ORDIN nr. 1 din 31 ianuarie 2024pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 1 februarie 2024    Având în vedere prevederile art. 140, ale art. 143 alin. (1) lit. q) și alin. (2^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 6a alin. (1) lit. b), ale art. 6b alin. (1) lit. a) și g) din Regulamentul (UE) 2017/1.938 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 1 din Regulamentul (UE) 2023/2.633 al Comisiei Europene din 20 noiembrie 2023 de stabilire a traiectoriei de constituire de stocuri cu obiective intermediare pentru 2024 pentru fiecare stat membru care dispune de instalații de înmagazinare subterană a gazelor pe teritoriul său și direct interconectate la zona sa de piață, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale, inclusiv producătorii de gaze naturale și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale în baza prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare PET client direct, își îndeplinesc obligația privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin:a) înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenței de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; și/saub) încheierea, până la data de 31 octombrie 2024, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantități de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale; și/sauc) încheierea de contracte de mandat cu un alt furnizor, în vederea înmagazinării gazelor naturale.(2) Titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale, inclusiv producătorii de gaze naturale și PET client direct prevăzuți la alin. (1), au obligația de constituire a stocului minim până la data de 1 noiembrie 2024.  +  Articolul 3(1) Prin excepție de la prevederile Regulamentului de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 10 ianuarie 2022, pe durata de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru etapa de injecție 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024 solicitanții pot depune cererile de acces la sistemul de înmagazinare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024.(2) Accesul la capacitatea de înmagazinare se asigură cu prioritate titularilor licențelor de furnizare a gazelor naturale, respectiv PET client direct, în limita cantităților prevăzute în decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024.(3) Ulterior termenului prevăzut la alin. (1), capacitatea de înmagazinare disponibilă se alocă pe baza principiului „primul venit - primul servit“, inclusiv solicitanților care nu au obligația constituirii stocului minim de gaze în depozitele de înmagazinare subterană.  +  Articolul 4Titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale, inclusiv producătorii de gaze naturale, PET client direct, și operatorii de înmagazinare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc îndeplinirea acestora.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Metodologia privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 27 februarie 2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    George-Sergiu Niculescu
    București, 31 ianuarie 2024.Nr. 1.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturaleobligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinaresubterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024