METODOLOGIE din 30 ianuarie 2006privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 20 februarie 2006  Notă
  Conținută de PROTOCOLUL din DECIZIA nr. 17 din 30 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 158 din 20 februarie 2006.
  Baza legală:- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 230/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005,1. Prin utilizarea în scopul comunicării publice a operelor cinematografice și a celorlalte opere audiovizuale se înțelege comunicarea acestora în spații accesibile publicului, indiferent de modalitatea realizării comunicării (întrebuințarea de mijloace mecanice sau electroacustice precum instalații de amplificare, întrebuințarea de aparatură de redare a înregistrărilor audiovizuale precum echipamente video, televizoare, echipament informatic etc.).2. Sunt utilizatori, în sensul prezentei metodologii, orice persoane fizice și/sau juridice care folosesc cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere, asociere, comodat etc.) spații în care sunt prezentate opere audiovizuale sau reproduceri ale acestora.3. Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.), în calitate de organism de gestiune colectivă (OGC) a drepturilor patrimoniale de autor și conexe drepturilor de autor ale producătorilor de film și audiovizual, poate colecta direct sau prin intermediar remunerațiile cuvenite producătorilor de film și audiovizual din comunicarea publică a operelor pentru care au calitatea de producător.4. Utilizatorii au obligația să obțină din partea U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A., în schimbul unei remunerații în cuantumul prevăzut în tabelul din prezenta metodologie, autorizația-licență neexclusivă pentru utilizarea de opere audiovizuale, indiferent de durata efectivă a utilizării.5. Autorizația-licență neexclusivă se eliberează pe o perioadă de până la 12 luni, iar în cazul utilizatorilor sezonieri, autorizația-licență se eliberează exclusiv pe perioada utilizării sau pe perioada declarată pe propria răspundere de utilizator ca fiind perioadă de utilizare.6. Autorizația-licență neexclusivă poate fi prelungită, la cerere, pe o nouă perioadă determinată, fără a putea depăși durata valabilității prezentei metodologii.7. Remunerația datorată de utilizatori se calculează prin înmulțirea remunerației lunare cu numărul de luni pentru care se face autorizarea. Pentru perioadele autorizate reprezentând luni incomplete (calculate în săptămâni sau zile) se împarte remunerația lunară la numărul de săptămâni/zile aferente unei luni calendaristice, iar rezultatul se înmulțește cu numărul de săptămâni/zile pentru care se face autorizarea.8. Plata se face de către utilizatorul care deține cu orice titlu spațiul în care are loc comunicarea publică. În situația transmiterii parțiale cu orice titlu a folosinței unui spațiu, subdobânditorii vor plăti remunerații distincte dacă utilizează surse proprii de sunet și/sau imagine.9. Plata remunerațiilor se efectuează în cel mult 3 zile de la data autorizării pentru întreaga perioadă autorizată.10. Pentru întârzieri la plata remunerației, utilizatorii datorează penalități echivalente nivelului dobânzii de referință stabilit de Banca Națională a României, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere de la data scadenței.11. Autorizația-licență acordată potrivit prezentei metodologii încetează de drept în cazul întârzierilor la plată mai mari de 10 zile.12. U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. poate cere periodic utilizatorilor orice informații considerate utile repartizării remunerațiilor încasate (datele calendaristice de utilizare, durata de utilizare, tipul spațiului în care a avut loc comunicarea publică, perioada pentru care se face raportarea etc.).13. Organismul colector poate delega reprezentanți ai săi care să monitorizeze utilizarea reglementată de prezenta metodologie. Accesul reprezentanților organismului colector se face pe baza legitimațiilor emise de acesta, utilizatorii având obligația să le permită accesul în spațiile în care se face comunicarea publică. Utilizatorii au, de asemenea, obligația de a prezenta reprezentanților organismului colector autorizația-licență neexclusivă valabilă, în baza căreia se face comunicarea publică în spațiile respective.14. Modificarea remunerațiilor se poate efectua prin renegociere, precum și periodic, prin reactualizarea cu indicele inflației, în conformitate cu dispozițiile art. 131^3 și 131^4 din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare. Remunerațiile modificate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prezenta metodologie și tabelul sunt valabile până la intrarea în vigoare a noii metodologii.  + 
  TABEL
  cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor
  de opere audiovizuale actualizate la rata inflației pentru anul 2023
  UtilizatoriRemunerație lunară (lei)***)
  A.Unități de alimentație (restaurante, cafenele, braserii, fast-fooduri, cofetării sau unități asimilate), săli de jocuri sau cazinouri*)
  1.În orașe sau stațiuni turistice:
  a)cu suprafața de până la 100 mp sau în spații deschise41
  b)cu suprafața cuprinsă între 101 și 200 mp53
  c)cu suprafața cuprinsă între 201 și 500 mp68
  d)cu suprafața de peste 500 mp81
  2.În mediul rural:
  a)cu suprafața de până la 50 mp20
  b)cu suprafața de peste 50 mp33
  3.Cazinouri271
  B.Unități hoteliere și asimilate structurilor de cazare**)
  1.Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, din stațiuni turistice:
  a)cu capacitate mică de cazare (până la 31 de camere)28
  b)cu capacitate medie de cazare (31-100 de camere)33
  c)cu capacitate mare de cazare (peste 100 de camere)41
  2.Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, din mediul urban (exclusiv stațiunile turistice):
  a)cu capacitate mică de cazare (până la 31 de camere)41
  b)cu capacitate medie de cazare (31-100 de camere)68
  c)cu capacitate mare de cazare (peste 100 de camere)134
  3.Hoteluri de categoriile de 4 și 5 stele203
  4.Moteluri, hoteluri, cabane, campinguri, sate de vacanță41
  5.Unități rurale de agroturism, popasuri turistice, pensiuni28
  *) La calculul suprafețelor vor fi luate în considerare numai suprafețele utile. Dacă același spațiu este utilizat pentru mai multe activități dintre cele enumerate în tabel, remunerațiile reprezentând drepturile patrimoniale ale producătorilor de opere audiovizuale se vor plăti pentru fiecare activitate. Cumulul remunerațiilor plătite nu poate depăși 7% din valoarea încasărilor brute ale utilizatorului.**) Remunerațiile prevăzute pentru hoteluri și unități de cazare se percep numai în cazul existenței în camere a echipamentelor TV și/sau a oricărui alt tip de echipament care permite comunicarea publică de opere audiovizuale.***) Remunerația lunară este exprimată în lei, fără TVA. (la 01-03-2024, Tabelul din Anexă a fost modificat de Articolul 1 din DECIZIA nr. 38 din 26 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 27 februarie 2024 )
  ------