ORDIN nr. 75 din 25 ianuarie 2024privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 12 februarie 2024    Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (12^1) și (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 5 punctul 7, alineatul (2^11) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^11) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (2^10), pentru contractele de finanțare încheiate în anul 2021, termenul se poate prelungi până la data de 31 mai 2024 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare», până cel târziu la data de 31 martie 2023.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Laurențiu-Alexandru Blaga
    București, 25 ianuarie 2024.Nr. 75.-------