ORDIN nr. 85 din 12 ianuarie 2024pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 26 ianuarie 2024  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) Directiva (UE) 2022/2.464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 322 din data de 16 decembrie 2022;2. La punctul 491, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Entitățile prevăzute la pct. 9 alin. (4) raportează informații privind principalele resurse necorporale și explică în ce fel modelul de afaceri al entității depinde în mod fundamental de astfel de resurse și în ce fel resursele respective reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate.3. Punctele 492^1-492^8, 556^1-556^7 și 564^1 se abrogă.4. După capitolul 7 se introduc trei noi capitole, capitolele 7^1-7^3, cu următorul cuprins:  +  Capitolul 7^1 Raportarea privind durabilitatea  +  Secţiunea 7^1.1 Arie și prevederi generale492^9. - Prevederile prezentului capitol se aplică entităților prevăzute la pct. 9 alin. (4).492^10. - În înțelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiții:1. aspecte de durabilitate înseamnă factori de mediu, factori sociali și care privesc drepturile omului și factori de guvernanță, inclusiv factori de durabilitate, astfel cum sunt definiți la art. 2 pct. 24 din Regulamentul (UE) 2019/2.088^1;^1 Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).2. raportare privind durabilitatea înseamnă raportarea de informații referitoare la aspecte de durabilitate în conformitate cu secțiunile 7^1.2, 7^1.3 și capitolul 7^2;3. resurse necorporale esențiale înseamnă resurse fără substanță fizică de care depinde în mod fundamental modelul de afaceri al entității și care reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate;4. prestator independent de servicii de asigurare înseamnă un organism de evaluare a conformității acreditat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30) pentru activitatea specifică de evaluare a conformității menționată la art. 34 alin. (1) al doilea paragraf lit. (aa) din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.  +  Secţiunea 7^1.2 Raportarea privind durabilitatea492^11. (1) Entitățile prevăzute la pct. 9 alin. (4) includ în raportul administratorilor informațiile necesare pentru înțelegerea impactului entității asupra aspectelor de durabilitate și informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanța și poziția entității.(2) Informațiile menționate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul administratorilor, într-o secțiune specifică a raportului administratorilor.492^12. - Informațiile menționate la pct. 492^11 conțin:a) o descriere succintă a modelului de afaceri și a strategiei entității, inclusiv cu privire la:(i) reziliența modelului de afaceri și a strategiei entității în relație cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;(ii) oportunitățile pentru entitate în legătură cu aspectele de durabilitate;(iii) planurile entității, inclusiv acțiunile de punere în aplicare și planurile financiare și de investiții conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri și strategia sa sunt compatibile cu tranziția către o economie durabilă și cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice adoptat la 12 decembrie 2015 (denumit în continuare Acordul de la Paris) și cu obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European și al Consiliului^2, precum și, după caz, expunerea entității la activități legate de cărbune, petrol și gaze;^2 Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1.999 (Legea europeană a climei) (JO L 243, 9.7.2021, p. 1).(iv) modul în care modelul de afaceri și strategia entității țin seama de interesele părților interesate ale entității și de impactul entității asupra aspectelor de durabilitate;(v) modul în care strategia entității a fost pusă în aplicare în ceea ce privește aspectele de durabilitate;b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de entitate, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puțin pentru 2030 și 2050, o descriere a progreselor înregistrate de entitate în vederea atingerii obiectivelor respective și o declarație din care să reiasă dacă obiectivele entității legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi științifice concludente;c) o descriere a rolului organelor de administrație, de conducere și de supraveghere în ceea ce privește aspectele de durabilitate, precum și a cunoștințelor de specialitate și a competențelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoștințe de specialitate și de competențe;d) o descriere a politicilor entității în ceea ce privește aspectele de durabilitate;e) informații despre existența unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziția membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere;f) o descriere:(i) a procesului de diligență necesară pus în aplicare de entitate în ceea ce privește aspectele de durabilitate și, după caz, în conformitate cu cerințele Uniunii aplicabile entităților de a desfășura un proces de diligență necesară;(ii) a principalului impact negativ real sau potențial legat de operațiunile proprii ale entității și de lanțul său valoric, inclusiv de produsele și serviciile sale, de relațiile sale de afaceri și de lanțul său de aprovizionare, a acțiunilor întreprinse pentru a identifica și monitoriza impactul respectiv și alte efecte negative pe care entitatea trebuie să le identifice în temeiul altor cerințe ale Uniunii privind desfășurarea de către entități a unui proces de diligență necesară;(iii) a oricăror acțiuni întreprinse de entitate pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potențial, precum și a rezultatului unor astfel de acțiuni;g) o descriere a principalelor riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv o descriere a principalelor relații de dependență a entității de astfel de aspecte, precum și a modului în care entitatea gestionează riscurile respective;h) indicatorii relevanți pentru prezentările de informații menționate la lit. a) - g).492^13. (1) Entitatea raportează procesul desfășurat pentru identificarea informațiilor pe care le-a inclus în raportul administratorilor în conformitate cu pct. 492^11.(2) Informațiile enumerate la pct. 492^12 includ informații referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu și lung, după caz. 492^14. (1) Dacă este cazul, informațiile menționate la pct. 492^11-492^13 conțin informații cu privire la propriile operațiuni ale entității și la lanțul său valoric, inclusiv la produsele și serviciile sale, la relațiile sale de afaceri și lanțul său de aprovizionare.În primii trei ani de aplicare a cerințelor de raportare privind durabilitatea și în cazul în care nu sunt disponibile toate informațiile necesare privind lanțul valoric al entității, entitatea explică eforturile depuse pentru a obține informațiile necesare privind lanțul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obținute toate informațiile necesare și planurile sale pentru a obține informațiile necesare în viitor.(2) Dacă este cazul, informațiile menționate la pct. 492^11-492^13 conțin, de asemenea, trimiteri la alte informații incluse în raportul administratorilor în conformitate cu capitolul 7 și la sumele raportate în situațiile financiare anuale, precum și explicații suplimentare cu privire la acestea.(3) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca astfel de omisiuni să nu împiedice înțelegerea corectă și echilibrată a dezvoltării, a performanței și a poziției entității și a impactului activității sale.492^15. - Entitatea raportează informațiile menționate la pct. 492^12-492^14 în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.492^16. - Conducerea entității informează reprezentanții lucrătorilor la nivelul corespunzător și discută cu aceștia despre informațiile relevante și mijloacele de obținere și de verificare a informațiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanților lucrătorilor se comunică, după caz, organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere relevante.492^17. - Se consideră că entitățile care îndeplinesc cerințele prevăzute la pct. 492^11-492^15 au respectat cerința prevăzută la pct. 491 alin. (1).492^18. (1) Dacă sunt îndeplinite condițiile de la alin. (3), o filială este scutită de la obligațiile prevăzute la pct. 492^11-492^15 în cazul în care aceasta și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei societăți-mamă, întocmit în conformitate cu secțiunile 7^1.3 și 8.14. O entitate care este filială a unei societăți-mamă stabilite într-o țară terță este, de asemenea, scutită de obligațiile prevăzute la pct. 492^11-492^15 în cazul în care entitatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societății-mamă stabilite într-o țară terță și în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.(2) Entitatea prevăzută la alin. (1) este denumită în continuare filială scutită.(3) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică în următoarele condiții:a) raportul administratorilor al filialei scutite conține toate informațiile următoare:(i) denumirea și sediul social ale societății-mamă care raportează informații la nivel de grup în conformitate cu prezentul capitol;(ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societății-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societății-mamă, astfel cum se menționează la alin. (1), și către opinia de asigurare menționată la pct. 563 alin. (4) lit. a^1) sau către opinia de asigurare menționată la lit. b);(iii) faptul că entitatea este scutită de obligațiile prevăzute la pct. 492^11-492^15;b) dacă societatea-mamă este stabilită într-o țară terță, raportarea sa consolidată privind durabilitatea și opinia de asigurare cu privire la raportarea consolidată privind durabilitatea, elaborată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului aplicabil respectivei societăți-mamă, se publică în conformitate cu secțiunea 9.1 și cu legislația în vigoare;c) dacă societatea-mamă este stabilită într-o țară terță, informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13), care acoperă activitățile desfășurate de filiala scutită stabilită în Uniune și de filialele sale, sunt incluse în raportul administratorilor al filialei scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o țară terță.(4) În cazul filialei scutite, raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societății-mamă se publică în limba română. Orice traducere necertificată include o declarație în acest sens.  +  Secţiunea 7^1.3 Raportarea consolidată privind durabilitatea492^19. (1) Societățile-mamă ale unui grup mare includ în raportul consolidat al administratorilor informațiile necesare pentru înțelegerea impactului grupului asupra aspectelor de durabilitate și informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanța și poziția grupului.(2) Informațiile menționate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul consolidat al administratorilor, într-o secțiune specifică a raportului consolidat al administratorilor.492^20. (1) Informațiile menționate la pct. 492^19 conțin:a) o descriere succintă a modelului de afaceri și a strategiei grupului, inclusiv cu privire la:(i) reziliența modelului de afaceri și a strategiei grupului în relație cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;(ii) oportunitățile pentru grup în legătură cu aspectele de durabilitate;(iii) planurile grupului, inclusiv acțiunile de punere în aplicare și planurile financiare și de investiții conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri și strategia sa sunt compatibile cu tranziția către o economie durabilă și cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris și cu obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119, precum și, după caz, expunerea grupului la activități legate de cărbune, petrol și gaze;(iv) modul în care modelul de afaceri și strategia grupului țin seama de interesele părților interesate ale grupului și de impactul grupului asupra aspectelor de durabilitate;(v) modul în care strategia grupului a fost pusă în aplicare în ceea ce privește aspectele de durabilitate;b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de grup, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puțin pentru 2030 și 2050, o descriere a progreselor înregistrate de grup în vederea atingerii obiectivelor respective și o declarație din care să reiasă dacă obiectivele grupului legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi științifice concludente;c) o descriere a rolului organelor de administrație, de conducere și de supraveghere în ceea ce privește aspectele de durabilitate, precum și a cunoștințelor de specialitate și a competențelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoștințe de specialitate și de competențe; d) o descriere a politicilor grupului în ceea ce privește aspectele de durabilitate;e) informații despre existența unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziția membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere;f) o descriere:(i) a procesului de diligență necesară pus în aplicare de grup în ceea ce privește aspectele de durabilitate și, după caz, în conformitate cu cerințele Uniunii aplicabile entităților de a desfășura un proces de diligență necesară;(ii) a principalului impact negativ real sau potențial legat de operațiunile proprii ale grupului și de lanțul său valoric, inclusiv de produsele și serviciile sale, de relațiile sale de afaceri și de lanțul său de aprovizionare, a acțiunilor întreprinse pentru a identifica și monitoriza impactul respectiv și alte efecte negative pe care societatea-mamă trebuie să le identifice în temeiul altor cerințe ale Uniunii privind desfășurarea unui proces de diligență necesară;(iii) a oricăror acțiuni întreprinse de grup pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potențial, precum și a rezultatului unor astfel de acțiuni;g) o descriere a principalelor riscuri pentru grup aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv a principalelor relații de dependență a grupului de astfel de aspecte, precum și a modului în care grupul gestionează riscurile respective;h) indicatorii relevanți pentru prezentările de informații menționate la lit. a)-g).(2) Societățile-mamă raportează procesul desfășurat pentru identificarea informațiilor pe care le-au inclus în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu pct. 492^19. (3) Informațiile enumerate la alin. (1) includ informații referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu și lung, după caz.492^21. (1) Dacă este cazul, informațiile menționate la pct. 492^20 conțin informații cu privire la propriile operațiuni ale grupului și la lanțul său valoric, inclusiv la produsele și serviciile sale, la relațiile sale de afaceri și lanțul său de aprovizionare.În primii trei ani de aplicare a cerințelor de raportare privind durabilitatea și în cazul în care nu sunt disponibile toate informațiile necesare privind lanțul valoric al societății-mamă, societatea-mamă explică eforturile depuse pentru a obține informațiile necesare privind lanțul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obținute toate informațiile necesare și planurile sale pentru a obține informațiile necesare în viitor.(2) Dacă este cazul, informațiile menționate la pct. 492^20 conțin, de asemenea, trimiteri la alte informații incluse în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu secțiunea 8.14 și la sumele raportate în situațiile financiare consolidate, precum și explicații suplimentare cu privire la acestea.(3) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot să fie omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat corespunzător al membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, cu condiția ca astfel de omisiuni să nu împiedice înțelegerea corectă și echilibrată a dezvoltării, a performanței și a poziției grupului și a impactului activității sale.492^22. (1) În cazul în care entitatea care raportează constată că există diferențe semnificative între riscurile la care este expus grupul sau impactul pe care îl are acesta și riscurile la care este expusă sau sunt expuse una sau mai multe filiale ale sale ori impactul acesteia sau acestora, entitatea face posibilă înțelegerea adecvată, după caz, a riscurilor la care este expusă sau sunt expuse filiala sau filialele în cauză și impactul acesteia sau acestora.(2) Entitățile indică filialele incluse în consolidare care sunt exceptate de la raportarea anuală sau consolidată privind durabilitatea în temeiul pct. 492^17, respectiv al pct. 492^25.(3) Societățile-mamă raportează informațiile menționate la pct. 492^19-492^21 în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.492^23. - Conducerea societății-mamă informează reprezentanții lucrătorilor la nivelul corespunzător și discută cu aceștia despre informațiile relevante și mijloacele de obținere și de verificare a informațiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanților lucrătorilor se comunică, după caz, organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere relevante.492^24. - Se consideră că societățile-mamă care îndeplinesc cerințele prevăzute la pct. 492^19-492^22 au respectat cerințele prevăzute la pct. 491 alin. (1) și la secțiunea 7^1.2.492^25. (1) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (3), o societate-mamă care este filială este scutită de obligațiile prevăzute la pct. 492^19-492^22 dacă societatea-mamă respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei alte entități, întocmit în conformitate cu secțiunea 8.14 și cu prezenta secțiune. O societate-mamă care este filială a unei societăți-mamă stabilite într-o țară terță este, de asemenea, scutită de obligațiile prevăzute la pct. 492^19-492^22 în cazul în care societatea-mamă respectivă și filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societății-mamă stabilite într-o țară terță și în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.(2) Entitatea prevăzută la alin. (1) este denumită în continuare societate-mamă scutită. (3) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică în următoarele condiții:a) raportul administratorilor al societății-mamă scutite conține toate informațiile următoare:(i) denumirea și sediul social ale societății-mamă care raportează informații la nivel de grup în conformitate cu prezenta secțiune;(ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societății-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societății-mamă, astfel cum se menționează la alin. (1), și către opinia de asigurare menționată la pct. 563 alin. (4) lit. a^1) sau către opinia de asigurare menționată la lit. b);(iii) faptul că societatea-mamă este scutită de obligațiile prevăzute la pct. 492^19-492^22;b) dacă societatea-mamă este stabilită într-o țară terță, raportarea sa consolidată privind durabilitatea și opinia de asigurare exprimată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului intern aplicabil societății-mamă se publică în conformitate cu secțiunea 9.1 și cu legislația în vigoare; c) în cazul în care societatea-mamă este stabilită într-o țară terță, informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care reglementează activitățile desfășurate de filiala stabilită în Uniune care este scutită de obligația de raportare privind durabilitatea în temeiul pct. 492^18, sunt incluse în raportul administratorilor al societății-mamă scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o țară terță.(4) În cazul societății-mamă scutite conform prezentului punct, raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societății-mamă se publică în limba română. Orice traducere necertificată include o declarație în acest sens.  +  Secţiunea 7^1.4 Formatul de raportare electronic unic492^26. - Entitățile supuse cerințelor prezentului capitol își întocmesc raportul administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic (JO L 143, 29.5.2019, p. 1) și își marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv.492^27. - Societățile-mamă supuse cerințelor prezentului capitol își întocmesc raportul consolidat al administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 și marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv.  +  Capitolul 7^2 Raportarea referitoare la entități din țări terțe  +  Secţiunea 7^2.1 Rapoartele privind durabilitatea referitoare la entități din țări terțe492^28. (1) O filială cu sediul în România a cărei societate-mamă finală este reglementată de dreptul unei țări terțe trebuie să publice și să pună la dispoziție un raport privind durabilitatea care să conțină informațiile prevăzute la pct. 492^12 lit. a) pct. (ii)-(v), lit. b)-f) și, după caz, lit. h), la nivelul grupului respectivei societăți-mamă finale din țara terță.(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai filialelor din categoria entităților menționate la pct. 492^9.(3) O sucursală situată pe teritoriul național care este sucursala unei entități reglementate de dreptul unei țări terțe, care fie nu face parte dintr-un grup, fie este deținută în ultimă instanță de o entitate constituită în conformitate cu dreptul unei țări terțe, trebuie să publice și să pună la dispoziția publicului un raport privind durabilitatea care să conțină informațiile menționate la pct. 492^12 lit. a) pct. (ii)-(v), lit. b)-f) și, după caz, lit. h), la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivelul individual al entității dintr-o țară terță.(4) Prevederile alin. (3) se aplică sucursalei numai în cazul în care entitatea dintr-o țară terță nu are o filială, astfel cum se menționează la alin. (1), și în cazul în care sucursala a generat o cifră de afaceri netă de peste 40 de milioane euro în exercițiul financiar precedent.(5) Prevederile alin. (1) și (3) se aplică filialelor sau sucursalelor menționate la alineatele respective numai în cazul în care entitatea dintr-o țară terță, la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivel individual, a generat o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane euro în Uniune pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.(6) În înțelesul prezentului capitol, cifră de afaceri netă înseamnă veniturile astfel cum sunt definite de cadrul de raportare financiară pe baza căreia sunt întocmite situațiile financiare ale entității sau în sensul cadrului respectiv.492^29. (1) Raportul privind durabilitatea comunicat de filială, astfel cum se menționează la pct. 492^28, trebuie întocmit în conformitate cu standardele adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 40b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.(2) Prin derogare de la alin. (1), raportul privind durabilitatea menționat la pct. 492^28 poate fi întocmit în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.(3) În cazul în care informațiile cerute pentru întocmirea raportului privind durabilitatea menționat la alin. (1) nu sunt disponibile, filiala menționată la pct. 492^28 îi solicită entității dintr-o țară terță să îi transmită toate informațiile necesare pentru a-și putea îndeplini obligațiile.(4) În cazul în care nu sunt transmise toate informațiile solicitate, filiala menționată la pct. 492^28 întocmește, publică și pune la dispoziție raportul privind durabilitatea menționat la acel punct, care conține toate informațiile aflate în posesia sa, obținute sau dobândite, și face o declarație în care precizează că entitatea dintr-o țară terță nu a pus la dispoziție informațiile necesare.492^30. (1) Raportul privind durabilitatea menționat la pct. 492^28 trebuie publicat însoțit de o opinie de asigurare emisă de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului intern al entității dintr-o țară terță sau al legislației naționale.(2) În cazul în care entitatea dintr-o țară terță nu transmite opinia de asigurare în conformitate cu alin. (1), filiala face o declarație în care precizează că entitatea dintr-o țară terță nu a pus la dispoziție opinia de asigurare necesară.  +  Secţiunea 7^2.2 Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea și punerea la dispoziție a rapoartelor privind durabilitatea referitoare la entități din țări terțe492^31. (1) Sucursalele entităților din țări terțe au responsabilitatea de a se asigura, făcând uz optim de cunoștințele și mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu secțiunea 7^2.1 și că este publicat și pus la dispoziție în conformitate cu secțiunea 7^2.3.(2) Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale filialelor menționate la secțiunea 7^2.1 au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoștințele și mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu secțiunea respectivă și că este publicat și pus la dispoziție în conformitate cu secțiunea 7^2.3.  +  Secţiunea 7^2.3 Publicarea492^32. (1) Filialele și sucursalele menționate la pct. 492^28 își publică raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare și, după caz, cu declarația menționată la pct. 492^29 alin. (4), în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul, în conformitate cu legislația în vigoare.(2) În cazul în care raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare și, după caz, cu declarația, nu este publicat în conformitate cu alin. (1), în termen de cel mult 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care se întocmește raportul, acestea sunt publicate pe site-ul internet al filialei sau al sucursalei, astfel cum se menționează la pct. 492^28.  +  Capitolul 7^3 Dispoziții tranzitorii492^33. (1) Până la 6 ianuarie 2030, o filială din Uniune care intră sub incidența secțiunii 7^1.2 sau a secțiunii 7^1.3 și a cărei societate-mamă nu este reglementată de dreptul unui stat membru poate să întocmească raportarea consolidată privind durabilitatea în conformitate cu cerințele secțiunii 7^1.3, care să includă toate filialele din Uniune ale societății-mamă respective care intră sub incidența prevederilor comunitare referitoare la raportarea privind durabilitatea la nivel individual sau consolidat.(2) Până la 6 ianuarie 2030, raportarea consolidată privind durabilitatea menționată la alin. (1) poate să includă informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care acoperă activitățile desfășurate de toate filialele din Uniune ale societății-mamă menționate la alin. (1), care intră sub incidența prevederilor comunitare referitoare la raportarea privind durabilitatea la nivel individual sau consolidat.(3) Filiala din Uniune menționată la alin. (1) trebuie să fie una dintre filialele din Uniune ale grupului care a generat cea mai mare cifră de afaceri din Uniune în cel puțin unul dintre cele cinci exerciții financiare precedente, pe bază consolidată, după caz.(4) Raportarea consolidată privind durabilitatea menționată la alin. (1) și (2) se publică în conformitate cu secțiunea 9.1.(5) În scopul scutirii prevăzute la pct. 492^18 și 492^25, raportarea în conformitate cu alin. (1) și (2) se consideră a reprezenta raportare de către o societate-mamă la nivel de grup în ceea ce privește entitățile incluse în consolidare. Se consideră că raportarea în conformitate cu alin. (2) îndeplinește condițiile menționate la pct. 492^18 alin. (3) lit. c) și, respectiv, la pct. 492^25 alin. (3) lit. c).5. Punctul 558 se modifică și va avea următorul cuprins:558. (1) Situațiile financiare anuale aprobate corespunzător și raportul administratorilor, în formatul de raportare electronic menționat la secțiunea 7^1.4, dacă este cazul, împreună cu opinia și declarația furnizate de auditorul statutar sau de firma de audit menționată la secțiunea 10.1, respectiv raportul cenzorilor, după caz, se publică în conformitate cu legislația în vigoare.(2) În cazul în care un prestator independent de servicii de asigurare emite opinia menționată la pct. 563 alin. (4) lit. a^1), respectiva opinie se publică împreună cu documentele menționate la alin. (1).6. La punctul 562, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:562. (1) Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a asigura ca următoarele documente să fie întocmite și publicate în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări, cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815, cu standardele de raportare privind durabilitatea și cu cerințele secțiunii 7^1.4:a) situațiile financiare anuale și raportul administratorilor; șib) situațiile financiare consolidate și rapoartele consolidate ale administratorilor.7. Denumirea capitolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul 10 Auditul și asigurarea raportării privind durabilitatea8. La punctul 563 alineatul (4) litera a), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:(ii) întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele legale aplicabile, cu excepția cerințelor referitoare la raportarea privind durabilitatea prevăzute la capitolul 7^1;9. La punctul 563 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) dacă este cazul, exprimă o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce privește conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerințele aplicabile, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b sau al art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, procesul desfășurat de entitate pentru identificarea informațiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea și conformitatea cu cerința de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu art. 29d din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, precum și în ceea ce privește conformitatea cu cerințele de raportare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852;10. La punctul 563, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Opinia menționată la alin. (4) lit. a^1) este exprimată de auditorul statutar sau firma de audit care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare sau de un alt auditor statutar sau o altă firmă de audit.  +  Articolul II(1) Modificările și completările prevăzute la articolul I se aplică pentru exercițiile financiare care încep la următoarea dată:a) 1 ianuarie 2024:(i) de către entitățile de interes public care depășesc, la data bilanțului, criteriile prevăzute la pct. 9 alin. (4) din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar;(ii) de către entitățile de interes public, care sunt societăți-mamă ale unui grup mare, care depășesc, la data bilanțului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar;b) 1 ianuarie 2025:(i) de către entitățile care depășesc criteriile prevăzute la pct. 9 alin. (4) din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, altele decât entitățile menționate la lit. a) pct. (i);(ii) de către entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup mare, altele decât cele menționate la lit. a) pct. (ii);c) 1 ianuarie 2028, de către entitățile prevăzute la secțiunea 7^2.1 din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului articol de la începutul primului exercițiu financiar ales, care începe ulterior următoarei date:a) 1 ianuarie 2024:(i) de către entitățile de interes public care depășesc, la data bilanțului, criteriile prevăzute la pct. 9 alin. (4) din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar;(ii) de către entitățile de interes public, care sunt societăți-mamă ale unui grup mare, care depășesc, la data bilanțului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar;b) 1 ianuarie 2025:(i) de către entitățile care depășesc criteriile prevăzute la pct. 9 alin. (4) din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, altele decât entitățile menționate la lit. a) pct. (i);(ii) de către entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup mare, altele decât cele menționate la lit. a) pct. (ii);c) 1 ianuarie 2028, de către entitățile prevăzute la secțiunea 7^2.1 din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 15, a doua liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:– Directiva (UE) 2022/2.464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 322 din data de 16 decembrie 2022.2. În anexa nr. 1, la punctul 18 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce privește organele de administrație, de conducere și de supraveghere ale entității referitor la aspecte de gen și la alte aspecte, cum ar fi vârsta, dizabilitățile sau educația și experiența profesională, obiectivele respectivei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare și rezultatele obținute în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declarația trebuie să conțină o explicație în acest sens.3. În anexa nr. 1, la punctul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Se consideră că entitățile care intră sub incidența capitolului 7^1 au respectat obligația prevăzută la alin. (1) lit. f) în cazul în care includ informațiile prevăzute la litera respectivă în raportarea lor privind durabilitatea și o referință la aceste informații figurează în declarația privind guvernanța corporativă.4. În anexa nr. 1, punctul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:30. (1) Situațiile financiare anuale aprobate corespunzător și raportul administratorilor, în formatul de raportare electronic menționat la secțiunea 7^1.4, dacă este cazul, împreună cu opinia și declarația furnizate de auditorul statutar sau de firma de audit menționată la secțiunea 6.1, se publică în conformitate cu legislația în vigoare.(2) În cazul în care un prestator independent de servicii de asigurare emite opinia menționată la pct. 34 alin. (2) lit. a^1), respectiva opinie se publică împreună cu documentele menționate la alin. (1).5. În anexa nr. 1, la punctul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:33. (1) Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a asigura ca următoarele documente să fie întocmite și publicate în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări, cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815, cu standardele de raportare privind durabilitatea și cu cerințele secțiunii 7^1.4:a) situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și declarația privind guvernanța corporativă, în cazurile în care sunt prezentate separat; șib) situațiile financiare consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor și declarația consolidată privind guvernanța corporativă, în cazurile în care sunt prezentate separat.6. În anexa nr. 1, denumirea capitolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul 6 Auditul și asigurarea raportării privind durabilitatea7. În anexa nr. 1, la punctul 34 alineatul (2) litera a), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:(ii) întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele legale aplicabile, cu excepția cerințelor referitoare la raportarea privind durabilitatea prevăzute la capitolul 7^1;8. În anexa nr. 1, la punctul 34 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) dacă este cazul, exprimă o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce privește conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerințele aplicabile, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b sau al art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, procesul desfășurat de entitate pentru identificarea informațiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea și conformitatea cu cerința de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu art. 29d din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, precum și în ceea ce privește conformitatea cu cerințele de raportare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852;9. În anexa nr. 1, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 34^1, cu următorul cuprins:34^1. Opinia menționată la pct. 34 alin. (2) lit. a^1) este exprimată de auditorul statutar sau firma de audit care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare sau de un alt auditor statutar sau o altă firmă de audit.10. În anexa nr. 1, punctul 36 și capitolul 7 „Informații nefinanciare și informații privind diversitatea“ se abrogă.11. În anexa nr. 1, după capitolul 7 se introduc trei noi capitole, capitolele 7^1-7^3, cu următorul cuprins:  +  Capitolul 7^1 Raportarea privind durabilitatea  +  Secţiunea 7^1.1 Arie și prevederi generale48^3. (1) Prevederile prezentului capitol se aplică următoarelor categorii de entități:1. entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din ordin;2. entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) și alin. (2^1) din ordin care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) pct. 2 sunt denumite, în înțelesul prezentelor reglementări, entități mijlocii și mari.(3) În înțelesul prezentului capitol, cifra de afaceri netă are înțelesul veniturilor, astfel cum sunt definite de IFRS-uri.48^4. (1) În înțelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiții:1. aspecte de durabilitate înseamnă factori de mediu, factori sociali și care privesc drepturile omului și factori de guvernanță, inclusiv factori de durabilitate, astfel cum sunt definiți la art. 2 pct. 24 din Regulamentul (UE) 2019/2.088^3;^3 Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).2. raportare privind durabilitatea înseamnă raportarea de informații referitoare la aspecte de durabilitate în conformitate cu secțiunile 7^1.2, 7^1.3 și capitolul 7^2;3. resurse necorporale esențiale înseamnă resurse fără substanță fizică de care depinde în mod fundamental modelul de afaceri al entității și care reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate;4. prestator independent de servicii de asigurare înseamnă un organism de evaluare a conformității acreditat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30) pentru activitatea specifică de evaluare a conformității menționată la art. 34 alin. (1) al doilea paragraf lit. (aa) din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.(2) Entitățile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) raportează informații privind principalele resurse necorporale și explică în ce fel modelul de afaceri al entității depinde în mod fundamental de astfel de resurse și în ce fel resursele respective reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate.  +  Secţiunea 7^1.2 Raportarea privind durabilitatea48^5. (1) Entitățile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) includ în raportul administratorilor informațiile necesare pentru înțelegerea impactului entității asupra aspectelor de durabilitate și informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanța și poziția entității.(2) Informațiile menționate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul administratorilor, într-o secțiune specifică a raportului administratorilor.48^6. Informațiile menționate la pct. 48^5 conțin:a) o descriere succintă a modelului de afaceri și a strategiei entității, inclusiv cu privire la:(i) reziliența modelului de afaceri și a strategiei entității în relație cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;(ii) oportunitățile pentru entitate în legătură cu aspectele de durabilitate;(iii) planurile entității, inclusiv acțiunile de punere în aplicare și planurile financiare și de investiții conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri și strategia sa sunt compatibile cu tranziția către o economie durabilă și cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice adoptat la 12 decembrie 2015 (denumit în continuare Acordul de la Paris) și cu obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European și al Consiliului^4, precum și, după caz, expunerea entității la activități legate de cărbune, petrol și gaze;^4 Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1.999 (Legea europeană a climei) (JO L 243, 9.7.2021, p. 1).(iv) modul în care modelul de afaceri și strategia entității țin seama de interesele părților interesate ale entității și de impactul entității asupra aspectelor de durabilitate;(v) modul în care strategia entității a fost pusă în aplicare în ceea ce privește aspectele de durabilitate;b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de entitate, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puțin pentru 2030 și 2050, o descriere a progreselor înregistrate de entitate în vederea atingerii obiectivelor respective și o declarație din care să reiasă dacă obiectivele entității legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi științifice concludente;c) o descriere a rolului organelor de administrație, de conducere și de supraveghere în ceea ce privește aspectele de durabilitate, precum și a cunoștințelor de specialitate și a competențelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoștințe de specialitate și de competențe;d) o descriere a politicilor entității în ceea ce privește aspectele de durabilitate;e) informații despre existența unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziția membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere;f) o descriere:(i) a procesului de diligență necesară pus în aplicare de entitate în ceea ce privește aspectele de durabilitate și, după caz, în conformitate cu cerințele Uniunii aplicabile entităților de a desfășura un proces de diligență necesară;(ii) a principalului impact negativ real sau potențial legat de operațiunile proprii ale entității și de lanțul său valoric, inclusiv de produsele și serviciile sale, de relațiile sale de afaceri și de lanțul său de aprovizionare, a acțiunilor întreprinse pentru a identifica și monitoriza impactul respectiv și alte efecte negative pe care entitatea trebuie să le identifice în temeiul altor cerințe ale Uniunii privind desfășurarea de către entități a unui proces de diligență necesară;(iii) a oricăror acțiuni întreprinse de entitate pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potențial, precum și a rezultatului unor astfel de acțiuni;g) o descriere a principalelor riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv o descriere a principalelor relații de dependență a entității de astfel de aspecte, precum și a modului în care entitatea gestionează riscurile respective;h) indicatorii relevanți pentru prezentările de informații menționate la lit. a)-g).48^7. (1) Entitatea raportează procesul desfășurat pentru identificarea informațiilor pe care le-a inclus în raportul administratorilor în conformitate cu pct. 48^5.(2) Informațiile enumerate la pct. 48^6 includ informații referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu și lung, după caz. 48^8. (1) Dacă este cazul, informațiile menționate la pct. 48^5-48^7 conțin informații cu privire la propriile operațiuni ale entității și la lanțul său valoric, inclusiv la produsele și serviciile sale, la relațiile sale de afaceri și lanțul său de aprovizionare.În primii trei ani de aplicare a cerințelor de raportare privind durabilitatea și în cazul în care nu sunt disponibile toate informațiile necesare privind lanțul valoric al entității, entitatea explică eforturile depuse pentru a obține informațiile necesare privind lanțul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obținute toate informațiile necesare și planurile sale pentru a obține informațiile necesare în viitor.(2) Dacă este cazul, informațiile menționate la pct. 48^5-48^7 conțin, de asemenea, trimiteri la alte informații incluse în raportul administratorilor în conformitate cu capitolul 3 și la sumele raportate în situațiile financiare anuale, precum și explicații suplimentare cu privire la acestea.(3) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca astfel de omisiuni să nu împiedice înțelegerea corectă și echilibrată a dezvoltării, a performanței și a poziției entității și a impactului activității sale.48^9. - Entitatea raportează informațiile menționate la pct. 48^6-48^8 în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.48^10. - Conducerea entității informează reprezentanții lucrătorilor la nivelul corespunzător și discută cu aceștia despre informațiile relevante și mijloacele de obținere și de verificare a informațiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanților lucrătorilor se comunică, după caz, organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere relevante.48^11. (1) Prin derogare de la pct. 48^6-48^9 și fără a aduce atingere pct. 48^12 și 48^13, entitățile menționate la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1, dar care nu depășesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 își pot limita raportarea privind durabilitatea la următoarele informații:a) o descriere succintă a modelului și strategiei de afaceri ale entității;b) o descriere a politicilor entității în ceea ce privește aspectele de durabilitate;c) principalele efecte negative reale sau potențiale ale entității asupra aspectelor de durabilitate și orice acțiuni întreprinse pentru a identifica, monitoriza, preveni, atenua sau remedia astfel de efecte negative reale sau potențiale;d) principalele riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;e) indicatorii-cheie necesari pentru prezentările de informații menționate la lit. a)-d).(2) Entitățile care se bazează pe derogarea menționată la alin. (1) raportează în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru entitățile mici și mijlocii, adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.(3) Pentru exercițiile financiare care încep înainte de 1 ianuarie 2028, prin derogare de la pct. 48^5, entitățile menționate la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1, dar care nu depășesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 pot decide să nu includă în raportul administratorilor informațiile menționate la pct. 48^5. În astfel de cazuri, entitatea indică totuși pe scurt în raportul administratorilor motivul pentru care nu a fost furnizată raportarea privind durabilitatea. (4) Se consideră că entitățile care îndeplinesc cerințele prevăzute la pct. 48^5-48^9 și entitățile care se bazează pe derogarea prevăzută la pct. 48^11 au respectat cerința prevăzută la pct. 17 alin. (1).48^12. (1) Dacă sunt îndeplinite condițiile de la alin. (3), o filială este scutită de la obligațiile prevăzute la pct. 48^5-48^9 în cazul în care aceasta și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei societăți-mamă, întocmit în conformitate cu secțiunile 4.3 și 7^1.3. O entitate care este filială a unei societăți-mamă stabilite într-o țară terță este, de asemenea, scutită de obligațiile prevăzute la pct. 48^5-48^9 în cazul în care entitatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societății-mamă stabilite într-o țară terță și în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului.(2) Entitatea prevăzută la alin. (1) este denumită în continuare filială scutită.(3) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică în următoarele condiții:a) raportul administratorilor al filialei scutite conține toate informațiile următoare:(i) denumirea și sediul social ale societății-mamă care raportează informații la nivel de grup în conformitate cu prezentul capitol sau într-un mod echivalent cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat în temeiul art. 23 alin. (4) din Directiva 2004/109/CE;(ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societății-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societății-mamă, astfel cum se menționează la alin. (1), și către opinia de asigurare menționată la pct. 34 alin. (2) lit. a^1) sau către opinia de asigurare menționată la lit. b);(iii) faptul că entitatea este scutită de obligațiile prevăzute la pct. 48^5-48^9;b) dacă societatea-mamă este stabilită într-o țară terță, raportarea sa consolidată privind durabilitatea și opinia de asigurare cu privire la raportarea consolidată privind durabilitatea, elaborată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului aplicabil respectivei societăți-mamă, se publică în conformitate cu capitolul 5 și cu legislația în vigoare;c) dacă societatea-mamă este stabilită într-o țară terță, informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13), care acoperă activitățile desfășurate de filiala scutită stabilită în Uniune și de filialele sale, sunt incluse în raportul administratorilor al filialei scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o țară terță.(4) În cazul filialei scutite, raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societății-mamă se publică în limba română. Orice traducere necertificată include o declarație în acest sens. 48^13. - Scutirea prevăzută la pct. 48^12 nu se aplică entităților menționate la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1, dar care depășesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2.  +  Secţiunea 7^1.3 Raportarea consolidată privind durabilitatea48^14. (1) Societățile-mamă ale unui grup care, pe bază consolidată, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societății-mamă:a) totalul activelor: 105.000.000 lei;b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei;c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250includ în raportul consolidat al administratorilor informațiile necesare pentru înțelegerea impactului grupului asupra aspectelor de durabilitate și informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanța și poziția grupului.(2) Grupurile prevăzute la alin. (1) sunt denumite în cuprinsul prezentelor reglementări grupuri mari.(3) Informațiile menționate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul consolidat al administratorilor, într-o secțiune specifică a raportului consolidat al administratorilor.48^15. (1) Informațiile menționate la pct. 48^14 conțin:a) o descriere succintă a modelului de afaceri și a strategiei grupului, inclusiv cu privire la:(i) reziliența modelului de afaceri și a strategiei grupului în relație cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;(ii) oportunitățile pentru grup în legătură cu aspectele de durabilitate;(iii) planurile grupului, inclusiv acțiunile de punere în aplicare și planurile financiare și de investiții conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri și strategia sa sunt compatibile cu tranziția către o economie durabilă și cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris și cu obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119, precum și, după caz, expunerea grupului la activități legate de cărbune, petrol și gaze;(iv) modul în care modelul de afaceri și strategia grupului țin seama de interesele părților interesate ale grupului și de impactul grupului asupra aspectelor de durabilitate;(v) modul în care strategia grupului a fost pusă în aplicare în ceea ce privește aspectele de durabilitate;b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de grup, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puțin pentru 2030 și 2050, o descriere a progreselor înregistrate de grup în vederea atingerii obiectivelor respective și o declarație din care să reiasă dacă obiectivele grupului legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi științifice concludente;c) o descriere a rolului organelor de administrație, de conducere și de supraveghere în ceea ce privește aspectele de durabilitate, precum și a cunoștințelor de specialitate și a competențelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoștințe de specialitate și de competențe; d) o descriere a politicilor grupului în ceea ce privește aspectele de durabilitate;e) informații despre existența unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziția membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere;f) o descriere:(i) a procesului de diligență necesară pus în aplicare de grup în ceea ce privește aspectele de durabilitate și, după caz, în conformitate cu cerințele Uniunii aplicabile entităților de a desfășura un proces de diligență necesară;(ii) a principalului impact negativ real sau potențial legat de operațiunile proprii ale grupului și de lanțul său valoric, inclusiv de produsele și serviciile sale, de relațiile sale de afaceri și de lanțul său de aprovizionare, a acțiunilor întreprinse pentru a identifica și monitoriza impactul respectiv și alte efecte negative pe care societatea-mamă trebuie să le identifice în temeiul altor cerințe ale Uniunii privind desfășurarea unui proces de diligență necesară;(iii) a oricăror acțiuni întreprinse de grup pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potențial, precum și a rezultatului unor astfel de acțiuni;g) o descriere a principalelor riscuri pentru grup aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv a principalelor relații de dependență a grupului de astfel de aspecte, precum și a modului în care grupul gestionează riscurile respective;h) indicatorii relevanți pentru prezentările de informații menționate la lit. a)-g).(2) Societățile-mamă raportează procesul desfășurat pentru identificarea informațiilor pe care le-au inclus în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu pct. 48^14. (3) Informațiile enumerate la alin. (1) includ informații referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu și lung, după caz.48^16. (1) Dacă este cazul, informațiile menționate la pct. 48^15 conțin informații cu privire la propriile operațiuni ale grupului și la lanțul său valoric, inclusiv la produsele și serviciile sale, la relațiile sale de afaceri și lanțul său de aprovizionare.În primii trei ani de aplicare a cerințelor de raportare privind durabilitatea și în cazul în care nu sunt disponibile toate informațiile necesare privind lanțul valoric al societății-mamă, societatea-mamă explică eforturile depuse pentru a obține informațiile necesare privind lanțul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obținute toate informațiile necesare și planurile sale pentru a obține informațiile necesare în viitor.(2) Dacă este cazul, informațiile menționate la pct. 48^15 conțin, de asemenea, trimiteri la alte informații incluse în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu secțiunea 4.3 și la sumele raportate în situațiile financiare consolidate, precum și explicații suplimentare cu privire la acestea.(3) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot să fie omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat corespunzător al membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, cu condiția ca astfel de omisiuni să nu împiedice înțelegerea corectă și echilibrată a dezvoltării, a performanței și a poziției grupului și a impactului activității sale.48^17. (1) În cazul în care entitatea care raportează constată că există diferențe semnificative între riscurile la care este expus grupul sau impactul pe care îl are acesta și riscurile la care este expusă sau sunt expuse una sau mai multe filiale ale sale ori impactul acesteia sau ale acestora, entitatea face posibilă înțelegerea adecvată, după caz, a riscurilor la care este expusă sau sunt expuse filiala sau filialele în cauză și impactul acesteia sau acestora.(2) Entitățile indică filialele incluse în consolidare care sunt exceptate de la raportarea anuală sau consolidată privind durabilitatea în temeiul pct. 48^12, respectiv al pct. 48^20.(3) Societățile-mamă raportează informațiile menționate la pct. 48^14-48^16 în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.48^18. - Conducerea societății-mamă informează reprezentanții lucrătorilor la nivelul corespunzător și discută cu aceștia despre informațiile relevante și mijloacele de obținere și de verificare a informațiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanților lucrătorilor se comunică, după caz, organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere relevante.48^19. - Se consideră că societățile-mamă care îndeplinesc cerințele prevăzute la pct. 48^14-48^17 au respectat cerințele prevăzute la pct. 17 alin. (1) și la pct. 48^5-48^13.48^20. (1) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (3), o societate-mamă care este filială este scutită de obligațiile prevăzute la pct. 48^14-48^17 dacă societatea-mamă respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei alte entități, întocmit în conformitate cu secțiunea 4.3 și cu prezenta secțiune. O societate-mamă care este filială a unei societăți-mamă stabilite într-o țară terță este, de asemenea, scutită de obligațiile prevăzute la pct. 48^14-48^17 în cazul în care societatea-mamă respectivă și filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societății-mamă stabilite într-o țară terță și în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464 sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE.(2) Entitatea prevăzută la alin. (1) este denumită în continuare societate-mamă scutită. (3) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică în următoarele condiții:a) raportul administratorilor al societății-mamă scutite conține toate informațiile următoare:(i) denumirea și sediul social ale societății-mamă care raportează informații la nivel de grup în conformitate cu prezenta secțiune sau într-un mod echivalent cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat în temeiul art. 23 alin. (4) din Directiva 2004/109/CE;(ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societății-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societății-mamă, astfel cum se menționează la alin. (1), și către opinia de asigurare menționată la pct. 34 alin. (2) lit. a^1) sau către opinia de asigurare menționată la lit. b);(iii) faptul că societatea-mamă este scutită de obligațiile prevăzute la pct. 48^14-48^17;b) dacă societatea-mamă este stabilită într-o țară terță, raportarea sa consolidată privind durabilitatea și opinia de asigurare exprimată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului intern aplicabil societății-mamă se publică în conformitate cu capitolul 5 și cu legislația în vigoare;c) în cazul în care societatea-mamă este stabilită într-o țară terță, informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care reglementează activitățile desfășurate de filiala stabilită în Uniune care este scutită de obligația de raportare privind durabilitatea în temeiul pct. 48^12, sunt incluse în raportul administratorilor al societății-mamă scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o țară terță.(4) În cazul societății-mamă scutite conform prezentului punct, raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societății-mamă se publică în limba română. Orice traducere necertificată include o declarație în acest sens.48^21. - Scutirea prevăzută la pct. 48^20 nu se aplică entităților menționate la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1, dar care depășesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2.  +  Secţiunea 7^1.4 Formatul de raportare electronic unic48^22. - Entitățile supuse cerințelor prezentului capitol își întocmesc raportul administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic (JO L 143, 29.5.2019, p. 1) și își marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv.48^23. - Societățile-mamă supuse cerințelor prezentului capitol își întocmesc raportul consolidat al administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 și marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv.  +  Capitolul 7^2 Raportarea referitoare la entități din țări terțe  +  Secţiunea 7^2.1 Rapoartele privind durabilitatea referitoare la entități din țări terțe48^24. (1) O filială cu sediul în România a cărei societate-mamă finală este reglementată de dreptul unei țări terțe trebuie să publice și să pună la dispoziție un raport privind durabilitatea care să conțină informațiile prevăzute la pct. 48^6 alin. (1) lit. a) pct. (ii)-(v), alin. (1) lit. b)-f) și, după caz, alin. (1) lit. h), la nivelul grupului respectivei societăți-mamă finale din țara terță.(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai filialelor din categoria entităților menționate la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2, precum și a celor menționate la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1, dar care nu depășesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2.(3) Prevederile alin. (1) se aplică filialelor menționate la alineatul respectiv numai în cazul în care entitatea dintr-o țară terță, la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivel individual, a generat o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane euro în Uniune pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.(4) În înțelesul prezentului capitol, cifră de afaceri netă are înțelesul veniturilor, astfel cum sunt definite de cadrul de raportare financiară pe baza căreia sunt întocmite situațiile financiare ale entității sau în sensul cadrului respectiv.48^25. (1) Raportul privind durabilitatea comunicat de filială, astfel cum se menționează la pct. 48^24, trebuie întocmit în conformitate cu standardele adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 40b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.(2) Prin derogare de la alin. (1), raportul privind durabilitatea menționat la pct. 48^24 poate fi întocmit în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464 sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE.(3) În cazul în care informațiile cerute pentru întocmirea raportului privind durabilitatea menționat la alin. (1) nu sunt disponibile, filiala menționată la pct. 48^24 îi solicită entității dintr-o țară terță să îi transmită toate informațiile necesare pentru a-și putea îndeplini obligațiile.(4) În cazul în care nu sunt transmise toate informațiile solicitate, filiala menționată la pct. 48^24 întocmește, publică și pune la dispoziție raportul privind durabilitatea menționat la acel punct, care conține toate informațiile aflate în posesia sa, obținute sau dobândite, și face o declarație în care precizează că entitatea dintr-o țară terță nu a pus la dispoziție informațiile necesare.48^26. (1) Raportul privind durabilitatea menționat la pct. 48^24 trebuie publicat însoțit de o opinie de asigurare emisă de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului intern al entității dintr-o țară terță sau al legislației în vigoare.(2) În cazul în care entitatea dintr-o țară terță nu transmite opinia de asigurare în conformitate cu alin. (1), filiala face o declarație în care precizează că entitatea dintr-o țară terță nu a pus la dispoziție opinia de asigurare necesară.  +  Secţiunea 7^2.2 Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea și punerea la dispoziție a rapoartelor privind durabilitatea referitoare la entități din țări terțe48^27. - Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale filialelor menționate la secțiunea 7^2.1 au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoștințele și mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu secțiunea respectivă și că este publicat și pus la dispoziție în conformitate cu secțiunea 7^2.3.  +  Secţiunea 7^2.3 Publicarea48^28. (1) Filialele menționate la pct. 48^24 își publică raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare și, după caz, cu declarația menționată la pct. 48^25 alin. (4), în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul, în conformitate cu legislația în vigoare.(2) În cazul în care raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare și, după caz, cu declarația, nu este publicat în conformitate cu alin. (1), în termen de cel mult 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care se întocmește raportul, acestea sunt publicate pe site-ul internet al filialei, astfel cum se menționează la pct. 48^24.  +  Capitolul 7^3 Dispoziții tranzitorii48^29. (1) Până la 6 ianuarie 2030, o filială din Uniune care intră sub incidența secțiunii 7^1.2 sau a secțiunii 7^1.3 și a cărei societate-mamă nu este reglementată de dreptul unui stat membru poate să întocmească raportarea consolidată privind durabilitatea în conformitate cu cerințele secțiunii 7^1.3, care să includă toate filialele din Uniune ale societății-mamă respective care intră sub incidența prevederilor comunitare referitoare la raportarea privind durabilitatea la nivel individual sau consolidat.(2) Până la 6 ianuarie 2030, raportarea consolidată privind durabilitatea menționată la alin. (1) poate să includă informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care acoperă activitățile desfășurate de toate filialele din Uniune ale societății-mamă menționate la alin. (1), care intră sub incidența prevederilor comunitare referitoare la raportarea privind durabilitatea la nivel individual sau consolidat.(3) Filiala din Uniune menționată la alin. (1) trebuie să fie una dintre filialele din Uniune ale grupului care a generat cea mai mare cifră de afaceri din Uniune în cel puțin unul dintre cele cinci exerciții financiare precedente, pe bază consolidată, după caz.(4) Raportarea consolidată privind durabilitatea menționată la alin. (1) și (2) se publică în conformitate cu secțiunea 5.1. (5) În scopul scutirii prevăzute la pct. 48^12 alin. (1) și la pct. 48^20, raportarea în conformitate cu alin. (1) și (2) se consideră a reprezenta raportare de către o societate-mamă la nivel de grup în ceea ce privește entitățile incluse în consolidare. Se consideră că raportarea în conformitate cu alin. (2) îndeplinește condițiile menționate la pct. 48^12 alin. (3) lit. c) și, respectiv, la pct. 48^20 alin. (3) lit. c).  +  Articolul IV(1) Modificările și completările prevăzute la art. III se aplică pentru exercițiile financiare care încep la următoarea dată:a) 1 ianuarie 2024:(i) de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, care depășesc, la data bilanțului, criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar;(ii) de către entitățile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, care sunt societăți-mamă ale unui grup mare, care depășesc, la data bilanțului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar;b) 1 ianuarie 2025:(i) de către entitățile care depășesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, altele decât entitățile menționate la lit. a) pct. (i);(ii) de către entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup mare, altele decât cele menționate la lit. a) pct. (ii);c) 1 ianuarie 2026, de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, care nu depășesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;d) 1 ianuarie 2028, de către entitățile prevăzute la secțiunea 7^2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului articol de la începutul primului exercițiu financiar ales, care începe ulterior următoarei date:a) 1 ianuarie 2024:(i) de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, care depășesc, la data bilanțului, criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar;(ii) de către entitățile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, care sunt societăți-mamă ale unui grup mare, care depășesc, la data bilanțului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar;b) 1 ianuarie 2025:(i) de către entitățile care depășesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, altele decât entitățile menționate la lit. a) pct. (i);(ii) de către entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup mare, altele decât cele menționate la lit. a) pct. (ii);c) 1 ianuarie 2026, de către entitățile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, care nu depășesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;d) 1 ianuarie 2028, de către entitățile prevăzute la secțiunea 7^2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VPentru exercițiul financiar al anului 2023, raportarea informațiilor nefinanciare prevăzute de Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează conform prevederilor reglementărilor menționate, în vigoare la data de 31 decembrie 2023.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 12 ianuarie 2024.Nr. 85.------