HOTĂRÂRE nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Notă
  Art. IV din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 147 din 22 februarie 2024, prevede:
  (1) În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice locale care au în administrare localități sau părți de localități ori zone formate din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate, atestate ca stațiuni turistice de interes național sau local, prezentate în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a transmite, inclusiv în format electronic, autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, în vederea reevaluării statutelor acordate ca urmare a actualizării normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor pentru dezvoltarea zonelor turistice, următoarele documente:
  a) fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 sau anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
  b) dovada publicării în Observatorul teritorial național, gestionat de autoritatea administrației publice centrale responsabilă cu domeniul urbanismului, a documentației de urbanism aflate în perioada de valabilitate, realizate în conformitate cu anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv planul urbanistic general și/sau, după caz, planul urbanistic zonal, în cadrul cărora perimetrul stațiunii turistice va fi delimitat pe planșa de încadrare și pe planșa de reglementare a planului urbanistic general, respectiv a planului urbanistic zonal, după caz;
  c) strategia de dezvoltare turistică a stațiunii.
  (2) Netransmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul specificat atrage retragerea statutului de stațiune turistică al localității sau părții de localitate ori zonei formate din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate, atestate ca stațiune turistică.
  (3) Documentația transmisă conform alin. (1) va fi analizată în termen de 30 de zile lucrătoare de comisia constituită prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului. În cazul transmiterii unei documentații incomplete, autoritatea administrației publice locale va fi informată printr-o notificare. În cazul netransmiterii documentelor solicitate în notificare în termen de 3 luni de la data emiterii acesteia, se va întocmi în termen de 30 de zile un proiect de hotărâre a Guvernului pentru retragerea statutului de stațiune turistică al localității sau părții de localitate ori zonei formate din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate, atestate ca stațiune turistică.
  (4) Sancțiunile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică stațiunilor turistice atestate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri și nici celor atestate prin prezenta hotărâre, pe perioada reglementată la alin. (1).
   +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează normele și criteriile de atestare a stațiunilor turistice în scopul protejării, conservării și valorificării resurselor turistice, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă și de protecție a mediului. (la 22-02-2024, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 )  +  Articolul 2Se atestă ca stațiune turistică de interes național sau local, după caz, localitatea, partea unei localități ori zona formată din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate care dispune de resurse turistice și care îndeplinește cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1. (la 04-01-2023, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.580 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 04 ianuarie 2023 )  +  Articolul 3(1) Atestarea stațiunilor turistice se face de autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului, la solicitarea autorităților administrației publice locale, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 22-02-2024, sintagma: Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale a fost înlocuită de Punctul 10. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 ) (2) Atestarea ca stațiune turistică nu schimbă rangul localității stabilit în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Autoritățile administrației publice locale transmit, atât în format fizic, cât și în format electronic, autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, și documentația pentru atestarea stațiunii turistice, care trebuie să cuprindă:a) monografia turistică;b) dovada publicării în Observatorul teritorial național, gestionat de autoritatea administrației publice centrale responsabilă cu domeniul urbanismului, a documentației de urbanism aflate în perioada de valabilitate, realizate în conformitate cu anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv planul urbanistic general și/sau, după caz, planul urbanistic zonal, în cadrul cărora perimetrul viitoarei stațiuni turistice va fi delimitat pe planșa de încadrare și pe planșa de reglementare a planului urbanistic general, respectiv a planului urbanistic zonal, după caz;c) fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 pentru stațiunile turistice de interes național și conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru stațiunile turistice de interes local;d) studii și documente care să argumenteze atestarea stațiunii turistice și a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune, după caz;e) strategia de dezvoltare în domeniul turismului. (la 22-02-2024, Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 ) (2) Monografia turistică prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă următoarele capitole principale:a) considerații generale privind poziția geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu și factori naturali de risc;b) analiza potențialului turistic în funcție de tipul stațiunii turistice: descrierea obiectivelor naturale și antropice, destinațiile ecoturistice, rutele culturale, factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil; (la 22-02-2024, Litera b) , Alineatul (2) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 3. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 ) c) nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice și de agrement, informații privind circulația turistică;d) argumentarea și descrierea detaliată a criteriilor minime obligatorii de atestare, evidențiate în fișa stațiunii, precum și a punctajului îndeplinit conform criteriilor suplimentare. (la 22-02-2024, Alineatul (2) , Articolul 4 a fost completat de Punctul 4. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 )  +  Articolul 5(1) Documentația pentru atestarea stațiunii turistice se depune, inclusiv prin mijloace electronice, la autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului, care, în termen de 90 de zile de la data verificării la fața locului a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, întocmește proiectul de hotărâre a Guvernului pentru atestarea stațiunii turistice.(2) În cazul în care se constată că documentația depusă este incompletă, se va informa în scris, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, autoritatea administrației publice locale interesată, în vederea completării documentației. Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării documentația nu este completată, aceasta se clasează.(3) În termen de 90 de zile de la data depunerii documentației complete, autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului are obligația de a verifica la fața locului îndeplinirea condițiilor și criteriilor de atestare ca stațiune turistică a localității, a părții unei localități ori a zonei formate din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate, supuse procedurii de atestare ca stațiune turistică de interes local/național.(4) Verificarea la fața locului se realizează de către o comisie constituită din personal de specialitate nominalizat prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului. Comisia efectuează verificarea doar în prezența reprezentantului legal al autorității administrației publice locale sau a persoanei împuternicite de către acesta.(5) În situația în care la data verificării la fața locului se constată deficiențe care pot fi remediate, comisia prevăzută la alin. (4) poate acorda un termen de 30 de zile în vederea remedierii. Autoritatea administrației publice locale are obligația ca după remedierea deficiențelor, fără să depășească termenul acordat, să facă dovada remedierii acestora prin transmiterea, inclusiv prin mijloace electronice, de documente justificative către autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului, în caz contrar documentația fiind clasată. (la 22-02-2024, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 )  +  Articolul 6(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile locale care au în administrare localități sau părți de localități atestate ca stațiuni turistice de interes local, respectiv național au obligația de a depune fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4.(2) Nedepunerea fișei stațiunii turistice în termenul prevăzut la alin. (1) atrage retragerea statutului de stațiune turistică al localității sau părții de localitate atestate ca stațiune turistică.  +  Articolul 7În scopul unei mai bune informări a turiștilor și pentru îmbunătățirea cadrului de protejare, conservare și valorificare a resurselor turistice, localitatea, partea unei localități ori zona formată din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate, atestate ca stațiuni turistice de interes național sau local, vor fi semnalizate pe drumurile naționale și județene cu panouri indicatoare, la intrarea în stațiunea turistică. (la 22-02-2024, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 )  +  Articolul 8(1) Achiziționarea panourilor indicatoare se realizează de autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se află stațiunea turistică, în condițiile legii.(2) Panourile indicatoare trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, se execută din tablă emailată, în culori alb 100% și maro pantone 291 C 100%, având conținutul: "Stațiune turistică de interes național" sau "Stațiune turistică de interes local", după caz, și se montează pe suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cuprinzând denumirea localității.(3) Consiliile locale au obligația de a monta și de a întreține panourile indicatoare prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 9(1) Stațiunea turistică atestată este administrată de consiliul local al unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află sau de către reprezentantul legal al formei de asociere legal constituite, în cazul în care stațiunea turistică este o zonă formată din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate, care au o limită teritorială comună. (la 22-02-2024, Alineatul (1) , Articolul 9 a fost modificat de Punctul 7. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 ) (2) Autoritatea administrației publice locale are obligația de a respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia.(3) Veniturile obținute din taxa hotelieră sunt destinate dezvoltării turismului pe plan local și promovării acestuia, precum și finanțării proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 10(1) Centrele naționale de informare și promovare turistică sunt servicii specializate care funcționează în subordinea consiliilor locale și județene, după caz, și în colaborare cu autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului. (la 22-02-2024, sintagma: Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale a fost înlocuită de Punctul 10. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 ) (2) Sediile centrelor naționale de informare și promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităților, pe străzi cu circulație intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turiști.(3) Autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului elaborează norme metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică, care se aprobă prin ordin al autorității administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (la 22-02-2024, sintagma: Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale a fost înlocuită de Punctul 10. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 ) (la 22-02-2024, sintagma: ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale a fost înlocuită de Punctul 10. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 )  +  Articolul 11(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către autoritățile executive ale administrației publice locale:a) a criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la rubrica ”Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice”, nr. crt. 3, 4, 8, 9, 11-14, 20-27, care au condus la atestarea ca stațiune turistică de interes național;b) a criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la rubrica ”Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice”, nr. crt. 3, 4, 8, 10-14, 21-27, care au condus la atestarea ca stațiune turistică de interes local;c) a unuia sau mai multor criterii prevăzute în anexa nr. 1 care au condus la atestarea ca stațiune turistică de interes național/local și au ca efect neîndeplinirea, ulterior atestării, a punctajului minim obligatoriu. Notă
  Conform alin. (4) al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 147 din 22 februarie 2024, sancțiunile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică stațiunilor turistice atestate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri și nici celor atestate prin prezenta hotărâre, pe perioada reglementată la alin. (1).
  (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către personalul de specialitate cu atribuții de control din cadrul autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pe lângă aplicarea sancțiunii contravenționale principale, autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului poate propune retragerea atestării unei stațiuni turistice, prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care în termen de cel mult 6 luni de la aplicarea sancțiunii nu remediază deficiențele constatate privind îndeplinirea criteriilor obligatorii, precum și a punctajului minim de atestare aferent, prevăzute în anexa nr. 1. (la 23-03-2024, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 8. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 )
   +  Articolul 12Localitățile sau părțile unor localități atestate ca stațiuni turistice de interes național ori local, conform legislației anterioare privind atestarea stațiunilor turistice, prezentate în anexa nr. 5, rămân atestate ca atare în măsura în care îndeplinesc criteriile de atestare a stațiunilor turistice prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici și mijlocii, comerț,
  turism și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 13 august 2008.Nr. 852.  +  Anexa nr. 1
  Nr. crt.Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turisticeStațiune de interes naționalStațiune de interes local
  Cadrul natural, factorii naturali de cură și calitatea aerului
  1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanțixx
  2.Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere calitativ și cantitativxx
  3.Spațiile verzi, zonele de agrement, terenurile ambientale și alte dotări exterioare amplasate pe domeniul public trebuie să fie bine întreținute.xx
  4.Plantarea de perdele și garduri verzi de protecție în zonele destructurate ale stațiunii (localitatea, partea unei localități ori zona formată din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate)xx
  5.Delimitarea distinctă a zonelor prevăzute pentru agrement și servicii în planul urbanistic general (PUG) valabilxx
  6.Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeologică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislația în vigoare, după cazxx
  Accesul și drumurile spre/în stațiune
  7.Accesibilitate facilă pe căi rutiere modernizate sau căi feroviarexx
  8.Asigurarea unor linii de transport în comun (autobuze/microbuze/servicii de taxi) dinspre gara/autogara care deservește stațiuneaxx
  Utilități urban-edilitare
  9.Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe medicalex-
  10.Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale-x
  11.Punct farmaceuticxx
  12.Locuri de promenadă, iluminate pe timp de noaptexx
  13.Amenajarea de parcări publice în procent de 20% din numărul minim de locuri de cazarexx
  14.Dotarea cu grupuri sanitare ecologicexx
  15.Apă curentă deservită de sistemul public de alimentare cu apă NOTĂ: Pentru localitățile situate în zone montane cu relief neuniform sau care cuprind arii protejate în care nu se poate interveni sunt permise sisteme individuale de alimentare cu apă curentă.xx
  16.Canalizare NOTĂ: Pentru localitățile situate în zone montane cu relief neuniform sau care cuprind arii protejate în care nu se poate interveni sunt permise sisteme individuale de colectare și epurare, care asigură același nivel de protecție ca și sistemele centralizate de canalizare și epurare.xx
  17.Energie electricăxx
  Structuri de primire turistice și de agrement
  18.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, cu excepția unităților de tip camping, din care minimum 40% sunt clasificate la categoriile 3-5 stele/margarete, și cu funcțiuni de alimentație publică, în procent de 10% din numărul minim al locurilor de cazare-100
  19.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, cu excepția unităților de tip camping, din care minimum 20% sunt în unități de tip hotel și minimum 40% sunt clasificate la categoriile 3-5 stele/margarete, și cu funcțiuni de alimentație publică, în procent de 10% din numărul minim al locurilor de cazare500-
  20.Centru de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul, acreditatx-
  21.Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor.xx
  22.Localitățile montane care au amenajate pârtii de schi și trasee turistice montane omologate trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont.xx
  23.Amenajări și dotări pentru agrement (terenuri de sport, piscine, piste de biciclete etc.), relaxare și plimbări în aer liber (chioșcuri, pavilioane, terase acoperite, drumuri pietonale etc.)xx
  24.Terenuri de joacă pentru copiixx
  Dezvoltare, informare și promovare turistică
  25.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare și informare, atât fizic, cât și pe suport electronic sau websitexx
  26.Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zonei, tipărite, website și social mediaxx
  27.Realizarea unei hărți turistice a stațiunii, de dimensiuni mari (circa 1,5-2,0 m), iluminată pe timp de noapte, amplasată într-o zonă intens circulată de turiști, pe care să fie amplasate toate obiectivele turistice, structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, punctul farmaceutic și cel de prim ajutor, telefoanele utile și alte informații necesare turiștilorxx
  28.Strategia de dezvoltare în domeniul turismuluixx
  Nr. crt.Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turisticePunctaj acordat
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv cu vagoane de dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiunea turistică.10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune20
  5.Asistență medicală balneară, bază de tratament acreditată conform normelor legale în vigoare30
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness)10
  8.Parc amenajat (cu o suprafață de minimum 1 ha, potrivit dispozițiilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare)5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, respectiv hoteluri cu bază de tratament, piscine cu apă termală, dacă este cazul30
  11.Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.)15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin o pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare.10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  14.Centru de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul, acreditat (Se punctează numai pentru stațiunile de interes local.)20
  15.Asigurarea legăturii permanente online dintre structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică10
  16.Organizație de management al destinației (OMD) certificată de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului și care să organizeze anual cel puțin un schimb de bune practici cu stațiuni similare, cu rezultate deosebite20
  17.Canalizare centralizată20
  18.Punct gastronomic local10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte
  19.Rute culturale, destinații ecoturistice10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  Punctaj minim pentru atestarea ca stațiune de interes național - 160 de punctePunctaj minim pentru atestarea ca stațiune de interes local - 100 de puncte
  (la 22-02-2024, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 9. , Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 )
   +  Anexa nr. 2
  CERERE
  de atestare ca stațiune turistică de interes național/local (după caz)
  (model)
  Către: autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismuluiDomnule ministru,Consiliul Local ........., județul ......., vă înaintează documentația prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea atestării ca stațiune turistică de interes național/local (după caz) a localității/părții unei localități/zonei formate din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate ................................................................. .
  Reprezentantul consiliului local,
  ..................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura ..................................
  Data ............................ (la 22-02-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Anexa nr. 2 din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 )
   +  Anexa nr. 3
  FIȘA
  stațiunii turistice de interes național
  Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai jos prezentate.
  Nr. crt.Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turisticeCriterii obligatoriiSunt îndeplinite Da/Nu
  Cadrul natural, factorii naturali de cură și calitatea mediului
  1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanțix
  2.Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere calitativ și cantitativx
  3.Spațiile verzi, zonele de agrement, terenurile ambientale și alte dotări exterioare amplasate pe domeniul public trebuie să fie bine întreținutex
  4.Plantarea de perdele și garduri verzi de protecție în zonele destructurate ale stațiunii (localitatea, partea unei localități ori zona formată din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate) x
  5.Delimitarea distinctă a zonelor prevăzute pentru agrement și servicii în planul urbanistic general (PUG) valabilx
  6.Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeologică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislația în vigoare, după cazx
  Accesul și drumurile spre/în stațiune
  7.Accesibilitate facilă pe căi rutiere modernizate sau căi feroviarex
  8.Asigurarea unor linii de transport în comun (autobuze/microbuze/servicii de taxi) dinspre gara/autogara care deservește stațiuneax
  Utilități urban-edilitare
  9.Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe medicalex
  10.Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale-
  11.Punct farmaceuticx
  12.Locuri de promenadă, iluminate pe timp de noaptex
  13.Amenajarea de parcări publice în procent de 20% din numărul minim de locuri de cazarex
  14.Dotarea cu grupuri sanitare ecologice x
  15.Apă curentă deservită de sistemul public de alimentare cu apăx
  16.Canalizarex
  17.Energie electricăx
  Structuri de primire turistice și de agrement
  18.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, cu excepția unităților de tip camping, din care minimum 20% sunt în unități de tip hotel și minimum 40% sunt clasificate la categoriile 3-5 stele/margarete, și cu funcțiuni de alimentație publică, în procent de 10% din numărul minim al locurilor de cazare500
  19.Centru de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul, acreditatx
  20.Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor.x
  21.Localitățile montane care au amenajate pârtii de schi și trasee turistice montane omologate trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont.x
  22.Amenajări și dotări pentru agrement (terenuri de sport, piscine, piste de biciclete etc.), relaxare și plimbări în aer liber (chioșcuri, pavilioane, terase acoperite, drumuri pietonale etc.)x
  23.Terenuri de joacă pentru copiix
  Dezvoltare, informare și promovare turistică
  24.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare și informare, atât fizic, cât și pe suport electronic sau website x
  25.Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zonei, tipărite, website și social media x
  26.Realizarea unei hărți turistice a stațiunii, de dimensiuni mari (circa 1,5-2,0 m), iluminată pe timp de noapte, amplasată într-o zonă intens circulată de turiști, pe care să fie amplasate toate obiectivele turistice, structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, punctul farmaceutic și cel de prim ajutor, telefoanele utile și alte informații necesare turiștilorx
  27.Strategia de dezvoltare în domeniul turismuluix
  Nr. crt.Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turisticePunctaj acordatPunctaj îndeplinit
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv cu vagoane de dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiunea turistică.10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune20
  5.Asistență medicală balneară, bază de tratament acreditată conform normelor legale în vigoare30
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness)10
  8.Parc amenajat (cu o suprafață de minimum 1 ha, conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare)5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, respectiv hoteluri cu bază de tratament, piscine cu apă termală, dacă este cazul30
  11.Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.)15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin o pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare.10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  14.Centru de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul, acreditat-
  15.Asigurarea legăturii permanente online dintre structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică10
  16.Organizație de management al destinației (OMD) certificată de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului și care să organizeze anual cel puțin un schimb de bune practici cu stațiuni similare, cu rezultate deosebite20
  17.Canalizare centralizată20
  18.Punct gastronomic local10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte
  19.Rute culturale, destinații ecoturistice10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  TotalSunt necesare minimum 160 de puncte.

  Președintele consiliului local,
  ..............................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ..............................................
  Data.............................................. (la 22-02-2024, Anexa nr. 3 a fost modificată de Anexa nr. 3 din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 )
   +  Anexa nr. 4
  FIȘA
  stațiunii turistice de interes local
  Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai jos prezentate.
  Nr. crt.Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turisticeCriterii obligatoriiSunt îndeplinite Da/Nu
  Cadrul natural, factorii naturali de cură și calitatea mediului
  1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanțix
  2.Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere calitativ și cantitativx
  3.Spațiile verzi, zonele de agrement, terenurile ambientale și alte dotări exterioare amplasate pe domeniul public trebuie să fie bine întreținute.x
  4.Plantarea de perdele și garduri verzi de protecție în zonele destructurate ale stațiunii (localitatea, partea unei localități ori zona formată din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate)x
  5.Delimitarea distinctă a zonelor prevăzute pentru agrement și servicii în planul urbanistic general (PUG) valabilx
  6.Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeologică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislația în vigoare, după cazx
  Accesul și drumurile spre/în stațiune
  7.Accesibilitate facilă pe căi rutiere modernizate sau căi feroviarex
  8.Asigurarea unor linii de transport în comun (autobuze/microbuze/servicii de taxi) dinspre gara/autogara care deservește stațiuneax
  Utilități urban-edilitare
  9.Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicalex
  10.Punct farmaceuticx
  11.Locuri de promenadă, iluminate pe timp de noaptex
  12.Amenajarea de parcări publice în procent de 20% din numărul minim de locuri de cazarex
  13.Dotarea cu grupuri sanitare ecologicex
  14.Apă curentăx
  15.Canalizarex
  16.Energie electricăx
  Structuri de primire turistice și de agrement
  17.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, cu excepția unităților de tip camping, din care minimum 40% sunt clasificate la categoriile 3-5 stele/margarete, și cu funcțiuni de alimentație publică, în procent de 10% din numărul minim al locurilor de cazare100
  18.Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor.x
  19.Localitățile montane care au amenajate pârtii de schi și trasee turistice montane omologate trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont.x
  20.Amenajări și dotări pentru agrement (terenuri de sport, piscine, piste de biciclete etc.), relaxare și plimbări în aer liber (chioșcuri, pavilioane, terase acoperite, drumuri pietonale etc.)x
  21.Terenuri de joacă pentru copiix
  Dezvoltare, informare și promovare turistică
  22.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare și informare, atât fizic, cât și pe suport electronic sau websitex
  23.Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zonei, tipărite, website și social mediax
  24.Realizarea unei hărți turistice a stațiunii, de dimensiuni mari (circa 1,5-2,0 m), iluminată pe timp de noapte, amplasată într-o zonă intens circulată de turiști, pe care să fie amplasate toate obiectivele turistice, structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, punctul farmaceutic și cel de prim ajutor, telefoanele utile și alte informații necesare turiștilorx
  25.Strategia de dezvoltare în domeniul turismuluix
  Nr. crt.Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turisticePunctaj acordatPunctaj îndeplinit
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv cu vagoane de dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiunea turistică.10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune20
  5.Asistență medicală balneară, bază de tratament acreditată conform normelor legale în vigoare30
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness)10
  8.Parc amenajat (cu o suprafață de minimum 1 ha, potrivit dispozițiilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare)5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, respectiv hoteluri cu bază de tratament, piscine cu apă termală, dacă este cazul30
  11.Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.)15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin o pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare.10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  14.Centru de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul, acreditat20
  15.Asigurarea legăturii permanente online dintre structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică10
  16.Organizație de management a destinației (OMD) certificată de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului și care să organizeze anual cel puțin un schimb de bune practici cu stațiuni similare, cu rezultate deosebite20
  17.Canalizare centralizată20
  18.Punct gastronomic local10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte
  19.Rute culturale, destinații ecoturistice10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  TotalSunt necesare minimum 100 de puncte.

  Președintele consiliului local,
  ..............................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ..............................................
  Data ..................................... (la 22-02-2024, Anexa nr. 4 a fost modificată de Anexa nr. 4 din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 )
   +  Anexa nr. 5
  LISTA
  localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local
  I. Stațiuni turistice de interes național:
  1.Amarajudețul Ialomița
  2.Azugajudețul Prahova
  3.Buștenijudețul Prahova
  4.Buziașjudețul Timiș
  5.Băile Govorajudețul Vâlcea
  6.Băile Felixjudețul Bihor
  7.Băile Herculanejudețul Caraș-Severin
  8.Băile Olăneștijudețul Vâlcea
  9.Băile Tușnadjudețul Harghita
  10.Borsecjudețul Harghita
  11.Borșajudețul Maramureș
  12.Câmpulung Moldovenescjudețul Suceava
  13.Cap Aurorajudețul Constanța
  14.Călimănești-Căciulatajudețul Vâlcea
  15.Costineștijudețul Constanța
  16.Covasnajudețul Covasna
  17.Dâmbovicioarajudețul Argeș
  18.Eforie Nordjudețul Constanța
  19.Eforie Sudjudețul Constanța
  20.Geoagiu-Băijudețul Hunedoara
  21.Gura Humoruluijudețul Suceava
  22.Horezujudețul Vâlcea
  23.Jupiterjudețul Constanța
  24.Lacu Săratjudețul Brăila
  25.Mamaiajudețul Constanța
  26.Mangaliajudețul Constanța
  27.Moneasajudețul Arad
  28.Neptun-Olimpjudețul Constanța
  29.Poiana Brașovjudețul Brașov
  30.Predealjudețul Brașov
  31.Pucioasajudețul Dâmbovița
  32.Râșnovjudețul Brașov
  33.Ocna Șugatagjudețul Maramureș
  34.Slănicjudețul Prahova
  35.Saturnjudețul Constanța
  36.Sinaiajudețul Prahova
  37.Sângeorz-Băijudețul Bistrița-Năsăud
  38.Slănic-Moldovajudețul Bacău
  39.Sovatajudețul Mureș
  40.Sucevițajudețul Suceava
  41.Tășnadjudețul Satu Mare
  42.Târgu Ocnajudețul Bacău
  43.Târgu-Neamțjudețul Neamț
  44.Techirghioljudețul Constanța
  45.Vatra Dorneijudețul Suceava
  46.Venusjudețul Constanța
  47.Voineasajudețul Vâlcea
  48.Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruienijudețul Caraș-Severin
  49.Zona Mamaia Nord, orașul Năvodarijudețul Constanța
  50.Zona Parâng-Petroșanijudețul Hunedoara
  51.Zona Peștera-Padina, comuna Moroenijudețul Dâmbovița
  52.Zona turistică a municipiului Baia Marejudețul Maramureș
  53.Zona turistică a municipiului Piatra-Neamțjudețul Neamț
  54.Zona turistică Centrul Istoric - Coridorul Crișul Repede, municipiul Oradeajudețul Bihor
  55.Vișeu de Susjudețul Maramureș
  II. Stațiuni turistice de interes local:
  1.1 Maijudețul Bihor
  2.Albacjudețul Alba
  3.Albeștii de Muscel (Bughea de Sus)județul Argeș
  4.Aninajudețul Caraș-Severin
  5.Arieșenijudețul Alba
  6.Balvanyosjudețul Covasna
  7.Baia de Fierjudețul Gorj
  8.Balajudețul Mehedinți
  9.Barcanijudețul Covasna
  10.Baznajudețul Sibiu
  11.Bălțăteștijudețul Neamț
  12.Băile Homorodjudețul Harghita
  13.Băile Turdajudețul Cluj
  14.Băile Băițajudețul Cluj
  15.Bârsanajudețul Maramureș
  16.Beiușjudețul Bihor
  17.Belișjudețul Cluj
  18.Berzascajudețul Caraș-Severin
  19.Bicazjudețul Neamț
  20.Boghișjudețul Sălaj
  21.Botizajudețul Maramureș
  22.Branjudețul Brașov
  23.Breazajudețul Prahova
  24.Brezoijudețul Vâlcea
  25.Broștenijudețul Suceava
  26.Cacicajudețul Suceava
  27.Careijudețul Satu Mare
  28.Cavnicjudețul Maramureș
  29.Călaceajudețul Timiș
  30.Cârțișoarajudețul Sibiu
  31.Cheiajudețul Prahova
  32.Ciocăneștijudețul Suceava
  33.Cisnădiejudețul Sibiu
  34.Ciumanijudețul Harghita
  35.Colibițajudețul Bistrița-Năsăud
  36.Corundjudețul Harghita
  37.Coroninijudețul Caraș-Severin
  38.Coșnajudețul Suceava
  39.Crivaiajudețul Caraș-Severin
  40.Dărmăneștijudețul Bacău
  41.Dedajudețul Mureș
  42.Detajudețul Timiș
  43.Dorna Arinijudețul Suceava
  44.Dorna Candrenilorjudețul Suceava
  45.Durăujudețul Neamț
  46.Fârdeajudețul Timiș
  47.Frumosujudețul Suceava
  48.Fundu Moldoveijudețul Suceava
  49.Ghiorocjudețul Arad
  50.Gura Siriuluijudețul Buzău
  51.Harghita-Băijudețul Harghita
  52.Ieudjudețul Maramureș
  53.Ineujudețul Arad
  54.Izvoru Mureșuluijudețul Harghita
  55.Jucujudețul Cluj
  56.Lereștijudețul Argeș
  57.Lacu Roșujudețul Harghita
  58.Lipovajudețul Arad
  59.Livadajudețul Satu Mare
  60.Mădărasjudețul Bihor
  61.Măguri-Răcătăujudețul Cluj
  62.Mălaiajudețul Vâlcea
  63.Mălinijudețul Suceava
  64.Mănăstirea Humoruluijudețul Suceava
  65.Mărgăujudețul Cluj
  66.Mehadiajudețul Caraș-Severin
  67.Moieciujudețul Brașov
  68.Murighioljudețul Tulcea
  69.Moiseijudețul Maramureș
  70.Moldovițajudețul Suceava
  71.Negrești-Oașjudețul Satu Mare
  72.Novacijudețul Gorj
  73.Ocna Sibiuluijudețul Sibiu
  74.Ocnele Marijudețul Vâlcea
  75.Onceștijudețul Maramureș
  76.Ozunjudețul Covasna
  77.Panacijudețul Suceava
  78.Păltinișjudețul Sibiu
  79.Pârâul Recejudețul Brașov
  80.Pecicajudețul Arad
  81.Peștișanijudețul Gorj
  82.Poiana Stampeijudețul Suceava
  83.Pojorâtajudețul Suceava
  84.Polovragijudețul Gorj
  85.Praidjudețul Harghita
  86.Putnajudețul Suceava
  87.Râu de Morijudețul Hunedoara
  88.Rodnajudețul Bistrița-Năsăud
  89.Runcujudețul Gorj
  90.Sadovajudețul Suceava
  91.Salontajudețul Bihor
  92.Saru Dorneijudețul Suceava
  93.Săcelejudețul Brașov
  94.Săcelujudețul Gorj
  95.Săcuenijudețul Bihor
  96.Săcuieujudețul Cluj
  97.Sălașu de Susjudețul Hunedoara
  98.Săliștea de Susjudețul Maramureș
  99.Săpânțajudețul Maramureș
  100.Sărata Monteorujudețul Buzău
  101.Sâncraiujudețul Cluj
  102.Sânnicolau Marejudețul Timiș
  103.Secujudețul Caraș-Severin
  104.Semenicjudețul Caraș-Severin
  105.Sighetu Marmațieijudețul Maramureș
  106.Sita Buzăuluijudețul Covasna
  107.Snagovjudețul Ilfov
  108.Solcajudețul Suceava
  109.Sângeorgiu de Mureșjudețul Mureș
  110.Stâna de Valejudețul Bihor
  111.Strajajudețul Hunedoara
  112.Sovejajudețul Vrancea
  113.Sugagjudețul Alba
  114.Șteijudețul Bihor
  115.Tăuții-Măgherăușjudețul Maramureș
  116.Timișu de Susjudețul Brașov
  117.Tincajudețul Bihor
  118.Trei Apejudețul Caraș-Severin
  119.Tuluceștijudețul Galați
  120.Urecheștijudețul Vrancea
  121.Uricanijudețul Hunedoara
  122.Vadu Crișuluijudețul Bihor
  123.Vaideenijudețul Vâlcea
  124.Vamajudețul Satu Mare
  125.Vamajudețul Suceava
  126.Vama Buzăuluijudețul Brașov
  127.Vatra Moldovițeijudețul Suceava
  128.Vălenii de Muntejudețul Prahova
  129.Vața de Josjudețul Hunedoara
  130.Vidrajudețul Alba
  131.Zeteajudețul Harghita
  132.Zona Băile Banffy (municipiul Toplița)județul Harghita
  133.Zona Băile Ocna Dej (municipiul Dej)județul Cluj
  134.Zona Fântânelejudețul Cluj
  135.Zona Moinești Băi (municipiul Moinești)județul Bacău
  136.Zona Muntele Băișoriijudețul Cluj
  137.Zona Șuior-Baia Spriejudețul Maramureș
  138.Zona turistică a comunei Borșjudețul Bihor
  139.Zona de agrement Băile Figa - orașul Becleanjudețul Bistrița-Năsăud
  140.Zona turistică Cugir-Șureanu a orașului Cugirjudețul Alba
  141.Zona turistică a orașului Jimboliajudețul Timiș
  142.Zona turistică a orașului Marghitajudețul Bihor
  143.Zona turistică a comunei Bratcajudețul Bihor
  144.Zona turistică Budureasa-Padiș a comunei Budureasajudețul Bihor
  145.Zona turistică a orașului Comăneștijudețul Bacău
  146.Zona turistică a municipiului Caracaljudețul Olt
  147.Zona turistică Cinciș-Cerna - comuna Teliucu Inferiorjudețul Hunedoara
  148.Zona turistică a comunei Costeștijudețul Vâlcea
  149.Zona turistică a municipiului Făgărașjudețul Brașov
  150.Zona turistică a municipiului Fălticenijudețul Suceava
  151.Zona turistică a comunei Lupenijudețul Harghita
  152.Zona turistică a comunei Pietroasajudețul Bihor
  153.Zona turistică Valea Drăganului a comunei Poienijudețul Cluj
  154.Zona turistică a orașului Siretjudețul Suceava
  155.Zona turistică a comunei Șuncuiușjudețul Bihor
  156.Zona Turistică a comunei Șișeștijudețul Maramureș
  157.Zona turistică a municipiului Târgu Secuiescjudețul Covasna
  158.Zona turistică a comunei Vânători-Neamțjudețul Neamț
  159.Zona turistică Vârtop-Nucetjudețul Bihor
  160.Zona turistică a orașului Vlăhițajudețul Harghita
  161.Zona turistică a municipiului Vulcanjudețul Hunedoara
  (la 22-02-2024, Anexa nr. 5 a fost modificată de Anexa nr. 5 din HOTĂRÂREA nr. 120 din 16 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 22 februarie 2024 )