ORDIN nr. 16 din 6 februarie 2024privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 12 februarie 2024    În temeiul dispozițiilor art. 89 alin. (1) și (3) din titlului V - Constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice centrale și la nivel teritorial din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și ale altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 21, ale art. 4 alin. (1) și art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare comisie.  +  Articolul 2(1) Din cadrul comisiei constituite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne fac parte:a) secretarul de stat pentru dialog social;b) director general/director/inspector general sau o persoană cu funcție de conducere, desemnată de către acesta, din cadrul următoarelor structuri: Corpul de control al ministrului, Direcția audit public intern, Direcția generală management operațional, Direcția secretariat general, Direcția generală management resurse umane, Direcția generală logistică, Direcția generală financiară, Direcția generală juridică, Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informațiilor, Direcția medicală, Direcția generală de protecție internă, Direcția generală anticorupție, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General pentru Imigrări;c) reprezentanți numiți de confederațiile patronale reprezentative la nivel național;d) reprezentanți numiți de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național.(2) Președinția comisiei este asigurată de către secretarul de stat pentru dialog social sau, în situații excepționale și cu acordul partenerilor sociali, de către subsecretarul de stat pentru dialog social sau de către un alt reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, împuternicit prin ordin al ministrului.(3) Confederațiile patronale și sindicale reprezentative la nivel național, membre ale comisiei, desemnează, prioritar din cadrul federațiilor reprezentative afiliate, câte un titular și un supleant.(4) În funcție de tematica abordată în cadrul lucrărilor comisiei, la solicitarea confederațiilor patronale și sindicale, membrii titulari sau supleanți ai acestora pot fi asistați de experți, desemnați în baza unui mandat.(5) În funcție de agenda dezbaterilor, la invitația președintelui comisiei, participă la ședințele de dialog social, cu rol de invitați, și reprezentanți ai altor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, la nivel de director general, director sau o persoană cu funcție de conducere, desemnată de către acesta.(6) În vederea asigurării asistenței metodologice, la lucrările comisiei va fi invitat un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, responsabil cu dialogul social.  +  Articolul 3(1) În cadrul comisiei se constituie Subcomisia de dialog social, care va avea ca obiect de activitate dezbaterea proiectelor de acte normative care conțin informații clasificate, cu respectarea legislației incidente în vigoare.(2) Subcomisia de dialog social este condusă de către subsecretarul de stat cu atribuții în domeniul dialogului social sau de către un alt reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, împuternicit prin ordin al ministrului, iar componența ei este stabilită de membrii Comisiei de dialog social.  +  Articolul 4Comisia se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, în baza unei convocări făcute de președintele comisiei.  +  Articolul 5Secretariatul comisiei și al subcomisiei se asigură de către Direcția secretariat general, prin personal anume desemnat.  +  Articolul 6Activitatea comisiei are caracter consultativ și vizează, în special, următoarele aspecte care privesc domeniul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne:a) asigurarea unor relații de parteneriat social între minister, organizațiile patronale și organizațiile sindicale, care să permită o informare reciprocă, permanentă, asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al ministerului sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace și stabilitate socială;b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra inițiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social;c) alte probleme care privesc domeniile de activitate ale ministerului asupra cărora partenerii sociali convin să discute.  +  Articolul 7(1) Comisia dezbate proiectele de acte normative cu impact economic și social inițiate de Ministerul Afacerilor Interne și transmite către ministerul responsabil cu dialogul social și Consiliul Economic și Social minutele ședințelor comisiei în care s-au dezbătut aceste proiecte de acte normative, împreună cu lista de prezență.(2) Secretariatul comisiei va transmite lunar raportarea activității comisiei către ministerul responsabil cu dialogul social și spre informare partenerilor sociali.  +  Articolul 8Componența Comisiei de dialog social va fi transmisă ministerului responsabil cu dialogul social în termen de 30 de zile de la constituire, prin grija secretariatului comisiei.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data constituirii, comisia elaborează și aprobă propriul regulament de funcționare și, după caz, Regulamentul de funcționare al Subcomisiei de dialog social.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcționarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 4 iulie 2013, se abrogă.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
    Marian-Cătălin Predoiu
    București, 6 februarie 2024.Nr. 16. -----