ORDIN nr. 154 din 29 ianuarie 2024privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" și 207 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 2 februarie 2024  Având în vedere dispozițiile art. 96^1, ale art. 115, ale art. 132 alin. (2) și ale art. 230 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 738.055 din 26.01.2024,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“ și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 10 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIFormularul prevăzut în anexa la prezentul ordin se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reținere la sursă, precum și a câștigurilor/pierderilor din transferul aurului de investiții, realizate începând cu 1 ianuarie 2023.  +  Articolul IIIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
  București, 29 ianuarie 2024.Nr. 154.  +  ANEXĂ^1)(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 179/2022)
  INSTRUCȚIUNI
  privind completarea formularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă
  și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“, cod 14.13.01.13/I
  I. Depunerea declarației1. Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri/intermediarii definiți potrivit legislației în materie, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români sau nerezidenți care au în România un sediu permanent, care are calitatea de intermediar, și care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), pentru următoarele tipuri de venituri:a) venituri din dividende;b) venituri din dobânzi;c) venituri sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv;d) venituri sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mică de 365 de zile;e) venituri din lichidarea unei persoane juridice;f) venituri din premii;g) venituri din jocuri de noroc;h) venituri provenite din încasarea bacșișului de către salariați;i) venituri din alte surse, altele decât veniturile provenite din încasarea bacșișului de către salariați și cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;j) venituri din activități independente prevăzute la art. 68^2 din Codul fiscal și venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal.2. În cazul persoanelor fizice nerezidente care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenți români, entitățile prevăzute la art. 96^1 alin. (1) din Codul fiscal au obligația să depună declarația atât pentru contribuabilul persoană fizică nerezidentă care nu face dovada rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, cât și pentru contribuabilul persoană fizică nerezidentă care face dovada rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, potrivit dispozițiilor art. 230 alin. (5) din Codul fiscal.3. Declarația se depune și pentru câștigurile/pierderile din transferul aurului de investiții, potrivit dispozițiilor art. 96^1 alin. (2) din Codul fiscal.4. În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiași plătitor, au fost efectuate plăți privind mai multe tipuri de venituri, se completează un singur formular.5. Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în același formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare pe beneficiari de venit aferente anului de raportare.6. Termenul de depunere a declarației6.1. Declarația se completează și se depune anual:a) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;b) ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, în condițiile art. 105 și 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X“ în căsuța prevăzută în acest scop.6.2. Declarația rectificativă se întocmește pe tipuri de venit și va cuprinde numai pozițiile corectate, declarate eronat în declarația inițială, sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declarația inițială.6.3. În cazul în care declarația se corectează prin eliminarea unei poziții declarate eronat în declarația inițială, se va proceda astfel:a) în tabelul de la cap. IV „Date informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, altele decât cele de la cap. V“, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col. 7-10 se va înscrie cifra „0“ (zero);b) în tabelul de la cap. V „Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende“ se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col. 3-6 se va înscrie cifra „0“ (zero).7. Organul fiscal central competentDeclarația se depune la organul fiscal central la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală.8. Modul de depunere a declarației8.1. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.8.2. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.II. Completarea declarației1. Perioada de raportareÎn rubrica „Anul“ se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2023) anul pentru care se completează declarația.2. Căsuța „Declarație rectificativă“ se completează cu „X“ în cazul declarațiilor rectificative.3. Căsuța „Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală“ se completează cu „X“ în situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.4. În caseta „Cod de identificare fiscală a succesorului“ se înscrie codul de identificare fiscală a succesorului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.5. Cap. I „Date de identificare a plătitorului de venit“5.1. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.5.2. În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența.5.3. În situația în care declarația se completează de către un împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală al persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Funcția/Calitatea“ din formular se înscrie „Împuternicit“.5.4. În cazul în care plătitorul de venit are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO“.5.5. În rubrica „Denumire/Nume, prenume“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de venit.5.6. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.6. Cap. II „Date recapitulative“6.1. Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență și reprezintă situația centralizatoare a datelor declarate la cap. IV și V pe tipuri de venit.6.2. Col. 2-6 se completează cumulat, pe tipuri de venit.7. Cap. III „Date privind natura veniturilor“7.1. Se înscrie (selectează) tipul de venit plătit, corespunzător tipului de venit cuprins în lista de la cap. I „Depunerea declarației“, pct. 1 și 3.7.2. Categoriile „Venituri sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv“ și „Venituri sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mică de 365 de zile“ se selectează în cazul veniturilor sub forma câștigurilor realizate din România și/sau din străinătate din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate pentru care impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă de către intermediarii definiți potrivit legislației în materie, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români sau nerezidenți care au în România un sediu permanent care are calitatea de intermediar.7.3. Categoria „Câștiguri/Pierderi din transferul aurului de investiții“ se selectează în cazul câștigurilor/pierderilor rezultate din transferul aurului de investiții pentru care beneficiarul de venit are obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.7.4. Categoria „Venituri din jocuri de noroc“ se selectează în cazul veniturilor din jocuri de noroc pentru care impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă de către organizatorii sau plătitorii de venituri, impozitul fiind final.7.4.1. Declarația cuprinde și impozitul pe veniturile realizate de nerezidenți la jocurile de noroc practicate în România.7.5. Categoria „Venituri provenite din încasarea bacșișului de către salariați“ se selectează în cazul sumelor provenite din încasarea bacșișului de către salariați, calificate ca venituri din alte surse, pentru care impozitul pe venit datorat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.7.6. Categoria „Venituri din alte surse, altele decât veniturile provenite din încasarea bacșișului de către salariați și cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal“ se selectează în cazul veniturilor din alte surse pentru care impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă de către plătitorii de venituri, impozitul fiind final. În această categorie nu se cuprind:a) veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;b) veniturile provenite din încasarea bacșișului de către salariați, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.7.7. În categoria „Venituri din activități independente prevăzute la art. 68^2 din Codul fiscal și venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal“ se cuprind veniturile prevăzute la art. 68^2 și art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal, realizate de către contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.8. Cap. IV „Date informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, altele decât cele de la cap. V“Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în același formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit. Capitolul se completează pentru tipurile de venituri prevăzute la cap. I „Depunerea declarației“ pct. 1 lit. b)-j) și pct. 3.Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul de venit a reținut impozit la sursă și/sau a efectuat plata veniturilor.Col. 2 - se completează, după caz, „rezident“ sau „nerezident“, potrivit situației fiecărui beneficiar de venit de la momentul realizării venitului.Col. 3 - se completează numai în situația beneficiarilor de venit nerezidenți, înscriindu-se statul al cărui rezident este persoana nerezidentă la momentul realizării venitului.Col. 4 - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.Col. 5 - se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana fizică nerezidentă.Col. 6 - se completează numai în cazul persoanelor fizice nerezidente care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare pentru care, în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul de rezidență al persoanei fizice nerezidente, nu este menționat dreptul de impunere pentru România și respectiva persoană prezintă entității prevăzute la art. 96^1 alin. (1) din Codul fiscal certificatul de rezidență fiscală. În această situație se înscrie „X“ la poziția corespunzătoare beneficiarului de venit.Col. 7 - se înscrie suma reprezentând totalul câștigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din transferul aurului de investiții.Col. 8 - se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din transferul aurului de investiții.Col. 9 - se înscrie baza de calcul al impozitului, reprezentând totalul venitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit într-un an fiscal.1. În cazul veniturilor sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate se înscrie baza de calcul al impozitului, reprezentând totalul câștigului realizat de fiecare beneficiar de venit într-un an fiscal, în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare și instrumentelor financiare derivate.2. Baza de calcul al impozitului se determină potrivit regulilor specifice fiecărui tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.Col. 10 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit calculat și reținut în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.1. În cazul veniturilor sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit calculat și reținut în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit, în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare și instrumentelor financiare derivate.2. Impozitul pe venit se calculează potrivit regulilor specifice fiecărui tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.9. Cap. V „Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende“ se completează de către plătitorii de venituri din dividende, pentru fiecare persoană fizică beneficiară.Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice.Col. 2 - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.Col. 3 - se înscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentând totalul venitului distribuit din dividende, într-un an fiscal.Col. 4 - se înscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentând totalul venitului plătit acționarilor sau asociaților din dividendele distribuite, într-un an fiscal.Col. 5 - se înscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentând baza de calcul al impozitului, într-un an fiscal.Col. 6 - se înscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentând totalul impozitului pe venit calculat și reținut în cursul anului.Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care s-a aprobat distribuirea dividendelor.
  -----