ORDIN nr. 3.020 din 8 ianuarie 2024pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 22 ianuarie 2024    În baza:– prevederilor art. 61-71 din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;– art. XXX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru privind studiile universitare de doctorat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), susținerea publică a tezelor de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la art. 1 începând cu anul universitar 2024-2025.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ universitar comunică prezentul ordin instituțiilor de învățământ superior și Academiei Române, care îl vor duce la îndeplinire.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Ligia Deca
    București, 8 ianuarie 2024.Nr. 3.020.  +  ANEXĂREGULAMENT-CADRUprivind studiile universitare de doctorat