HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 ianuarie 2024privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 26 aprilie 2023, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României sau să realizeze venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite la art. 67 și 70 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după caz;2. La articolul 3 alineatul (2) litera b), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:(iii) care frecventează activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum huburi sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale, centre Blue Dot, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Condiția prevăzută la alin. (2) lit. b) se consideră îndeplinită și în cazul în care cererile de frecventare de către minori a formelor de învățământ preuniversitar sau a activităților educaționale sunt depuse și înregistrate în perioada vacanțelor școlare.(2^2) Sunt exceptați de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2) lit. b) minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, care sunt înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, sunt încadrați în muncă pe teritoriul României cu respectarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite la art. 67 și 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz.4. La articolul 3 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:b^1) persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă sau care suferă de o afecțiune medicală temporară, incompatibilă cu încadrarea în muncă, precum și femeile aflate în trimestrul al III-lea de sarcină, stări dovedite cu documente medicale emise pe teritoriul României;5. La articolul 3, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Cererile prevăzute la alin. (1) depuse după primele 5 zile lucrătoare ale lunii se introduc în aplicația informatică la data depunerii și se soluționează în luna următoare.(5) Termenul de depunere a cererii prevăzute la alin. (2) reprezintă termen de decădere din dreptul de a beneficia de suma forfetară prevăzută la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, aferentă lunii pentru care a fost solicitată.6. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) solicitantul și membrii de familie ai acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie încadrați în muncă sau să realizeze venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite la art. 67 și 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz;7. La articolul 4 alineatul (1) litera b), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:(iii) care frecventează activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum huburi sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale, centre Blue Dot, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.8. La articolul 4 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:b^1) persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă sau care suferă de o afecțiune medicală temporară, incompatibilă cu încadrarea în muncă, precum și femeile aflate în trimestrul al III-lea de sarcină, stări dovedite cu documente medicale emise pe teritoriul României;9. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Sunt exceptați de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. b) minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, care sunt încadrați în muncă pe teritoriul României, cu respectarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau care realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite la art. 67 și 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz.10. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Termenul de depunere a cererii prevăzute la alin. (2) reprezintă termen de decădere din dreptul de a beneficia de suma forfetară, prevăzută la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, aferentă lunii pentru care a fost solicitată.11. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) documentele doveditoare ale îndeplinirii condițiilor, în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) pct. (ii), (iii) și alin. (3), la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii) și (iii) și alin. (2) sau la art. 3 alin. (2^2), după caz.12. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) prin reprezentant major al familiei se înțelege și una din persoanele prevăzute la art. 136 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare.13. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În situația în care persoana sau reprezentantul major al familiei potrivit alin. (1^1) se află în imposibilitatea, din motive medicale dovedite cu documente emise sau avizate de o autoritate medicală română, de a se prezenta pentru a depune cererile prevăzute la art. 3 și 4, acestea pot fi depuse în numele familiei sau al persoanei singure și prin mandatar cu procură notarială emisă pe teritoriul României care să indice în mod expres luna aferentă cererii lunare. Modelul cererilor este prevăzut în anexele nr. 1^1 și 1^2.14. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Termenul prevăzut la alin. (3) nu se aplică pentru solicitanții care depun cererea prevăzută la art. 3 alin. (1) între data de 20 a lunii și sfârșitul acesteia.15. La articolul 6, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Unitățile care asigură cazarea transmit autorităților administrației publice locale a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale din județ/a municipiului București, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru luna anterioară, solicitarea de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3. Decontarea sumelor forfetare se realizează proporțional. Termenul de transmitere a solicitării de decontare reprezintă termen de decădere din dreptul de a beneficia de decontarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.(6) Autoritățile administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale generează din aplicație solicitările de plată, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5, pe care le semnează electronic, până la data de 15 a lunii în curs. În același termen, solicitările de plată sunt comunicate inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.16. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Autoritățile administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pe lângă anexa nr. 5, completează și încarcă în aplicația informatică tabelul nominal cu persoanele care beneficiază de sumele forfetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, și îl transmit inspectoratelor județene pentru situații de urgență/ Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov electronic în format .xlsx. Tabelele sunt centralizate de inspectoratele județene pentru situații de urgență/Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov și ulterior remise către Departamentul pentru Situații de Urgență.17. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se introduce în aplicația informatică până la data de 15 a lunii și se aduce la cunoștința solicitantului prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și/sau pe site-ul oficial al acestora.18. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Până la data de 15 a lunii, autoritățile administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au primit cererile prevăzute la art. 3 alin. (2), (2^2) și (4) verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) și la art. 4 alin. (1) și (2^1) și validează în aplicația informatică cererile de plată pentru suma forfetară.19. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Autoritățile administrației publice locale/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, pe lângă solicitările de plată prevăzute în anexa nr. 5, completează și încarcă în aplicația informatică tabelul nominal cu persoanele care beneficiază de sumele forfetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, și îl transmit inspectoratelor județene pentru situații de urgență/ Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov electronic în format .xlsx. Tabelele sunt centralizate de inspectoratele județene pentru situații de urgență/Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov și ulterior remise către Departamentul pentru Situații de Urgență.20. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Autoritățile administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația de a introduce în aplicația informatică toate cererile prevăzute la art. 3, 4 și art. 6 alin. (5), documentele aferente acestora, centralizările cererilor, precum și solicitările de decontare a sumelor forfetare.21. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Informațiile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și art. 4 alin. (1) lit. a) se preiau de către aplicația informatică din Registrul general de evidență a salariaților, denumit în continuare REVISAL, gestionat la nivelul Inspecției Muncii, din sistemul de evidență gestionat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și din sistemul informatic PatrimVen administrat de către Ministerul Finanțelor.22. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.23. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.24. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.25. Anexele nr. 4 și 5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 3 și 4 la prezenta hotărâre.26. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎn scopul aplicării prevederilor prezentei hotărâri, Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul Afacerilor Interne furnizează Serviciului de Telecomunicații Speciale cerințele operaționale necesare dezvoltării și implementării aplicației informatice prevăzute la art. 1 alin. (17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul III(1) Obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (6^1) și art. 10 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, privind încărcarea tabelului nominal, vizează și persoanele care beneficiază de sumele forfetare începând cu data de 1 ianuarie 2024 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se duce la îndeplinire în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IV(1) Obligația prevăzută la art. 11 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, vizează introducerea în aplicația informatică și a cererilor prevăzute la art. 3, 4 și art. 6 alin. (5) din același act normativ, a documentelor aferente acestora, a centralizărilor cererilor, precum și a solicitărilor de decontare a sumelor forfetare primite începând cu data de 1 ianuarie 2024 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se duce la îndeplinire în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 26 aprilie 2023, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 18 ianuarie 2024.Nr. 41.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1^1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2023)Nr. ............... din ...............
  - Model -
  CERERE
  privind acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022
  privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini
  sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., cod numeric personal ............................, în calitate de mandatar al ................................................, cod numeric personal ....................................., cu reședința în România, județul/orașul/municipiul/comuna/satul ........................................., sectorul ...., str. .......................... nr. .........., bl. ......., sc. ........., et. .........., ap. ............, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, vă adresez rugămintea de a aproba acordarea sumei forfetare pentru luna ......................, pentru următoarele/următorii persoane/membri de familie:
  Nr. crt.Numele și prenumele membrilor de familieCodul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări
  Menționez că suma forfetară se acordă pentru: [ ] prima lună; [ ] a 2-a lună; [ ] a 3-a lună; [ ] a 4a lună.Persoana/Familia este cazată în cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară: [ ] da; [ ] nu.Anexez următoarele documente:[ ] procura notarială pentru luna aferentă cererii;[ ] copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 382/2022 a Consiliului, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, al subsemnatului, precum și al fiecărui membru al familiei, după caz;[ ] extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului/reprezentantului major al familiei pe care îl reprezint;[ ] documente care atestă situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) pct. (ii) și (iii) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.Prin semnarea prezentei cereri, declar că am luat cunoștință de faptul că, în cazul constatării depunerii unor documente care nu reflectă realitatea situației de fapt, răspund în solidar cu cel reprezentat.Data.......................Semnătura.......................Document care conține date cu caracter personal protejate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2^1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2023)Nr. ............... din ...............
  - Model -
  CERERE
  privind acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022
  privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini
  sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................, cod numeric personal ............................, cu reședința/domiciliul în România, județul/orașul/municipiul/comuna/satul ............................, sectorul ...., str. ........................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......., în calitate de mandatar al familiei/ persoanei singure/reprezentantului de familie ............................., cod numeric personal ........................., cu reședința în România, județul/orașul/municipiul/comuna/satul ........................., sectorul ...., str. .......................... nr. .........., bl. ......., sc. ........., et. .........., ap. ..........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, vă adresez rugămintea de a aproba acordarea sumei forfetare pentru luna ......................, pentru următoarele/următorii persoane/membri de familie:
  Nr. crt.Numele și prenumele membrilor de familieCodul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări
  Menționez că suma forfetară se acordă după împlinirea perioadei de 4 luni consecutive în care persoana/familia a/nu a beneficiat de acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.Anexez următoarele documente:[ ] procura notarială pentru luna aferentă cererii;[ ] copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 382/2022 a Consiliului, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, al subsemnatului, precum și al fiecărui membru al familiei, după caz;[ ] extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului/reprezentantului major al familiei pe care îl reprezint;[ ] documente care atestă situațiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii) și (iii) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.Prin semnarea prezentei cereri, declar că am luat cunoștință de faptul că, în cazul constatării depunerii unor documente care nu reflectă realitatea situației de fapt, răspund în solidar cu cel reprezentat.Data.......................Semnătura.......................Document care conține date cu caracter personal protejate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2023)
  - Model -
  ROMÂNIAJudețul ..........................Primăria .........................
  SOLICITARE
  de sume necesare efectuării plăților potrivit art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022
  privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini
  sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  CătreInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ......................./Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-IlfovÎn temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, solicit virarea sumei necesare efectuării plăților potrivit art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, în luna ...................., în cuantum de ........... lei, pentru un număr de ....... persoane singure/număr de familii .............. Certific realitatea informațiilor care stau la baza prezentei solicitări și îndeplinirea condițiilor de către solicitanți pentru a beneficia de sumele forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.Data....................
  Semnătura ordonatorului principal de credite
  .......................................................................
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2023)
  - Model -
  ROMÂNIAJudețul ..........................Primăria .........................
  SOLICITARE
  de sume necesare efectuării decontării potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022
  privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini
  sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  CătreInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului .............../Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-IlfovÎn temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, solicit virarea sumei necesare efectuării plăților potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, în luna ..............., în cuantum de ............ lei, pentru un număr de ........ persoane singure/număr de familii .............. Certific realitatea informațiilor care stau la baza prezentei solicitări și îndeplinirea condițiilor de către persoanele care au beneficiat de cazare și hrană la unitățile care au asigurat cazare potrivit art. 1 alin. (10) și (11) coroborat cu art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.Data....................
  Semnătura ordonatorului principal de credite
  .......................................................................
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2023)
  - Model -
  Primăria ............... din județul ....................Nr. ............... din ...............
  TABEL NOMINAL
  cu persoanele care beneficiază de sume forfetare
  În aplicarea art. 6 alin. (6^1) și art. 10 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, atașăm centralizatorul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina care beneficiază de decontarea sumelor forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) și (11) sau la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.
  Nr. crt.Numele și prenumele beneficiarilor^1Codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru ImigrăriCodul numeric personal, atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări, al reprezentantului major al familieiCazare/Hrană, conform art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022^2Cazare, conform art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022^2
  TOTAL
  Certific realitatea și corectitudinea informațiilor conținute de prezentul tabel nominal.Data....................
  Semnătura ordonatorului principal de credite
  .......................................................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679^1 Atât titularii, cât și membrii de familie, după caz, corespunzător cererilor depuse.^2 Se bifează „1“ dacă beneficiază sau „0“ dacă nu beneficiază.
  -----