ORDIN nr. 106 din 13 decembrie 2023pentru modificarea și completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024    Având în vedere prevederile art. 15 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c), precum și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul INorma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 și 36 bis din 20 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, litera d) se abrogă.2. La articolul 7 alineatul (1), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Analiză de risc - documentație tehnico-economică de analiză a impactului nerespectării condițiilor de coexistență reglementate, elaborată de către un expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, autorizat de ANRE, sau de un expert calificat în prevenirea-reducerea riscurilor tehnologice, în scopul determinării factorilor de risc și a riscului de expunere la orice accidente potențiale, respectiv la poluare a persoanelor, bunurilor și echipamentelor, precum și pentru stabilirea măsurilor și costurilor necesare pentru îndepărtarea consecințelor cauzate de un anumit factor de risc potențial, a gradului de răspundere materială a fiecărei părți, respectiv pentru identificarea măsurilor de diminuare a costurilor aferente consecințelor cauzate de un anumit factor de risc;3. La articolul 7 alineatul (1), punctul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:26. Culoar de trecere (de funcționare) a liniei electrice aeriene - suprafață terestră situată de-a lungul LEA și spațiul aerian de deasupra sa, în care se impun restricții și interdicții din punctul de vedere al coexistenței liniei cu elementele naturale, obiecte, construcții, instalații; culoarul de trecere coincide cu zona de protecție și zona de siguranță a liniei;4. La articolul 7 alineatul (1), punctul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:47. Înaltă tensiune - tensiune a cărei valoare efectivă nominală este U(n) > 35 kV (în România, 110 kV, 220 kV, 400 kV și 750 kV);5. La articolul 7 alineatul (1), punctul 90 se modifică și va avea următorul cuprins:90. Zonă de protecție aferentă capacității energetice - zona adiacentă capacității energetice, extinsă în spațiu, în care se introduc interdicții privind accesul persoanelor și regimul construcțiilor; această zonă se instituie pentru a proteja capacitatea energetică și pentru a asigura accesul personalului pentru exploatare și mentenanță;6. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Pentru o stație electrică de conexiune/ transformare zonele de protecție și de siguranță se stabilesc după cum urmează:a) zona de protecție este delimitată de împrejmuirea instalațiilor, echipamentelor și a anexelor tehnologice ale acestora;b) zona de siguranță a stației electrice, ținând seama de tensiunea nominală cea mai înaltă a acesteia, se stabilește astfel:(i) pentru o stație electrică cu tensiunea nominală superioară de 110 kV:1. când stația este de tip exterior:1.1. iar întreruptoarele/transformatoarele de curent/ transformatoarele de tensiune sunt cu ulei, este zona extinsă în spațiu delimitată la distanța de 20 m de împrejmuirea stației, pe fiecare latură a acesteia;1.2. iar întreruptoarele, transformatoarele de curent și transformatoarele de tensiune sunt cu SF6/vid, este zona extinsă în spațiu delimitată la distanța de 15 m de împrejmuirea stației, pe fiecare latură a acesteia;2. când stația este de tip interior, este delimitată de suprafața construită a stației;(ii) pentru o stație electrică cu tensiunea nominală superioară de 220 kV, respectiv de 400 kV:1. când întreruptoarele/transformatoarele de curent/ transformatoarele de tensiune sunt cu ulei, este zona extinsă în spațiu delimitată la distanța de 35 m de împrejmuirea stației, pe fiecare latură a acesteia;2. când întreruptoarele, transformatoarele de curent și transformatoarele de tensiune sunt cu SF6/vid, este zona extinsă în spațiu delimitată la distanța de 25 m de împrejmuirea stației, pe fiecare latură a acesteia.(2) Pentru stații electrice de tip exterior, cu tensiunea nominală superioară de 110 kV, zona de siguranță stabilită la alin. (1) se poate diminua în cazul vecinătății cu clădiri nelocuite sau depozite având categoria de pericol de incendiu D sau E și având gradul de rezistență la foc I sau II, cu acordul titularului de licență/proprietarului stației electrice, la distanța minimă de 10 m de împrejmuirea stației.7. La articolul 21 punctul 3, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) zona de protecție a traseului de cabluri are lățimea egală cu lățimea elementului prefabricat și în funcție de tensiunile nominale are valorile următoare:(i) pentru cabluri de medie tensiune are lățimea de cel puțin 1 m și adâncimea de cel puțin 1 m;(ii) pentru cabluri de 110 kV are lățimea de cel puțin 1 m și adâncimea de cel puțin 1,3 m.8. La articolul 33, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Analiza de risc se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.9. La articolul 34, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) stabilirea măsurilor și costurilor necesare pentru prevenirea consecințelor cauzate de un anumit factor de risc potențial;10. Anexa nr. 6 se modifică și se completează după cum urmează:a) La punctul 2.1^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru o LEA cu tensiunea nominală mai mare de 1 kV culoarul de trecere (de funcționare), zona de protecție și zona de siguranță coincid.b) Punctul 2.2 se modifică și va avea următorul cuprins:2.2. În culoarul de trecere (funcționare) al LEA, având lățimea calculată conform pct. 2.3 alin. (1), este obligatorie respectarea prevederilor prezentei anexe.c) Punctul 2.3 se modifică și va avea următorul cuprins:2.3. (1) Dimensiunea zonei de siguranță Z_sig pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV (figura 1.a)* este simetrică față de axul liniei și se calculează cu formula:* Figura 1.a este reprodusă în facsimil.Z_sig = L_LEA + 2 · (l_iz + f_c.max) · sin alfa_c + 2 · d_s, în care:• Z_sig - dimensiunea zonei de siguranță;• L_LEA - lățimea maximă a stâlpilor (distanța cea mai mare pe orizontală, transversal pe linie), [m];• l_iz - lungimea maximă a unui lanț de susținere utilizat pe linie [m];• f_c.max - săgeata maximă a conductorului, calculată în condițiile de apariție a vântului maxim, în deschiderea respectivă a LEA [m];• alfa_c - unghiul maxim de înclinare a planului conductorului activ extrem sub acțiunea presiunii vântului maxim [º];• d_s - distanța minimă de siguranță considerată pe orizontală față de conductorul activ extrem la deviația sa maximă [m].(2) Formula prevăzută la alin. (1) se utilizează la stabilirea poziției obiectivului în raport cu zona de siguranță a LEA, în următoarele situații:a) la evaluarea realizată de către operatorii de rețea;b) în cadrul studiilor de coexistență;c) în cadrul analizelor de risc.d) Punctele 2.5-2.7 și 2.9 se abrogă.e) Punctul 2.8 se modifică și va avea următorul cuprins:2.8 Dimensiunea culoarului de trecere (funcționare) poate fi redusă față de cea calculată cu formula de la pct. 2.3 alin. (1) numai în cazul în care se proiectează și se execută o LEA nouă. Reducerea dimensiunilor culoarului de trecere se justifică în baza unei analize de risc.f) Punctul 2.14 se modifică și va avea următorul cuprins:2.14. Terenurile care au fost defrișate sau se defrișează pentru crearea culoarului de trecere (de funcționare) pot fi plantate cu specii de arbori de înălțimi potrivite sau arbuști, astfel încât să fie păstrate distanțele minime de la coroana acestora la conductoarele electrice, prevăzute la pct. 2.10, precum și lățimea culoarului de trecere (de funcționare) determinată conform prevederilor de la pct. 2.3 alin. (1), pe toată durata de exploatare a liniilor electrice.g) Punctul 2.19 se modifică și va avea următorul cuprins:2.19. În cazul în care culoarul de trecere se defrișează, lățimea acestuia într-un panou al LEA se consideră lățimea maximă rezultată din aplicarea formulei prevăzute la pct. 2.3 alin. (1), în toate deschiderile din panoul respectiv. Profilul culoarului de trecere a LEA de 20 kV, 110 kV, 220 kV, respectiv 400 kV și a zonei împădurite este exemplificat în figurile 1.b-1.f.** Figurile 1.b-1.f și legendele aferente sunt reproduse în facsimil.h) Punctul 3.1.1 se modifică și va avea următorul cuprins:3.1.1. (1) Amplasarea unor obiective de tipul celor prevăzute în prezentul capitol la o distanță mai mică decât distanța de siguranță sau în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate în prezenta normă față de LEA, respectiv amplasarea LEA care urmează a se construi la o distanță mai mică decât distanța de siguranță sau în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate față de obiective de tipul menționat, se poate realiza în baza unei analize de risc.(2) În cazul obiectivelor de tip clădire, dacă în urma aplicării formulei prevăzute la pct. 2.3 alin. (1) rezultă că acestea urmează să fie amplasate în exteriorul Z_sig, nu este necesară realizarea unei analize de risc. În această situație se poate solicita realizarea unui studiu de coexistență. (3) În cazul obiectivelor de tip clădire, dacă în urma aplicării formulei prevăzute la pct. 2.3 alin. (1) rezultă că acestea urmează să fie amplasate în interiorul Z_sig, se solicită realizarea unei analize de risc.i) La punctul 3.1.2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:3.1.2. (1) Riscurile generate de eventuala diminuare a distanțelor de siguranță reglementate, măsurile aplicabile și responsabilitățile prevăzute în analiza de risc pentru reducerea riscurilor trebuie acceptate de comun acord de toate părțile implicate.j) La punctul 3.5.4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Amplasarea de mijloace noi de transport pe cablu suspendat în zona de siguranță a LEA existente este interzisă.k) La punctul 3.9.1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Traversarea LEA peste clădirile locuite prevăzute la alin. (1) se poate admite numai în cazuri obligate, cu respectarea următoarelor condiții:a) tensiunea nominală a LEA trebuie să fie mai mare sau egală cu 110 kV;b) învelitoarea acoperișului clădirii trebuie să fie incombustibilă, clasă de reacție la foc A1; c) în cazul învelitorilor metalice este obligatorie legarea lor la o priză de pământ cu valoarea recomandată a rezistenței de dispersie de maximum 4 Ω. Valorile necesare pentru rezistențele de dispersie ale prizelor de pământ se stabilesc de la caz la caz, în cadrul analizelor de risc, astfel încât să asigure protecția persoanelor și bunurilor.l) Punctul 3.13.3 se modifică și va avea următorul cuprins:3.13.3. Cazurile obligate, în care această distanță nu se poate respecta, se tratează în baza unei analize de risc.m) Punctul 3.18.2 se modifică și va avea următorul cuprins:3.18.2. Se interzice amplasarea de terenuri de sport sau zone de agrement în zona de siguranță a LEA existente.n) Punctul 3.18.3 se modifică și va avea următorul cuprins:3.18.3. În cazuri obligate, traversarea LEA noi peste terenurile de sport și zonele de agrement existente sau amplasarea de terenuri de sport și zone de agrement noi în culoarul de trecere al LEA existente se poate realiza cu respectarea tuturor distanțelor și măsurilor de siguranță rezultate în urma analizelor de risc.o) La punctul 3.19.1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazuri obligate, traversarea LEA noi peste parcajele auto existente sau amplasarea de parcaje auto noi în culoarul de trecere al LEA existente se poate realiza cu respectarea tuturor distanțelor și măsurilor de siguranță rezultate în urma analizelor de risc.p) La punctul 3.23.1 subpunctul 3, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) nu se amplasează aspersoare în zona de siguranță a LEA;q) La punctul 3.23.1, subpunctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. (1) Manipularea și manevrarea conductelor de udare, a tronsoanelor sau a aspersoarelor la operațiunile de montare-demontare în zona apropiată de LEA se execută numai cu personal special instruit pentru aceste operații.(2) La executarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se respectă în mod obligatoriu următoarele măsuri:a) înainte de începerea operațiilor deservantul se asigură de existența tuturor conductoarelor LEA din zona de lucru în poziția suspendată normală;b) în cazul în care un conductor este căzut la pământ sau are săgeți evident mărite, sunt interzise intrarea în zona de apropiere cu LEA, precum și executarea oricăror lucrări;c) se iau măsuri de anunțare imediată a gestionarului LEA și numai cu acordul și sub supravegherea personalului de exploatare al LEA se pot face manipulări sau manevre în instalațiile de irigație din zona apropiată de LEA;d) se instruiesc deservanții asupra pericolului de apropiere la o distanță mai mică de 20 m față de un conductor al LEA căzut la pământ din cauza Upas periculoase care apar în astfel de situații;e) în zona de siguranță a LEA cu tensiune nominală peste 1 kV, plus 10 m de o parte și alta, se interzice ridicarea de la sol a conductelor, tronsoanelor sau aspersoarelor la o înălțime mai mare de 1 m sau încărcarea acestora în autovehicule. Manipularea conductelor, tronsoanelor sau a aspersoarelor se face menținând în mod obligatoriu contactul acestora cu solul în cel puțin un punct (prin târâre);f) în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400 kV se interzice manipularea conductelor, tronsoanelor sau a aspersoarelor în interiorul culoarului de trecere (funcționare).r) Punctul 3.24.2 se modifică și va avea următorul cuprins:3.24.2. În cazuri obligate, prezența de turbine eoliene în culoarul de trecere al LEA noi poate fi acceptată cu realizarea tuturor măsurilor de protecție rezultate în urma analizelor de risc.s) Punctul 3.24.5 se modifică și va avea următorul cuprins:3.24.5. Distanțele prevăzute la pct. 3.24.3 pot fi micșorate în condițiile realizării tuturor măsurilor de protecție rezultate în urma analizelor de risc.t) Punctul 3.25.1 se modifică și va avea următorul cuprins:3.25.1. Prezența panourilor fotovoltaice în culoarul de trecere al LEA este permisă numai în baza unei analize de risc.u) Punctul 3.25.3 se modifică și va avea următorul cuprins:3.25.3. Celelalte măsuri necesare pentru asigurarea coexistenței LEA cu panourile fotovoltaice se realizează prin respectarea prevederilor din tabelul 18 și cu condiția asigurării accesului personalului de exploatare/mentenanță al LEA la amplasamentele stâlpilor LEA și a amplasării panourilor astfel încât să se mențină liber un culoar continuu de lucru în lungul axului LEA cu o lățime egală cu cea stabilită la pct. 4.6.v) Punctul 3.25.4 se modifică și va avea următorul cuprins:3.25.4. În cazuri obligate, amplasarea de panouri fotovoltaice în culoarul de trecere al LEA existente sau traversarea LEA noi peste panouri fotovoltaice existente se poate realiza și în condiții diferite de cele de la pct. 3.25.1-3.25.3, condiționat de realizarea tuturor măsurilor de protecție rezultate în urma analizelor de risc, dar fără micșorarea distanței Daf.w) După punctul 3.25.4 se introduc două noi puncte, punctele 3.25.5 și 3.25.6, cu următorul cuprins:3.25.5. Prevederile stabilite la pct. 3.25.1-3.25.4 se aplică panourilor fotovoltaice amplasate pe sol. Pentru panourile fotovoltaice amplasate pe acoperișul clădirilor se vor aplica prevederile pct. 3.9, cu precizarea că distanțele menționate în tabelul 13 se măsoară în raport cu partea superioară a panourilor fotovoltaice.3.25.6. Prevederile prezentului capitol se aplică sistemelor fotovoltaice indiferent de regimul de funcționare al acestora.x) La punctul 3.26.1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) amplasarea de LEA noi în zona stațiilor de carburanți se poate efectua numai condiționat de realizarea tuturor măsurilor de protecție rezultate în urma analizelor de risc;y) Punctul 3.26.2 se modifică și va avea următorul cuprins:3.26.2. Construcția de stații de carburanți în zona de siguranță a LEA existente este interzisă.z) Punctul 4.6 se modifică și va avea următorul cuprins:4.6. Culoarul de lucru ocupat temporar, definit conform prezentei norme, are o lățime egală cu cea a platformelor de lucru din tabelul 19.c.aa) Punctul 4.7 se modifică și va avea următorul cuprins:4.7. Pentru controlul LEA, culoarul de exploatare, definit conform prezentei norme și amplasat, de regulă, în zona de siguranță a LEA, are o lățime de 0,5 m.  +  Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul III(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor art. I pct. 10 lit. d), precum și a prevederilor pct. 2.3 alin. (2) lit. a), pct. 2.14 și pct. 3.1.1 alin. (2) și (3) din anexa nr. 6 la norma tehnică prevăzută la art. I, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2025.(2) Până la data de 1 iulie 2025 operatorii de rețea asigură condițiile necesare aplicării prevederilor alin. (1). (3) Prevederile art. I pct. 10 lit. u) și w) se aplică centralelor fotovoltaice realizate/puse în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    George-Sergiu Niculescu
    București, 13 decembrie 2023.Nr. 106.-----