ORDIN nr. 155 din 2 februarie 2024pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localității Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 12 februarie 2024  Având în vedere Referatul de aprobare nr. DGB/139.458 din 26.01.2024 al Direcției generale biodiversitate, ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 409 din 9.11.2023,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și de faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1),(4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe Strada Paltinului nr. 3A, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, în proximitatea locului unde se află actualul cuib, nu mai departe de 100 de metri de acesta.  +  Articolul 2(1) Derogarea se stabilește de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la migrația de primăvară a berzelor, dar nu mai târziu de 25 martie 2024.(2) Relocarea cuibului de barză se realizează cu personal tehnic de specialitate, în prezența unui reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita și obține autorizația de mediu pentru recoltare/capturare.  +  Articolul 3(1) În termen de cel mult 7 zile de la data relocării, solicitantul are obligația să transmită agenției județene pentru protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de relocare un raport asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute. (2) Modelul raportului asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Agenția județeană pentru protecția mediului transmite Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 4Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităților teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Dan-Ștefan Chiru,
  secretar de stat
  București, 2 februarie 2024.Nr. 155.  +  ANEXĂ
  RAPORT
  asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute
  - model -
  Solicitant .......................................................Specia pentru care s-a acordat derogarea.......................................................Numărul exemplarelor ...........................................Stadiul de dezvoltare ...........................................Starea exemplarelor înainte de prelevare ....................Starea exemplarelor după prelevare ......................Locul de prelevare ........................................................................................................................Data prelevării ...........................................Mijloace, instalații și metode avute în vedere ...............................................................................................................................Stocarea și destinația specimenelor ...................................................................................MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII[ ] În interesul protejării faunei și florei sălbatice, precum și al conservării habitatelor naturale[ ] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri[ ] În interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu[ ] În scopuri de repopulare și reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop[ ] Pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare(Atașați documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)Data .................Semnătura .................
  -----