ORDIN nr. 63 din 10 ianuarie 2024privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii și eliberării la nivel național a medicamentelor din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2024  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 301 din 9.01.2024 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 5 lit. f), art. 16 alin. (1) lit. b) și ale art. 804 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin reglementează metodologia de monitorizare a prescrierii și eliberării la nivel național a medicamentelor care se eliberează pe bază de prescripție medicală din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic, aprobate în Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) pe site-ul propriu.(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentului ordin medicamentele care conțin una sau mai multe substanțe, singure sau în combinații, prescrise în rețetele magistrale care se prepară în farmacie.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) medicamente din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic - toate medicamentele de uz uman înregistrate în Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, care conțin una sau mai multe substanțe, singure sau în combinații, a căror denumire comună internațională este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin;b) prescripție medicală - orice prescripție eliberată de medic în afara sistemului de asigurări sociale de sănătate și care cuprinde cel puțin un medicament din cele menționate la lit. a), după modelul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3(1) Pentru medicamentele din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic prescrise în afara sistemului de asigurări sociale de sănătate se utilizează exclusiv prescripția medicală definită la art. 2 lit. b).(2) Medicamentele din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic prescrise de către medici se eliberează pacienților sau aparținătorilor acestora de către farmaciștii angajați în cadrul unităților farmaceutice autorizate, exclusiv în baza prescripției medicale definite la art. 2 lit. b), care va cuprinde minimum următoarele date: 1. seria și numărul prescripției medicale, unice, generate la nivelul fiecărui prescriptor;2. unitatea sanitară identificată prin denumire, adresă și număr de telefon;3. datele pacientului căruia îi sunt prescrise medicamentele definite la art. 2 lit. a), respectiv: a) pentru cetățenii români și străini cu domiciliul sau rezidența în România: CNP sau CID (codul de identificare al asiguratului), numele, prenumele, vârsta;b) pentru cetățenii străini care nu au rezidența în România: codul țării, numărul pașaportului sau numărul cardului EU (CE), numele, prenumele, vârsta;4. codul de diagnostic utilizat în cadrul Sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate din România, conform clasificării internaționale a maladiilor de către Organizația Mondială a Sănătății;5. medicamentul prescris, caracterizat prin: denumire comună internațională, concentrație, formă farmaceutică, mod de administrare, cantitate (exprimată în unități terapeutice), durata tratamentului;6. semnătura medicului prescriptor;7. codul de parafă;8. data eliberării prescripției medicale.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), farmaciștii care își desfășoară activitatea în unități farmaceutice autorizate, în situații de urgență medicală, pot elibera medicamente din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic a căror denumire comună internațională este marcată cu semnul «*» în anexa nr. 1 la prezentul ordin, în lipsa unei prescripții medicale, în cantitatea maximă aferentă dozei pe 48 de ore, doză calculată în acord cu modul de administrare prevăzut în rezumatul caracteristicilor produsului. Doza de urgență poate fi eliberată o singură dată în cursul unui tratament pentru un pacient, în baza declarației al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 23-01-2024, Alineatul (3), Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 183 din 22 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2024 ) (4) Eliberarea medicamentelor prevăzute la alin. (3) se face cu respectarea procedurii de eliberare a medicamentelor în regim de urgență din cadrul Regulilor de bună practică farmaceutică și cu înregistrarea la nivelul farmaciei care eliberează doza de urgență a următoarelor informații minime: 1. datele pacientului: a) pentru cetățenii români și străini cu domiciliul sau rezidența în România: CNP sau CID (codul de identificare al asiguratului), numele, prenumele, vârsta;b) pentru cetățenii străini care nu au carte de rezidență: codul țării, numărul pașaportului sau numărul cardului EU (CE), numele, prenumele, vârsta;2. medicamentul eliberat, caracterizat prin: denumire comună internațională, concentrație, formă farmaceutică, mod de administrare, cantitate (exprimată în unități terapeutice);3. numele și semnătura farmacistului care a eliberat medicamentul;4. diagnosticul/starea patologică;5. data eliberării medicamentului.  +  Articolul 4(1) Valabilitatea prescripției medicale reglementate prin prezentul ordin nu poate depăși ultima zi a tratamentului, conform modului de administrare și duratei tratamentului recomandat de către medicul prescriptor.(2) Prescripția medicală prevăzută la art. 3 alin. (2) se reține în farmacie și poate fi eliberată fracționat doar în cadrul aceleiași farmacii, fără a depăși cantitatea totală prescrisă.  +  Articolul 5(1) Unitățile farmaceutice care eliberează medicamente din categoria celor definite la art. 2 lit. a) pentru tratamentul în ambulatoriu au obligația să raporteze zilnic toate operațiunile efectuate cu aceste medicamente, utilizând sistemul electronic de raportare dezvoltat de Serviciul de Telecomunicații Speciale și reglementat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor și operațiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România de către unitățile de distribuție angro a medicamentelor, importatori, fabricanți autorizați și farmaciile cu circuit închis și deschis, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru medicamentele din categoria celor menționate la art. 2 lit. a), raportarea zilnică va cuprinde următoarele informații:a) seria și numărul prescripției medicale;b) medicamentul: codul de identificare al medicamentului (CIM);c) cantitatea, exprimată în unități terapeutice;d) datele de identificare a pacientului, respectiv:(i) pentru persoane fizice, cetățeni români sau cetățeni străini cu reședința în România: CNP sau CID (codul de identificare al asiguratului);(ii) pentru persoane fizice, cetățeni străini: numărul pașaportului sau numărul cardului EU (CE);e) codul de diagnostic;f) codul de parafă.(3) Prin excepție de la alin. (2), raportarea zilnică a medicamentelor eliberate în condițiile art. 3 alin. (3) va cuprinde următoarele informații:a) medicamentul: codul de identificare al medicamentului (CIM);b) cantitatea, exprimată în unități terapeutice;c) datele de identificare a pacientului, respectiv:(i) pentru persoane fizice, cetățeni români sau cetățeni străini cu reședința în România: CNP sau CID;(ii) pentru persoane fizice, cetățeni străini: numărul pașaportului sau numărul cardului EU (CE).(4) În termen de 48 de ore de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătății publică pe pagina dedicată sistemului electronic de raportare de pe site-ul propriu specificațiile tehnice ale serviciului web, actualizate conform alin. (2).(5) În termen de 105 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitățile farmaceutice au obligația de a-și adapta sistemul informatic propriu de gestiune în vederea respectării prevederilor alin. (1) și (2). (la 22-03-2024, Alineatul (5) , Articolul 5 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.476 din 18 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 20 martie 2024 )  +  Articolul 6Ministerul Sănătății, ANMDMR și Institutul Național de Sănătate Publică au acces securizat la informațiile din sistemul electronic de raportare privind datele prevăzute la art. 5 alin. (1).  +  Articolul 7Lista denumirilor comune internaționale prevăzute în anexa nr. 1 se actualizează periodic de către Ministerul Sănătății, la propunerea ANMDMR, în acord cu actualizarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman. (la 23-01-2024, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 183 din 22 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 10 ianuarie 2024.Nr. 63.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  denumirilor comune internaționale din
  categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic
  Nr. crt.Denumirea comună internațională
  1AMIKACINUM
  2AMOXICILLINUM*
  3AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM*
  4AMPICILLINUM*
  5AMPICILLINUM + SULBACTAM
  6AZITHROMYCINUM
  7AZTREONAM
  8BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM
  9BENZYLPENICILLINUM
  10CEFACLORUM
  11CEFADROXILUM*
  12CEFALEXINUM*
  13CEFAZOLINUM
  14CEFEPIMUM
  15CEFIXIMUM
  16CEFOPERAZONUM
  17CEFOTAXIMUM
  18CEFPODOXIMUM
  19CEFTAROLINUM FOSMIL
  20CEFTAZIDIMUM
  21CEFTRIAXONUM
  22CEFUROXIMUM
  23CHLORAMPHENICOLUM*
  24CIPROFLOXACINUM
  25CLARITHROMYCINUM*
  26CLINDAMYCINUM*
  27COLISTIMETAT DE SODIU
  28COLISTINUM
  29COMBINAȚII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM)
  30COMBINAȚII (CEFTAZIDIMUM + AVIBACTAMUM)
  31COMBINAȚII (CEFTOLOZANUM + TAZOBACTAMUM)
  32CYCLOSERINUM
  33DALBAVANCINUM
  34DAPTOMYCINUM
  35DOXYCYCLINUM*
  36ERAVACICLINUM
  37ERTAPENEMUM
  38ERYTHROMYCINUM*
  39FIDAXOMICINUM
  40FOSFOMYCINUM
  41GENTAMICINUM
  42IMIPENEMUM + CILASTATINUM
  43IMIPENEMUM + CILASTATINUM + RELEBACTAMUM
  44KANAMYCINUM
  45LEVOFLOXACINUM
  46LINEZOLIDUM
  47MEROPENEMUM
  48METRONIDAZOLUM i.v.
  49METRONIDAZOLUM oral*
  50MINOCYCLINUM
  51MOXIFLOXACINUM
  52NITROFURANTOINUM*
  53NITROXOLINUM
  54NORFLOXACINUM
  55OFLOXACINUM
  56OXACILLINUM*
  57PEFLOXACINUM
  58PHENOXYMETHYLPENICILLINUM*
  59PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
  60RIFAMPICINUM
  61RIFAXIMINUM
  62SPIRAMYCINUM
  63STREPTOMYCINUM
  64SULFAFURAZOLUM*
  65SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM*
  66SULTAMICILLINUM*
  67TEICOPLANINUM
  68TETRACYCLINUM*
  69TIGECYCLINUM
  70TINIDAZOLUM*
  71TOBRAMYCINUM
  72VANCOMYCINUM
  73NYSTATINUM*
  74AMPHOTERICINUM B
  75FLUCONAZOLUM
  76ITRACONAZOLUM
  77VORICONAZOLUM
  78POSACONAZOLUM
  79ISAVUCONAZOLUM
  80CASPOFUNGINUM
  81ANIDULAFUNGINUM
  82MICAFUNGINUM
  (la 23-01-2024, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 183 din 22 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 2
  MODEL PRESCRIPȚIE MEDICALĂ
  Unitatea sanitară Seria .......... Nr. ..................................................................... (denumirea, adresa și numărul de telefon)Datele pacientului ................................... (numele, prenumele, vârsta), CNP/CID (codul de identificare al asiguratului)/numărul pașaportului/numărul cardului EU (CE) ..................; Diagnostic ............................................. (codul utilizat în cadrul Sistemului informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România)................................. (diagnostic descriptiv)Detalii medicament:Denumirea comercială și/sau denumirea comună internațională ..............................Concentrația; forma farmaceutică ........................................Modul de administrare ........................................Cantitatea (exprimată în unități terapeutice) ........................................Durata tratamentului (nr. zile/luni) ........................................Numele și semnătura medicului prescriptor ........................................Codul de parafă ........................................Data eliberării prescripției medicale ........................................
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul/subsemnata, ……........................….., domiciliat(ă) în ……..................…, str. ……............... nr. …., bl. …, sc. …, ap. …, județul/sectorul …...................., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ....… nr. ............…, CNP ….........................., declar pe propria răspundere că nu am ridicat din altă unitate farmaceutică cantitatea maximă aferentă dozei pe 48 de ore de medicament ............................., în cursul acestui tratament.Data ...................................Semnătura pacientului/aparținătorului ...................... (la 23-01-2024, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 183 din 22 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2024 )