimentație publică;b) denumirea acțiunii de pregătire/competiției și/sau nivelul competițional;c) perioada de desfășurare;d) numărul de camere solicitate;e) serviciile solicitate;f) tabelul nominal cu participanții la acțiunea sportivă/acțiune și funcția în delegație;g) programul zilnic de activitate, cu obligativitatea respectării acestuia;h) modalitatea de plată;i) alte informații necesare bunei desfășurări a acțiunii sportive/acțiunii.(2) Cererea scrisă prevăzută la alin. (1) se înaintează până cel târziu în data de 5 a lunii în curs pentru acțiunile prevăzute în luna următoare.(3) În cazul în care cererea nu poate fi soluționată favorabil, departamentul de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Sport, respectiv conducătorul instituției subordonate va transmite un răspuns motivat solicitantului. (la 19-01-2024, Alineatul (3), Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 124 din 18 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 19 ianuarie 2024 ) (4) Cererile vor fi analizate până în data de 10 a lunii curente pentru luna următoare, când se va întocmi graficul aprobat al acestora.(5) Cererea scrisă prevăzută la alin. (1), transmisă ulterior datei de 5 a lunii în curs pentru luna următoare, va fi analizată în funcție de gradul de ocupare a bazelor sportive, a unităților de cazare și alimentație publică și va fi aprobată în limita locurilor disponibile.(6) Pentru persoanele încadrate la Agenția Națională pentru Sport și la instituțiile aflate în subordine, respectiv soțul/soția și copilul/copiii acestora, se aplică tarifele de folosire a bazelor sportive și a unităților de cazare și alimentație publică prevăzute în anexa nr. 2 - coloana A. În vederea folosirii unităților de cazare și alimentație publică din cadrul instituțiilor subordonate Agenției Naționale pentru Sport, persoanele angajate în cadrul agenției și al instituțiilor subordonate vor transmite o cerere scrisă la departamentul de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Sport. (la 19-01-2024, Alineatul (6), Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 124 din 18 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 19 ianuarie 2024 ) (7) Cererea scrisă prevăzută la alin. (6), transmisă la departamentul de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Sport, va fi analizată în funcție de gradul de ocupare a bazelor sportive, a unităților de cazare și alimentație publică și va fi aprobată în limita locurilor disponibile.(8) În vederea folosirii de către terți a bazelor sportive, a unităților de cazare și alimentație publică din cadrul instituțiilor subordonate Agenției Naționale pentru Sport, aceștia transmit solicitarea instituției respective.(9) Instituțiile subordonate care au în administrare unități de cazare vor raporta zilnic situația cazărilor, pentru ziua hotelieră anterioară, către departamentul de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Sport.  +  Articolul 5Pentru aprobarea cererii de cazare prevăzute la art. 4 alin. (1), solicitarea trebuie să includă obligatoriu și serviciile de masă.  +  Articolul 6Conducătorii instituțiilor din subordinea Agenției Naționale pentru Sport care dețin mijloace de transport auto și/sau transport pe apă stabilesc prin decizie internă tarifele corespunzătoare costurilor de funcționare și întreținere a acestora, în condițiile legii.  +  Articolul 7Cota de regie pentru alimente este de 35% la prețul de achiziție al alimentelor, pentru acoperirea costurilor aferente serviciilor de masă în instituțiile din subordinea Agenției Naționale pentru Sport, cu excepția Complexului Sportiv Național „Piatra Arsă“ care va aplica o cotă de regie în cuantum de 45%, datorită condițiilor excepționale în care își desfășoară activitatea.  +  Articolul 8Conducătorii instituțiilor din subordinea Agenției Naționale pentru Sport care au în administrare baze sportive, unități de cazare și/sau alimentație au obligația să urmărească încasarea veniturilor din prestările de servicii, la termenele prevăzute în contracte sau comenzi, și să întreprindă măsurile prevăzute de lege în cazul nerespectării acestora.  +  Articolul 9Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea disciplinară și/sau civilă a celor vinovați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. -----