METODOLOGIE din 2 august 2011privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 29 septembrie 2011  Notă
  Conținută de HOTĂRÂREA ARBITRALĂ din 2 august 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 29 septembrie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile se poate face după obținerea licențelor prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.(2) Licențele se acordă de către organismele de gestiune colectivă (OGC) desemnate de ORDA în baza art. 123^1 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - CREDIDAM și Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - UPFR.  +  Articolul 2(1) Licențele acordate de organismele de gestiune colectivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentei metodologii conferă persoanelor autorizate dreptul neexclusiv de comunicare publică prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț.(2) Prin comunicare publică, în sensul prezentei metodologii, se înțelege efectuarea oricăreia dintre următoarele operațiuni:a) comunicarea către public a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fără posibilitatea de descărcare, efectuată cu titlu gratuit (fără a genera venituri pentru utilizator);b) comunicarea către public a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fără posibilitatea de descărcare, efectuată cu titlu oneros (cu generarea de venituri pentru utilizator).(3) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică sau juridică ce comunică publicului fonograme de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fiind responsabilă de conținutul paginii de internet.(4) Utilizator autorizat este acea persoană care a îndeplinit procedura prevăzută la art. 3.  +  Capitolul II Autorizare  +  Articolul 3(1) În vederea obținerii licențelor, solicitantul trebuie să ceară organismelor de gestiune colectivă eliberarea acestora cu cel puțin 10 zile înainte de efectuarea comunicării publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț.(2) Odată cu depunerea cererii de autorizare, solicitantul are obligația de a depune la organismele de gestiune colectivă următoarele documente, după caz: fotocopia actului de identitate sau fotocopia certificatului de înmatriculare și/sau înregistrare fiscală, dovada rezervării domeniului internet și indicarea rețelei mobile utilizate pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț.(3) Cererea de autorizare și documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise în format pdf sau similar la adresele de e-mail autorizare@credidam.ro și autorizare@upfr.ro(4) Organismele de gestiune colectivă vor pune la dispoziția utilizatorilor, pe pagina proprie de internet ori la sediul lor, modelul cererii de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.  +  Articolul 4(1) În termen de maximum 10 zile de la depunerea cererii de autorizare însoțite de toate documentele prevăzute la art. 3 alin. (2), organismul de gestiune colectivă este obligat să încheie cu solicitantul licența neexclusivă de utilizare prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț. Licența neexclusivă se poate încheia și prin corespondență (e-mail, fax, poștă).(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1) prezumă buna-credință și calitatea de utilizator în sensul definiției date la art. 2 alin. (4) a oricărui solicitant care a respectat întocmai procedura de autorizare prevăzută la art. 3 alin. (1)-(3) și, cu toate acestea, nu a intrat în posesia licenței neexclusive în formă scrisă, cu excepția situației când neîncheierea licenței se datorează culpei exclusive a solicitantului.(3) Licențele de utilizare prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț sunt limitate în timp conform prevederilor alin. (5), se încheie în formă scrisă între organismele de gestiune colectivă și solicitantul utilizator și îi conferă acestuia din urmă dreptul neexclusiv de comunicare publică prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț.(4) Modelul licenței face parte integrantă din prezenta Metodologie și este prevăzut în anexa nr. 2.(5) Licența neexclusivă este netransmisibilă și se acordă pentru o perioadă de 3 ani, iar la solicitarea expresă a utilizatorului, pentru o perioadă mai scurtă.(6) La expirarea duratei sau în cazul modificărilor incidente ale cadrului legislativ se reia procedura de autorizare reglementată prin metodologia și normele legale în vigoare la acea dată.  +  Capitolul III Remunerații  +  Articolul 5(1) Pentru comunicarea publică prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț, utilizatorii vor plăti fiecărui organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe menționat la art. 1 alin. (2) o remunerație stabilită după cum urmează:a) pentru comunicarea către public prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a) a fonogramelor de comerț aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public, fără a genera venituri pentru utilizator:  + 
  Nr. de fonograme1-2021-200201-1.000peste 1.000
  Remunerație lunară/OGC6 lei9 lei13 lei25 lei
  (la 01-03-2024, Tabelul prevăzut la litera a) , Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1. , Articolul 2 din DECIZIA nr. 37 din 14 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 26 februarie 2024 )
  – În situația utilizatorilor care oferă spre ascultare (streaming) peste 200 de opere muzicale, la fiecare tranșă de câte 300.000 de ascultări lunare se adaugă câte o remunerație echivalentă celei stabilite în tabelul de mai sus.– Pentru utilizarea ca muzică de fundal a fonogramelor de comerț se datorează o remunerație lunară în cuantum de 4 lei/OGC, indiferent de numărul de accesări ale paginii de internet sau de caracterul comercial ori necomercial al acesteia, cu condiția ca într-o lună să nu fie folosit ca muzică de fundal un număr mai mare de 3 fonograme de comerț, în caz contrar urmând să se plătească remunerațiile din tabelul de mai sus;
  b) pentru comunicarea către public prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. b) a fonogramelor de comerț aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public, cu generarea de venituri pentru utilizator:  + 
  Nr. de ascultări lunar
  Nr. de fonograme utilizate lunar< 300.000300.001-600.000600.001- 1.000.000> 1.000.001
  1-50062 lei124 lei186 lei248 lei
  501-1.00093 lei186 lei279 lei372 lei
  peste 1.000124 lei248 lei372 lei496 lei
  (la 01-03-2024, Tabelul prevăzut la litera b) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2. , Articolul 2 din DECIZIA nr. 37 din 14 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 26 februarie 2024 )
   +  Articolul 6(1) Plata remunerațiilor se efectuează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care sunt datorate, în contul fiecăruia dintre organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe menționate la art. 1 alin. (2).(2) În caz de întârziere la plata remunerațiilor, utilizatorii datorează penalități de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.  +  Articolul 7Remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie pot fi modificate anual, în conformitate cu dispozițiile art. 131^4 din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Capitolul IV Furnizarea informațiilor  +  Articolul 8Utilizatorii fonogramelor de comerț sunt obligați ca până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă să comunice fiecărui organism de gestiune colectivă un raport cuprinzând:a) numărul total al fonogramelor de comerț postate pe site sau comunicate public prin servicii de telefonie mobilă într-o lună calendaristică, titlul, interpretul și numărul de ascultări/ fonogramă, precum și tipul de utilizare;b) numărul total de comunicări publice (ascultări)/lună.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 9Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 131^2 alin. (8) și (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată astăzi, 2 august 2011, la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor din municipiul București, Calea Victoriei nr. 118.
  Completul de arbitraj
  Mihai Alexandru Tănăsescu - președinte
  Tatiana Manolache Onofrei
  Alice Mihaela David
  Cătălin Ion Ciubotă
  Edmond Gabriel Olteanu
   +  Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de AutorDosarul de arbitraj nr. 2/2010INCHEIEREprivind cererea de îndreptare a erorii materiale din dispozitivul Hotărârii arbitraledin 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenitetitularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prinintermediul serviciilor online sau mobile
  -----------