ORDIN nr. 2.079 din 28 decembrie 2023privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2024  În temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 35 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 744.185 din 27.12.2023,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1056 și 1056 bis din 4 noiembrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, formularul „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică“ (010) se modifică și se înlocuiește cu formularul din anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. La anexa nr. 1, Instrucțiunile de completare a formularului 010 „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică“, la capitolul V „Date privind secțiunile completate“ secțiunea C „Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate“, rândul 1.5 „Date privind modificarea anului fiscal“ se modifică și va avea următorul cuprins:Rândul 1.5. Date privind perioada anului fiscal modificatSe completează pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal, de modificare a perioadei anului fiscal modificat, respectiv pentru trecerea de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (5) și (5^1) din Codul fiscal.Declarația pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal se depune la organul fiscal competent:– în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;– în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;– până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic.La rândurile 1.5.1-1.5.3 se marchează cu «X», după caz, caseta corespunzătoare:a) exprimării opțiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;b) exprimării opțiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;c) exprimării opțiunii de trecere de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal.3. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.4. La anexa nr. 3, formularul „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România“ (015) se modifică și se înlocuiește cu formularul din anexa nr. 3 la prezentul ordin.5. La anexa nr. 3, Instrucțiunile de completare a formularului 015 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România“ se modifică și se completează după cum urmează:a) La capitolul „Depunerea declarației“, paragraful 5 se modifică și va avea următorul cuprins:Declarația se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.b) La capitolul „Depunerea declarației“ paragraful 9, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:8. Organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat reprezentantul în scopul rambursării, desemnat de către persoana impozabilă neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene, care solicită rambursarea TVA potrivit prevederilor art. 302 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.c) La capitolul VI „Alte date despre contribuabil“, rândul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:Rândul 7. ReprezentanțăSe marchează cu «X» de către contribuabilul nerezident care nu are pe teritoriul României un sediu permanent și care înființează o reprezentanță, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine, aprobată prin Legea nr. 95/2023.Rândul 7.1. Denumirea reprezentanței Se completează cu denumirea reprezentanței.Rândul 7.2. Numărul și data autorizației de funcționareSe completează cu numărul și data autorizației de funcționare a reprezentanței în România.Rândul 7.3. Numărul și data documentului care atestă retragerea autorizației/desființarea reprezentanțeiSe completează cu numărul și data documentului care atestă retragerea autorizației/desființarea reprezentanței în România.d) La capitolul VIII „Date privind secțiunile completate“ secțiunea E „Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate“, după rândul 3 se introduce un nou rând, rândul 4, cu următorul cuprins:Rândul 4. Contribuție pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătățiiSe marchează cu «X» de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu «X», după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, de către plătitorii contribuțiilor trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.6. La anexa nr. 4, formularul „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România“ (016) se modifică și se înlocuiește cu formularul din anexa nr. 4 la prezentul ordin.7. La anexa nr. 4, Instrucțiunile de completare a formularului 016 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România“, la capitolul VII „Date privind secțiunile completate“ secțiunea C „Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate“, rândul 1.5 „Date privind modificarea anului fiscal“ se modifică și va avea următorul cuprins:Rândul 1.5. Date privind perioada anului fiscal modificatSe completează pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal, de modificare a perioadei anului fiscal modificat, respectiv pentru trecerea de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (5) și (5^1) din Codul fiscal.Declarația pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal se depune la organul fiscal competent:– în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;– în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;– până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic.La rândurile 1.5.1-1.5.3 se marchează cu «X», după caz, caseta corespunzătoare:a) exprimării opțiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;b) exprimării opțiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;c) exprimării opțiunii de trecere de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal.8. La anexa nr. 10, formularul „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale“ (700) se modifică și se înlocuiește cu formularul din anexa nr. 5 la prezentul ordin.9. La anexa nr. 10, Instrucțiunile de completare a formularului 700 „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale“ se modifică și se completează după cum urmează:a) La capitolul IV „Alte date privind contribuabilul“, după rândul 2 se introduce un nou rând, rândul 3, cu următorul cuprins:Rândul 3. ReprezentanțăSe marchează cu «X» de către contribuabilul nerezident care nu este prezent în România sau de către contribuabilul nerezident care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente și care are înființată o reprezentanță, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine, aprobată prin Legea nr. 95/2023.Rândul 3.1. Denumirea reprezentanței Se completează cu denumirea reprezentanței.Rândul 3.2. Cod de identificare fiscalăNu se completează la înregistrarea inițială.Rândul 3.3. Numărul și data autorizației de funcționareSe completează cu numărul și data autorizației de funcționare a reprezentanței în România.Rândul 3.4. Numărul și data documentului care atestă retragerea autorizației/desființarea reprezentanțeiSe completează cu numărul și data documentului care atestă retragerea autorizației/desființarea reprezentanței în România.b) La capitolul V „Date privind secțiunile completate“ secțiunea C „Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate“, rândul 1.5 „Date privind modificarea anului fiscal“ se modifică și va avea următorul cuprins:Rândul 1.5. Date privind perioada anului fiscal modificatSe completează pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal, de modificare a perioadei anului fiscal modificat, respectiv pentru trecerea de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (5) și (5^1) din Codul fiscal.Declarația pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal se depune la organul fiscal competent:– în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;– în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;– până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic.La rândurile 1.5.1-1.5.3 se marchează cu «X», după caz, caseta corespunzătoare:a) exprimării opțiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;b) exprimării opțiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;c) exprimării opțiunii de trecere de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal.c) La capitolul V secțiunea F „Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate“, rândul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Rândul 2. Contribuție pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătățiiSe marchează cu «X» de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu «X», după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, de către plătitorii contribuțiilor trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.d) La capitolul V secțiunea F, după rândul 8 se introduce un nou rând, rândul 9, cu următorul cuprins:Rândul 9. Impozit pe reprezentanță Se marchează cu «X», de către reprezentanța contribuabilului nerezident care nu este prezent în România sau de către contribuabilul nerezident care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente și care are înființată o reprezentanță, potrivit legii, care/pentru care are obligația de a plăti impozitul pe reprezentanță, conform prevederilor Codului fiscal.Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu «X», după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
  București, 28 decembrie 2023.Nr. 2.079.  +  Anexa nr. 1*)(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.699/2021)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2*)(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.699/2021)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (013) „Declarație de înregistrare fiscală/
  Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii
  nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul
  sau mai multe sedii permanente“
   +  Depunerea declarațieiDeclarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente. Declarația se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.Atenție! În situația în care contribuabilul are înființate mai multe sedii permanente pe teritoriul României, declarația de mențiuni va fi însoțită de anexa la formular, cuprinzând „Lista sediilor permanente și reprezentanțelor înregistrate fiscal, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor“, precum și „Lista sediilor permanente și reprezentanțelor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor“, în care sunt cuprinse datele de identificare ale fiecărui sediu permanent.Declarația se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declarației se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil.Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Declarația transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depune în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informațiilor cuprinse în declarație, în formatele „PDF“, „JPEG“ sau „TIFF“.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat, potrivit legii.Atenție! În situația în care contribuabilul nerezident desfășoară activități în România și prin sedii fixe potrivit titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar sediul fix desemnat să îndeplinească obligațiile contribuabilului nerezident, prevăzute de titlul VII din Codul fiscal, constituie și sediu permanent în sensul art. 8 din Codul fiscal, atunci sediul fix este și sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de titlul II din Codul fiscal.  +  Completarea declarațieiI. Felul declarațieiSe marchează cu „X“ pct. 1, 2 sau 3, după caz.Atenție! În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate, cu excepția declarației de mențiuni depuse în vederea modificării datelor declarate anterior la capitolul VI „Date privind secțiunile completate“, unde se completează numai secțiunea/secțiunile care se modifică.II. Date de identificare a contribuabiluluiRândul 1. Cod de identificare fiscalăSe completează codul de identificare fiscală al contribuabilului acordat în țara de rezidență.Rândul 2. DenumireSe completează cu denumirea contribuabilului din țara de rezidență.Rândul 3. Țara de rezidențăSe completează țara de rezidență, precum și adresa contribuabilului din țara de rezidență.III. Date de identificare a sediului permanent desemnat Rândul 1. Cod de identificare fiscalăNu se completează la înregistrarea inițială.Atenție! În cazul în care declarația de mențiuni/declarația de radiere este completată de către împuternicit/reprezentant legal, se înscrie codul de identificare fiscală al sediului permanent desemnat.Rândul 2. DenumireSe completează cu denumirea sediului permanent desemnat.Rândul 3. Domiciliu fiscalSe completează cu adresa domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat.Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentant legal, se va trece domiciliul fiscal al sediului permanent desemnat pe care îl reprezintă.Rândul 4. Cod CAEN al obiectului principal de activitateSe înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de sediul permanent desemnat.Rândul 5. Modul de dobândire al spațiuluiSe înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire a spațiului, numărul, precum și data acestuia.IV. Alte date despre contribuabilRândul 1. ReprezentanțăSe marchează cu „X“ de către contribuabilul nerezident care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente și care înființează o reprezentanță, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine, aprobată prin Legea nr. 95/2023.Rândul 2. Denumirea reprezentanței Se completează cu denumirea reprezentanței.Rândul 3. Cod de identificare fiscalăNu se completează la înregistrarea inițială.Rândul 4. Numărul și data autorizației de funcționareSe completează cu numărul și data autorizației de funcționare a reprezentanței în România.Rândul 5. Numărul și data documentului care atestă retragerea autorizației/desființarea reprezentanțeiSe completează cu numărul și data documentului care atestă retragerea autorizației/desființarea reprezentanței în România.V. Reprezentare prin:Se marchează cu „X“ în cazul în care, în relația cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant legal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau numărul și data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, după caz.Date de identificareSe completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal, după caz.Caseta „Țara“ se completează dacă s-a marcat cu „X“ căsuța „Reprezentant legal“.VI. Date privind secțiunile completate  +  Secțiunea A - Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscalSecțiunea se completează de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin sediu permanent, care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat.I. Domiciliul fiscal actual al contribuabiluluiSe completează adresa unde sediul permanent desemnat al contribuabilului nerezident are ultimul domiciliu fiscal.II. Adresa unde urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabiluluiSe completează adresa unde sediul permanent desemnat al contribuabilului nerezident dorește să își stabilească noul domiciliu fiscal, cu condiția respectării prevederilor art. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Rândul Modul de dobândire al spațiului se completează cu tipul documentului care face dovada deținerii sau ocupării legale a spațiului pentru noul domiciliu fiscal, numărul, precum și data acestuia.  +  Secțiunea B - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA  +  Subsecțiunea I - Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscalSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscalSe completează de persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:Rândul 1.1. În situația în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilorRândul 1.2. În situația în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, care are obligația de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislația statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilorRândul 1.3. Înainte de realizarea unor activități economice de la respectivul sediu fix în condițiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal, care implică:Rândul 1.3.1. Livrări de bunuri taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscalRândul 1.3.2. Prestări de servicii taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscalRândul 1.3.3. Operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscalRândul 1.3.4. Achiziții intracomunitare de bunuri taxabileRândul 1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, și care nu este înregistrată și nici nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara România, dar sunt stabilite în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, și care nu sunt înregistrate și nici nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal. Rândul 1.5. Cifra de afaceriRândul 1.5.1. Se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere.Rândul 1.5.2. Se completează numai dacă, drept urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.Rândul 1.6. Perioada fiscală Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.  +  Subsecțiunea II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscaleRândul 1.7. Mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România - se marchează cu „X“ de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale ca urmare a efectuării de achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.Se completează cu luna și anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri.De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.Rândul 1.8. Mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent - se marchează cu „X“ de către:a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal;b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal. Persoanele impozabile aflate în această situație marchează cu „X“ și rândul 1.8.2.Rândul 1.8.1. se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.Prin marcarea cu „X“ a rândului 1.8, persoana impozabilă declară, pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.Declarația de mențiuni se depune la organul fiscal competent până la data de 25 ianuarie inclusiv pentru anul precedent.  +  Subsecțiunea III - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării către persoane neimpozabile a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune sau a serviciilor furnizate pe cale electronică) - se marchează de către persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în România care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, care sunt expediate sau transportate către un alt stat membru, și/sau care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei).Rândul 1.9.1 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care optează, în conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (3) din Codul fiscal, ca locul livrării în cazul vânzărilor la distanță și/sau locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar.Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care se află persoana impozabilă, respectiv efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică.Rândul 1.9.2 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au aplicat cel puțin doi ani calendaristici prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal și care urmează să aplice prevederile art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal.Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care se află persoana impozabilă, respectiv optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță) sau optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică).  +  Subsecțiunea IV - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscalSe marchează cu „X“, în mod corespunzător, de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit. a) - e) și h) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.Se marchează cu „X“ în căsuța corespunzătoare, astfel:Rândul 1.10 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal, potrivit legii.Rândul 1.11 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situației care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic care au/are înscrise astfel de fapte/situații.Rândul 1.12 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 1.13 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au evidențiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operațiune realizată și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 1.14 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât prezintă risc fiscal ridicat, potrivit criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.Rândul 1.15 - se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispozițiilor art. 322 din Codul fiscal.Rândul 1.16 Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condițiile prevăzute de art. 322 din Codul fiscal.Prin completarea acestei subsecțiuni, persoana impozabilă declară pe propria răspundere că urmează să desfășoare activități economice.  +  Subsecțiunea V - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVASe marchează cu „X“ în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA și se înscrie data scoaterii din evidență, stabilită conform prevederilor titlului VII din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare.Rândul 1.17 se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.Rândul 1.18 - se completează în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei.Rândul 1.19 - se completează în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la distanță în al doilea an calendaristic consecutiv.Rândul 1.20 - se completează în cazul în care persoana impozabilă solicită scoaterea din evidență ca persoană impozabilă ca urmare a încetării aplicării regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal.  +  Secțiunea C - Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorateRândul 1. Impozit pe profitSe marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.Rândurile 1.1 și 1.2 - se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Rândurile 1.3.1-1.3.3 se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării obligației fiscale în vectorul fiscal.Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.4 Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profitSe completează pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv pentru renunțarea la această opțiune, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunță la opțiunea de aplicare a acestui sistem.Declarația pentru efectuarea opțiunii pentru anul fiscal modificat se depune la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.Rândurile 1.4.1 și 1.4.2 - se marchează cu „X“, după caz, caseta corespunzătoare:a) exprimării opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale, potrivit art. 41 alin. (2) din Codul fiscal. Opțiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi;b) renunțării la opțiunea de aplicare a sistemului anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale și solicitarea aplicării sistemului de declarare și plată trimestrială a impozitului pe profit, potrivit art. 41 alin. (3) din Codul fiscal.Rândul 1.5 Date privind perioada anului fiscal modificatSe completează pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal, de modificare a perioadei anului fiscal modificat, respectiv pentru trecerea de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (5) și (5^1) din Codul fiscal.Declarația pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal se depune la organul fiscal competent:– în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;– în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;– până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic.La rândurile 1.5.1-1.5.3 se marchează cu „X“, după caz, caseta corespunzătoare:a) exprimării opțiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;b) exprimării opțiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;c) exprimării opțiunii de trecere de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal.  +  Secțiunea D - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestoraRândul 1. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții socialeRândul 1.1. Informații pentru stabilirea perioadei fiscaleRândul 1.1.1 „Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv“ și rândul 1.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro“ se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (10) din Codul fiscal, care se înființează în cursul anului și care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv și, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.Rândul 1.2. Perioada fiscalăRândul 1.2.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii.Rândul 1.2.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.Atenție! Rândul 1.2.2 „Lunară prin opțiune“ se marchează de contribuabilii care optează până la data de 31 ianuarie inclusiv pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale.Rândul 1.2.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.Rândul 1.3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.Rândurile 1.3.1 și 1.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.4. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.4.1 și 1.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.5. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)Rândul 1.5 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.5.1 și 1.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.6. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)Rândul 1.6 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.6.1 și 1.6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  Secțiunea E - Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venitRândul 1. Impozit pe venit și contribuții sociale, cu regim de reținere la sursăSe marchează cu „X“ de plătitorii care au obligația de reținere la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale potrivit Codului fiscal, pentru veniturile realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă.Rândul 1.1. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ rândul 1.1.1.Rândul 1.2. Impozit pe venitSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal.Rândurile 1.2.1 și 1.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.3. Contribuție de asigurări socialeSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de declarare a acestei contribuții, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.3.1 și 1.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătateSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de declarare a acestei contribuții, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.4.1 și 1.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  Secțiunea F - Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorateRândul 1. AccizeSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.Rândurile 1.1 și 1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 2. Redevențe miniereLa înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3. Redevențe petroliereLa înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 4. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului naturalSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare.Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturaleSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018.Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturaleSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6.3. Activități care intră sub incidența acestui impozitSe marchează cu „X“ codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.Rândul 7. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de norocSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste taxe.Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 8. Impozit pe reprezentanțăSe marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul nerezident a înființat o reprezentanță în România, potrivit legii, pentru care are obligația de a plăti impozitul pe reprezentanță, conform prevederilor Codului fiscal.Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Rândul 9. Contribuție pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătățiiSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, de către plătitorii contribuțiilor trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.  +  Secțiunea G - Date privind sediile secundare care nu au obligația înregistrării fiscaleSecțiunea se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale, de către contribuabilii care le înființează.Rândul 1. Sediu secundar înființat în:Se marchează cu „X“ una din cele două rubrici.Rândul 2. DenumireSe completează cu denumirea sediului secundar.Rândul 3. Adresa sediului secundarSe completează cu adresa sediului secundar.Rândul 4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate al sediului secundarSe va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de sediul secundar.Rândul 5. Modul de dobândire al spațiuluiSe înscriu, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire a spațiului, numărul, precum și data acestuia. Rândul 6. Date privind starea sediului secundarSe marchează cu „X“ rândul corespunzător și se înscrie data la care contribuabilul își începe activitatea sau își încetează activitatea.VII. Date privind starea contribuabiluluiSe marchează cu „X“ și se înscrie data radierii înregistrării fiscale.Atenție! Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor referitor la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.În cazul depunerii declarației de radiere prin mijloace electronice de transmitere la distanță, actul doveditor cu privire la încetarea calității de subiect de drept fiscal se va anexa în format electronic, iar certificatul de înregistrare fiscală va fi transmis organului fiscal competent, fie prin poștă, cu confirmare de primire, fie prin depunerea la organul fiscal competent, în vederea anulării acestuia.
   +  Anexa nr. 3*)(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.699/2021)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 4*)(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.699/2021)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 5*)(Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 1.699/2021)*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.-------