ORDIN nr. 6.901 din 28 decembrie 2023privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2024  Luând în considerare:– Adresa nr. 2.825 din 13 noiembrie 2023 a Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 641/E/DGIU din 15.11.2023;– Referatul de aprobare nr. 641/E/DGIU din 15.11.2023 în vederea emiterii prezentului ordin,în temeiul:– art. 5, 24, 115, 148, 149, 151, 154 și 155 din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2024, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Instituțiile de învățământ superior de stat își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise.  +  Articolul 3Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior își asumă răspunderea pentru corectitudinea calculelor efectuate conform anexei și notifică Ministerului Educației eventualele neconcordanțe sesizate.  +  Articolul 4Ministerul Educației și Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior notifică, verifică și/sau controlează instituțiile de învățământ superior de stat privind orice neconcordanțe sesizate în datele raportate.  +  Articolul 5În anul 2024, Ministerul Educației analizează și aprobă deschiderile de credite lunare, pe întreg parcursul anului, astfel încât instituțiilor de învățământ superior de stat să le fie repartizate sume care să asigure funcționarea în condiții normale a acestora.  +  Articolul 6Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală economică din Ministerul Educației, Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior și instituțiile de învățământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2023.Nr. 6.901.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bazăși finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământsuperior de stat din România, pentru anul 2024