METODOLOGIE din 31 ianuarie 2024privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 1 februarie 2024  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1 din 31 ianuarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 1 februarie 2024.
   +  Articolul 1Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modalității prin care se determină nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenței de furnizare a gazelor naturale au obligația să îl constituie în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024, astfel încât să fie asigurată alimentarea cu gaze naturale a clienților finali în condiții de continuitate și siguranță.  +  Articolul 2Prezenta metodologie se aplică și în cazul producătorilor de energie termică care optează pentru achiziționarea gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale în baza prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației.  +  Articolul 3(1) Abrevierile folosite și termenii utilizați în prezenta metodologie au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) CC - consumator casnic;c) NC - consumator noncasnic;d) OÎ - operatorul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;e) OTS - operatorul de transport și de sistem;f) PET - producător de energie termică;g) PET client direct - producător de energie termică care a optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației;h) SÎ - sistemul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;i) SNT - Sistemul național de transport al gazelor naturale;j) capacitate de înmagazinare - volumul de gaze naturale, exprimat în mii mc și MWh în condiții de bază (T = 288,15 K; p = 101325 Pa), care poate fi înmagazinat într-un depozit subteran în condiții de siguranță, în limita permisă de parametrii dinamici și statici ai zăcământului și de facilitățile de suprafață existente;k) utilizator SÎ - utilizatorul sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu cei definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.  +  Articolul 4(1) Cantitățile de gaze naturale reprezentând stocul minim ce urmează a fi înmagazinat în depozitele de înmagazinare subterană reprezintă 90% din capacitatea de înmagazinare a SÎ la nivel național.(2) În vederea stabilirii nivelului stocului minim, OÎ, PET client direct și titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a transmite ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, următoarele informații:a) OÎ transmite următoarele informații:(i) capacitatea de înmagazinare a depozitelor din care este alcătuit sistemul de înmagazinare operat, exprimată în MWh;(ii) capacitatea disponibilă oferită pentru ciclul de înmagazinare 2024/2025, exprimată în MWh;(iii) cantitățile de gaze naturale existente în depozite, defalcate pe utilizatorii SÎ, exprimate în MWh;(iv) cantitățile de gaze naturale estimate a fi în depozite la data de 1 aprilie 2024.În termen de 3 zile de la finalizarea ciclului de extracție 2023/2024, OÎ comunică nivelul cantităților existente în depozite la data de 1 aprilie 2024;b) PET client direct transmit următoarele informații:(i) cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației, defalcată pe fiecare lună, exprimată în MWh;(ii) cantitatea de gaze naturale deținută în depozitele de înmagazinare din ciclurile anterioare de înmagazinare destinată producerii de energie termică destinată populației, exprimată în MWh;(iii) cantitatea de gaze naturale deținută în depozitele de înmagazinare din ciclurile anterioare de înmagazinare destinată producerii de energie termică destinată populației estimată a fi consumată până la data de 31 martie 2024, exprimată în MWh;c) titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale transmit următoarele informații;(i) cantitatea de gaze naturale deținută în depozitele de înmagazinare din ciclurile anterioare de înmagazinare defalcată pe categorie de client final: CC, NC, PET (consum populație și componenta NC), exprimată în MWh;(ii) cantitatea de gaze naturale deținută în depozitele de înmagazinare din ciclurile anterioare de înmagazinare estimată a fi vândută până la data de 31 martie 2024 defalcată pe categorie de client final: CC, NC, PET (consum populație și componenta NC), exprimată în MWh.(3) Informațiile precizate la alin. (2) lit. b) pct. (i) sunt corelate cu cele transmise către OTS în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare. În situația unor necorelări ANRE poate solicita infamații suplimentare. (4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitarea ANRE, PET client direct corelează informațiile transmise ANRE cu cele transmise OTS.(5) În situația PET client direct care nu transmite sau nu transmite în termen datele solicitate, obligația de înmagazinare se calculează luând în considerare datele transmise către OTS.  +  Articolul 5(1) În vederea stabilirii cantităților de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare au obligația de a le constitui în depozitele de înmagazinare subterană, din stocul minim determinat conform prevederilor art. 4 alin. (1) se scad cantitățile de gaze naturale deținute de OTS în vederea operării și echilibrării SNT și cele destinate stocului minim pentru PET client direct.(2) Stocul minim de gaze naturale al PET client direct reprezintă minimum 30% din cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației.(3) Stocul minim de gaze naturale al titularilor licențelor de furnizare, determinat conform prevederilor alin. (1), este defalcat pe fiecare titular în funcție de ponderea pe care o are cantitatea de gaze naturale vândută clienților finali de către furnizorul respectiv în anul gazier 2022/2023 în totalul cantităților de gaze naturale vândute clienților finali la nivel național.(4) La stabilirea stocului minim obligatoriu a fi constituit se iau în considerare inclusiv cantitățile de gaze naturale ale titularilor licențelor de furnizare a gazelor naturale/PET client direct rămase în depozite din ciclurile anterioare de înmagazinare și comunicate ANRE, conform prevederilor art. 4 alin. (2).  +  Articolul 6(1) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea completă a informațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), ANRE stabilește nivelul stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024, publică pe pagina proprie de internet decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024 și o comunică OÎ și OTS.(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea deciziei prevăzute la alin. (1), titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a stabili și transmite ANRE stocul minim stabilit prin decizia prevăzută la alin. (1) defalcat pe fiecare categorie de client final: CC, NC, PET. Stocul minim aferent clienților PET este defalcat ținând cont de componenta destinată consumului populației, respectiv cea destinată consumului NC.(3) ANRE transmite către OTS stocul minim defalcat la nivel de titular al licenței de furnizare și categorie de client final, respectiv PET client direct, în vederea alocării gazelor naturale în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare. (4) În cazul în care titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale nu transmit sau nu transmit în termen datele conform prevederilor alin. (3), stocul minim se stabilește în baza datelor deținute de ANRE.  +  Articolul 7(1) În situația modificării portofoliilor de clienți finali CC și PET ca urmare a exercitării de către clienții finali a dreptului de schimbare a furnizorului de gaze naturale sau ca urmare a încetării contractelor de furnizare, cantitățile de gaze naturale alocate în baza prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, și capacitățile de înmagazinare aferente se transferă noului furnizor, conform prevederilor anexei nr. 5 la aceasta. (2) În situația modificării portofoliilor de clienți finali ca urmare a schimbării furnizorului de gaze naturale, cantitățile de gaze naturale achiziționate din piața concurențială și înmagazinate, precum și capacitățile rezervate aferente se pot transfera între furnizori în condițiile pieței. (3) Noul furnizor are obligația de a solicita vechiului furnizor transferul cantităților de gaze naturale înmagazinate și al capacității rezervate aferente.(4) În situația în care furnizorii implicați nu convin asupra condițiilor de transfer al cantităților înmagazinate achiziționate în regim concurențial, capacitatea rezervată și neutilizată, aferentă clienților finali care și-au schimbat furnizorul, se transferă obligatoriu noului furnizor. (5) Cantitățile de gaze naturale aferente consumului clienților finali care fac obiectul transferului sunt egale cu cantitățile transmise/considerate de furnizorul inițial în baza cărora a fost calculată și stabilită obligația de înmagazinare, calculate proporțional cu ponderea pe care o are consumul fiecărei categorii în totalul consumului transmis de către furnizor conform prevederilor art. 6 alin. (2).(6) În cazul trecerii PET client direct la furnizare în regim concurențial/furnizare în regim de ultimă instanță, cantitățile de gaze naturale, inclusiv capacitatea rezervată, se transferă între PET client direct și furnizor, în condițiile anexei nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.(7) Prin excepție de la prevederile Regulamentului de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2021, drepturile și obligațiile ce decurg din contractul de înmagazinare încheiat de utilizatorul SÎ de la care se transferă cantitățile de gaze naturale se transferă noului utilizator pentru întreaga capacitate transferată. Utilizatorul SÎ beneficiar al transferului își asumă toate drepturile și obligațiile ce decurg din transfer; OÎ modifică în mod corespunzător contractele încheiate atât cu utilizatorul inițial, cât și cu utilizatorul beneficiar.(8) În situația transferului, valoarea serviciilor de înmagazinare se reduce corespunzător capacităților transferate. (9) În vederea efectuării transferului, utilizatorul inițial și utilizatorul beneficiar de capacitate de înmagazinare încheie un protocol privind transferul de gaze naturale și de capacitate rezervată și îl transmit către OÎ cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior datei de la care se dorește a fi operațional transferul. Protocolul cuprinde cel puțin următoarele informații:a) datele de identificare ale utilizatorului inițial și ale utilizatorului beneficiar; b) datele de identificare ale contractului încheiat între utilizatorul inițial și OÎ sau datele de identificare ale contractului de înmagazinare al utilizatorului mandatat pentru prestarea serviciului de înmagazinare pentru utilizatorii parte din transfer;c) datele de identificare ale contractului încheiat între utilizatorul beneficiar și OÎ sau datele de identificare ale contractului de înmagazinare al utilizatorului mandatat pentru prestarea serviciului de înmagazinare pentru utilizatorii parte din transfer;d) cantitatea de gaze naturale și capacitatea de înmagazinare care fac obiectul transferului;e) data de începere a perioadei de transfer.(10) Programul de înmagazinare este cel convenit cu utilizatorul inițial. Programul de înmagazinare poate fi modificat numai cu acordul OÎ, în funcție de posibilitățile tehnice ale depozitelor de înmagazinare la momentul solicitării.  +  Articolul 8(1) Traiectoria de constituire a stocului minim respectă următoarele obiective intermediare pentru lunile februarie, mai, iulie și septembrie, astfel încât, la data de 1 noiembrie 2024, obligația de constituire a stocului minim să fie îndeplinită în procent de 100%, în conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) 2023/2.633 al Comisiei Europene din 20 noiembrie 2023 de stabilire a traiectoriei de constituire de stocuri cu obiective intermediare pentru 2024 pentru fiecare stat membru care dispune de instalații de înmagazinare subterană a gazelor pe teritoriul său și direct interconectate la zona sa de piață:
  1 februarie1 mai1 iulie1 septembrie1 noiembrie
  40%41%65%85%90%
  (2) Obiectivele intermediare ale traiectoriei de constituire a stocurilor minime se stabilesc în limita unei marje de cinci puncte procentuale.(3) OÎ raportează ANRE situația stocurilor constituite de către utilizatorii SÎ la fiecare dintre termenele prevăzute la alin. (1).(4) În situația în care un titular al licenței de furnizare a gazelor naturale sau un PET client direct nu îndeplinește două obiective consecutive ale traiectoriei de constituire a stocului minim, diferența dintre capacitatea utilizată și cea obligatorie îndeplinirii obiectivului este retrasă de către OÎ. Utilizatorul SÎ are obligația de a achita tariful de rezervare aferent capacității retrase pe toată durata contractului de înmagazinare până la redistribuirea capacității retrase sau a unei părți din aceasta, după caz.(5) Capacitatea retrasă conform prevederilor alin. (4) este redistribuită de către OÎ în conformitate cu prevederile Regulamentului de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2021.
   +  Articolul 9(1) Titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale/PET client direct raportează ANRE nivelul stocului minim constituit în cel mult trei zile lucrătoare de la fiecare dintre termenele prevăzute la art. 8 alin. (1).(2) Titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale care înregistrează modificări în portofoliul de clienți ca urmare a exercitării de către aceștia a dreptului de schimbare a furnizorului de gaze naturale/trecerii la furnizarea în regim de ultimă instanță, precum și PET client direct care înregistrează modificări ale necesarului de consum ca urmare a trecerii la furnizarea în regim concurențial/furnizarea în regim de ultimă instanță, în întregime sau parțial, au obligația de a transmite ANRE, odată cu raportarea prevăzută la alin. (1), situații centralizatoare aferente modificărilor portofoliilor de clienți/necesarului de consum intervenite în perioada cuprinsă între raportări, situații întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, în format electronic - fișier tip Excel, semnate și însușite de către reprezentantul legal al titularilor de licență de furnizare a gazelor naturale/PET client direct.(3) Obligațiile de constituire a stocului minim aferente titularilor licențelor de furnizare a gazelor naturale/PET client direct care au comunicat în conformitate cu prevederile alin. (2) modificări ale portofoliului de clienți finali/necesarului de consum se verifică luând în considerare cantitățile transferate, în funcție de sensul transferului, predare sau preluare. (4) În situația constituirii stocului minim prin încheierea de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantități de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale se vor preciza denumirea vânzătorului și cantitatea contractată (în cazul în care există mai multe asemenea contracte pentru îndeplinirea obligației, informațiile se vor comunica pentru fiecare contract în parte).(5) Vânzătorul prevăzut la alin. (4) are obligația de a raporta atât nivelul stocului constituit în nume propriu, cât și pe cel constituit pentru cumpărător.(6) În situația constituirii stocului minim prin încheierea de contracte de mandat cu un alt furnizor în vederea înmagazinării gazelor naturale se vor preciza denumirea furnizorului mandatat și cantitatea pentru care se acordă mandatul (în cazul în care există mai multe asemenea contracte pentru îndeplinirea obligației, informațiile se vor comunica pentru fiecare contract în parte).(7) Furnizorul mandatat prevăzut la alin. (6) are obligația de a raporta atât nivelul stocului minim constituit în nume propriu, cât și pe cel constituit pentru mandatar.  +  ANEXĂla metodologie
  Situație centralizatoare - clienți finali ieșiți din portofoliu
  Tipul cliențilorNr. clienți ieșiți din portofoliu în perioada de raportare Denumirea furnizorului nouCantitatea destinată constituirii stocului minim pentru clienții transferați în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024(MWh)Cantitatea de gaze naturale injectată în depozite pentru clienții transferați până la data încetării contractului de furnizare(MWh)Cantitatea de gaze naturale transferată în perioada de raportare(MWh)
  În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022În condiții de piață concurențialăÎn baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022În condiții de piață concurențialăÎn baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022În condiții de piață concurențială
  CC
  PET(destinat pentru consumul populației)
  PET(componenta NC)
  NC
  NOTĂ:Pentru CC și PET se va preciza cantitatea alocată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, iar pentru componenta NC, cantitatea estimată de furnizor.
  Situație centralizatoare - clienți finali intrați în portofoliu
  Tipul clientuluiNr. clienți intrați în portofoliu în perioada de raportareDenumirea vechiului furnizorCantitatea transferată de la vechiul furnizor din depozitele de înmagazinare pentru clienții preluați(MWh)Cantitatea de gaze naturale transferată de la vechiul furnizor pentru clienții preluați în vederea înmagazinării (rest de înmagazinat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022)(MWh) Cantitatea totală de gaze naturale transferată în perioada de raportare(MWh)
  În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022În condiții de piață concurențialăÎn baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022În condiții de piață concurențială
  CC
  PET (destinat pentru consumul populației)
  PET (componenta NC)
  NC

  PET client direct
  Tipul locului de consumNr. locuri de consum transferate la furnizor în perioada de raportare Denumirea furnizorului Cantitatea destinată constituirii stocului minim în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024, pentru locurile de consum transferate (MWh)Cantitatea de gaze naturale injectată în depozite pentru pentru locurile de consum transferate până la data transferului către furnizor(MWh)Cantitatea de gaze naturale transferată în perioada de raportare (MWh)
  În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022În condiții de piață concurențialăÎn baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022În condiții de piață concurențialăÎn baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022În condiții de piață concurențială
  ≤ 28.000 MWh
  > 28.000 MWh
  -------