ORDIN nr. 77 din 11 ianuarie 2024privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2024  Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul I(1) Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2023 se întocmesc de instituțiile publice, cu respectarea prevederilor prezentului ordin și ale dispozițiilor legale cuprinse în următoarele ordine:a) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;c) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;d) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, cu modificările și completările ulterioare;(2) Situațiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2023, întocmite de instituțiile publice, se transmit pe suport hârtie și în format electronic la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare.(4) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (2) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.(5) Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate, potrivit alin. (2) și (3), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.(6) Documentele prevăzute la alin. (2) transmise la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.  +  Articolul IIAnexa nr. 1 „Bilanț la data de...“ la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 41^1, cu următorul cuprins:
  41^1Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct. 4200201 + ct. 4200202)52.1
  2. După punctul 59 se introduce un nou punct, punctul 59^1, cu următorul cuprins:
  59^1Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct. 4200101 + ct. 4200102) 72.1
   +  Articolul IIIOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la capitolul II, punctul 11.1 se modifică și va avea următorul cuprins:11.1. Prezintă valoarea datoriilor necurente și curente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii comerciale și avansuri, valoarea datoriilor către bugetul de stat, bugete locale etc., valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii către Comunitatea Europeană, alte datorii, drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică.2. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 21.4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru plățile restante privind drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și pentru cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, scadente în anul curent conform legii, se preiau din soldurile conturilor 4200101 și 4200102 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative.3. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 23.5, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (22) și (23), cu următorul cuprins:(22) Coloana 16 «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăților efectuate» se completează cu sumele în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori, precum și cu sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate aflate în curs de autorizare, mai puțin sumele provenite din prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate. În anul următor, coloana 16 «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăților efectuate» se completează cu sumele raportate în anul precedent în coloana 17 «Sume de primit de la CE în contul plăților efectuate la sfârșitul perioadei».(23) Coloana 17 «Sume de primit de la CE în contul plăților efectuate la sfârșitul perioadei» se completează cu valoarea rezultată din însumarea coloanelor 3, 4, 6 și 7 și din valoarea rezultată din formula: col. 17 = col. (16 + 2 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14)4. În anexa nr. 1, la capitolul II, după punctul 27.11 se introduce un nou punct, punctul 27.12, cu următorul cuprins:27.12. O notă explicativă referitoare la drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și la cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora.Se menționează sumele înregistrate inițial ca provizioane, respectiv ca salarii, și care au fost evidențiate ulterior, distinct, cu ajutorul conturilor: 4200101 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an», 4200102 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an», 4200201 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an», 4200202 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an5. Anexa nr. 8 „Nota 36 Provizioane“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.6. Anexa nr. 10 „Nota 39 Datorii“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.7. Anexa nr. 20 „Anexa 30 Plăți restante și situația numărului de posturi“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.8. Anexa nr. 22 „Anexa 19 Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.  +  Articolul IVOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 5, la articolul 8 alineatul (1) litera g1), după ultima liniuță se introduc două noi liniuțe, cu următorul cuprins:– Plăți restante - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii;– Plăți restante - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică.2. În anexa nr. 5, la articolul 9 alineatul (1), după litera g11) se introduc două noi litere, literele g12) și g13), cu următorul cuprins:g12) rubrica «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăților efectuate» se completează cu o valoare pozitivă;g13) rubrica «Sume de primit de la CE în contul plăților efectuate la sfârșitul perioadei» se completează automat. Valoarea este egală cu suma valorilor câmpurilor «Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent», «Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori», «Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare», «Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare». Valoarea obținută prin algoritmul de mai sus trebuie să se verifice și cu valoarea obținută prin următoarea formulă de calcul: din suma valorilor rubricilor «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăților efectuate» și «Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)» se scade valoarea rubricilor «Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent», «Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori», «Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent», «Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori», «Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent», «Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori» și «Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori  +  Articolul VLa punctul 4.35 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, după primul alineat, care devine alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pentru drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și pentru cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora, se întocmește o notă explicativă distinctă, în care se menționează sumele înregistrate inițial ca provizioane, respectiv ca salarii, și care au fost evidențiate ulterior, distinct, cu ajutorul conturilor: 4200101 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an», 4200102 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an», 4200201 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an», 4200202 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an  +  Articolul VIRaportările financiare lunare pentru anul 2024 întocmite de autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, precum și de instituțiile publice autonome se întocmesc cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția acelor reglementări suspendate conform art. II pct. 2 și 3 din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.  +  Articolul VIIAnexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul VIIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul IXPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 11 ianuarie 2024.Nr. 77.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.801/2020)
  NOTA 36 PROVIZIOANE
  la luna ....................
  Denumire instituție publică: ..............Cod de identificare fiscală: .................Sector bugetar: .................Sursa de finanțare: .............
  -lei-
  CodrândDenumire indicatoriSold la începutul anuluiCreșteriDescreșteriSold la sfârșitul perioadei
  AB1234= 1+2-3
  1PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an
  2- litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte
  3- service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților
  4- litigii din drepturi salariale
  5- garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate
  6- alte provizioane
  7Total (rd. 2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6)
  8PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an
  9- litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte
  10-service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților
  11- litigii din drepturi salariale
  12- garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate
  13- alte provizioane
  14Total (rd.9+rd.10+rd.11+rd. 12+rd. 13)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar-contabil
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 1.801/2020)
  NOTA 39 DATORII
  la luna ....................
  Denumire instituție publică: ......................Cod de identificare fiscală: ..........................Sector bugetar: ...............................Sursa de finanțare: .................................
  -lei-
  CodrândDenumire indicatoriSold la începutul anuluiSold la sfârșitul perioadei
  AB12
  1Datorii necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an
  2Datorii comerciale
  3Alte datorii necurente
  3.1Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii
  3.2Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică
  4Total (rd.2+rd.3+ rd.3.1+ rd. 3.2)
  5Datorii curente - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă mai mică de un an
  6Datorii comerciale
  7Datorii către bugete
  8Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile
  9Alte datorii curente
  10Sume de restituit contribuabililor
  11Salariile, contribuții și alte drepturi sociale
  11.1Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii
  11.2Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică
  12Total (rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+ rd.11.1 + rd. 11.2)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar-contabil
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 20 la Ordinul nr. 1.801/2020)
  ANEXA 30
  Plăți restante și situația numărului de posturi
  la luna ....................
  Denumire instituție publică: ...................Cod de identificare fiscală: ...................Sector bugetar: ................................Sursa de finanțare .............................
  -lei-
  CodrândDenumirea indicatorilorSold la începutul anuluiSold la finele perioadei
  TOTALdin care:
  Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
  AB123
  1PLAȚI RESTANTE - TOTAL(rd.8+rd.15+rd.22+rd.29+rd.36+rd.43+rd.50+rd.57+ rd.76 + rd.83)
  2- sub 30 de zile-(rd.9+16+23+30+37+44+51+58 +77+84)
  3- peste 30 de zile (rd.10+17+24+31+38+45+52+59 +78+85)
  4- peste 60 de zile (rd.11 + 18+25+32+39+46+53+60 +79+86)
  5- peste 90 de zile (rd.12+19+26+33+40+47+54+61 +80+87)
  6- peste 120 de zile (rd.13+20+27+34+41+48+55+62 +81+88)
  7- peste 1 an (rd.14+21+28+35+42+49+56+63 +82+89)
  8Plăti restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14), din care:
  9- sub 30 de zile
  10- peste 30 de zile
  11- peste 60 de zile
  12- peste 90 de zile
  13- peste 120 de zile
  14- peste 1 an
  15Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale din investitii(ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21), din care:
  16- sub 30 de zile
  17- peste 30 de zile
  18- peste 60 de zile
  19- peste 90 de zile
  20- peste 120 de zile
  21- peste 1 an
  22Plăti restante fată de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct. 4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28), din care:
  23- sub 30 de zile
  24- peste 30 de zile
  25- peste 60 de zile
  26- peste 90 de zile
  27- peste 120 de zile
  28- peste 1 an
  29Plăti restante fată de salariați (drepturi salariale)(ct 4210000, ct.4230000, ¿.4260000, ct 4260100, ct.4270100, ct.4270300, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35), din care:
  30- sub 30 de zile
  31- peste 30 de zile
  32- peste 60 de zile
  33- peste 90 de zile
  34- peste 120 de zile
  35- peste 1 an
  36Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct. 4260200, ct.4270200, ct.4270300, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42), din care:
  37- sub 30 de zile
  38- peste 30 de zile
  39- peste 60 de zile
  40- peste 90 de zile
  41- peste 120 de zile
  42- peste 1 an
  43Creditori bugetari(ct.4670100, ct.4670200, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900)(rd.44+rd.45+rd.46+rd.47+rd.48+rd.49), din care:
  44- sub 30 de zile
  45- peste 30 de zile
  46- peste 60 de zile
  47- peste 90 de zile
  48- peste 120 de zile
  49- peste 1 an
  50Împrumuturi nerambursate la scadență(ct. 1610100, ct. 1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct. 1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct. 1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct, 5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190)(rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56), din care:
  51- sub 30 de zile
  52- peste 30 de zile
  53- peste 60 de zile
  54- peste 90 de zile
  55- peste 120 de zile
  56- peste 1 an
  57Dobânzi restante, din care (aferente celor de la rd.50):(ct. 1680100, ct. 1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct. 1680500, ct. 1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180604, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800)(rd.58+rd.59+rd.60+rd.61+rd.62+rd.63), din care:
  58- sub 30 de zile
  59- peste 30 de zile
  60- peste 60 de zile
  61- peste 90 de zile
  62- peste 120 de zile
  63- peste 1 an
  76Plăți restante - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care:
  77- sub 30 de zile
  78- peste 30 de zile
  79- peste 60 de zile
  80- peste 90 de zile
  81- peste 120 de zile
  82- peste 1 an
  83Plăți restante - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:
  84- sub 30 de zile
  85- peste 30 de zile
  86- peste 60 de zile
  87- peste 90 de zilexxx
  88- peste 120 de zilexxx
  89- peste 1 anxxx
  Sinteza plăților restante și arieratelor (lei)
  Nr.rd.ExplicațiePlăți restantePlăți restante aferente programelor naționalePlăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderarePlăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)
  totaldin care: arieratetotaldin care: arieratetotaldin care: arieratetotaldin care: arierate
   011.122.133.144.1
  70Sold la finele lunii precedente        
  71Sold la finele perioadei        
  72% diminuare arierate în luna de raportare(rd.72 = 1- rd.71/rd.70)x100x xxxxxx
  Sinteza centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale (lei)
  Nr.rd.ExplicațieTotalarierateArierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri propriiFENTotal arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri propriiSume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/ 2006
  Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri propriiArierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finantate integral din venituri proprii
  123456=1-2-3- 4-5
  73Sold la finele lunii precedente
  74Sold la finele perioadei
  75% diminuare arierate în luna de raportare (rd.75=1- rd.74/rd.73)x100xxxxx
  Indicator:
  CodrândDenumire indicatoriNumăr posturi la finele lunii de raportare
  64Număr de posturi aprobate (finanțate)
  65Număr de posturi ocupate
  66Număr de posturi vacante
  67Număr mediu de posturi remunerate
  68Număr de posturi ocupate de persoane care cumulează pensia cu salariul
  69Număr de consilieri locali
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar-contabil
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 1.801/2020)
  Anexa 19
  Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
  la luna .................
  Denumire instituție publică: ....................Cod de identificare fiscală: ....................Sector bugetar: .................................Sursa de finanțare: .............................
  -lei-
  CodrândDenumirea programului cu finanțare UE/alți donatoriPlăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58din care:Sume în curs de solicitare larambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curentSume în curs de solicitare larambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anterioriSumesolicitatelarambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curentSumesolicitatelarambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizareSumesolicitatelarambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizareSume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curentSume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anterioriSume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curentSumeneautorizatedeautoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anterioriPrefinan-țarededusădinsumelesolicitatelarambursareaferente chetuielilor efectuate în anul curentPrefinan-țarededusădinsumelesolicitatelarambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anterioriSume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anterioridin care:Sume de primit de la CE la începutul anului în contul plăților efectuateSume de primit de la CE în contul plăților efectuate la sfârșitul perioadei
  Plățiefectuatepentrucota-parteFEN(alineat02)Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
  AB123=2-545=6+8+10+12+1567891011121314151617=3+4+ 6+7 17=16+2- 8-9-10-11 - 12-13-14
  1Programe dinFondulEuropean deDezvoltareRegională(FEDR)(56.01)                 
  2Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)                 
  3Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)                 
  4Programe din Fondul European Agricol de DezvoltareRurală(FEADR)(56.04)                 
  5Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)                 
  6Programe dinFondulEuropean deGarantareAgricolă(FEGA)(56.06)                 
  7Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)                 
  8Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)                 
  9SumeaferenteFonduluiEuropeanpentruRefugiați(56.09) '                 
  10SumeaferenteFonduluiEuropean deReturnare(56.10)                 
  11Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terte (56.11)                 
  12SumeaferenteFondului FrontierelorExterne(56.12)                 
  13Programefinanțate încadrulfacilitățiiSchengen(56.13)XXXXXXXXXXXXXXXXX
  14Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)                 
  15Alte programecomunitarefinanțate înperioada2007-2013(56.15)                 
  16Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)                 
  17Mecanismul financiar SEE (56.17)                 
  18Mecanismulfinanciarnorvegian(56.18)                 
  19Asistența tehnică în cadrulProgramuluiOperaționalAsistențaTehnică(56.19)                 
  20Asistență tehnică în cadrulprogrameloroperaționale,altele decâtProgramulOperaționalAsistențăTehnică(56.20)                 
  21Programul de cooperare elvețiano- român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)                 
  22Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)                 
  23Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)                 
  24Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)                 
  25SumeaferenteFondului deSolidaritate alUniuniiEuropene(56.40)                 
  26Fondul de ajutor european destinat celor maidefavorizatepersoane(58.06)                 
  27Fondul pentru azil, migrație si integrare (FAMI) (58.07)                 
  28Fondul pentru Securitate internă (FSI) (58.08)                 
  29Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne(58.09)                 
  30Alte programecomunitarefinanțate înperioada2014-2020(58.15)                 
  31Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)                 
  32Programe dinFondulEuropean deDezvoltareRegională(FEDR)(58.01)                 
  33Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)                 
  34Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)                 
  35Programe dinFondulEuropeanAgricol deDezvoltareRurală(FEADR)(58.04)                 
  36Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)                 
  37ProgrameInstrumentulde AsistențăpentruPreaderare(IPA II)(58.11)                 
  38Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)                 
  39FondulEuropean deGarantareAgricolă(FEGA)(58.13)                 
  40Asistență tehnică în cadrulProgramuluiOperaționalAsistențăTehnică(58.14)                 
  41Asistență tehnică în cadrulprogrameloroperaționale,altele decâtProgramulOperaționalAsistențăTehnică(58.17)                 
  42MecanismulpentruInterconectare a Europei (58.30)                 
  43MecanismelefinanciareSpațiulEconomicEuropean șiNorvegian2014-2021(58.31)                 
  44Fondul pentrurelațiibilateraleaferentMecanismelorfinanciareSpațiulEconomicEuropean șiNorvegian2014-2021(58.32)                 
  45AsistențătehnicăaferentăMecanismelorFinanciare SpațiulEconomicEuropean șiNorvegian2014-2021(58.33)                 
  46Programefinanțate dinFondul SocialEuropeanPlus (FSE+),aferentecadruluifinanciar2021-2027(56.49)                 
  47Fondul pentru azil, migrație si integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)                 
  48Fondul pentru securitate internă 2021- 2027 (FSI) (56.59)                 
  49Instrumentul de sprijin financiar pentrumanagementul frontierelor și politica de vize 2021- 2027 (IMFV) (56.60)                 
  50Asistență tehnică și finanțare nelegată de costuri pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021- 2027 (56.61)                 
  51Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadruluifinanciar2021-2027(56.48)                 
  52Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)                 
  53Asistență tehnică în cadrulprogrameloroperaționale,altele decâtProgramulOperaționalAsistențăTehnică,aferentăcadruluifinanciar2021-2027(56.56)                 
  54Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)                 
  55ProgrameInstrumentulde asistențăpentrupreaderare(IPA III)(56.65)                 
  56Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentrudezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)(56.66)                 
  57Asistențătehnică,aferentăcadruluifinanciar2021-2027(56.55)                  
  58Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructură de transport implementate în parteneriat (56.75)                  
  59Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI) (58.41)                  
  60Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile OUG 109/2022, conform art.lll din OG 22/2023 (56.76)                  
  61MecanismulpentruInterconectareaEuropeiaferentcadruluifinanciar2021-2027(56.77)                  
  62FondulEuropean deGarantareAgricolă(FEGA)aferentcadruluifinanciar2023-2027(56.52)                  
  63FondulEuropeanAgricol deDezvoltareRurală(FEADR)aferentcadruluifinanciar2023-2027(56.53)                  
   ….                  
  99Total(rând 1 la 63)                  
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar-contabil
  -----